HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 005.

Date 1626. december
Description

55 old. magyar, egykorú másolat.

Text

"Urbarium seu Conscriptio" (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, fiaik, úrbéres szolgáltatásaik, puszta telkek, majorság, malom, szőlők.)
Füzérvárallya:
Jobbágynevek (főbíró, bíró, kocsmáros, kertész, kerülő, castellanus, darabant, gulyás, kovács, béres, asztalos: szabados – mesterségével szolgál, virrasztó – bodnárságggal szolgál, majorgazda; további megjegyzések: "egész helies, fell sellier, egesz sellier", "egi haznal laknak", "wárhoz uslo" (személlyel kapcsolatban), "sem fell, sem egész"… ti. telkes). Fiúgyermekek száma. – Ló, csikó, ökör, tulok, tinó, tehén, borjú, juh, kecske, disznó, malac, méh, puszta telkek száma. – Név szerint felsorolva, akik házat bírnak zálogban (á fl. 300 ill. fl. 200). – Census: minden félhelyes Szt. György adójában mindenkor d. 25-öt, Szt. Mihály adójában d. 50-et fizet. – Educillatio: karácsonytól Szt. Mihály napjáig az úr számára árulnak bort. A majorház körül két darabban való szántóföld van, melyet őszi vetés alá évente háromszor tartoznak megszántani és bevetni "faluul". Aratás és betakarítás az egész füzéri jószág közös robotja. Zab- és árpavetés esetén a major körüli két tagnál fentiekhez hasonló robottal tartoznak. Borsó, lencse és lednek termesztésekor szántással, vetéssel és betakarítással közösen (faluul) tartoznak. – Kilenced: gabonából, árpából és zabból kilenceddel tartoznak. – Tized: nem tartoznak tizedet adni sem disznóból, sem bárányból, sem lúdfiból, hanem a vár szükségletére nevelt disznókat megölni, a várba felhordani és felkötözni kötelesek. A majorsági tehenek és juhok adta sajtot, vajat a várba felhordani és betakarni ugyancsak kötelesek. – Vám. – Malom: 5 egykerekű malom, melyeknek évi censusa 4 1/2, 4, 2–2 és 2 1/2 köböl búzaliszt, a hatodik – egykerekű – malom után a molnár fl. 1 den. 50-et fizet. – Földesúri szőlő, melyet a füzériek, komlósiak, nyiriek és kápolnaiak kapálni tartoznak és utána minden szokásos adóval tartoznak. A szőlő 1626-ban 7 1/2 hordó bort adott. Patakon lévő bizonyos szőlők után a fél dézsmát régi idők óta a füzéri várhoz adják, ez kb. 2 hordó bort tesz ki. – A Hollóházi nevű puszta telek – rétséges – a várhoz kaszálóul szolgál. A füzéri vár alatt zsindelyes udvarház van, jó állapotban lévő épületekkel,konyhával és elegendő istállóval. – Majorház – inventárium készült róla.
Pálháza:
A harmados jobbágyok Szt. Györgykor d. 10-et, Szt. Mihálykor d. 66-ot, az "egez sellier"-ek Szt. Mihálykor d. 25-öt, "fel sellier"-ek d. 12 1/2-t tartoznak fizetni. Munera: harmadrészes jobbágyok egyenkétn d. 1-t, három harmadrészes közösen 1/2 köböl zabot, 1/2 köböl komlót, 2 fő kender, 1 tyúkot és 1 cipót adjon. Az egész (szekeres) jobbágyok 4 kitta kenderrel, 4 tyúkkal és 4 kaláccsal tartoznak. A bíró Pünkösdkor adjon egy bárányt ősszel " faluul" egy kövér juhot és 1 köböl kendermagot tartozik adni. Kilenced: a szokásos. Tized: sertésből, ha makk terem és lúdfiból. Minden harmadrészes jobbágy egy szekér szénával tartozik. Malom: kettő, 16 és 12 köböl búzaliszt a censusuk. Educillatio: szokásos.
