HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 001.

Date 1565
Description

Eredeti

Text

Conscriptio
A győri püspökség kezén levő jószágoknak Zermegh János és Förstetter János királyi kommisszáriusok által készített összeírása: Csak évszám szerint datálva.
Révfalu:
Jobbágyok névjegyzéke. Valamennyi egésztelkes; köztük: egy judex, egy stipendiarius, egy libertinis. – Zsellérek névjegyzéke. (Az összeírás megjegyzi azt, hogy házas-e a zsellér „habet domum” jelzéssel, vagy név szerint kiírja azt a jobbágyot, kinek házánál a zsellér – helyesebben subinquilinus – lakik. A zsellérek között több pauper és egy mendicus is akad, s van egy özvegy zsellérasszony, kinek férje „per Thurcas est abductus”.) – Szolgáltatásaikra vonatkozóan ezt írják a conscriptorok: „Servitys nullis teneri dicunt, sed vadi curam habent, et quicquid Nauli acquirunt, tres eius partes dant domino, quartam pro se retinent, super qua re et priuilegia eorum vidimus.”
Pinyéd:
Egésztelkes jobbágyok névjegyzéke, köztük egy judex. – Más házánál lakó zsellérek névjegyzéke, megnevezve a jobbágy is, akinek házánál lakik. – Szolgáltatásaik: Kötelesek a földesúr szénáját felgyűjteni, de: „dicunt sibi Cibum datum fuisse et potum, tempore Cumulationis faeni.” – Karbantartják a földesúri malmot, s minden olyan munkát el kell végezniük, ami ezzel összefügg. – Kötelesek továbbá a földesúri kertben is elvégezni minden munkát; ugyanígy rendszeresen végeznek a várban is takarítási munkákat. – Tovább: nagyböjtben eleddig kötelesek voltak az általuk kifogott halak 1/4 részét a győri püspök, mint földesuruk asztalára beadni. De csak a nagyobb halakból. Ez idő szerint azonban már a halak 1/3 részét kell beadniuk. – Ezenkívül: kötelesek állandóan egy őrkatonát adni a várba, s annak teljes tartási költségeit is viselni. (NB! Az összeírás a fenti módszer szerint veszi végig a birtok possessióit, a püspökség valamennyi várának tartozékait sorra véve. Az alábbiakban csak az eltérő, vagy fontosságuk miatt kiemelkedő adatokat közlöm. Megjegyzendő, hogy a subditusok szolgáltatásai igen sok – néha kisebb, néha nagyobb – különbséget mutatnak az egyes possessiókban.)
Börcs:
A subditusok censust nem fizetnek. Mindegyikük köteles 2 napon át kaszálni, a lekaszált szénát köteles ki-ki felgyűjteni, felkazlazni. – Kötelesek kocsikat adni – egyet vagy kettőt – a Sokoru-i szőlőhegyről a püspöki pincékbe történő borszállításhoz. – Nádat kell vágniuk, s azt fel si kell hordaniuk a várba, az istálló s más épületek fedéséhez. – Kötelesek a földesúri malom karbantartási munkáinál segédkezni, az oda szükséges faanyagot előkészíteni. – Ha a földesúri tisztek úgy rendelkeztek, kötelesek voltak a földesúri konyhára halat, rákot is fogni. – A falu határában kitűnő földesúri rét van; hozama olyan bőséges, hogy egy-egy kaszálást alig tud rajta 200 kaszás elvégezni.
Szovát:
Censusuk: Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor minden egész sessió után adnak 50–50 dénárt. Évente adnak 17 forintot. – Három napon át kötelesek kaszálni az allodiális réten.
Vaszar:
Az egésztelkes jobbágyok között egész jobbágytelken ülő zselléreket is számba vesz a conscriptio. – A censuson felül minden telkes jobbágy fizet évente 1 forintot. – A püspök unokaöccse az idén elengedte neki a Szt. Mihálykor fizetendő 50 dénáros censust, mégpedig „eo, quod pontem fecerunt Jauriny magno labore.” – Karácsonykor minden egésztelek után adnak két kenyeret és egy kappant. – Húsvétkor az egész falu együtt ad egy oldalszalonnát. – Ugyancsak az egész falu ad karácsonykor egy hízlalt sertést. – Munkabeli szolgáltatásaik: 3 napon át kaszálniuk kell. – A sokorui szőlőhegyről kötelesek a dészmabort lehordani. – (A conscriptorok itt közbevetőleg megjegyzik): „Est ibi Aceruus vnus frugum, vt dicebant Coloni, continens capecias 12”. – Karácsonykor minden 4 jobbágy együttesen köteles behozni egy kocsirakomány tűzifát.
