HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 001. - No. 002.

Date 1567 július
Description

128 oldal, latin nyelvű eredeti, aláírással és pecséttel hitelesítve.

Text

„Urbarium” amelyet több királyi komisszarius készített.
Az urbárium elején helynévmutató oldalszáma szerint, valamint birtokok szerint.
Eger városa:
Részei: Olasz-utca – Szabadhely – Szent Miklós-utca lakatlan, földjei „allodium nobilius Ujváros-utca nemesek lakják. – fél- és negyedtelkes jobbágyok összesen 61 (név nélkül) – nemesek és libertinusok összesen 56 (név nélkül) ezeknek házuk van – részben és teljesen lakatlan telkek – puszta házak – Census: közösen fizetik évente kétszer (Szent Mihály és Szent György napkor 40–40 fl.). – Muneralia: karácsonykor disznót, zabot, csirkét, 50 szekér fát, 50 szekér szénát, 2 hordó asztalt cseresznyét (egyes falvakban 32 köböllel), kősót, 1 libra borsot, 2 márka súlyú viaszt, kenyeret (másutt kalácsot) adnak. Húsvétkor nyúzott bárányt, új sajtot adnak. – Robot: 40 kaszást kell kiállítaniuk (szénabeszállítással), ha a kaszálás egyes napokon tovább tart, a Szent Mihály napi censusból 10 dénárt leszámítanak a többletmunka fejében. Évenként egy éjjeliőrt (virrasztót) kell adniok. Malomban gátépítési és javítási munkával tartoznak. Szükség esetén a dézsmát beszállítani kötelesek. – Dézsma: gabonából, méhből, disznóból, borból (egyes promontóriumokon quintával tartoznak). (Előforduló gabonafajták: rozs, árpa, zab, tönköly.) – A vízreteszekhez fa- és rőzsevágás, behordással tartoznak. – A jobbágyok a korcsolyás mesterekkel együtt hordó (tizedbor) lerakással és a várpincébe helyezésével tartoznak. – A káposztáskerteket sós vízzel öntözzék. – Nyárra jégvágással és vermeléssel tartoznak. – Bírságok: (Engedély nélküli halászat büntetése 1 fl.) – Allodiális nyáj a vár szükségletére.
Felnémet:
28 telkes jobbágy, 3 1/2 lakatlan telek, 38 zsellér. – Felnémetiek a cenzust közösen fizetik.
Nagy-Tálya:
Negyed, nyolcad és 16-od sessio összesen 24, egész, 336 jobbágy lakja. A szabad nemes, 3 egész telek puszta, valamint 1 nyolcad és 1 16-od telek. – Nagytályán (Nagythalia) a jobbágyok a censust közösen fizetik. – Akinek libája van, egyet ad. Az extraneus-adó egy fajtája a pecsét-adó, egy kőből abrak. Szüretkor a kádárnak egy napra 10 dénárt adnak. Éjjeli őrt (virrasztót) kiállítani kötelesek. Borbeszállítással, igás- és gyalogrobottal tartoznak. – Háromszor évente educillációra kötelesek, összesen 6 hordó bor mennyiségben.
Maklár: (Maklar)
Negyed, nyolcad és 16-odból összesen 20 1/4 telek 144 jobbágy lakja. 25 zsellér él itt. 4 lakatlan ház.
Kis-Maklár: (Kys-Maklar)
Régtől puszta. – Makláriak a censust és muneráliát közösen adják. – Vám is van itt.
Harsány: (Harsan)
Részben megégett. Egész telek 9 1/2. Házas zsellér 11, szabados 2. 10 házát a tatárok 1566-ban felgyújtották. Puszta ház 3. – A censust és muneráliát telkenként fizetik. Harsány határában halastó van. – A jobbágyok levélhordással tartoznak. A faluhoz tartozó erdőben faizási joguk van. – Extraneus-adó: sarlópénz.
Szirák: (Szyrak)
A tatár-dúlás óta lakatlan, addig 17 egész telek és 3 zsellér élt itt most pedig12 egész telkes, 3 házas zsellér és 6 puszta ház van a faluban. – A szirákiak censussal és muneráliával nem tartoznak. – Vízreteszek elzárásához fát szállítani tartoznak, ha sóhajók jönnek, a retesz kinyitásáért a hajók sókockával fizetnek.
Kürt: (Kywrth)
1566-ban a tatárok feldúlták.
