HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 002 / a.

Date 1673. február 10.
Description

17 oldal magyar latin eredeti. Készítője nincs jelezve.

Text

Urbarium
Iza:
lakosok névsora – ökör, ló, tehén sertés, juh, méh – megjegyzés rovatban foglalkozások: méhész, béresek „sendelyezők” kerékgyártó, halász, bornyúpásztor, ablakcsináló, disznópásztor, kertész, mészégető, kásacsináló, szabó, molnár, csizmadia – egyéb megjelölések: szabados, hetes drabant, lovasszabados, jövevény nőtelen, egy kenyéren élő külön listákon: nemesek név szerint – bújdosó jobbágyok, jelenlegi tartózkodási helyüket is megjelölte – szolgáltatások: a fiscusnak közösen adnak hét nyestet, az udvarbírónak pedig egyet – a fiscusnak adnak még „hét eöreg köböl zabot” – adó: tyúkot, czédula-pénzt – természetbenieket: ludat, tyúkot, tojást, mézet és vajat adnak „valahányszor az szükség kivánnya” – karácsonyra tüzifa-szállítás – télen jéghordás a verembe – a három sátoros ünnepen borárusítás a fiscus számára – robotmunkák: kaszálás, szénagyűjtés, ganéjozás, fahordás, de aratniok, szénát és búzát szállítaniok nem kell, azt a husztiak végzik – szolgálnak még szántással, vetésel, vár körüli munkákkal – sertésekből és juhokból tized, tíz alatt készpénz megváltás – két vízimalom az Iza folyón – részletes leltárszerű leírás a malmok berendezéséről – a törvénykezés módja és a fellebbezés fázisai: helyi bíró, huszti bíró, udvarbíró, úriszék – a törvénykezés ez a módja az ittlakó nemesekre is vonatkozik, ők is „tartoznak törvényt állni az jobbágyoknak” – bírságok: száraz bírság, vérbírság és orr-bírság, „az urra való tilalom fl. 100 az udvarbíróra tilalom fl. 12, a falura tilalom fl. 6” – azok büntetése, akik a felsoroltak ellen vétenek, a tisztek kötelesek kijárni a malefactorok megbüntetésére
Bustyaháza:
a tilalmak között itt Praefectus is szerepel 50 Ft.-tal
Dulfalva:
A juh tizedek begyűjtését végzik – esztendőnként négy virrasztót kell állítaniok a „Fehér Házhoz”
Huszt:
aratással, szénahordással és borszállítással tartoznak – a vámnál készpénz és sójövedelem – „az várhoz jövő oroszok vám helyett egy-egy napi munkával tartoznak” – a mészárosok mindegyike annuatim külön tartozik egy mázsa faggyúval fontonként 4-4 pénz térítést kapnak a vártól a beadott mennyiség után
Visk:
készpénz adójuk évi 350 fl. – len adójuk Nro 300 mérték – itt is van faggyúszolgáltatási kötelezettség, de ha valamelyik mészárost esküdtté választják, mentesül alóla – jelzi azt is, hogy „az mása tészen libr. nro 72” – a sóaknákhoz zabot kell adniok térítés ellenében – panaszkodnak a kötelező sószállítás emelése ellen, újabban több sót kell szállítaniok a hosszúmezői „portus”-ra, mint az előző földesúr, Rédei Ferenc idejében – a sószállító hajókhoz (tutajokhoz) embereket is kell állítaniok, akik a tutajokat Tiszabecsig kísérik, fizetségök 50 pénz és a megérkezéskor még 4 pénz – sóvágó munkást is kell állítaniok nro. 19-et – a helyi mészárosoknak a sóbányába is kell faggyút szállítaniuk, és azt fontonként 4 vagy 5 pénzért veszik át
Hosszúmező:
A kikötőben álló raktárépületek karbantartása, továbbá az odaszállított és elszállításra váró só őrzése a város gondja.
Szigetváros:
A várnak itt 32 alattvalója él „annak is kettei szellér” – ezek az alattvalók a sóbányában dolgoznak, sóvágók, gépelyesek; szalmahordás, „szén-fa vágás” borszállítás, hajókhoz szálfa vágás és hordás a kötelességük – „Ittem az Tiszabol szál ki es be vonassal is tartoznak” – „Ittem az erdőből heveder fa hordással” – „Ittem az Udvarházhoz rostálással, gyomlálással tartoznak” – a vár és lakosság közösen használja makkoltatásra az erdőt – a posta- és fuvar-költségek a bíró számadása szerint évente 150 Ft. körül terhelik a várost
Huszt vár és tartozékai. Az erdélyi fejedelem birtokai.
(Máramaros m.): Iza – Bustyaháza – Szaldobos – Dulfalva – Talaborfalva – Huszt – Visk – Tecseő – Hosszumező – Szigeth oppidum

Content provider