HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 006.

Date 1628. április 4.
Description

44 old. magyar, egykorú másolat, 2 pld.

Text

"Urbarium Renovatum", melyet Nádasdi Pál commissariusai készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, telkük nagysága, úrbéres szolgáltatásaik.)
Füzérallja:
Jobbágynevek. Sessiók nagyság szerint ("egesz sellyer", "fel sellyer" – zsellérföldek, de néha jobbágy-értelemben is, nem világosan elválasztva a két kategóriát; kovács-szabados, darabant-tizedes, kisebbik-darabant, major pásztor, ács, béres, tehénpásztor, disznópásztor, kerülő, halász, lovas szabados, bodnár mester). Harmadrészesek. Gyalogszeresek (az urbárium másolati példányában fentieken kívül az állatállomány: – igásállatok – ökör, ló, tulok is feltüntetve). – Census: Szt. György napkor minden félhelyes d. 25-t, Szt. Mihály napkor pedig d. 50-et fizessen. – Educillatio: karácsonytól Szt. Mihály napjáig a földesúr borát vagy sörét tartoznak árulni, azon túl a sajátjukat. Robot: a majorház körül két tagban lévő szántóföldet évente háromszor megszántani, bevetni közösen tartoznak, az aratás és betakarítás munkáját pedig az egész füzéri jószág köteles elvégezni; árpa- és zab vetése esetén hasonló robottal tartoznak. – Kilenced: gabonából, árpából, zabból kilencedet adjanak, ezen kívül a vár szükségletére megölt setéseket a várba felvinni, felkötözni és helyükre rakni kötelesek; a majorsági tehenek és juhok adta sajtot és túrót ugyancsak a várba felhordani és helyrerakni kötelesek. – Vám. – Malom: öt, egy kerékre való malom után az évi census 4 1/2, 4, 2–2 és 2 1/2 köböl búzaliszt, a hatodik után évi fl. 1 den. 50-nel tartoznak esztendőnként. – Szőlő: a földesúr szőlőjét a füzériek, komlósiak, nyiriek és kápolnaiak közösen tartoznak megművelni.
Komlós:
Census: a "harmadrészes jobbágyok" Szt. György napkor d. 7 1/2-et, Szt. Mihály napkor ugyanannyit adnak, "egész sellyer" Sz. Mihálykor d. 25–6 fizessen. Pünkösdkor a bíró adjon egy bárányt. Munera: ősszel "faluul" egy kövér juhot adjanak és 1/2 köböl kendermagot; karácsonyra a "szekeres jobbágyok" 4 kitta kenderrel, 4 tyúkkal és 4 kaláccsal tartoznak; három harmadrészes jobbágy közösen adjon egy szekér szénát. Educillatio, kilenced lásd Füzérallja. Tized: lúdfiból és sertésből. Vám. Malom: három, mindegyik egy-egy kerékre, censusuk 1 1/2, 2 és 6 köböl búzaliszt évente.
Nyiri és Kápolna:
Census: "minden fel helyes ember" Szt. György napkor d. 11-et fizet, minden "harmadrészes jobbágy" ugyanakkor d. 7 1/2-et adjon; Szt. Mihály napkor félhelyesek fl. 1 den. 11-et, harmadrészesek fl. 1 den. 81-et, egész zsellér fl. 1 den 25-öt, fél zsellér fl. 1 den. 12 1/2-et tartozik fizetni. Munera: a falu által adandó kövér juhon kívül három harmadrészes jobbágy közösen Karácsonyra 1/2 köböl komlót és 1/2 köböl zabot, valamint 1 kitta kendert adjon, ezen kívül 1 tyúkot és 1 cipót; fél helyes jobbágy 6 cipót ad. Kilenced, tized stb. lásd Komlós. Educillatio: karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén 3 hordó bort tartoznak a földesúrnak kiárulni; a kápolnaiak a nyiriekkel egy bíróság alatt állnak, s minden hozzájuk hasonlóan szolgálnak; van itt két szabados, akik lóval szolgálnak.
