HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 018.

Date 1674. április 24.
Description

12 oldal, magyar nyelvű, aláírással hitelesített eredeti.

Text

Conscriptio, amelyet a kamara megbízásából Lastóczi Mihály a konfiskált birtok kezelője készített.
Nemzetes Tárkányi Istvánné asszonyom eö kegyelme Rosályi jószága, amikor confiscaltatott Eöfelsége számára, akkor ezeket találták ott: Az 1673-ik esztendőben elvetettek ott őszi búzát ad iugera N-o 98. – Ezekben vetve volt tiszta búza Cass. cub. N-o 116. – Rozsot elvetettek ad iugera N-o 14. – Ezekben vetve volt rozs Cass. cub. N-o 22. – Szemül való búza találtatott Cass. cub. N-o 6. – Szemül való zab találtatott Cass. cub. N-o 58. – Kis Szekeresről hozott zab találtatott Cass. cub. N-o 22. – Szemül való lencse Cass. cub. N-o 2. – Valami rothadt sós káposzta in vasis N-o 2. – Tyúk találtatott N-o 8. – Lúd találtatott N-o 5. – Kacsa találtatott N-o 7. – India találtatott N-o 2. – Bab találtatott N-o qr. 1. – Árpa találtatott N-o qr. 2. – Két darab kazalban széna találtatott org. N-o 12. – Erogationes: – Inventáláskor találtatott két köböl búzából itt való szükségre őröltettem Cass. cub. N-o 3. – Az Tiszán túl lévő orosz jobbágyoknak régi usus szerént az nyári munkán, vetéskor etelekre kenyernek Cass. cub. N-o 2. – A jövő elszámolásra maradt Cass. cub. N-o 1. – Erogáltatott az itt talált zabvetés: Cass. cub. N-o 58. qr. 3. – Kis Szekeresről hozott zab is erogáltatott vetni az rozsályi majorságban Cass. cub. 22. – Az egész kiadás volt Cass. cub. 80, qr. 3 zabvetésre. – Szemtől találtatott borsó erogáltatott vetni Cass. cub. N-o 2. qr. 2. – Szemül való lencse erogáltatott vetni Cass. cub. qr. 2. – Két hordó romlott káposztát megválogatván, abból jónak találtak egy hordóval, melyet Jánosi György megbízásából Battyánban használtak fel. – Szemül való egy negyed bab erogáltatott vetni N-o qr. 1. – Szemül való árpa erogáltatott vetni N.o qr 2. – Egyik darab kazalban lévő széna org. N-o 3. – Ennek mindenik ölét adván el 1-1 forinton és 98 pénzen, az összeg fl. 5, den. 94. – Második darab kazalban találtatott széna org. N-o 8. – Magam lovára költ el ebből org. N-o 2. – Adtam el ebből 2 ölet, mindenik ölét 3-3 forintjával, az összeg fl. 6. – Maradt a következő elszámolásra org. 4. A rozsályi jószághoz vett három koncz papírost, 1-1 koncz 24 dénárral számítva, az összeg de. 72. – Vett azonkívül azon széna árából a kisszekeresi sertés pásztornak bocskort 18 dénár árában. – Marad a követező elszámolásra fl. 11. d. 4. – Extractus: Anno 1674. die 1. Novembris lefoglaltak Eőfelsége számára Tárkányi Istvánné asszonyom eö kegyelme rozsályi majorságában búzát, és egyéb mindenféle leguminákat és kerti veteményeket. – Rakattam egyik asztagba búzát in gelimis kalangya (kereszt) 32 kévével N-o 120. manipulis m. 16. (= 120×32 kéve + 16 kéve) – Rakattam másik asztagban búzát in gelimis N-o 128. (128×32 kéve) – Harmadik asztagban rakattam búzát in gelimis N-o 186, m. 16 (= 186×32 kéve + 16 kéve) – Negyedik asztagocskában rakattam búzát in gelimis N-o 36. m. 16. (= 36×32 kéve + 16 kéve) – Summa gelimarum facit N-o 471. m. 16. (= 471×32 kéve + 16 kéve) – Rozsot