HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 003.

Date 1577. szeptember
Description

91 oldal latin nyelvű eredeti, más kéztől származó utólagos, de egykorú bejegyzésekkel.

Text

„Urbárium”, amelyet Nagyváthi Ferenc szepesi kamarai tanácsos készített.
Urbarium – Az urbárium első lapjának hátoldalán mutató községek és uradalmak szerint.
Eger városa:
Részei:
Platea fori: Bíró és lakosok felsorolása névvel (a nevek általában foglalkozásukra utalnak: Lakatgyártó, Kádas, Borbély, stb.) – Utána az adómentességet a bíró oklevél bemutatásával igazolja. – Nemesek név szerinti felsorolása, akik itt házzal bírnak és a várostól mentességet élveznek.
Platea Szabadhely: Bíró és lakosok névsora, mellette mentességük igazolása. – Az itt jobbágyházakban lakó nemesek névsora, ezzel a megjegyzéssel: „ezek sem adózni, sem szolgálni, nem bordézsmát adni nem akarnak”. – A lakosok sem censust, sem egyéb adót – régi mentességüknél fogva – nem fizetnek. – Régen két gabonarostálót adtak a várba. – Évente háromszor volt eddig educillatio, ennél többszöri ellen tiltakoznak.
Platea Olasz: Bíró és lakosok névsora. – Censust nem fizetnek, de a várhoz mindenfajta szolgálattal tartoznak. – Az itt házzal bíró nemesek névsora, akik minden szolgáltatás alól mentesek.
Felnémet:
1576–78 között a bíróságot viseltek névsora. – A bírók esküt tesznek az alábbiakra: Jobbágytelkek felsorolása meghatározott sorrend szerint, megadva, hogy egy-egy telken hányan laknak (paraszti familia?), pl. az 1. telken 15-en, a 2.-on 11-en, a 3.-on 14-en, stb. A 23 telken összesen 291 lélek él. – Censussal és munerával közösen tartoznak: – Feltámadáskor: sör 6 köböl, bárány 2, sajt 12, tojás 120 – Évente kétszer fl. 40. – Pünkösdkor: herélt 2, sör 12 köböl, bor 12 köböl (Peponii Gyomic), sajt 50 – Telkenként egy-egy csirke, a várhoz összegyűjtve. – Karácsony: disznó 6, só 6 kocka, bors 1 köböl, viasz 1 köböl, sör 32 köböl, széna 8 szekér, tyúk 120, zab 120 quartale, fa 40 szekér (megjegyzés: néha 200-at is kényszerítettek beszállítani, s ez nagyon súlyos teher számukra). – Nagyszombaton malactizedet, akinek nincs, helyette 1 dénárt ad. Ekkor valóban tizedet adnak, dézsmabeszedéskor, amikor másodszor adóznak, quintával tartoznak. – Méhkasból tizedet adnak, az ez alattit 2 dénáron váltják meg. – 25 lúd után eggyel tartoznak, 4–5 után 1 dénárt fizetnek. – Gabonából dézsmát adnak, borból eddig kilencedet és tizedet adtak, most a császártól kiváltságlevelet kaptak, kilencedet nem adnak többé. – Panaszuk: a provizorok kiváltságuk ellenére beszedik a kilencedet is. – Educillatio: évente négyszer 12 hordó bor volt eddig, most amennyit rájuk kényszerítenek. – Bírságok – II. Rudolf oklevele, védi őket a borfoglalási, dézsmaszedési és kocsmáltatási túlkapásokkal szemben.
Cegléd