Pálháza:
Majorsági szőlők, melyeket a pálházaiak a filkeháziakkal együtt tartoznak megművelni. Vám. Census: "fél helyes jobbágy" Szt. György napkor d. 11-et, Szt. Mihály napkor fl. 1-t fizet, harmadrészes jobbágy pedig Szt. György napkor d. 7 1/2-et, Szt. Mihálykor d. 66 1/2-et adjon; minden "egesz sellyer" Szt. Mihály napkor d. 25-öt fizessen. Munera: karácsonyra a félhelyesek 1/2 dénárt, 1/4 köböl zabot és 1/4 köböl komlót, a harmadrészesek 1 denárt és három harmadrészes együtt 1/4 köböl komlót és ugyanannyi zabot tartozik adni. Két félhelyes Karácsonyra 1 tyúkkal és 2 "feő" kenderrel, minden harmadrészes ugyanannyival tartozik, ezen felül minden félhelyes adjon 1/2 cipót, és három harmadrészes együtt egy egészet. Egyebekben l. Komlós. Malom: egy kerékre való, fűrészes, évi adója 16 köböl liszt, másik, ugyancsak egy kerékre való karlós (kallós), ez évi 12 köböl liszttel adózik.
Villy:
Census: minden két negyedrészes (félhelyes) jobbágy Szt. György napkor fizessen d. 9-et – negyedrészes feleannyit – Szt. Mihály napkor fl. 1 den. 9-et, illetve negyedrészes ennek felét; minden egész zsellér d. 25-öt (fél zsellér ennek felét) adjon ugyanakkor. Munera: "faluul" két nyulat vagy négy kappant tartoznak adni; ezen kívül minden fél helyes jobbágy 1 quartale zabot és 3 fő kendert, minden negyedrészes 1/2 quartale zabot, ugyanannyi komlót és 1 1/2 fő kendert tartozik adni. Kilenced: szokás szerint. Tized: csak sertésből. Egyébként l. Komlós. A jobbágyok által használt rétek után 1 köböl zabbal, 1 kappannal és 2 kaláccsal tartoznak. Malom: három, egy-egy kerékre járó malom, 6, 5 és 8 köböl búzaliszt évi adóval.
Mátyásháza:
Földesúri szőlők a mátyásházi hegyen, melyeket a villy-iek és bistyeiek közösen művelnek meg. Census: Szt. György napkor minden negyedrészes d. 1-et, Szt. Mihály napkor d. 25-öt fizessen, minden nyolcadrészes Szt. Mihálykor d. 12 1/2-et tartozik adni. A bíró egy nyulat vagy két kappant adjon Karácsonyra. Egyébként l. Komlós. A mátyásházai szőlőhegyen lévő szőlők után a szőlők számától függetlenül – helybeliek és extraneusok ("vidékiek") egyaránt – 1 kappannal és 2 kaláccsal tartoznak, a rajta termett borból pedig mindnyájan tizedet tartoznak adni; az ezen felül megmaradt bor után hordónként d. 12-t, "Ászokpénzt" fizessenek. Az extraneusok rétjeik után kaszáláskor évi 75 dénárt fizessenek. Malom: egy kerékre, évente 1 aranyat tartoznak utána fizetni.
Bistye:
Census: Szt. György napkor minden negyedes jobbágy d. 5 1/2-et, Szt. Mihálykor d. 50-et fizessen. Munera: l. Villy. Kilenced: búzából, árpából, zabból tartoznak kilenceddel, vagy helyette fl. 80 árendát kell fizetniök. Tized, educillatio a szokásos. Malom: egy kerékre való, a molnár évente d. 50-et ad utána.
Filkeháza:
Census: a falu közösen két részben összesen 64 magyar forintot fizet, ezen kívül semmi egyéb censussal, sem tizeddel vagy kilenceddel nem tartoznak. Malom: egy kerékre, évente 4 köböl liszt jár utána.
Kajátha:
Census: két, név szerint említett "fell sellyer" Szt. György napkor fejenként d. 11-et fizet, Szt. Mihály napkor minden negyedrészes 25 dénárt fizet, minden zsellér 12 1/2-et. Egyébként l. Komlós. A többi falvakkal együtt tehénpénz címén 7 forintot tartoznak fizetni.