Nyiri:
L. Pálháza. Malom: egykerekű, censusa 4 köböl búzaliszt.
Kápolna:
Nyiriekkel közös bíróság alatt, egyebekben l. ott. Vám. Arendában fl. 16-ért. Szabadosok: postasággal szolgálnak, mind gyalog, mind lovon, bárhová küldik őket; egyébbel nem tartoznak.
Komlós:
Vám. Malom: három egykerekű malom, censusuk 1, 2 ill. 8 köböl búzaliszt. Egyébként l. Pálháza.
Villy:
Minden két negyedrészes együtt Szt. György napkor d. 9-et és Szt. Mihálykor fl. 1 den. 9-et tartozik fizetni. Munera: karácsonykor két negyedrészes közösen adjon 1 batkát, 1/4 köböl zabot, 1/4 köböl komlót és 3 fő kendert; pünkösdkor a bíró adjon 1 bárányt, az egész falu két nyulat vagy helyette négy kappant; minden négy negyedrészes közösen egy szekér szénával tartozik. Kilenced: a szokásos. Tized: csak a sertésből; a vidékiek (extraneusok) kaszáló rétjeik után évente 1 köböl zabot, 1 kappant és 2 kalácsot adjanak. Malom: 4 egykerekű malom, évi censusuk 8–8, 6 ill. 6 köböl búzaliszt; az ötödik malom d. 50-et fizetett, jelenleg puszta.
Az összeírás eddig, lényegtelen eltérésekkel szószerint megegyezik az előző, 1626 októberében készült összeírással, mely azonban csak eddig sorolja fel a helységeket, tehát hiányos.
Filkeháza:
Census: az egész falu két részletben összesen 70 fl-t fizet, ezenkívül sem dézsmával, sem egyéb adóval nem tartoznak. Educillatio: sörárulással karácsonytól Szt. Mihály napjáig tartoznak, borárulással nem tartoznak. Malom: egykerekű, censusa 4 köböl búzaliszt. Egyébként l. előzőek.
Mátyásháza:
Ua. Három puszta telek, határában szőlőhegy, 4 majorsági szőlővel. Karácsonykor a bíró 1 nyúllal vagy 2 kappannal tartozik. Kilenced: minden fajta gabonából és borból, s akinek a kilenced után még hordónyi bora marad, hordónkint d. 12-t fizessen. Tized: sertésből. A promontóriumon lévő szőlők után mindenki (falubeli jobbágy vagy vidéki – extraneus) censussal tartozik, mely ugyanannyi négy szőlő után, mint egy után: 1 kappan és 2 kalács. A vidékiek kaszáló rétjeik után évente d. 75-t tartoznak fizetni. Malom: egykerekű, évi censusa: fl. 2.
Kajatha:
Három puszta hely, melynek földjeit "faluul" bírják. 2 negyedes jobbágy Szt. Györgykor együtt 11 dénárt ad, Szt. Mihálykor fl. 1 den. 11-t, ugyancsak közösen fél szekér szénával is tartoznak; a többi negyedrészes Szt. György adójában semmit sem ad; Szt. Mihálykor mindenki – fenti kettő kivételével – d. 25-t ad, a "sellierek" ugyanakkor d. 12 1/2-t tartoznak fizetni. Egyébként l. előzőek.
Az előbbiekben felsorolt falvak és Bistye közösen tartoznak "tehénpénz"-zel, amely fl. 7-t tesz ki.
Bistye:
Negyedrészesek censusa Szt. Györgykor d. 5 1/2, Szt. Mihálykor d. 50. Munera: szokásos, ezen kívül "faluul" 1 köböl kendermagot is adjanak. Minden negyedrészes egy szekér szénával tartozik. Malom: adója évi d. 50.
Perény:
