HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 112. - No. 004.

Date 1642. február 14.
Description

31 old. magyar nyelvű, szakadt, aláírás nélküli másolati példány, három dátummal.

Text

Urbarium seu nova connumeratio, mely az erdélyi fejedelem Pocsajhoz tartozó bihari és szatmári javait tünteti fel.
Farkaspataka:
24 jobbágy és özvegy névvel, bíró feltüntetve, táblázatban fiak száma, állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, üszők, juhok, disznók száma; megjegyzésben a fiak neve; – négy szökevény jobbágy névvel, távozásuk helye.
Kokliget:
29 jobbágy névvel, a táblázat rovatai azonosak. – 12 szökevény jobbágy névvel, távozásuk helye. – Mindennapi szolgálattal tartoznak, földesúr kívánsága szerint. – Census, ajándék: a három sátoros ünnepre egy-egy hordó bort mérnek ki, mindegyik faluban, a két faluból összesen hat hordó bort évente. – Juhaiból, disznaiból minden jobbágy egyet ad, akárhány állata van is. – Minden házasember egy meszely vajat ad, karácsonyra egy tyúkot, tojást és csirkét amennyi szükséges. – Semmiféle termésből tizedet nem adnak, mert határuk alkalmatlan. – Erdejük épületfára és makkoltatásra alkalmas. – Büntetések részletezése, az elkövetett vétkekkel együtt.
Pocsaj:
31 jobbágy névvel, fiaik, állatállomány számszerű feltüntetése. – Csak egy jobbágybíró-előljáró van a helységben – A jobbágyok csak 12 napi robottal tartoznak évente. – Egy jobbágy, aki „fiúról-fiúra való jobbágyságot” esküdött adósság fejében, elszökött.
Monostorpályi:
16 jobbágy névvel. – Censust Szent Mihály, György és Márton napján fizetendő adón kívül nem fizetnek. – Karácsonyra minden ember egy tyúkot ad. – „Igen pusztás” erdeje van, makkéréskor tizeddel és váltópénzzel tartoznak, 15 dénárral. – Búzából, árpából, zabból tizedet adnak; hasonlóképpen bárányokból, méhekből, vagy öt, illetve két denáron megváltják; lenből, kenderből, kölesből soha nem dézsmáltak. – Őszi vetés alá a hosszúpállyiakkal és fejrétőiekkel együtt tartoznak szántani, 30 köblös földet vetni, learatni és asztagokba rakni; tavaszi vetés alá 49 köblös földet kötelesek megművelni, behordani és nyomtatásra előkészíteni. – A három falu tartozik kaszálni, gyűjteni, 70 ölnyi szénát kazlakba rakni. – Szállítással is tartoznak, búzát és tavaszit odavinni, ahová parancsolják, behordással, kéverakással és egyébbel kívánság szerint. – A jobbágyok közül heten 12 napi robottal tartoznak, akkor, amikor tőlük kívánják. – Karácsonyra minden jobbágy egy-egy tyúkkal tartozik, aki nem ad, hárman összeállva adnak egy sonkát. – A három falunak egyenlő szokása és rendtartása van.
Fejértő:
19 jobbágy névvel, közülük négyen 12 napot szolgálnak. – Censusuk, befolyó jövedelmek, szolgáltatások, büntetések azonosak a fentivel.
Hosszúpályi:
27 jobbágy névvel, közülük hatan 12 napot szolgálnak. – Mindenben egyeznek a két fenti faluval.
Püspökladány:
55 jobbágy névvel, közülük hárman 12 napot szolgálnak.
Udvari:
9 jobbágy névvel. – Summarius extractus az eddigi helységekről, mely a helységekben a családfők, fiak számát, állatállományt fajtánként és darabonként tünteti fel, táblázatban.