Bírók 1576–1579 között, névvel jobbágytelkek felsorolása, a rajtuk lakók számával, zsellérek szám szerint. Kezük munkájával szolgálnak. Évente egyszer vízhordót adnak a várhoz. – Censust és muneraliát telkenként adnak. – Fentieken kívül telkenként egy-egy kenyérrel tartoznak. – Robot: favágás, beszállítás. – Törököknek Pesthez adóznak: fl. 50-et. Az adót egy összegben fizetik, ezen kívül méhet, vajat, fejőstehenet, üszőt, szablyapénzt, császár-adót adnak. – Egyéb adó: fl. 50.
Alsó-Tárkány: (Also Tharkan)
Egész telkes jobbágyok és fél telkesek száma, név nincs. – Zsellérek száma. – Puszta házak száma. – Census és muneralia közös. – Promontóriumok. – Mindazzal a szolgálattal tartoznak, melyekkel egykor a püspöknek szolgáltak.
Felső-Tárkány: (Felseö Tharkan)
Lakatlan. – A püspök azelőtt gyönyörű gyümölcsöskertje puszta, a szabadon kószáló barmok az alma- és körtefáit tönkretették. – Halastavából a halak kipusztultak.
Szőlőske: (Szeóleóske)
Bírók és jobbágyok felsorolása névvel. – Censust nem fizetnek.
Nagy-Tálya: (Nagy Thalla)
Jobbágyok, név szerint. – Libertinus – Censust közösen fizetik – Halastó.
Nagy-Maklár: (Nagy Maklaar)
Jobbágytelkek száma. – Zsellérek száma. – Censust közösen fizetik. – 34 kaszást tartoznak adni. – Vám.
Kis-Maklár: (Kys Maklaar)
Régtől puszta.
Szihalom: (Szyhalom)
Jobbágyok névvel. – Zsellérek névvel. – Censussal nem tartoznak. – Vám.
Abony oppidum: (Abon)
Bírók és jobbágyok névvel. – Zsellérek névvel. – Censust nem fizetnek.
Pusztaszikszó: (Puzthazykzo)
Egész telkes jobbágyok névvel. – Féltelkes jobbágyok névvel. – Zsellérek név szerint. – Censust nem fizetnek.
Kis-Buda: (Kys-Bwda)
Ugyanaz mint az előző. Birtokjogi vita adatai.
Mezőhídvég: (Mezeöhydwegh)
Török hódoltság alatt. – Ugyanaz mint előbbiek. – Püspöki allódium és száraz malom volt itt.
Sarud:
Egész- és fél telkes jobbágy és házas zsellérek név szerint. – Pauperek és deserták száma. – Censust közösen fizetik. – Halastava: kipusztult a halállomány.
Magyarád: (Magaradh)
Puszta, földjeit a tisztahalászi jobbágyok bírják.
Halász (Tisza-): (Thyza Halaaz)
Egész telkes jobbágyok névvel. – Censussal nem tartoznak. – halastó – Muneráliát telkenként adnak.
Nána (Tisza-): (Thyza Naana)
Egész- és fél telkes jobbágyok név szerint. – egy nemes – Censussal telkenként tartoznak.
Örs (Tisza-): (Eors)
Török hódoltság alatt. Jobbágyok, zsellérek száma. – puszta házak – Censust és muneráliát nem adnak. – halastó
Örvény (Tisza-): (Ewren)
Egész- és fél telkesek száma. – Censust telkenként adnak. – Muneraliát nem adnak. – Halastó. – Vám.
Püspöki (Keresztes-): (Kerezthes Pyspeky)
Egész telkesek szám szerint zsellérek száma. – Censust telkenként fizetnek.
Turkeve: (Thurkewy)
Egész telkesek szám szerint. – Puszta malom. – Censust telkenként adnak. – Muneráliával nem tartoznak.
Turkeddi: (Thurkeddy)
Egész- fél telkesek névvel. Házas zsellérek névvel. – Censust közösen fizetik. – Muneráliával nem tartoznak. – Bitang jószág fele az officiálisoké, fele a töröké. – 2 kerekű malom. – Halászóhely a Berettyóban.
Halásztelek: (Halaazthelek)
Bírók felsorolása névvel. – Lakosok felsorolása szám szerint. – Halászóhely a Kőrösön, a törökökkel megosztva. – Censussal nem tartoznak.