Libertinusok. Census: Szt. Jakab és Boldogasszonynapkor egyenként d. 5-t, 1 tyúkot, 1 kalácsot és közösen 1 köböl zabot tartoznak adni; Szt. Mihály adója: feneként d. 30. Educillatio: Detekkel együtt összesen 6 hordó bort tartoznak kiárulni az alábbiak szerinti megváltással: karácsonykor 2 hordót (fl 30 értékben), húsvétkor 2 hordót (fl 36 értékben), pünkösdkor 2 hordót (fl 40 értékben), mely összegeket a bor mindenkori árától függetlenül tartoznak megfizetni. Gabona- és borkilenceddel, továbbá sertéstizeddel tartoznak. Robot: karácsonykor fája 100 szekér. Szőlő: a perényi hegyen az úr számára vagyon három szőlő, melyekben 1626-ban 12 hordó bor termett. Robot: a füzéri várhoz mindenfajta mezei robottal tartoznak.
Detek:
Census: "faluul" Szt. Mihálykor fl. 1-t tartoznak fizetni. Kaszáláskor egyik rétjük után fl. 1-t, másik (Nagy-Völgy) után d. 50-et adnak. Maradék gabona-asztag kb. 20 kereszttel. Majorsági föld három nyomásra, egy-egybe 30 köböl búza és 10 köböl zabvetés megy be. – 1626-ban 10 köböl gabonát vetettek el.
Rozgonyi jószág:
A jószág negyedrésze zálogban Sepsy Jánosnál fl. Hg. 1500-ért; negyed része Nádasdi Pálé.
Haraszti:
Szt. György napi censusuk közösen fl. 3 (mindenben a negyedrész Nádasdi Pálé); Szt. Mihály napkor ugyanannyi. Munera: aratáskor egy-egy tyúkkal és kakassal tartoznak. Kilenced: szokásos. Tized: ha makk terem, sertésből.
Vajkócz:
Census: fentiek szerint, de fl. 9. Munera: karácsonykor minden jobbágy adjon 1–1 köböl gabonáért 1–1 fl-t. Egyébként l. Haraszti.
Györke:
Census: fentiek szerint, de fl. 38; Szt István király napjára "ökörpénz" címén fl. 5-t adjanak. Munera: karácsonykor 36 köböl gabonáért 36 forintot fizessenek. Tized: makkos erdejük nincs, ezért csak malactizedet adnak; gabonatized helyett 26 köböl búzát, 26 köböl árpát és 26 köböl zabot (ako buza vocatum) adnak. Egyebekben l. fent.
Szinna:
"Fertaliosok". Van itt három udvarház földekkel és rétekkel együtt, s három házhely, majorkert, melyről inventárium készült. Census: fentiek szerint, de fl. 20. ökörpénz fl. 5. Munera: karácsonykor 20 köböl gabona fejében 20 fl-t adnak. Tized: búzából, árpából, zabból és malacból. Malom: 2 egykerekű malom, melyeknek jövedelme a molnárnak járó rész levonása után ugyancsak megoszlik a birtokosok között; a molnár egy-egy ártányt tartozik az uraknak hízlalni. Vám.
Szepsi:
A lakosok nevei házaik számával. Census: Szt. György és Szt. Mihály napkor "várasul" 100–100 forintot fizetnek, ökörpénz fejében pedig 25 forintot. Educillatio: 6 hordó bort tartoznak átvenni az úrtól, melynek fejében – a bor mindenkori árától függetlenül – 100 forintot tartoznak fizetni; hasonlóképpen 100 köböl gabona fejében is 100 forintot kell fizetniök. Robot: a szinnai földekbe tartoznak "várasul" 100 köböl zab alá való földet megszántani, megaratni, asztagba behordani, berakni, s ugyanerre kötelesek egy másik itt lévő földön is; a hozzátartozó réteket ugyancsak "várasul" lekaszálni, behordani és kazlakba rakni kötelesek.
Füzér váruradalma.
(Abaúj m.). Füzérvárallya (Fwzerallia) – Pálháza – Nyiri (Nyri) – Kápolna appendix – Komlós – Villy (Wyll) – Filkeháza – Mátyásháza (Mattiashaza) – Kajatha – Bistje – Perény – Detek – Rozgonyi jószág – Rozgony – Haraszthi – Vajkócz (Waikocz) – Györke (Gjeörke) – Szinna (Zyna) – Szepsi oppidum (Zepsi)

Search result navigation
Content provider