rakattam egy asztagban in gleimis N-o 18. m. 25. Rozsot rakattam egy asztagban in gelimis N-o 109. m. 16. – Lencsét rakattam egy boglyácskában ad cur. N-o 1. – Borsót rakattam egy boglyában ad cur. N-o 4. – Babot valami rosszat rakattam N-o m. manipulos – Árpát rakattam valami rosszat és araztattam N-o m. 16. – Tengeri búza töretlen csőstül vagyon Cass. cub. N-o 9. – Szénát rakattam egy kazalban org. N-o 14. – Az gyümölcsfák nem termettek egyebet, hanem valami kevés körtvélyt és szilvát, melyeket ott aszaltattam; vagyon az vékony terméshez képest. – Aszszu körtvély Cass. quarta 2. – Aszszuszilva Cass.cub. N-o 1. – Asszu dio Cass. cub. N-o 2. – Kerti vetemények: Őszi fokhagyma koszorústól vagyon N-o 18. – Tavaszi fokhagyma koszorústól vagyon N-o 10. – Veres hagyma vagyon Cass. cub. – N-o 3, 9, 2. (a számok írásjellel vannak egymástól elválasztva.) – Káposzta fő berakatlan circiter N-o 479. – Petrezselyem termett Cass. cub. N-o 2. – Virágos kender termett in gelimis N-o 4 m. 32 kévével manipulis 16. – Magos kender termett in gelimis n-o 4. (minden gelima 32 kévét jelent) – India szaporulatával vagyon N-o 10. – Szekerestül hozott india vagyon N-o 4. Summa N-o 14. – Lúd szaporulatával együtt vagyon N-o 25. – Tyúk szaporulatával együtt vagyon N-o 14. – Kacsa szaporulatával együtt vagyon N-o 50. – Perceptiones et tritulationes: 120 kalangyából és 16 kévéből rakott asztagot elcsépeltetvén, megszakasztatván az szérűn, minthogy igen vadóczos volt, cséplő részen kívül, nem lévén mégis igen tiszta, az búzának eleit percipiáltam in granis Cass. cub. N-o 95. – Másod szakasztást alább valót Cass. cub. N-o 18. – Száz huszonnyolc kalongyás asztagot elcsépeltetvén, megh szakasztatván az szérűn, annak eleiből percipiáltam, az mint szóródott, in granis Cass. cub. N-o 94. – Másod szakasztást, alább valót, in granin Cass. cub. N-o 22. – Rostálatlan, gazostul, vadóczostul, porostul, az mint az szérűn fel költ, másod szakasztásával együtt percipiáltam circiter két asztagból Cass. cub. N-o 229. – Harmadik, negyedik búza asztagok csépeletlen vadnak. – Rozs: Tizennyolcz kalangyából és 25 kévéből rakatott rosz asztagból percipiáltam in granis Cass. cub. N-o 19. Rozs asztag restat N-o 1. – Egy szekér szalmán lencsét elcsépeltetvén percipiáltam in granis Cass. cub. N-o 1. quartam 1. – Négy szekér szalmás borsót elcsépeltetvén, percipiáltam in granis Cass. cub. N-o 12. qr. 1. – Tizenhat kéve zabot elcsépeltetvén percipiáltam in granis Cass. cub. qr. 1. – Tizenhat kéve árpát elcsépeltetvén, percipiáltam in granis Cass. cub. quartas. 3. – Négy kalongya magos kendert, elcsépeltetvén, in granis percipiáltam cub. quarta 3. – Kis Géczi puszták földeiből percenti sunt ex nona ex triticum Cass. cub. N-o 52. kilenced búza. – Erogationes tritici et silliginis: Az elcsépelt két asztagh szeméből százötvenöt köbölből búzát vas rostával jól megrostálván, némely részét „meg is szemeltetvén”, lett abból vetni való tiszta búza, ki el is vetettek, Cass. cub. N-o 116. Mely 155 köböl búzának alja rostálás és „meghszemelés” után lött ismét Cass. cub. N-o 39. Maradott búza rostálatlan Cass. cub. 34. – Másod szakasztás két