Nagyjenő:
Féltelkes jobbágyok. (A subditusok között sorol fel a conscriptio egy praedialis nemesi családot is.) – Deserta sessiók. – Szolgáltatásaik: Censusként adnak minden félsessió után Szt. Györgykor is, Szt. Mihálykor is 50–50 dénárt. – Közösen adnak Szt. Györgykor egy oldalszalonnát. – Ugyanakkor adnak minden két félsessio után 15 tojást. – Karácsonyra közösen adnak egy hízott disznót. Ugyanekkor minden félsessió után adnak egy kappant, minden két félsessió után egy kerek kalácsot. – Munkabeli szolgáltatásaik: Kötelesek „de veteri more” három napon át szénát kaszálni, „sed dicunt datos ad singulos dies sales Camere dictos”.– Kötelesek tizedgabonát kicsépelni, s Győrbe beszállítani. Ugyancsak ők szállítják be a dézsmabort is a Kisjenői szőlőhegyről Győrbe. – Két, egyenként egy-egy kövű földesúri malom, továbbá: allodiális erdő is tartozik a possessióhoz (utóbbiról, valamint egy darab szőlőről azt mondja a conscriptio, hogy „quae fuit Monachorum”).
Vecse:
A faluról ezt írják a conscriptorok: „Wechew Nobilium praedialium Episcopatus, ad Jaurium pertinens. Sunt Nobiles 4”. – Ezek a praedialisták egyéb szolgáltatással nem tartoznak, mint hogy: „Tenentur decimis et pecunia Belli, prout inter eos limitatur, Juxta bonorum quantitatem”.
Kisjenő:
A faluban szintén 4 praedialista nemesi család van, kötelezettségeik bizonyos különbséget mutatnak a vecsei praedialistákhoz képest, mert: „Decimis tenentur et pecunys militaribus, aut per se militant”. (NB! A Fol. 8/v-n egy szimpla felsorolást közölnek a conscriptorok „Numerus Villarum” cím alatt, amelyben felsorolják a fenti falvakat, s a praedialista falvak között a fentieken kívül megemlítik Nagybajcs-ot, Kisbajcs-ot és Szavá-t is, de ezekről az utóbbiakról azután semmiféle további adatot nem adnak.)
Szány:
Féltelkes jobbágyok névjegyzéke. Köztük szabadok is, kik szintén féltelken ülnek. Igen népes possessio, mert csak a jobbágyokból 83 családot vesz számba a conscriptio. – Zsellérek névjegyzéke. Túlnyomó többségük házas zsellér. Szintén sokan vannak: 63 család itt, a zselléreknél. – Szolgáltatásaik fő vonásokban megegyeznek a nagyjenőbeliekével, de azoknál többet szolgáltatnak. Az eltérések, illetve többletek: Húsvétra 2 oldalszalonnát, két bárányt, két sajtot is adnak közösen, továbbá minden sessió után adnak 1–1 tojást. „Praeterea coligunt super eos ad necessitatem Arcis Anseres, Pullos Gallinaceos, Butyrum, formagia, juxta consuetam inter eos Limitationem”. – Továbbá: évente adnak minden félsessió után egy véka rozsot és fél köböl búzát. – Kötelesek a győri várba két őrkatonát adni. Az egyiket ténylegesen adják is és tartják, a másik tartását azonban évi 8 forinton megváltják. – Minden jobbágy köteles karácsonyra egy szekér fát behordani a várba. – A győri vár alatti rétet is ők kaszálják, s be is hordják a szénát, illetve fel is kazlazzák. – A subditusok azt vallották az összeíróknak, hogy régen nem voltak kötelesek szántani, de Garczakar (itt így, másutt másként, a legkülönbözőbben) András tiszttartósága óta ezt is kell csinálniuk. – A tizedet megadják minden terményből; a tizedgabonát el kell csépelniük, és be is kell hordaniuk Győrbe. – A borszállítási kötelezettségükkel kapcsolatban ezt írja a conscriptio: „Alias tenebantur ex villis saltem propinquioribus vina ad Arcem inferre, et non a Lacu Fertu vsque huc, sed tantum vsque Jaurium, vna cum alys pertinencys Arcis”. – Viszont igen sok fuvarozási teher nehezedett rájuk, mert a conscriptoroktól ezt kérik: „Pro diuersis Vecturis orant, ne vexentur”. – A bírságjövedelemmel kapcsolatban: A sebesítés és véres verés bírsága akár a bíró, akár az uradalmi tiszt ítélt az ügyben – 133 den. és 1 bécsi den. Felét az uradalmi tiszt kapta, de el is engedhette a felét. De ha úgy esett a dolog, hogy a bíró ítélt az ügyben, s az ügy aztán fellebbezés során került az uradalmi tiszt elé, s az is megállapította a vádlott bűnösségét, akkor a bírságösszeg kétszeresére emelkedik.
