HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 017.

Date 1673. augusztus 14.
Description

4 oldal, latin nyelvű, aláírással hitelesített eredeti

Text

Inventarium, az eperjesi malmok leltára, amelyet a kamara kiküldötte a helyszínen készített Készítette: Drabein Vilmos
Occupatio et inventarium molarum pulvetariarum Epperjessiensium, ut et farinariarum, ez utóbbiak felében, az előbbiek pedig teljes egészükben Őfelsége részére foglaltatván el 1673. augusztus 14-én. – Eperjesen négy ilyen malom van, különböző tulajdonosok kezén: Az első malom 6 kölyüből áll, amelyekből kettőt, kettőt különböző személyek tartanak a kezükben. Együttesen fizetnek ezekért a városnak 60 nehezék puskaport. – A másik malom ugyancsak 6 könyüből áll. Tulajdonosa fizet a városnak évenként 9 ft. Amikor még puszta volt a hely, azt 310 forintért vásárolta meg. – A harmadik malom szintén hat kölyüből áll, két tulajdonos kezén. Ezek is évenként 9 forintot fizetnek a városnak. A helyért fizettek 250 ft., az építkezésért 100 forintot. A harmadik malom nyolc kölyűből áll; az egyik tulajdonos kettő felett rendelkezik, a másik kettő 3-3 fölött. Együttesen 12 forintot fizetnek a városnak. Ezeknek egy részét, mint feljebb említette, egészben, másik részét felében foglalta le a király őfelsége részére. – Az építkezés módja a következő: A malom teljes egészében jól be van fedve, kivévén, hogy néhány malomköve a nagy használat folytán, nem lesz képes sokáig ellenállni, azért azokat újakkal kell majd pótolni. – Név szerint felsorolja a malom alkalmazottait. Ezek: a molitor primarius (főmolnár). Sodalis primarius, (molnárlegények, segédek). Sodialis secundarius, item alter. Tyrones duo (inasok) Comissarius senior, (malombiztos) Comissarius iunior – Lapides molares sunt 7. (malomkövek) – Officina serraria (sera = zár, lakat, itt a fűrészmalom értelmezés (serra = fűrész a legvalószínűbb). – Van ott egy száraz malom, amelyben 4 mozsár töri a kendert és más egyebet. – Van egy új kallós zúzó is. – A rozs köblének a negyedéből kap a molnár „unum metretum”, egy quadransban 12 metretát számolnak. – Minden sörfőzés árpadara készletéből kap a molnár 5 quadranst, nagyobb mennyiségnél pedig 10 quadranst, vagyis két és fél köblöt, „pro cerevisia ollartia”. – A molnárt a jövedék harmadrésze illeti a következőkből, a búzából, a rozsból és az árpadarából; gabonából egész jövedék csak a molnárt illeti, valamint a malomkövekről lehullott lisztmennyiség is, amelyekkel disznókat tartozik hízlalni, amelyekből az egyik az uraságot illeti, a másik a bírót. – A kendert és „potisamam” (árpalé) az inspektorok maguk között osztják el. – A malomköveket, a vasat és az acélt maga a város köteles beszerezni, a molnár hozzájárulása nélkül, viszont a faggyút maga a molnár szerzi be. – Rendelkezésre áll egy vasalt köböl és vasalt quadrans kettő. – A malomkövek emelésére két vasrúd van a malomban. – Nagycsap egy van. – Szám szerint sorol fel különféle eszközt, vagy szerszámot. – Felvonó csigák, „trochlea vel tympana versatilia (Hungarie hatos)”. – Zsindely 2000 áll rendelkezésre. – Van a malomhoz tartozó 1 kert. – Van a malomhoz tartozó 1 rét. E réthez tartozó szénának a fele a felső, a másik fele az alsó malomhoz tartozott mindig a malomlovak etetésére. E széna hozadéka 10 szekér. – Az alsó malomhoz 1 malomkő tartozik a szükséges szerszámokkal és két lótakaróval. – Teherhordó szekér kettő, hozzájuk három lánc. – Kocsis kettő van, akiknek a molnár tartozik adni hetenként 15 pénzt: minden más szükségletükről a városiak tartoznak gondoskodni, még pedig azok, akik a gabonáját oda és vissza szállítják. A lovakat maga a város köteles beszerezni, de minden egyéb szükségeset a város és a molnár együtt szerzik be. – Négy kád áll a gabona befogadására. – Az egyik fazék rézből való. – Minden ellenőrzéskor a molnár tartozik a felügyelőknek villásreggelit adni. – Minden renováláskor, illetve tisztújításkor, „tempore renovationis et restaurationis magistratus” joguk van az inspectoroknak két vagy másfél héten át a hozadékot a maguk javára lefoglalni. – Minden nagy ünnepre szabad volt a bírónak, az egyes inspectoroknak és a molnárnak egy-egy köböl búzát a maguk számára kivenni, míg az egyes kocsisoknak egy quadrans búza és egy quadrans rozs jutott osztalékul. – Minden ócska holmi és fa törmelék a felügyelőknek és a molnárnak jutott osztályrészül. – Midőn deszkákat fűrészeltek, a két véget a felügyelők kapták. – A malomhoz tartozó rétekből mindegyik felügyelőnek 1-1 szekér széna jutott. – A lovaknak nem adnak zabot, hanem a molnár köteles azokat korpával ellátni. – Amikor új bíróválasztásra került a sor, mindegyik molnár tartozott egy-egy hízott sertést adni és a felügyelők is kötelesek voltak két sertést a közre adni, amelyeket azután a bíró az elöljáróság osztott szét. – Ezek után kiszállt a felső malomhoz és azt fele részben Őfelsége részére foglalta le. – Név szerint sorolja fel itt is a supremus molae hospest vagy molitort, (főmolnár), primarius sodalist, (molnárlegények, segédek) secundarius sodalist, (molnárlegények, segédek), Tyrones molnárinasok. – Fűrészmalom – Száraz malom, ahol 6 zúzó van a kender megőrlésére. – Egy kis malom a só megtörésére. – Vasalt köböl van kettő. Van 6 vas abroncs. – Azután felsorolja szám szerint a malomban található többi eszközöket és azoknak a rendeltetését. Mindezek beszerzésében a molnárnak is ki kell vennie a harmadrészt. – Minden egyéb úgy, mint az alsó malomnál. 4 szekeres ló, 2 szekér.
Eperjes szabad királyi város.
(Sáros m.): Eperjes

Content provider