Mirrogh:
25 jobbágy névvel, a fiak száma, (később neve), az állatállomány táblázatban való részletezése ugyanaz, mint az urbárium első felében, eltérés, hogy két jobbágynak két-két kas méhe is van. – Három fugitivus jobbágy névvel, egyiknek új lakóhelye. – Semmi majorság nincsen, a jobbágyok a következő faluhoz hasonlóan juhokból, méhekből, disznókból tizedet adnak. – Karácsonyra tyúkot és vajat adnak.
Henkeres:
56 jobbágy névvel, 3 fugitivus, távozásuk helye nincs megadva. – Két kis földesúri szőlő, igen szép helyen, jó állapotban vannak, jó bort adnak, 120 kapásnyi, hozama jó terméskor 180 váradi csöbörre rúg, múlt évben a hideg miatt csak 45 csöbör termett. – Két kis rét, négy kazalnyi szénahozammal. – A lakosok juhokból, méhekből, disznókból tizedet adnak, vetéseik után nem. – Karácsony tyúkjával és vajjal tartoznak. – Erdejük elegendő.
Almamező:
Húsz jobbágy névvel. – Szent Márton adójába házanként két-két ft-t fizetnek, ugyanannyi icce vajat adnak. – Minden sereg disznó után, akárhány van is, egyet adnak, tízen alul pázsitpénzt fizetnek, ha makkoltatják, négy pénzt. – Juhok után, tízen felül, akármennyi van is, egy bárányos juhhal tartoznak; gabonából nem dézsmálnak. Mindenféle munkával tartoznak, szükség szerint. – Karácsony tyúkjával fejenként tartoznak, eggyel-eggyel, és egy icce vajjal.
Pér:
Az összeírást 1644-ben Virginás István jószágigazgató (director?) végezte a fejedelem parancsára. – A portiohoz 27 jobbágy tartozik. – Öt fugitivus, közöttük háromnak távozási helye feltüntetve. – Deserták névvel. – A lakosok mindenféle szolgáltatással tartoznak. – Semmiféle adót nem fizetnek, egész nyilas egy öl szénát, fél nyilas felet ad. – Az egész portio egy harmadfű vágómarhával tartozik, minden házas ember karácsonyra egy tyúkot ad; borból, búzából kilencedet adnak. – Nyolc rét, névvel, együttesen kettőszázötven kaszásnyi nagyságban. – Hozzávetőlegesen háromszáz holdnyi szántó tartozik az udvarházhoz. – Tizenegy szőlő névvel. – Kevés erdő, még nem vágnivaló, épületfára nem alkalmas, csak tűzifára és apró szükségletekre. – Egy szárazvám, jövedelme három részre oszlik.
Magyarcsaholy:
A portiohoz 2 jobbágy tartozik, csak egyiküknek van 2 ökre, tehene.
Felsőcsaholy:
Öt jobbágy tartozik a portiohoz, semmiféle adót nem fizetnek. – A magyarcsaholyi határban majorsági szőlő, 25 kapásnyi nagyságban, egykori vételára. – Makkéréskor tízen felül is csak egy disznót adnak. – Erdeje makkoltatáson kívül épületfára is alkalmas. – A fenti szőlőt tartoznak megmunkálni, semmi egyéb szolgáltatásuk nincsen. – Karácsonyi ajándékban minden jobbágy egy tyúkot ad.
Genyethe:
17 jobbágy névvel, a fiaknak csak száma van feltüntetve, nevük nincs, egyiknél megjegyzés, hogy nyomorult volta miatt semmit sem szolgál, egy másik 3 öccsével van egy kenyéren. – Három szabados névvel. – Deserták felsorolása. – A lakosok mindenféle szolgálattal tartoznak, azonkívül van határukban három rét, azt is tartoznak kaszálni és begyűjteni. – Ajándékba egy tretinamarhával tartoznak, karácsonyra minden ember egy tyúkot ad. – Makkéréskor a disznókból tizedet adnak, váltója 4, malacnál 2 denár. – Juhokból tízen felül egyet adnak, bárányostól, akárhány darab is van.
