HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 012.

Date 1791. február 12.
Description

Eredeti példány, német, saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. 40 eredeti számú pagina.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a kulai kamarai uradalomhoz tartozó helységről vettek fel.
Despotszentiván:
Síkságon fekszik, határai, földhányásokkal megjelölve, szomszédos helységek, határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó épületek: uradalmi kocsma, alapja égetett téglából, feljebb vert földből épült, nádtetejű, íróhelyiségből, kocsmáros szobájából, külön szobából áll, deszkapadlóval kis konyhája van, az épület alápincézett. – A ház oldalánál istálló 8 lóra, vert földből, náddal fedve. – Az udvar közepén 6 tölgyfaoszlopon álló kocsiállás 3 kocsira. – Égetett téglából épített kút, kertje nincs a háznak, az egész sövénnyel kerített, közepes állapotban van, a hivatkozott becslés szerinti értéke. – Uradalmi mészárszék, alapja égetett tégla, feljebb vert földből épült, náddal fedett, egyetlen helységből áll, jó állapotban van, értéke. – A második csoportba sorolt épületek: uradalmi nyomtatószérű, 4 és fél holdnyi, körülárkolt, épület nincsen rajta, azért nem értékeli. – Földből épült ispánház, 2 szobája deszkapadlós, nádtetejű, 3 szobából, 2 kamrából áll, alatta boltozatos pince, kapacitása. – A ház oldalánál kettős istálló, egyikben 4 ló számára. Hozzátapasztott kocsiszín 1 kocsira, az udvaron téglából kirakott kút, a házhoz tartozó kert nagysága. – Mind ez, mind a ház sövénykerítéses, a ház mellett eddig faraktárnak használt hely, az egész értéke. – Az uradalom saját gazdálkodást nem folytat a helységben, juhászata, tehenészete, sertéstartása, méhészete nincsen, sem ménese. – A lakosok rác (illír) nemzetiségűek, görög-keleti vallásúak, összesen 147 jobbágy lakik 107 telken, ennek részletezése, 2 2/4, 2, 1 2/4, 1 1/4, 1, 1/4, 2/4, 1/4, teleknyi megoszlásban. – Van még 13 házas zsellér is. az urbárium szerint kezelik őket, a szolgáltatásokra nézve azonban saját szerződésük van. – A két pápa, jegyző és a helység 3 telke mentesek. – Az uradalomnak is vannak saját telkei, a mészárszék, ispánház telke, kertje. – A jobbágytelek mérnökileg vannak kimérve és felosztva, egy egész telekhez 1 holdnyi belsőségen kívül 36 hold szántó, 22 hold rét tartozik, 1100 négyszögöllel számítva. – A telkek mind síkságon feküsznek és termékenyek. – Egy elvetett mérő közepes évben kétszeresből 5, árpából 4 és fél, zabból 6, kukoricából 15, kölesből 25 mérőt terem, ezek súlya. – A vármegye által első osztályba sorolt helység. – A lakosok egyedüli megélhetési forrása a földművelés, mellette az állattartás. – Erdő nincsen a helységben, fajzásuk sincs a lakosoknak, erdő hiányában irtásföldek sem lehetnek. – Községi legelő, nagysága, elegendőnek tartják, ispán, pópa itt legeltethető állatai. – Mivel uradalmi állattartás soha nem volt itt, saját legelőt sem alakított itt ki az uradalom. – A szőlők is síkságon feküsznek, nagyságuk holdakban, az uradalomnak kilencedet, a kalocsai érsekségnek tizedet adnak utánuk. – Félévi szabad bormérésük van a lakosoknak. – A lakosok körülményei közepesek, szolgáltatásaikat pontosan teljesítik, valamelyes hátralékuk van. – A jövedelmek, melyeket az uradalomnak fizetnek, a következők: jobbágyoktól, zsellérektől, befolyó úrbéri census összege. – Victuáliákra telkenként adott vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás, borjúra fizetett pénz 51 Xr. Értékben, együttes összege. – Robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál, zselléreknél, pénzértéke. – Hosszúfuvar 4 egész telkenként állítandó ki, értéke. Robotjövedelmek összegzése. – Fonás fejében eddig a telkenként 6 font teljesítése helyett kenderből és lenből kilencedet adtak, mivel azonban több kötelezettséget pénzen megváltanak, e helyett is fizetnek. – Pálinkafőző üstök censusának jövedelme. – Kilenced jövedelme, az egész határból természetben adják, kétszeres, árpa, zab, kender jövedelme mérőkben, értékük pénzben, súlyuk. – Bárány kilenced jövedelme, beszolgáltatott állatok száma, pénzértéke. – Méh-kilenced jövedelme. – Bor kilenced jövedelem 10 évi átlag alapján, értéke. – Kis-kilencedből nincsen jövedelem, kilencedjövedelmek összegzése. – Hegyvám nem szokásos, nincsen jövedelme. – Tized a kalocsai érsekségé, az uradalom szedi a megye egész területén, jövedelme a fenti tételekből (kétszeres, árpa, zab, kender, bárány, méh, bortized). – Az ide csatolt praediumok (Torsa, Tatánya és Szent Péter) hetedet adtak termékeikből, Torsa néven azonban egy helységgé lettek, különváltan Despotszentivántól, azért itt nem részletezi szolgáltatásaikat. – Uradalmi erdők nincsenek. – Uradalmi rétek, szőlők, szántók, legelők sincsenek. – Uradalmi kertek az ispánház mellett lévő kert, nagysága, az egy holdon felüli rész külön jövedelme. – Uradalmi gyümölcsös, szilvás, nagysága holdakban, kerítetlen, jövedelme. – Uradalmi len- és kenderföld, halászat, vízimalmok nincsenek. – Mészárszék jövedelme a hozzátartozó egész telekkel együtt. – Kereskedők censusának összege, saját boltépülete az uradalomnak nincsen. – Száraz malom jövedelme. – Olajütő nincsen. Vámok, vásárok nincsenek. – Kocsma jövedelme bor, sör és pálinkamérésből, leszámítva a kocsmáros bérét. – Pálinkafőzde nincsen. – Jövedelmek végösszege: 1705 Ft 10 Xr. – Maleficiumok: fajzása nincsen a helységnek. – A föld jóllehet termékeny, de 1785–87. között a talajvíz elöntése folytán nagy kárt szenvedett. – Termékeiket, mivel vásárok nincsenek, a 8 órányira fekvő Bajára szállítják. – Kiadások: ispán, pandúr, kasznár, csősz bére: pénz, kvártélypénz, kétszeres, zab, sör, tűzifa, széna, szalma, irodai átalány, ruhapénz, összegzésük. – A fenti részletezett épületek javítására fordított összeg.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Despot Szent Iván

Search result navigation
Content provider