osztagból Cass. cub. N-o 40. Summa facit Cass. cub. 229. – És így szolgáltatott tiszta búza majorságh és puszták után való földekben ad iugera N-o 93. Cass. cub. N-o 116. – Erogáltam magam fizetésében búzát Cass. cub. N-o 6. – Erogáltam az jószágh körül forgolódó bírónak is fizetésében búzát Cass. cub. N-lo 3. – Rosta allyából erogáltatott eddig az apró marhákra Cass. cub. N-o 3. Restant ad futuram rationem. – Rostálatlan búza Cass. Cub. N-o 25. – Másod szakasztás Cas. Cub. N-o 40. – Vas rosta allya Cass. Cub. N-o 36. – Ex allodio toto summa restantiie Cass. cub. 101. – Ex terra Kis Gécziensi restant tritici Cass. cub. 5. – Rozs: 18 kalangyából és 25. kévéből rakatott rozs asztagot elcsépeltetvén percipiáltam abból in granis Cass. cub. N-o 19. – Rozs erogáltatott vetni Rozsályi majorságban ad iugera N-o 16. – Erogáltatott ezekben rozs Cass. cub. 13 – Erogáltatott németek sustentatiojára az repartitioban rozs Cass. cub. 6. – Erogatio siliginis facit Cass. cub. N-o 19. – Búza és rozs vetődött az földeken. – A tiszabetsi portio a Tarbarnyiné-féle sóportióból Őfelsége részére „kő sókat” percipiáltam eddigh circiter Sall. lapidum N-o 50. – Tiszabets (Szatmár m.) sószállító kikötőhely. – Malombéli proventus: Nagy-Paládi, Hodosi és Csaholczi malombéli portiókból eddigh, confiscálástól fogva percipiáltam gyülevész búzát circiter Cass.cub. 15. qr. 2. – Erogationes ex his: Ház szükségére vámbúzát őröltettem diversis vicibus Cass. cub. 8, 9, 2. (a számok írásjellel elválasztva). – Az régi usus szerint aratáskor az orosz jobbágyoknak őröltettem Cass. cub. 1. qr. 2. – Az kertekben munkálkodó kertésznek erogáltam Cass. cub. qr. 2. Restant ad futuram rationem Cass. Cub. 6. – Őszi fokhagyma erogáltatott az földben elültetvén koszorústól N-o 8. Restant őszi fokhagyma koszorústul N-o 10. – De oenopoliis: Item ezen jószágban kocsma nem folyt, mivel borok és bortermő helyek ezen majorsághoz nincsenek; más időkben Battyánból juválták itt az kocsma árultatást, és onnét hordtak ide borokat. – De censibus: A mindennemű adóval az jószágh sessiótul szokott adózni annuatim. Mivel eddig nem jött el a sessiók utáni adózás ideje, csak később fogja azokat megállapítani és behajtani. Ugyanez áll a disznók tizedelésére nézve is. – De teloniis: több társtulajdonosé. – Rozsályban vagyon valami vékony jövedelmű vám, amelynek jövedelme Tárkányi asszonyom részéről lehet circiter d. 60 vel. 50. – Az egész jószágban bírákon, szabadosokon, molnárokon, kertészeken és kulcsáron kívül az összes szolgáló jobbágyok annuatum Pünkösdkor kötelesek egyenként adni 1-1 csirkét karácsonyra pedig tartoznak adni szintén fejenként 1-1 tyúkot. Pullu et gallinae totaliter restant.
Tárkányi Istvánné konfiskált javai.
Szatmár m.: Rosály – Kis Szekeres – Kis Gécz – Tiszabets (sószállítók számára kikötőhely) – Nagy Palad – Hodos – Csaholcz – Battyán helység neve többször is előfordul az összeírásban, viszont sem Szatmár megyében, sem a szomszédos megyékben ilyen nevű helység nincs, mint távolabbi lehetőség felvetődik a Zemplén megyei Bottyán vagy a Bihar megyei Bottyán, de lehet a Rosály helységhez közelfekvő Gatsaly elírása is.

Content provider