Déda:
17 jobbágy névvel, egyiküknél megjegyezve, hogy „puskásságával” szolgál. – Két pusztatelek, név nélkül. – Szükség szerint tartoznak mindenféle szolgálattal. – Censust Szent Mihály adót fizetnek, azonkívül akinek szőleje van, a borból tizedet ad. – Makkos erdő, disznaikból tizedet adnak minden falka juh után egy juhot bárányostól. – Karácsonyra minden házas ember ad egy tyúkot. – Szántóföld és rét igen kevés van. – Egy 400 kapásnyi majorsági szőlő. – Makkos és épületfára való erdeje elégséges.
Kávási:
A portiohoz csak egyetlen jobbágy tartozik (nevét nem tünteti fel), és néhány puszta házhely.
Kecz:
47 jobbágy névvel, öt jövevény névvel, ezek évi húsz napot szolgálnak. – Hat szabados névvel. – Hét pusztatelek. – Egy fugitivus, ismeretlen helyre távozott. – Mindennapi szolgálattal tartoznak szükség szerint. – Egy vágómarhát adnak közösen, azonkívül karácsonyra mindenki egy tyúkkal tartozik, közösen egy őzzel. – Minden őszi vetésből tizedet és kilencedet adnak, méhekből tizedet, váltója két pénz.
Gyöngy:
A portiohoz 33 jobbágy tartozik, egyikük (nincs feltüntetve, hogy mészáros) egy mázsa faggyút ad évente, egy másik szűcsmunkával szolgál. – Deserták névvel. A lakosok mindenféle szolgálattal tartoznak. – Szent Mihály adót 3 ft-t fizetnek, karácsonyra mindenki egy tyúkot ad. – Szomszéd faluban hat darab zálogos rét, tulajdonosa. – Juhokból disznókból mindenki tízen felül egyet ad.
Monosábrány:
34 jobbágy névvel, közülük egyik nyomorék, egy molnár, egy kulcsár, két szabados névvel. – Mindenféle szolgálattal tartoznak, szükség szerint, adóval nem. – Az egész falu közösen ad egy vágómarhát és egy őzet, azonkívül karácsonyra mindenki egy tyúkot. – Az udvarházhoz közel majorsági szőlő, 14 kapásnyi, végében szilvás és gyümölcsöskét nyomásra felosztott szántó elegendő az udvarházhoz. – Két rét, kettőszáz kaszásnyi, van még egy rét, mely zálogos. – Makkoltatásra és épületfára alkalmas erdő, makkéréskor disznaikból tizedet adnak. – Pusztatelkek névvel, szökevények névvel, távozásuk helye.
Felsőábrány:
11 jobbágy névvel, két jövevény névvel, csak 12 napot szolgálnak a jobbágyok mindenféle szolgálattal tartoznak. – Búzából, borból kilencedet adnak, makkéréskor sertéseikből tizedet, karácsonyra minden házasember egy tyúkkal tartozik.
Borczika:
Néhai Saabi Péter portioját 1644. április 13-án írták össze. – 12 jobbágy névvel, közülük egyik fazekas, egy szökevény. – Puszta házhelyek, névvel. – Fél kapu után való censust fizetnek; csak disznókból és méhekből tartoznak dézsmával. – Karácsonyra minden ember egy tyúkot és egy pint vajat ad. – Végén summarius extractus.
Rákóczi György
Erdélyi Fejedelemség: (Bihar m., Szatmár m.): Farkaspataka – Kokliget – Poczay – Monostorpali – Feiertó – Hosszupaali – Püspökladány – Udvari – Mirrogh – Henkeres – Almamező – Pér – Magyarczaholy – Felsőczaholy – Genyethe – Deda – Kecz – Gyöngy – Monosábrány – Felsőábrány – Borczika

Search result navigation
Content provider