Papi: (Papy)
Telkes jobbágy 8, 3 elmenekült, 3 meghalt, állataikat a tatárok elhajtották. Kevés termés van 3 zsellérnél (azaz 5 hold). – Papiban a censust és muneráliát telkenként adják.
Magyarád: (Magyarad)
A falu lakóinak egy része szintén elmenekült a törökök elől, kettőt a tatárok megöltek, házaikat felgyújtották. 5 telkes jobbágy van, 5 puszta telek. – Censust nem adnak, a muneráliát telkenként adják. – Van itt egy 2 kövű malom, a földesúré, melyhez szolgálattal tartoznak. – A tiszahalászi halastóhoz szolgálattal és halászattal tartoznak, halbeszállításra is kötelesek.
Halász (Tisza-): (Thyza Halaz)
6 telkes jobbágy 4 zsellér volt, egyet megöltek, 3 elmenekült. – A tiszahalásziak censust nem fizetnek, a muneráliával ők is telkenként tartoznak. – A Berettyóban halászóhely van, és egy Körtvélyes nevű tilalmas erdő. – A makrai részről a faluba hozott nyájakat és tizedbort a Tiszán átszállítani tartoznak. – Van itt egy Nácha (Nána) nevű praedium, földjeit a nánai és turpásztói jobbágyok művelik.
Turkeve: (Thurkewy)
Telkes jobbágy 17, zsellér 7, puszta telek 4, libertinus 1. – A censust és muneráliát közösen adják. A földesúr embereit és leveleit saját szekereikkel tartoznak szállítani. A dézsmát Zaránd megyéből a Tiszán átszállítani kötelesek. – A jobbágyok halászhatnak és faizási joguk is van.
Örs: (Eurs)
Egész telkes 30, zsellér 3, puszta ház, 3 puszta telek 11. – Az örsiek censussal és muneráliával nem tartoznak. – Van itt egy halastó, amely hasznot nem hajt.
Örvény: (Ewren)
Egész telkes 14, zsellér 2, puszta telek 3. – Censust és muneráliát telkenként adnak. – Örvényben két halastó és egy vám van.
Kis-Buda: (Kys Buda)
Telkes jobbágy 3 (kettőt a tatárok elvittek), zsellér 2. – A kisbudaiak censust és muneráliát telkenként adnak. – A pusztaszikszói allódiumhoz igás- és gyalogrobottal tartoznak, az innen általuk művelt földek után dézsmát adnak.
Abony: (Abon)
Telkes jobbágy 9, zsellér 5, puszta ház 19, lakót elhurcolták, meghaltak vagy elmenekültek. – Az abonyiak censust és muneráliát nem adnak. A pusztaszikszói allódiumhoz évente háromszor szántás-vetési robottal tartoznak.
Kápolna: (Kapolna)
Telkes jobbágy 6, zsellér 4 (kettőt megöltek), puszta telek 11 (7-et elhurcoltak a tatárok és 40 barmot). – Censust és muneráliát telkenként adnak. Az allódiumhoz robottal tartoznak. – Van itt egy puszta malom.
Cegléd: (Czegled)
Egész telek 5 1/2. 29 jobbágy lakja. 3 zsellér, puszta telek 22, libertinus 1. – Censust és muneráliát telkenként adnak. A konyhára naponta vízhordót tartoznak küldeni.
Felső-Tárkány: (Fölső Tarkany)
Több éve lakatlan.
Alsó-Tárkány: (Also Tarkany)
Egész telkes 18, 1/4 telkes 6, 1/2 telkes 5. Zsellér nincs. – Az alsótárkányiak censust és muneráliát nem fizetnek. – Tilalmas erdő. – Puszta malom.
Szentmária: (Szenth Maria)
Egész telek 5 1/2, 14 jobbágy él rajtuk. 8 zsellér és 1 libertinus. Puszta telek 9, puszta ház 6. – Censust és muneráliát telkenként adnak. Van itt egy komp-vám. – Három halastó és makkos erdő tartozik a faluhoz.
Gyöngyöspüspöki: (Gyöngyös Pyspeky)
Telkes jobbágy 15, házacskás zsellér 44, házatlan zsellér 18. Árvíz miatt puszta 3 ház. – A censust és muneráliát telkenként fizetik. – Van a faluban a jobbágyoknak 7 malma, egy-egy után évenként 60 dénárt fizetnek. – Puszta pincéje van itt a földesúrnak.
