HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 003.

Date 1711. március 24.
Description

Latin nyelvű másolati példány, mellékletek nélkül, 16 folio, egykorú kamarai másolat.

Text

„Conscriptio”, amelyet a Rákóczi-fiscus két uradalmának ingó és ingatlan javairól írt össze Lenkes György tokaji inspector.
Szerencs:
Vár, hajdan kívül-belül fallal övezett, emeletes paloták zsindellyel fedve, eddig három részre osztva, fele Erdődi grófné, Rákóczi Erzsébeté, másik fele Rákóczi Ferenc fejedelemé és Aspermont hercegné Rákóczi Juliannáé. – A fejedelmek részére három szőlő, nevük, borhozamuk – Erdődi grófnénak négy szőleje van, nevük, borhozamuk. – A fejedelem allódiális szántói, helyük, egyenkénti befogadóképességük, pénzértékük – Erdődi grófnénak kétszer akkora területének értéke. – Halastó, neve, a fejedelem és Aspermont hercegné közös birtoka, régi Rákóczi szerzemény. – Allódiális rét, szénahozama, pénzértéke, 3 felé oszlik. – A Szerencs patakon malom, kétköves, hozzávetőleges hozama gabonában, pénzértéke. – Hídvám közös, Rákóczi részére eső jövedelme. – A lakosok taxát fizetnek, a saját ökrükkel szántók évi 4 ft-t, akik mással összefogfva, felét, házas zsellérek pedig 1 ft-t. – Bormérés Szt. Györgytől Mihályig földesuraké, utána a városé. – Közös mészárszék, árendába szokták adni, összege. – Az allódiális szántók után tizedet szoktak adni megművelőik, a telki földek után tizenkettedet. – Szőleik után kilencedet adnak, jövedelme közös. – Bassj és Karkány praediumok a városhoz tartoznak, a lakosok itt legeltetik állataikat, taxát fizetnek érte, ha szánják, a termésből tizedet adnak. – Tilalmas földesúri rétek a két praediumban, ha nem földesurak részére kaszálják, a tisztek kiadják tizedért vagy pénzért, ahogy megalkudhatnak. – Legyesbénye praediumban két vagy több telke van földesuraknak, Erdődinén kívül, szántói, rétjei, kaszálói használata után tizedet adnak művelőik.
Felsőlucz:
Ha a praedium területét szántják, tizedet adnak utána, hol többet, hol kevesebbet, a tulajdon megoszlása a három birtokoson kívül Andrássy István és György között. – Közös halastó a Tisza egy része szintén közös.
Alsólucz:
Mikor lakott volt, saját erejükkel szántók 3 ft-t, mással összefogva szántók felét, zsellérek 75 denárt fizettek. – Bormérés mint Szerencsen, mészárszéket árendába nem szokták adni. – Lakosok földjeik után kilencedet adnak. – Rét a Tiszán túl, ha földesurak akarják kaszálni, meghagynak számukra annyit, amennyi szükséges, a többit tizedért a lakosok kaszálják. – Tilalmas sziget a Tiszán, tölgyes, makkot terem. – Hídvám, jövedelme közös. – Közös halászóhely, neve.
Mád:
A város felét, a bor és kocsmajövedelem felét Szirmay István és a lőcsei jezsuiták bírják, a másik fele Erdődi grófnéé, taxájának jövedelme. – Erre a részre eső borkilenced és árenda hozama, mikor a hegyek jobban teremnek, idegenek fertont is adtak, erre a részre eső jövedelme. – Jó vetéskor gabonadézsma hozama. – Allódiális szántók négy tagban, befogadóképességük egyenként. – Erdődi grófnénak a város felső végén serfőzője is van, minden felszereléssel együtt, bérbe van adva, összege. – Mellette egyköves malom, aszály idején semmit sem jövedelmez, régen Belényesy Ferencé volt, a tisztek örököseinek tartoznak fizetni 60 ft-t, a grófné használatára szolgál. – Allódiális szőlők névvel, hozamuk, pénzértékük. – Rét, helye, neve, szénahozama. – Pusztuló makktermő erdők névvel, közös a társbirtokosokkal. – Dézsmaház a városban még nincs teljesen befejezve építése. – A grófné részén lévő két mészárszék, árendájuk összege.
Tálya:
Egyetlen szőlő, névvel, Erdődi grófnéé, hozama.
Zombor:
Allódiális szántók Rákóczi-Aspermont tulajdonában, nevük, egyenkénti befogadóképességük. – Allódiális rétek névvel, Aspermont tulajdonban, szénahozamuk. – Halastó névvel, kisebb halak vannak benne. – A fejedelemhez tartozó allódiális szántók névvel, befogadóképességük, Erdődi grófné tulajdonában lévő szántók, befogadóképességük, hozzátartozó allódiális rétek névvel, szénahozamuk. – A grófné allódiális szőlei névvel, hozamuk. – Sok szabad szőlő és föld, melyek után nem dézsmálnak. – Szőlődézsma és szántók tizedének évi átlaga – ha földesurak az allódiális szántókat nem műveltetik, a lakosoknak szokták kiadni tizedért. – Több társbirtokos is van, az Erdődiné és Rákócziak által bírt telkek hozzávetőleges száma 80, amíg lakottak voltak, taxát szoktak fizetni – idegenek szüretkor fertonnal is tartoznak, egyenkénti összege. – Erdejük nincsen csak legelőre, legeltetett állataik után fizetnek.
Pohrugy:
Fejedelemhez tartozó házak, telkek, közösen Aspermont hercegnével– saját ekéjükkel szántók 4 ft.-t adnak, mással összefogva szántók felét, zsellérek 1 ft-t fizetnek. – Vetéseikből tizedet adnak.
Liszka:
Erdődi grófnénak négy szőleje van, nevük, hozzávetőleges borhozamuk, pénzértékük. – Igen rossz állapotban lévő ház, emeletes, közös a lőcsei jezsuitákkal.
Megyaszó:
Csaknem negyedrészét az Andrássy bárók bírják, a megmaradt rész fele Erdődi grófnéé, fele Rákóczi-Aspermontné közös tulajdonában. – Rétből szántónak használt allódiális földek, befogadóképességük– más, ugyancsak földesúri szántók, amelyeket a jobbágyok tizedért művelnek – régen saját földjeik után is tizedet adtak, most taxát fizetnek. – Kocsma Szt. Györgytől Mihályig földesuraké, utána a lakosoké. – Hat promontórium, nevük, ha nem árendálják, semmi jövedelme, hegyjogból nincs. – Mészárszék, közös az Andrássy bárókkal, árendájának összege, pénzen kívül egy mázsa faggyú is. – Tilalmas földesúri és városi erdő. – Egyetlen jobbágy, névvel, fiai, koruk. Az összes beneficiumok jövedelmeinek értéke.
Ond:
Pusztán áll jelenleg, házai elhagyottak, temploma van. – Ha lakják, minden eke után 4 ft-t fizetnek, iga nélküliek vagy zsellérek 1 ft-t. – Vetések után tizedet adnak, hozzávetőleges haszna. – Rétek, kaszálók nincsenek, földesúri szántók hozzávetőleges befogadóképessége. – Két földesúri szőlő névvel, borhozamuk. – Három promontórium névvel, bortized mennyisége – vannak szabad szőlők is, idegenek, akár egy, akár több dézsmaköteles szőlőjük van, mindegyik után egy köböl zabbal tartoznak. – Ha benépesedik a helység, bormérés újévtől Szent Mihályig földesúré, utána a lakosoké.
Karád:
Erdődi grófnéhoz tartozik, taxa fejében a szőlőbe tízezer karót szoktak adni, és elegendő favillát Tokajig a Tiszán szállítva.
Felsővadász:
Négy makktermő erdő. – Szántók után tizedet adnak, fele Szirmay úré, másik fele Rákóczi Ferencé és Juliannáé. – Taxát minden eke után 1 ft. 80 denárt fizetnek, zsellérek felét. – Kocsma Szt. Mihályig földesúré, árendába szokták adni, összege. – Mészárszék nincsen. – Rákóczi részre eső allódiális szántók, rétek, nagyságuk.
Ónod:
Puszta, fallal kerített vár, lerombolt épületekkel. – A Sajó mellett Erdődi grófné által építtetett nyolckerekű malom, kásatörővel. – A város végén serfőző, minden szükséges kellékkel, szintén a grófné emeltette. Rákóczi részre eső allódiális szántó, helye, befogadóképessége. – A város körüli földekből földesurak annyit műveltetnek, amennyit akarnak, a többit a lakosok tizedért művelik. – Rákóczi részre eső rét a Hejő mellett, neve, szénahozama – Erdődi grófné két rétje névvel, szénahozamuk. – Saját erejükkel szántók két ft. 40 denár taxát fizetnek, mással összefogók a felét, zsellérek pedig 81 denárt. – Erdeje, ligete, halászata a Sajón, a vár alatt közös vám, jövedelme. – Erdődi grófnéhez tartozó mészárszék, árendájának összege– ugyanígy a Rákóczi részre eső mészárszék is bérbe van adva. – Tulajdonarány megoszlása a városban. – A vár körüli praediumokban (név nélkül!) bírt telek, kaszáló, tölgyerdő, közös Erdődi grófnéval.
Mályi:
A praediumban egy telek, kaszáló, tölgyes erdő, közös.
Nyék:
Rákóczi kúria hét telekkel, szántókkal, erdőkkel, kaszálókkal, gyümölcsfákkal, szilvásokkal. – Több társbirtokos is van, Borsod vármegyei nemesek.
Vata:
Egy közös Erdődi-Rákóczi telek szántókkal, kaszálókkal, erdőkkel, szintén több társbirtokos között oszlik meg.
Böcs:
Fele Erdődi grófnéé, másik fele a két Rákóczi testvéré. – A lakosok taxát fizetnek, saját igájukkal szántók 3 ft.-t, másokkal összefogók felét, zsellérek 90 dénárt fizetnek. – Allódiális földek nincsenek, a közös földek után tizedet adnak a lakosok, hozama. – Malom a Bársonyos folyón három köves, kendertörővel. – Halászata, berke, rétjei, kaszálói, legelői, kis tölgyerdeje van.
Alsókemej:
Rétjeinek, kaszálóinak szénahozama, földesurak annyit kaszáltatnak, mennyi szükséges, a többit tized ellenében a lakosoknak adják. – Tölgyes erdeje több társbirtokossal közös.
Gyömrő:
Rétekből szántóknak fordított földek, makktermő erdő, semmit nem érő mocsár, rétek kaszálók társbirtokosokkal közös.
Hernádnémethy:
Múlt év óta teljesen puszta, házai nem állnak, jobbágyok nincsenek, taxát fizettek. – Allódiális szántók két tagban, befogadóképességük, tizedért vannak kiava, hozamuk. – Jobbágyi rétek, kaszálók, földesúrnak allódiális kaszálói nincsenek. – Malom a Hernádon, Rákóczi Ferenc építtette, még nincs teljesen befejezve, négyköves, kölyűvel.
Kesznyeten:
Lakosok taxájának összeges saját igával szántóknál 3 ft., másokkal együtt szántóknál fele, zselléreknél 75 denár. – Allódiális szántói nincsenek, a közös földek után tizedet adnak, hozzávetőleges hozama. – Jobbágyok nincsenek, sem halászóvizek, ha ritkán vizát (? Sugorem) foghatnak, Szerencsre átviszik földesuraknak.
Aban:
Fele a praediumnak Nicházy Györgyé, ha földjeit szántják, mind ősziből, mind tavasziból tizedet adnak. – Halászóvíz a Tiszán, legelő.
Hídvégh:
Birtoktörténeti adatok, hajdan az egri érseké (!) volt, nemrég cserélte Rákóczi el egy Gyöngyös környéki praediumért. – Szántók, bőcsi és berzeghi lakosok művelik tized ellenében. – Tölgyes berek, halászóvíz a Tiszán.
Fejértó:
Lakói taxát fizetnek, allodiális szántók nincsenek, közös földek után adott tized hozama. – Két promontórium névvel, kilencedet adnak a borból, hozama. – Allódiális rét névvel, erdők, legelők.
Böd, Kály, Döbreő, Barád:
A négy Tarnán-túli helység lakói jobbágyok szokása szerint szolgálnak, vetésekből tizedet adnak. – Makkos erdő, rétek, kaszálók. – Megjegyzendő, hogy Debreőn Erdődi grófnénak általa épített serfőzője is van.
Thur oppidum:
Mikor lakott volt, 100 ft. taxát fizettek a város lakói.
Gyöngyös oppidum:
Telkek, taxát fizetnek utánuk, borjövedelme. – Allódiális szántók nincsenek, saját földjeik után sem szoktak tizedet adni.
Roff:
Amíg lakott volt, Erdődi grófnénak húsz ft., Rákóczi Ferencnek és Juliannának szintén annyi taxát fizettek, ugyancsak mindkét részre 4 rókabőrt és 12 kappant adtak évente.
Gadna:
Négy telek tartozik a Rákóczi portióhoz, rétek, szántók, tölgyerdők, dézsmát nem Rákóczinak adnak, hanem a többi társbirtokosnak.
Ivta:
Nincsenek jobbágyok, csak taxások, saját ekéjükkel szántók 1 ft. 80 denárt fiztnek, mással összefogók felét. – Földek, rétek után tizedet nem adnak, makkos erdő, csak Rákóczié.
Szakácsi praedium:
Fele Rákóczi, másik fele Szirmay Istváné, minden termésükből tizedet adnak a lakosok.
Sápi praedium:
Fele a praediumnak Rákóczi Ferencé, másik fele Meskó Jakabé – szántók, makkos erdők, rétek, kaszálók, kis szőlőhegy, hozzávetőleges hozama.
Rákóczi–fiscus birtokok. Szerencsi és ónodi uradalmak.
(Zemplén, Heves, Abaúj m.): Szerencs – Felseő Lucz – Alsó Lucz – Mád – Talya – Zombor – Phrugy – Lisca – Medgyaszó – Ond – Korond – Felseő Vadász – Ónod – Mályi – Nyek – Vata – aranyos – Böcs – Alsó Kemej – Gyömrő – Hernad Nemethy – Kesznyeten – Aban– Hidvégh – Bod – Kály – Döbreő – Barád – Thur – Gyöngyös – Roff – Gadna – Irta – Szakácsy – Sápi

Search result navigation
Content provider