HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 095. - No. 017.

Date 1685. május 2.
1686. július 31.
1686-körül
Description

Eredeti, latin, 56 pagina. Sajátkezű aláírás. Mellékelve:1.) 1686. július 31. urbarium, 36 pagina. 2.) az urbárium 18. századi másolata. 3.) 1686-körül kelt aestimatio 3 példányban.

Text

„Conscriptio” úrbéres adatokkal, melyet Prajner Péter provisor készített.
Murányallia:
Allódium, puszta. – Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, egyik darab földbe kendert vetnek. – Káposztáskert. – Vadaskertben is szántók, befogadóképességük – Komlós, veteményes kert. – Rétek, szénahozamuk. – Allódium mellett elég nagy serfőző minden tartozékaival. – Az allódium üres, semmi állat nincs benne, nyomorult állapotban van. – Várhoz tartozó erdők, részben makkosak, épületfára, deszkára, zsindelyre, minden jobbágy 50 zsindelyt ad földesúrnak. – A várhoz hegyek is tartoznak, ide küldött lovakért fizetnek. – Ezek a rendkívüli jövedelmek; tizedjövedelem pénzben az összes falvakból. – Jobbágyok névvel, fiak neve. – Állataik: ökrök, lovak, tehenek, borjak, disznók, juhok, méhek. – Telkük nagysága. – A bíró zsellér. – Iga nélküli jobbágyok névvel. – Zsellérek névvel, ezeknek van valamelyes állatjuk. Néhány zsellértelket hajdúk bírnak. – Birtoktörténeti adatok, exempt telkek. – Lakosok censust közösen fizetnek, összege. – Konyhára valóért fizetnek. – Tizedet és kilencedet adnak, ez minden faluban egyenlő. – Vám vendégfogadóval állandó bor és sörméréssel, vámos fizet utána, árendálja a bormérést is, összege. – Malom 2 kerékre, jövedelme köblökben, molnár 2 disznót hizlal, borjú helyett fizet; kölestörő után külön fizet.
Muránylehota:
Elhagyott telkek névvel. – Királyi hajdúk, a falu 3 állatra való rétet és 3 köblös földet ad nekik. – Malom 1 kerékre, közösségé, fizetnek utána földesúrnak. – 3 halastó, a várhoz tartoznak. – Makkos erdők, hizlalható disznók, elegendő épületfára is.
Hosszurét:
Malmok 1–1 kerékre, egyik után talán fizet a falu, másik után a molnár, mindegyikből van rossz jövedelem is. – Vasöntő hámor, jövedelme. – Allódiális rét, szénahozam. – Kis makkos erdő, hizlalható disznók, más erdejük elegendő. – A malmokban disznókat is szoktak hizlalni földesúrnak.
Zdichava:
Fonni tartoznak. – Malom 1 kerékre, paraszti, 2 tulajdonosa pénzt és 1 nyestbőrt ad. – Hegyi legelő, szénahozama, földesúr juhai részére szokták kaszálni. – Makkos erdők, hizlalható disznók.
Kisrőcze:
Malom 1 kerékre, paraszti, fizetnek utána. – Makkos erdők nincsenek, csak tűzi és épületfára.
Nagyrőcze:
Jobbágyok és zsellérek mellett 2 nemes is, névvel, jobbágyi telken laknak. – Kocsma itt nincsen, a városiak tartoznak földesúr részére bort mérni. – Földesúri malom 2 kerékre, jövedelme köblökben, molnár disznókat hizlal és vagy borjút ad vagy fizet helyette. Mellette kölyük, tímárkalló, fizetnek utánuk. – Vashámorok, utánuk fizetett összeg, tulajdonosuk neve. – Makkos erdejük nincs, csak mindennapi használatra.
Vizesrét:
Vashámor. – Malom 1 kerékre, jövedelme régóta a jolsvai kórházé, mellette kölyő. – Egy darab rét, földesúr részére kaszálják. – Néha mérnek sört a tiszt kívánsága szerint.
Umrololehota:
Allódiális szántók, befogadóképességük. – Vashámor, fizetnek utána földesúrnak.
Lubenik:
Vashámorok, jövedelmük. – Földesúri malom 2 kerékre, molnár pénzt fizet és 2 disznót hizlal. – Puszta allódium. Hozzátartozó szántók, befogadóképességük most nincsenek bevetve. – Rétek, szénahozamok. – Kenderföldek. – Allódium mellett veteményeskert. – Kis halastó, jelenleg puszta.
Chisnuo:
Malom 1 kerékre, másik malom földesúré, Szűcs grófné a jolsvai iskolának adta jövedelmét.
Mnisan:
Terményekből nem adnak földesúrnak tizedet, sem bárányból, méhekből, akinek juha van vagy kecskéje, mindegyik után fizet földesúrnak, a meddők után kevesebbet. – Ha földesúr erdeiben legeltetnek, fizetnek a disznók után, különben tizedet nem adnak belőlük.
Kopras:
Tiszt parancsa szerint dolgoznak.
Josvataplocza:
Allódiális rét, szénahozama.
Süvete:
Malom a Sajón 2 keréke, földesúré, jövedelme köblökben, harmada molnáré, javításokat tartozik elvégezni, disznókat hizlal. – Őszi és tavaszi vetésekből kilencedet adnak földesúrnak, bárányokból, méhekből is. – Makkos erdejük nincs, ha máshová hajtják disznóikat, tizedet adnak. – Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük. – Rétek, szénahozmuk.
Zavadka:
Malom 1 kerékre, a falué, fizetnek utána. – Erdők csak épületfára. – Vashámor.
Pohorela:
Censusba pénzen kívül császármadarakat adnak, 25 juh után adnak egyet; akinek nincs juha, 1 ft.-t fizet, ha zsellér 25 denárt, házatlan 12-t. – Halászhajókat kötelesek csinálni fából.
Sümecz:
Malom 1 kerékre, jobbágyok fizetnek utána. – Fűrészmalom, minden deszka után a molnárnak fizetnek. – Földesúri rét, szénahozama. – Őszit nem tudnak vetni.
Tergart:
A község kétharmada el van zálogosítva a szepesi káptalannak. – Csak tavaszit vetnek, őszit nem, hegyek közt, sziklás talajon fekszik.
Vernar:
Makkos erdők nincsenek, csak épületfára. – Malom kerékre, jövedelem harmada a lakosoké. – Elzálogosított helységek felsorolása.
Jolsva:
Jezsuitáknak elzálogosítva. – Három vashámor, egyik a várhoz tartozik. – Szántók, rétek, halastó.
A 'b' példány 1686-ból való, azonos ezzel, de cím helyett urbariumot ír fel címnek.
Murányi fiskális uradalom.
(Gömör m.): Murany Allia – Murany Lehota – Hosszureth – Zdichava – Kis Rőcze – Nagy Rőcze – Wizesreth – Lubenik – Chisnuo – Mnisan – Kopras – Josva Taplocza – Süvete – Zarcacska – Helpa – Pohorela – Sümecz – Tergart – Vernar – Jolsva – Umrelo Lehota – Zavadka – Süvete – Nagy Rőcze – Zavadka – Chisnuo – Tergart – Vernar – Kis Rőcze – Murány – Koprás – Teplice

Search result navigation
Content provider