HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 025 / c.

Date 1799–1800
Description

523 old. (Tom. IV. jelzettel), latin nyelvű, helyenként magyar és német betoldásokkal, eredeti.

Text

„Conscriptio” urbarialis adatokkal, amelyet a kamara készített gróf Batthyány József prímás érsek 1799. október 23-án történt halála után. Külön mellékletei nincsenek, mert a mellékleteket az összeírók belefoglalták az összeírás szövegébe, ezekre a mellékletekre a regesztalapokon a lelőhely megadásával hivatkozunk. Az egész összeírás tartalom és forma szerint követi az 1787. évi kamarai utasításokat és mintákat (lásd OL E 136 Instructiones fasc. 2. num. 109–112)
Guttai uradalom általános jellemzése (IV. 1–34): társtulajdonos csak Hetényben van, a többi birtokon egyedüli tulajdonos az érsekség – Érsek-Lél helységben 1797-ben „ex defectu Joannis condam Antal” egy nemesi kúria tartozékaival együtt az érseki uradalom tulajdonába került – az érsekség másik két nemesi kúriáját Eőrsben és Gadoczban az elhunyt érsek 1798-ban „fratri suo … Comiti Theodoro a Batthyany” adományozta (valószínűleg mind három esetben itt is egyházi (praedialis) nemesség jogán birtokolt kúriákról van szók mint előbb az érsekújvári uradalomnál) (lásd UC 224 : 25 (b)) – az uradalom birtokai nem alkotnak összefügő egységet – templomok és iskolák az uradalom területén – az uradalom alattvalói földművelésből élnek, csak a guttaiak és a mócsaiak szoktak baromfival és tojással kereskedni – allódiális gazdálkodást csak Mócsán folytat az uradalom – az uradalom erdői – allódiális szőlő csak Mócsán van, a többi helyeken a lakosság tulajdonában vannak a szőlők, amelyek Heregh kivételével gyenge minőségű borokat teremnek – uradalmi mészárszékek és kocsmák évi árendája – vásárjövedelem és révjövedelem Guttán – másolatban a guttai vásárjogot megerősítő 1725-ös királyi adománylevél – az egész uradalomban „ab immemoriali tempore” ismeretlen a kilenced, csak tizedet adnak természetben, kivéve Gutta városát, amely összes szolgáltatásait készpénzzel váltja meg – az uradalom évi átlagos jövedelme a tizedekből – az uradalom évi jövedelme a folyók és a halastavak halászatának bérbeadásából – uradalmi malmok nincsenek, de vannak az alattvalók tulajdonában malmok, amelyek után évi árendát fizetnek – márványkövet bányásznak a tardosi uradalmi erdőben, ebből az uradalom évi haszna kilenc évi átlag alapján – az uradalom területén termelt termények értékesítési árai: kétszeres, rozs, árpa, zab, köles, kukorica, lencse, szalma, széna, sarjúszéna, fehér és vörös bor, tűzifa
Gutta város:
mint caput bonorum a város területének határai, szomszéd helységek és birtokosok – az egyházi intézmények anyagi ellátottsága – uradalmi épületek: kocsmaház, mészárszék – a jobbágyok névsora – sessiók tartozékai – állatállomány készpénz szolgáltatások – a saját házukban lakó zsellérek névsora csak belső telkeik vannak – a jobbágyok és a saját házukban lakó zsellérek száma 497 – a subinquilinusok névsora, számuk 58 – „neo-coloni, seu Zingari”, számuk 17, foglalkozásuk szerint muzsikusok és kovácsok – „Exempti” cím alatt a helyi plébános, a nótárius, a mészáros és a kocsmáros – a sessiók együttes összege 163 1/4 egész sessió, a jobbágyházak száma 362, a zsellérházak száma 138, cigány házak száma 11 – az úrbéri rendezést