HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 002.

Date 1704. július 5.
Description

Magyar nyelvű másolati példány, 28 folio.

Text

„Urbarium seu nova connumeratio”, amelyet Rákóczi Ferenc javairól írt össze a fejedelem rendeletére Hagara Mátyás.
Szerencs:
A vár tulajdonaránya, az úgynevezett Huszárvárban lévő házak, lakóikkal együtt, házuk mellett foglalkozásuk (halász, béres, béresgazda, vincellér) feltüntetése. – A többi ház gr. Aspermonté ill. Erdődi grófnéé. – A város minden épületét összeírták a fejedelem rendeletére, a két másik társbirtokos tulajdonában lévőket is, utcák szerinti összeírás, a házaknál a tulajdonos neve, megjegyezve, puszta vagy lakott-e, feltüntetve, hogy a 3 birtokos közül kié, exempt telkek megjegyezve – a jelenleg katonák, vagy akinek fia katona, feltüntetve. – Censust a lakosok nem fizetnek, mert nem jobbágyok, hanem szabadosok, taxások vagy nemesek. – A taxa összege maga ökrével szántó gazdánál 4 ft., aki mással szánt közösen, felét éfizeti, aki pedig nem szánt, egy ft-t fizet, ezen jövedelemnek megoszlása a három társbirtokosok között, Erdődi grófné két negyedét kapja, a másik kettő negyed-negyed részét. – Allódiális szőlők névvel, a munkák (nyitás, metszés, venyigehányás, karóverés, bekapálás, karózás, kötözés, forgatás, igazgatás, harmadolás, fedés) díjtételei, az elmúlt évi termés, szőlőcsőszök fizetése. – Allódiális szántók két nyomásra felosztva, befogadóképességük dűlőnként – kenderföldet a tisztek annyit foglalnak, amennyi szükséges. – A majorságföldek végében rét, hozzávetőleges nagysága kaszásokban. – Szőlődézsmakor a lakosok kilencedet adnak, dézsmálás módja – a dézsmálókat kóstoló borral és penna iccéjével tartozik minden gazda – a bíró, hadnagy, kerülő, notarius és limitáló mentesek a dézsma alól, mert ők viselnek gondot a hegyre – vidékiek, akár van itt házuk, akár nincs, fertont is adnak, zabot, kenyeret, kappant, vagy megváltják. – Aki földesúr allódiális földjébe vet, vagy irtásföldekbe, csak neki tartozik dézsmával, a királynak nem – aki a város földjébe vet, tizenketteddel tartozik földesúrnak, idegen határok után pedig tizeddel, ha a kamara által néha megvették rajtuk a királyi tizedet, ezt a helytelen szokást most orvosolták – a dézsmagabonát egyszer egyik, máskor másik földesúr cséplőhelyén rakják össze, a törek ottmaradásáért. – Kétkerekű malom, közös volt a három földesúr között, a háború kezdetén elpusztult, mert csak a helye áll. – Báránydézsmával tartoznak a lakosok földesúrnak, mert nemcsak a szerencsi határon legeltetik, huszadot adnak. – Méhdézsmába viaszt adnak, a fejedelemre eső rész mennyisége. – Pázsittizedről soha nem hallottak a lakosok, most sem erőltetik rá őket. – A hajdani tilalmas erdőket kipusztították, cseres bokrok vannak a helyén. – Halászóvíz a földesuraké, Kata hal jár a halászoknak egy-egy, ezenkívül a keszeg és apróhal is az övék. – A hídvám is közös, tavalyi jövedelme pénzben, sóban, vasban, deszkákban, fazékban. – Kocsma régen karácsonytól Szent Mihályig földesuraké volt, utána a lakosoké. – Mészárszék régen kettő volt, most csak egy van, annak jövedelmét osztják négy részre, nemrég a város vette árendába, összege. – Közös kőbánya, helye, ha idegenek vágatnak követ, a tisztekkel kell megalkudniok. – Régen, míg jobbágyok lakták a várost, úgy szolgáltak, ahogy a tisztek parancsolták, helyükbe katonák, hajdúk telepedtek, kik fegyveres szolgálat mellett levélhordással tartoztak, most taxát fizetnek, s mivel a szomszéd praediumban szabad kaszálásuk van, ennek fejében 2 napi szántással tartoznak. – Ajándékkal évi két őzzel és négy báránnyal tartoznak. – Büntetések, a város határa, szomszédos helységek. – Cigányok névsor.
Bas et Harkány:
Két puszta falu, osztatlan a három földesúr között, szántó, rét, legelő elegendő, földesúr annyi szántót foghat, amennyi szükséges, jelenlegi szántók befogadóképessége, a dézsma alá való földeket a szerencsiek, taktakenéziek, dobiak művelik, Rákóczi részre eső rétek szénahozama. – Halászóvize a Takta a tiszt gondatlanság miatt náddal, gyékénnyel benőtt, gyalommal nem halászható, rekeszteni szokták. – Legelőt a tisztek pénzért bérbe adják, Rákóczira eső jövedelme. – Erdő nincsen, a Takta mellett szokták disznóikat legeltetni, régen csak a harkányi szakaszon, a tisztekkel kell rá megalkudniok.
Zombor praedium:
Birtoktörténeti adatok, birtok megoszlása, társbirtokosok felsorolása. – Minden lakó, de a fejedelem részére itt kaszáló taxások névsora, taxájuk összege. – Majorsági szántók két nyomásra, befogadóképességük dúlőnként – majorsági rétek névvel, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk. – Majorsági szőlők névvel, megmunkálásukra fordított díjak, tavalyi hozama, több szőlő elzálogosítva. – Tilalmas halászóvizek, egyszer egyik, máskor másik úr gyalmával halásszák, a hal megosztásából hatodrész esik a fejedelemre. – Kocsmát, mészárszéket a sok társbirtokos miatt Rákócziék nem tartanak. – Szolgálatjuk: minden héten egy napot maguk erejével dolgoznak, vetésekből dézsmát adnak.
Ptügy portio:
A Lancz és Palatics családok is társbirtokosok, birtokrészek aránya. – A Rákóczi részre eső taxások névvel, telkük nagysága, lovaik, ökreik száma, taxájuk összege. – Majorsági szántók két nyomásra, befogadóképességük dűlőnként – rétek névvel szénahozamuk. – Földesúrnak nem adnak dézsmát, hanem a királynak, majorsági földekből földesúrnak dézsmálnak, a királynak nem. – Bárányokból, méhekből a királyt illeti a dézsma. – Tilalmas halászóvíz, csukát, kárászt, compót, keszeget fognak benne, kétharmada a halászoké, egy az úré, a többi halászóvíz szabad.
Szada:
Míg a falu ép volt, Tokajhoz tartozott, most földesúr rendeletére Szerencshez csatolták, társbirtokosok névvel, részarányuk. – Akik a fejedelem számára szántanak, vetnek, dézsmával tartoznak, régen szerencsiek használták. – Volt itt régen majorház is, akik a hozzátartozó földeket művelik, tizedet adnak. – Majorsági rét, hozzávetőleges nagysága, szénahozama, a tarjániak kaszálták, míg falujuk ép volt, a tisztek pénzért szokták eladni, ugyanígy a legelőt is, amennyiért megalkudhatnak. – Tilalmas halászóhely, a haszonnak fele Rákócziaké, másik fele a két társbirtokosé.
Alsó-Felsőmegyaszó:
Csak Rákócziaké a helység, másnak nincs benne része. – Jobbágyok névvel, telkük nagysága, régen minden gazda egy hordó bort adott, és Szt. Márton adóba fizetett 66 denárt, zsellér évi egy tallért, a falu közösen vágómarha fejében 3 és fél ft-t, most, mivel nem jobbágyok lakják, taxát fizetnek, összege. – Majorsági szántók 3 nyomásra, befogadóképességük dűlőnként, rétek nagysága kaszásokban, szénahozamuk. – Tilalmas erdő, nem makktermő, csak cserjés. – Szőleik után a vidékiek földesúrnak kilencedet, a királynak tizedet adnak, ferton, megváltása nem volt szokás – az alsómegyaszóiaktól katonai karhatalommal vették meg két évben a dézsmát. – Ha allódiális szántókat vetnek, kilencedet adnak utánuk, királyi tized nem jár, szintén katonai karhatalommal vették meg tőlük, a bárány, méh és sertéstizeddel együtt. – Mivel taxások semmi szolgálattal nem tartoznak, csak karácsonyra adnak 2 őzet.
Kakk:
Puszta praedium, társbirtokosok felsorolása.
Hernádnémeti:
Negyede Rákóczié, az idetartozó lakosok névsora, katonák, hajdúk, számszerűleg is összegzi. – Majorsági szántók 3 nyomásra befogadóképességük, a királynak nem tartoznak tizeddel, csak földesúrnak, nem majorsági földek után is tizedet adnak, bárányból, méhből szintén. – Tilalmas erdő névvel, épületfát földesúr engedélyével vághatnak, gallyfát tűzre vihetnek, makkéréskor hízlalható disznók, a városnak is van két erdeje, szabad rendelkezésükre. – Régen a jobbágyok a tisztek parancsa szerint dolgoztak, most nem tartoznak efélével. – Ajándékkal fejedelem konyhájára 15 pár csirkével tartoznak.