Püspöki (Solymos-): (Solymos Pyspeky)
Bíró és egész telkesek névvel. – Zsellérek név szerint. – Puszta házak szám szerint. – Censust telkenként fizetnek. – Nemesi curia egykövű malommal. – Ezen kívül még 14 malom van itt, egyenként 60 dénárt fizetnek az officiálisnak, a törököknek pedig 1–1 forintot. – Kőbánya malomkőre. – Nemrégen még a püspöknek is voltak itt valami malmai.
Szentpatak (praedium): (Szent Pathak)
Földjeit a solymospüspöki jobbágyok művelik. – Valamilyen ház is volt itt.
Püspöki (Gyöngyös-): (Gjeöngjeös Pewspeoky)
Bírók és egész telkesek név szerint. – Zsellérek névvel (együtt lakók névvel együtt felsorolva). – Puszta házak száma. – Censust telkenként fizetnek. – 2 kövű malom hét, 1 kövű malom egy, 30 dénárt adóznak – Ház és pince a püspöké, régtől puszta, 4 szekér szénát termő rét tartozik hozzá.
Harsány: (Harsaan)
A jobbágyok számára a bíró nem emlékszik. – Censust telkenként fizetnek. – Munerával nem tartoznak.
Papi: (Papy)
Török fennhatóság alatt. Bírók, egész telkes jobbágyok. – Censust fizetők felsorolása név szerint. – Elvándoroltak neve és az elvándorlás oka megadva. – Censust telkenként fizetnek.
Kürt (Tisza-): (Kewrth)
Lakatlan. Volt jobbágyai szomszédos falvakban élnek. – Bírók, egész- és féltelkesek, zsellérek névvel. – Censust nem adnak. – Van itt valami víz, halászóhellyel.
Heicse: (Heicze)
Üres, lakatlan.
Mária (Szent-): (Szent Maria)
Ugyanaz.
Dob (Tisza-): (Dob)
Emberemlékezet óta puszta. A kápolnai officiális bírja.
Zirc: (Syrch)
A karthauziakhoz tartozott. Bíró, pauperek, akiknek egy tehenük van, névvel. Jobbágyok, házas zsellérek ugyancsak névvel. Puszta házak száma. – Egy kerekű malom.
Kápolna: (Kapolna)
Bőtelek: (Bő és Telek)
Puszta, a kápolnai officiálisé.
Kiskompolt és Sajóhídvég: (Sayohydwegh)
Bírók, egész- és féltelkes jobbágyok, pauperek névvel. – Egy nemesi házban lakó özvegy, a másik nemesi házban egy egri katona lakik családjával. – Censust telkenként adják. – Három kerekű malom. 12 kassai köblöt adott. – Komp-vám a Hernádon és a Sajón.
Egri püspökség javai. (Heves, Borsod, Abaúj, Veszprém, Külső-Szolnok m.)
(Heves m.): Eger városa – Platea fori – Platea Szabadhely – Platea Olasz – Felnémet
(Pest m.): Cegléd
(Heves m.): Alsó-Tárkány (Also Tharkan) – Felső-Tárkány (Felső-Tharkan) – Szőlőske (Szeőleőske) – Nagy-Tálya (Nagy Talla), – (Nagy-Maklár oppidum (Nagy Maklaar) – Kis-Maklár (Kys Maklar) – Abony (oppidum) (Aba) – Pusztaszikszó (Puzthazykzo) – Kis-Buda (Kys Buda) – Mezőhídvég (Mezeőhydvegh) – Sarud – Magyarád – (Tisza-) Halász – (Tisza-) Nána – (Tisza-) Örs – (Tisza-) Örvény – Halásztelek – Püspöki (Solymos-) – Szentpatak – Püspöki (Gyöngyös-) – Mária (Szent-) – Dob – Kápolna – Bőtelek
(Borsod m.): Szihalom (Syhalom) – Püspöki (Keresztes) – Borsod m. Harsány – Borsod m. Papi – Borsod m. Kürt (Tisza-) – Kiskompolt és Sajóhídvég
(Jász–Nagy-Kun–Szolnok m.): Turkövi – Turkeddi
(Abauj m.): Heicse
(Veszprém m.): Zirc

Search result navigation
Content provider