nem hajtották végre, így szolgáltatásaikat a régi szokásjog alapján teljesítették – a sessiók és tartozékaik nincsenek „geometrice” kimérve – terméshányad, ősziekből, négyszeres, tavasziakból hatszoros – a lakosság foglalkozik állattartással és állatkereskedéssel – legelőket a szomszéd határokban is bérelnek – a lakosság állatállománya: 835 ló, 751 ökör, 792 tehén – a robotok száma nincs meghatározva „pro exigentia Dominii” teljesítik – kilencedet nem adnak – a tizedeket a többi szolgáltatással együtt készpénzzel váltják meg – kimutatás a mészárszék árendájáról 1790 és 98 között, évi átlag – a révet a város bérli – a kocsma árendája 1790 és 98 között, évi átlag – a három kovács évi censusa – Gutta város utáni uradalmi jövedelem évi átlaga 3172 Ft 44 xr.
Perbete:
„Tabella Possessionis Perbete”. – „Communitas Perbete est Classis in pascuatione Pecorum (szarvasmarhák) secundae, … pecudum (juhok, kecskék) primae … manuali opere tertiae, … agris primae, … pratis tertiae, … vineis secundae” – a terménytizedek között itt a kukoricatized is szerepel, de ezt készpénzzel váltják meg
Hetény:
magyar nyelvű szerződés a helység és az uradalom között 1794-ből a terménydézsmák beszolgáltatásáról: (IV. 246–251) a következő három évben évenként „szalmás dézsma” helyett „szemes dézsmát” fognak adni a dézsmaköteles terményekből, előre megszabott mértékkel … „jól megrostált szembül … saját zsákjaikban, tulajdon szekereikben” Pozsonyba szállítják az uraság magtárába – a szerződést 1796-ban úgy módosította az uradalom, hogy rozs helyett „jól megrostált kétszeres búzát adjanak az Hetényiek”
Mocsa:
a zsellérek névsorában többször előfordul a megjegyzés rovatban, ahol egyébként a felsoroltak esetleges uradalmi alkalmaztatást vagy jogviszonyát jelezték az összeírók, az „Ablicentiatus” (valószínűleg itt az uradalom engedélye nélkül eltávozott zselléreket jelzik ezzel a terminussal)
Tardos:
a subinquilinusok között foglalkozásként szerepel egy „marmoricida” (márványkőfejtő)
Héregh:
az iparosok között „rotarius communitatis” és faber communitatis” (községi kerékgyártó és kovács)
Balvan-Szakalos:
a praedium kaszálóit árveréssel adja bérbe az uradalom, kimutatás az 1790 és 1798 közötti árenda jövedelméről, s ezek alapján az évi átlag – a praedium legelőinek bérbeadásáról és évi átlagjövedelméről hasonló kimutatás – a kaszálókat augusztus 20. után átengedik szarvasmarhák legeltetésére egészen a tél beálltáig – a kilencéves kimutatásban meglepő eltérések találhatók: 1794-ben a legeletés utáni uradalmi jövedelem 807 Ft 41 xr, a következő évben viszont csak 10 Ft. – a nádvágásból származó, kilencéves jövedelem-kimutatásban viszont 1794-ben nincs jelezve semmi haszon, viszont 1795-ben 5,000 Ft
Az összeírás végén kimutatások az uradalmi kegyúri terhekről, az alkalmazottak járandóságairól, pl. 13. számmal jelzett tétel a komáromi révész terményjárandósága – a dézsmaszedők korábban természetben kapták meg részesedésüket, újabban készpénzben – összesítés az egész guttai uradalom bevételeiről és kiadásairól, évi tiszta haszon 31,015 Ft 49 7/8 xr.
Esztergomi érsekség uradalmai. Guttai uradalom tartozékai.
(Komárom m.): Gutta – Balvan Szakalos – Kavalhat – Csurgo – Mocsa – Heregh – Tardos – Berbete – Külső Landor – Hetény – Belső Landor – Érsek Lél – Gadocz

Content provider