Alsókemej:
Csak Rákóczi rész, puszta praedium, szántója nincsen, rétje bőséges, szénahozama.
Felsővadász:
Fele a fejedelemé, régen két kastély állt itt, az egyik fából épült, elkorhadt, csak helye van meg, a másik félig épült fából, emeletes, gerendái korhadni kezdtek, elrothadva összedőlt, ez Rákóczi Pálé volt, mindkét kastélynak csak kertjei, gyümölcsösei, halastava, szérű látszanak nyomokban – a helység másik fele, mely a körtvélyesy Rákóczi családé, zálogban van. – Nádudvarról marhákat hajtván el 1665-ben Rákóczi, a nádudvariak perelték, megnyerték a pert, a megítélt összeg ellenében 10 házhelyet hasítottak ki, jelenlegi használói névvel. – A helység lakóinak névsora, minden gazda fizetett 25 icce mustot Szt. Mihálykor, mivel ők is tönkrementek, azt állítják, hogy szőlőhegyük tönkremenvén, ők is tönkrementek, hogy földesúr elengedte nekik a censust, de erről írásuk nincsen, a jövőben úgy lesz, ahogy a fejedelem rendeli. – Két majorsági szőlő volt, ezek is elpusztultak. – Majorsági szántók 3 nyomásra, befogadóképességük dűlőnként. – Telki állományú földek nagysága. Majorsági rétek szénahozama. – Telki földekből földesúrnak kilencedet, a királynak tizedet adnak, irtásföldekből földesúrnak hetedet, a királynak semmit sem adnak – majorsági földeket akiknek átengedték, utánuk földesúrnak tizedet, a királynak semmit sem adnak. – Kétkerekű malom volt a patakon, most csak a helye van meg. – Tilalmas erdő névvel, hízlalható disznók, idegenek tizedet adnak, helybeliek földesúr engedélyétől függően nem, pázsittizedet soha sem adtak. – Méhekből, bárányokból a királynak adnak tizedet. – Szolgálattal a tisztek parancsa szerint tartoznak. – Minden külön kenyeres gazda karácsonyra egy-egy tyúkot ad, az igával rendelkezők egy szekér karácsony fájával is tartoznak.
Illota:
Régi praedium, nem is emlkeznek, hogy valaha jobbágy lakta volna, szabadosok szállták meg, akik 1702-től 3 évi mentességet kaptak.
Felső-Alsógadna:
Majorsági szántók 2 nyomásra, feltüntetve, kik vetették. – A kaszáló füvét az ispán pénzen eladja. – Erdeje bőségesen van, nem tilalmas, makkéréskor lehetne disznókat hízlalni, de annyi ura van, hogy nem érdemes.
Szakácsi:
Majorsági szántók 3 nyomásra, befogadóképességük, a rét füvét az ispán eladja. – Közös erdők névvel, makkéréskor hízlalható disznók.
Balajti:
Nemesi falu, Rákóczi kúria, elpusztult, nem tudni, volt-e hozzá telek, helyét két jövevény szállta meg. – Rétek névvel, helyük, jövedelmét az ispán szedi be.
Saap:
Puszta praedium, tulajdonának megoszlása. – Egy elpusztult majorsági szőlő, csak puszta helye van meg. – Majorsági földek nincsenek, hanem deficiált jobbágyok földjeit fogták földesúr számára, dézsma ellenében adják ki. – Telki földekből földesúrnak kilencedet, a királynak tizedet adnak régi szőlőből ugyanígy, új szőlők után ötödöt adnak földesúrnak, a királynak semmit. – Bárányból, méhből csak a királynak adnak tizedet. – Egy tövissel benőtt kaszáló, két kaszásnyi. – Ajándék mint Felsővadászon.
Kupa:
Tizenöt féltelek tartozik a fejedelemhez, lakói névvel.
Nyilas:
Társbirtokosok telkeinek száma.
Horváthi:
A praedium kaszálóinak füvét az ispán szokta elosztani.
Gyanda:
Birtoktörténeti adatok. – Majorsági szántók, helyük, ha szántják őket, kilencedet adnak utánuk– a rétek füvéről az ispán tartozik számot adni. – Erdő, makkéréskor hízlalható disznók.
Rákóczi Ferenc birtokai.
(Zemplén m.): Szerencs – Bos – Harkány – Zombor – Ptügy – Szada – Felső Vadász – Illota – Felső Alsó Gadna – Szakácsi – Felső Novaj – Balajt – Kupa – Nyilas – Horvaty –Gyanda – Szerencs

Search result navigation
Content provider