Csanak:
Subditusok névjegyzéke. (Féltelkes jobbágyok, de van köztük 3 zsellér is, kiket a jobbágyok között tartanak nyilván, s kik szintén féltelkeken ülnek. De van külön névjegyzék a zsellérekről is, kiknek többsége más házánál lakik.) – Eltérések az eddigiektől, szolgáltatásaiknál: A húsvétkor együttesen adandó egy oldalszalonnát „juxta veterem consuetudinem” megválhatják 1 forinton. – A húsvéti bárány mellé szintén közösen, kötelesek egy gidát is adni. – Mindszentek ünnepére minden jobbágy ad egy kappant és két kenyeret. – Az összeíróknak azt valltották a subditusok, hogy régente módjuk volt arra, hogy a karácsonyra beadandó hízott disznót is megválthassák 1 forinton. – Minden telken ülő jobbágy köteles évente egy napon át sznét kaszálni az allodiális réten, 1 napig gyűjteni s hordani. – A tizedet ők is megadják minden terményükből, de itt a tizedgabonát nem a jobbágyok, hanem a zsellérek kötelesek elcsépelni. – A zsellérek kötelesek az itteni földesúri kertben is dolgozni. – A subditusok kötelesek továbbá „litteras ferre huc atque Illuc”. – A régi kötelezettségeikhez képest, újabban már szántásra és aratásra is kötelezték őket.
Egyházaskesző:
A subditusok egésztelkes jobbágyok között van, és szintén egész telken ül a győri vár számvevője (rationistaja) is. – A várba (NB! Bár az összeírás nem mondja meg tételesen, hogy a győri várba-e, vagy a váraskeszői várba-e, értelemszerűen s topográfiailag valószínűbb az utóbbi!) kötelesek a bágyogiakkal együtt egy őrkatonát adni, ill. tartani. De ha ezt nem teszik, akkor felváltva kötelesek bemenni őrszolgálatr a várba. – Kötelesek továbbá, „de veteri consuetudine” két napon át a földesúri rétet kaszálni. – A várhoz tartozó két malomban kötelesek a vár szükségleteire gabonát őrölni, s a lisztet a várba be is hordani. – Királyi tulajdonban levő erdő és rét is van a falu határában, utóbbit azonban ez idő szerint a földesúr javára kaszálják. De vannak allo. rétek is.
Szentmiklós:
Censusuk: Pünkösdkor és Szt. Mártonkor fizetendő, sessiónkénti 60–60 den. – Húsvétkor minden jobbágy ad egy kappant, 10 tojást, 10 cipót. – A régebbi tulajdon- és úrbéri viszonyokról a subditusok ezt vallották a conscripotoroknak: „Dicunt Colonj possossionem istam pertinuisse ad Abbatiam Zyrcz, et pro nihil seruisset omnino, persoluto premisso censu. Verum nunc laborant ea, cuae sunt necessaria ad Arcem”.
Váraskesző:
Az egésztelkes jobbágyok mellett ven két zsellércsalád is. Az egyik más házánál lakik, a másiknak azonban van egy kis háza, e mellett „pastor pecorum Allodii Arcis.” – Censust nem fizetnek, a szolgálatuk is kizárólag a keszői vár körüli: takarítják a várat, őrölnek a várbeliek számára, s minden olyan munkát elvégeznek a várban, ami éppen adódik a ház körül szokásos tennivalók keretében. – A conscriptio alkalmával azt vallották, hogy a falu határának tekintélyes részét jogtalanul foglalta a Ladony család több tagja.
Bágyok:
A jobbágyok Szt. Mártonkor minden egésztelek után beadnak 1–1 kappant, s ugyanezt adják karácsonykor is. – Régente semmi más munkával nem szolgáltak a keszői várhoz, mint csak azzal, hogy a vár alatti rétet lekaszálták, a szénát felgyűjtötték, és behordták a várba. – Kötelesek a nezsideri dézsmaborokat Győrbe szállítani, a keszői várba pedig azokat a borokat, melyeket ide szoktak dézsmálni, s nem közvetlenül a győri várhoz.
