HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 188. - No. 011.

Date 1790. október 10.
Description

Eredeti példány, 15 folio. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata. 25 eredeti számú pagina.

Text

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a zombori uradalomhoz tartozó Doroszló helységről végeztek.
Doroszló:
A bekebelezett Zsárkovacz és Klusza praediumokkal együtt síkságon fekszik, határai, szomszédos helységek. – Jövedelmet hozó épületek: uradalmi kocsma, alapja égetett tégla, feljebb vert földből építve, náddal fedett. – Nagy ivóhelyiségből, mellette konyha, kocsmáros szobája, éléskamra, ez alatt pince, hozzávetőleges kapacitása. – A épülettől elkülönített istálló 6 lóra, mellette kis kocsiszín. – Az udvar közepén kút, téglával kirakva. – Konyhakert, nagysága ölekben, az épület értéke a hivatkozott becslés szerint, mészárszékkel együtt. – Uradalmi ház, az ispán lakik benne, alapja égetett téglából épült, feljebb vert földből, náddal fedett, jó állapotban, egy nagy és egy kis szobából áll, konyhából, cselédszobából, éléskamrából, alatta pince, az egész felett padlás. – Az udvar közepén kút, istálló 8 állatra, mellette kis kocsiszín, a kettő között nyílik a konyhakert bejárata, ennek nagysága, az egész értéke. – Az erdőmester lakása, szilárd anyagból épült, náddal fedett, 4 szobája van, konyha, kamra, alatta pince. – Istálló 12 állatra, kocsiszín, konyhakert, nagysága, az egész értéke. – A templom közelében két kis uradalmi ház, mindegyik szoba, konyhás, az uradalom vette meg két éve a jobbágyoktól, erdészeti alkalmazottak számára. – Kis konyhakert van, nagysága, a házak értéke. – A falun kívül épített uradalmi ház, erdőőr lakása, részben égetett téglából, részben vert földből építve, náddal fedett. – Szoba, konyhás, éléskamrája alatt pince, az udvar közepén kút, konyhakert, értéke. – A helységben uradalmi allódium, vagy állattartás nincsen. A hivatkozott úrbéri szerződés szerint a telkek száma (plébánia, kasznár, pandúrok, iskolamester, sekrestyés telkeit leszámítva) 88, a házaké 178. – Azon kívül van 2 házatlan zsellér (névvel) egy-egy nyolcad telket bírnak 3 évi mentességgel, 1790-ben ezekkel lesz korrigálandó a telkek és házak száma. – A helységet 1779-ben mérték fel és osztották fel telkekre. – Egy egész telekhez 34 hold szántó és 22 hold rét tartozik, 1100 négyszögöllel számítva holdanként. – A konstitutív állomány szép síkságon fekszik, negyed részét az elmúlt 4 évben a talajvíz többször elöntötte, melynek következtében a lakosság a termésben nagy kárt szenvedett. – A földek minősége (a legelő kivételével, mely salétromos) jó, annyira termékeny, hogy egy mérő kétszeresből négyet, árpából 4 és felet, zabból ötöt terem. – Erre való tekintettel a vármegye első osztályú helységbe sorolta. – A lakosság jelentősebb kereskedelmet nem folytat, túlnyomórészt csak földművelésből és állattartásból élnek. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeik nincsenek, a kis uradalmi erdő egy részében kapnak szabad fajzást hulladék fából. – A legelő a földterület harmadrésze, plébános, iskolamester, erdőmester itt legeltethető állatai fajtánként. – Szőlők nagysága holdakban, a lakosoknak azonban a gyümölcsösön és félévi szabad bormérésen kívül nagy hasznuk nincsen belőle, mert a szőlők lapályon feküsznek, ezért nem igen termékenyek. – A lakosok egyébként elég jó körülmények között élnek, mert termékeiket a 6 és fél mérföldnyire fekvő Baja vásárain könnyen tudják értékesíteni, azonkívül még állattenyésztéssel is segítenek megélhetésükön, így az uradalom felé sincsenek tartozásaik. – Szolgáltatásaik a következők: jobbágyi és zselléri házak