Perény:
A perényi hegyen három földesúri szőlő és rétek. Census: Szent Jakab és Boldogasszony napján minden negyedrészes jobbágy d. 5-t, Szent Mihálykor d. 30-at fizessen, ezen felül Boldogasszonykor egy-egy tyúkkal és kaláccsal is tartoznak. Educillatio: évente 6 hordó bort tartoznak kiárulni az alábbiak szerint: karácsonykor kettőt (fl 30-ért), húsvétkor kettőt (fl 36-ért), pünkösdkor kettőt (fl. 40-ért). Továbbiakban lásd Komlós. Szőlőhegyükön termett bor után tizeddel tartoznak. Robot: karácsonykor fája címén 100 szekér fát tartoznak Füzér várába felhordani; az uraság rétjeit lekaszálni és betakarítani kötelesek, s a majorsági szőlők megművelési is a perényi jobbágyok dolga.
Rozgonyi jószág:
Rozgony:
Részbirtok, az összes jószágok 1/4-e Nádasdi Pálé, s így a jövedelmek negyede illető őt meg. A földesúr negyedrészes szőlőjét a györkeiekkel és vajkociakkal együtt tartoznak megművelni. Census: az egész falu közösen Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor fl. 24-et adnak (ennek negyedrésze Nádasdi Pálé). Munera: karácsonykor 24 köböl búzát, Szt. Istvánkor ökörpénz fejében fl. 5-öt tartoznak adni a már jelzett megosztásban. Tized: makkterméskor sertésből. Malom: kétkerekű, harmadik kereke kásatörő; a molnár a reá eső részt vegye ki, a többi jövedelem megosztva a birtokosok között; a molnár a földesúr által neki küldött 3 sertést tartozik meghízlalni. Census: évente "faluul" fl. 38 a két, szokásos, fizetési napkor két részletben, ezen kívül ökörpénzzel tartoznak (l. Rozgony). Tized: csak malacból tartoznak tizeddel, makkos erdejük ugyanis nincs. Dézsma helyett "Ako búza" címén 26 köböl búzát, 26 köböl árpát és 26 köböl zabot adjanak.
Haraszti:
Census: Szt. Györgykor és Szt. Mihálykor "faluul" 3 forintot fizessenek. Munera: aratáskor "kepe tiwkkal" és kakassal (egy-eggyel) tartoznak. Tized: ha makk terem, sertéstizeddel tartoznak.
Vajkócz:
Census: az egész falu közösen a szokásos időben 9–9 forintot fizessen. Munera: karácsonykor fejenként 1 köböl búza, melyért a tényleges ártól függetlenül 1–1 forintot tartoznak adni. Tized l. Haraszti.
Szepsi:
Lakosok nevei. Census: Szt. György és Szt. Mihály napkor "warasul" 100–100 magyar forintot fizetnek, ezen felül még ökörpénz fejében 20 ft.-ot is adjanak. Educillatio nincs, kivéve az urak által adott 6 hordó bort, melyért a mindenkori ártól függetlenül 100 forintot kell fizetniük; hasonlóképpen 100 köböl gabonát is ennyiért kell átvenniük. Robot: a szinnai földeken 100 köböl zab alá tartoznak megszántani, elvetni, learatni, behordani és asztagba rakni; egy másik földet, melyet az "Urak béressy" szántanak meg és vetnek be, "wárassul" tartoznak learatni, behordani és asztagba rakni; a határban lévő földesúri rétet ugyancsak közösen megkaszálni, begyűjteni, behordani és asztagba rakni kötelesek.
Füzér várának tartozékai.
(Abaúj m.): Füzérallja (Fwzer allya) – Komlós – Nyiri (Nyry) és Kápolna – Pálháza – Villy – Mátyásháza – Bistye – Filkeháza – Kajátha – Perény – Rozgonyi jószág: Rozgony – Haraszti – Vajkócz – Szepsi oppidum

Search result navigation
Content provider