Dör:
A falut praedialis nemesek lakják, „Qui solent tempore Belli aut in Arce aut ex(tra) Arcem armati et Prompti esse”. – (NB! Tételesen itt sem mondja meg: a győri vagy a keszői várrra érti-e!)
Szombathely oppidum:
Az 3/4, 1/2 és egésztelkes jobbágyok között jobbágytelken ülő nemesek is vannak. (Összesen 213 jobbágyot sorol fel név szerint a conscriptio. Igen sok a családi nevek között a mesterséget jelentő név!) – Szolgáltatásaik: Kiváltságlevelük szerint kötelesek évente kétszer, Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor censusként fizetni összesen 100–100 db., jó és igaz mértékű aranyat, de ezt kifizethetik folyó pénzben is, ám mindenkor az aranyhoz mért árfolyamon („cursus”-on). (A conscriptorok sietnek megjegyezni e pont után nyomban, hogy bár az összeírás idején érvényben volt árfolyam szerint a 100 arany 150 forintot ért, az oppidanusok mégis csak 133 forintot fizetnek terminusonként.) – Sajátos módon szolgáltatják a dézsmát is. Ugyanis minden számba vett tizedik gabonakepe – akár búza, akár rozs, akár árpa vagy zab legyen az – után adnak egy szombathelyi köböl gabonát. – Bár ez idő szerint adnak őrkatonákat a várba, kiváltságlevelük értelmében ez nem lenne kötelességük. Ugyanis valamikor úgy volt, hogy a várfalakon belül volt 32 polgárház, s az azokban lakó polgárok adták felváltva az őrszolgálatot, „Sed nunc ne vnica quidem domus in Arce est, praeter domos Episcopi”. – Kiváltságlevelük szerint a dézsmaborok szállítására sem lehet őket kötelezni, csak önként vállalkozó fuvarosokat lehet közülük tisztességes fuvardíjért verbuválni. Azt a conscriptorok is elismerik, hogy az ez idő szerint 2 mérföldenként fizetett 16 magyar dénár igen alacsony fuvardíj. – A püspök borát mérik kocsmájukban, de ugyanakkor ők is szabadon mérhetik ki saját boraikat.
Püspöki:
Censusuk: Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor fizetendő 5–5 dénár. (Így!) – Egyéb szolgáltatásaik: karácsonykor minden 4 jobbágy ad 1 kappant, minden 2 jobbágy 1 kenyeret. – Évente 40 napot robotolnak; ebben benne van 2–2 hold föld felszántása is. (Ősszel és tavasszal.) A falu határában van allodiális erdő is.
Perént:
Kötelesek a várat takarítani, s mosni is kötelesek a várbeliekre; a búzájukat is ők rostálják; 3 napon át szántanak, ugyanannyi ideig aratnak s szénát is ugyanannyi időn át gyűjtenek. – A levélhordás is kötelességük. – Az uradalom területén szokásos oldalszalonnát ők pünkösdkor szolgáltatják; ha nem tudnák beadni, váltságként 9 dénárt (így!) fizetnek érte. – Szt. Lőrinc napjára beadnak egy tyúkot és egy kenyeret. Szt. Mihály napkor minden jobbágy bead 10 bécsi dénárt. – A gabonadézsmát ugyanúgy szolgáltatják, mint a szombathelyi oppidanusok. – Három napon át szénát kell kaszálniuk, amit lekaszáltak, azt fel is gyűjtik, be is hordják. – Szüretkor minden jobbágy köteles 1 hordó dézsmabort a várba befuvarozni. – Ha a földesúri kertek sövénykerítése megromlik, ők kötelesek helyreállítani, s ezeket a kerítéseket ők is tartják rendben.
A győri püspökség javai.
(Győr, Sopron, Veszprém, Vas m.): Rewfalw – Pynnyed – Berche (=Börcs) – Zowad (=Szovát) – Wazar – Naygh Jennw (!Nagyjenő) – Kys Jennw – Wechew (=Vecse) – Nagy Baych – Kys Baych – Zawa – Zan – Chanak – Eyghazas Kezew – Bayok (!=Bágyog) – Zenth Myklos – Zyrcz(-i apátság) – Waras Kezew – Newsider – Dher (!=Dör) – Zombathel – Pyspeky – Prenth (=Perént)

Search result navigation
Content provider