HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 009.

Date 1818. június 16.
Description

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal, hatósági hitelesítéssel ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel 43 folio.

Text

„Beschreibung”, amelyet a modeni kamarai uradalom helységéről készítettek a Vurm (!) Józsefnek történő adományozása alkalmából.
Alsócsill:
Síkságon terül el, melyet patak szel át, ez a Fehér-Körösbe ömlik, kiterjedése, határai, szomszédos helységek, azok földesurai – határvillongások nincsenek, a falu lakói vindikálják a jogot, hogy a teritsi határba legeltethessék marháikat, régi szokásra hivatkozva. – Uradalmi ház, kocsma vagy gazdasági épület nincs a helységben. – Jobbágyok, zsellérek, telkek, házak száma táblázatos kimutatásban, a robot feltüntetésével – e szerint 106 jobbágy van 20 1/8 telken, ezek megoszlása 1/8–6/8 nagyságig, van még két házas zsellér is. – Az urbárium szerint a lakosok a földesúri ajándék alól mentesek. – A fenti telekszámból levonandó a görögkeleti pópa és a bíró telke, melyek minden szolgáltatás alól mentesek. – Házatlan zsellérek nemcsak jelenleg nincsenek, de soha nem is voltak. – A földek termékenyek, másodosztályba sorolt helység, egy mérő kétszeres hármat, zab pedig négyet terem átlagban, kukoricát kis részben vetnek, gyakran csak negyedholdnyit. – Erdő nincsen, az uradalom sem, a községnek sem, a lakosok mégis tartoznak úrbéri faszállítással a modiristi erdőből, de mivel több helységgel együtt adományozásra kerül, a faszállítás jövedelme nem vehető fel. – A lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyoktól és házas zsellérektől befolyó úrbéri census, együttes összege – a telkek után fizetett victuáliák együttes összege, egésztelkenként 51 krajcárjával számítva – robotnapok száma telkenként kézi robotnapokban megadva, pénzértéke egyenként és összegezve – négy egésztelek állít ki egy hosszú fuvart kétnapi távolságra, pénzértékének kiszámítása. – Mivel kenderből kiskilencedet adnak, nem tartoznak fonással. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Kilenced jövedelme 9 évi átlag alapján a számadások szerint kétszeresből, zabból, morzsolt kukoricából, pénzértékük a nyomtatórész levonása utána – téli és nyári szalmájának mennyisége, pénzértéke. – Kiskilencedet egy évre bérbe adták, összege a szerződés szerint. – Bárány- és gidakilenced jövedelmének egy évre eső hányada a számadások szerint – méhkilenced jövedelmének egy évre eső hányada. – A tizedjövedelem az uradalmat illeti, hozama kétszeresből, zabból, ezek téli és nyári szalmájából, pénzértékük – bárány-, gidatized, méhtized hozama, pénzértéke. – Erdő nincsen, sem irtásföldek, uradalmi rét, nagysága holdakban, jövedelme. – A patakon három fölülcsapó malom, szerződés szerint utánuk az uradalomnak fizetendő összeg. – Italmérés három évre bérbe van adva, egy évre eső jövedelme. – Jövedelmet csökkentő tényezők a Körös gyakori kiáradásai, a záporok gyakran megduzzasztják a patak vizét, amely elönti a szántókat, réteket. – Terhek nem nehezednek az uradalomra. – Mellékletekben úrbéri conscriptio, jobbágyok névsorával, zsellérek feltüntetve, telük nagysága – reflexiók a pótlásokhoz, a helybeli elöljáróság becslése az uradalmi kaszálóról, hozamáról – jövedelmi kimutatások az egyes tételekről az 1809–1817 évek között – becslés, amely az összeírásban részletezett tételeket értékeli, a jövedelmek nettó végösszege: 630 ft. 40 Xr – másik példány, mely 17 ft-tal többre veszi jövedelmét, ehhez a példányhoz kimutatás is van csatolva, az aradi piaci árakról – rectificált becslés, becslési kivonatok.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Alsó Csill

Search result navigation
Content provider