száma, utánuk fizetett census összege. – Victuáliákra telkenként adandó vaj, 2 kappan, 2 csirke, 12 tojás és borjúváltság összege egyenként és együttesen. – Robot szabályozása, napok száma jobbágyoknál, zselléreknél együttesen, értéke, alakulása az 1781–1787. között, túlnyomó részt pénzen váltották meg, a 6 évi átlagot figyelembe véve adja meg az évi jövedelmet. – A természetben teljesített robot felhasználásának részletezése, hosszúfuvar megváltásának összege egyenként és együttesen. – Fonás nem szokásos, nem is teljesítenek semmit helyette, mert az urbárium bevezetése óta len- és kendertizedet természetben adnak. – Bolt és kereskedő census alakulása 1791–97. között, átlagjövedelme. – Pálinkafőző üstök censusának alakulása, átlaga. – Szárazmalmok censusa, malmok száma. – Kilenced és heted jövedelme, az egyik hozzá csatolt praedium hetedet, a másik, és maga a község kilencedet és tizedet ad gabonából. Ennek jövedelme a mondott években kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, pénzértékük. – Szalma jövedelme, értéke. – Kis-kilenced jövedelme az uradalmi számadások alapján a mondott évekből (a tételeket nem részletezik, csak évek szerint az összeget). – Báránykilenced jövedelme, részben természetben, részben megváltásból, értéke. – Méhekből hetedet, illetve kilencedet és tizedet adnak, jövedelme. – Bordézsma ugyanígy, Klusa után hetedet, másik kettő után kilencedet és tizedet adnak, hozama, értéke. – Hegyvámból nincsen jövedelem. – A tizedet a kalocsai érsekséggel 10 éve kötött szerződés szerint az uradalom szedi, bérbe véve az egész bácsi uradalom területén, jövedelme kétszeresből, árpából, zabból, szalmából, bárányokból, méhekből, borból. – Tölgyes erdő névvel, nagysága holdakban, jövedelme fakitermelésből, makkoltatásból, vadászat bérbe van adva, összege, legelőnek használt földterület, nagysága holdakban, jövedelme. – Tulajdonképpeni allódiális földek nincsenek, remanentiális földek, nagyságuk holdakban, melyeket a felmérés alkalmával nem osztottak ki, részben mert határföld, részben mert salétromos, 1788-től hat évre bérbe vannak adva, évi bérösszeg. – Uradalmi rétek nincsenek a helységben, sem a községitől elkülönített legelő. – A helységben a házaknál részletezett konyhakerteken kívül van még a falu végén, részben kerített részben körülárkolt uradalmi kukoricakert, nagysága négyszögölben. – Jelenleg az erdőmester használja, jövedelme. – Gyümölcsöse, kender és káposztáskertje nincs az uradalomnak. – Halászat és csikfogás a Mosztonga folyón egyik helybeli lakosnak (neve) bérbe van adva. Árenda alakulása 1780–87. között, évi átlag. – A folyón paraszti malom, már tíz, sőt még több éve az uradalomnak fizetett évi census összege. – Nádas mocsár a folyó mellett, a mérnöki felmérés szerint 301 hold, jobbágyok telkenként 40 kéve nádat tartoznak vágni, pénzértéke. – Mészárszék censusának alakulása a számadások szerint, átlag jövedelme. – Hídvámok, vásárok nincsenek. – Italmérés jövedelme az uradalmi vendégfogadóban, összege. – Jövedelmet csökkentő tényezők: a földterület harmadrésze legelő, a földek minőségére nem lehet panasz, első osztályba van sorolva a helység. – Panaszolják a lakosok, hogy a folyó közelsége miatt gyakran elönt több telket. – Kiadások, fizetések, konvenciók: az ispán, erdész, pandúrok, erdőőrök bére: pénz, írószerekre fizetett pénz, kétszeres, zab, hízódisznó, fa, széna, szalma, kvártély természetben. – Pandúrok, erdőőrök mundérpénzt is kapnak. – Jövedelmek nettó végösszege: 3225 Ft 13 den. – Helyén lévő korabeli őrjegy szerint 1853-ban a mellékleteket kiemelték.
Kamarai birtok.
(Bács m.): Doroszló

Search result navigation
Content provider