Solymos: (Solymos)
Telkes jobbágy 7, zsellér 8, puszta telek 1. – A solymosiak censust és muneráliát telkenként adnak. – Az itt lévő 13 malom a solymosi és a gyöngyöspüspöki jobbágyoké, utánuk évente 60–60 dénárt fizetnek. A faluhatárában kőbánya van, ahonnan malomkövet bányásznak. A vízimalmok 80 dénárt, a száraz malmok pedig 40 dénárt fizetnek a kövekért.
Szőlőske: (Zölöske)
Telkes jobbágy 13, zsellér 4, puszta ház 3, puszta telek 5. – Censust és muneráliát nem adnak. Konyhai szolgálattal tartoznak. Faizási jog.
Zirc: (Szyrz)
A tárkányi karthauzi kolostorhoz tartozott. 33 telkes jobbágy, 3 1/2 telkes jobbágy, 3 zsellér egész telkes puszta ház 5, 1/2 telkes ugyanaz 2. – Censussal és muneráliával telkenként tartoznak. A féltelkesek csak szőlőrobottal szolgálnak. – A bíró az officiálist reggelire és ebédre 1–1 pint borral, valamint naponta 1 kenyérrel megvendégelni tartozik. – Van itt egy 1 kerekű malom, mely csak esős időben működik.
Pusztaszikszó: (Puzta-Zykzo)
Egész telkes 6, zsellér 2, puszta ház 10. A puszta telkek száma ismeretlen. – Censust nem fizetnek, az allódiumhoz szolgálattal tartoznak. – Egyéb robot: gabonarostáláshoz embert kell adniok. 12 mérföld távolságra a levelet saját költségükön tartoznak elvinni. Vizafogó-építés. „longos pallos vulgo poznet” vágása az asztagokban és jégvermekhez. – A puszta telkekhez tartozó földeket közösen művelik meg, egyes falvaknál viszont egyenlően osztják fel ezeket a földeket egymás között. – A jobbágyok végrendelkezési joga. Örökösödés rendje kijelölt örökös esetén vagy annak hiányában. – Eredeti helyéről elköltözött jobbágy, aki más házába telepszik be, 1 évig adómentes. – Újonnan épültek 6–12 évig adómentességet élveznek. – A név szerint felsorolt promontóriumokon tizedet, a többieken quintát kell adniok. – Educilláció: évenként kétszer vagy háromszor, 6–12 hordó bor mennyiségben. – Dézsmabeszedéskor a bírónak a decimátort szolgáival együtt élelmeznie kell, ennek fejében egy jobbágy tizedét kapja. – A dézsmabor begyűjtésekor a decimátort e begyűjtés helyére mindenféle szolgálattal ellátni tartozik, ennek fejében ez idő alatt a bíró és segédeinek ellátásáról a decimátor gondoskodik. – Őszi vetésük nincs, tavaszi vetésük 6 hold.
A felégett falvak:
Püspöki (Keresztes-): (Keresztes Pyspoky)
1566-ban a tatárok felégették, a javakat elpusztították, ill. elhurcolták. Censust telkenként fizetnek.
Szirák: (Szyarak)
Ugyanaz – volt lakosai a szomszédos falvakban élnek. Kétkövű malmát a tatárok elpusztították. Censust közösen fizetnek.
Hejce: (Heycze)
A törökök és tatárok felgyújtották, 178 lakosát elhurcolták állataikkal együtt. – A megmaradtak felsorolása: 13 domus sessionales (név nélkül) – 20 1/2 egész puszta telek – 32 zsellérházban 6 szegény zsellér tengődik – censust telkenként fizetik
Promontóriumok:
Hidvég (Sajó-): (Sayo Hydvegh)
1566-ba a tatárok porig égették, a megmaradt 7 zsellérházban 9-en laknak. – Censust telkenként fizetnek. – A dézsmabeszedés ideje alatt a bíró a decimátort szolgáival és lovaival együtt köteles eltartani; ennek fejében a decimátor egy jobbágy dézsmáját engedi át neki. – 3 kerekű malom, melyhez a jobbágyok malomkövet hordani tartoznak, valamint a szükséges fákat is, valamennyi malom körül szükséges munkát ellátni is kötelesek. – A Sajón rév-vám. – A bordézsma beszedésének tartama alatt a bíró a decimátor részére a beszedés helyére minden szolgálatot viselni tartozik, ez idő alatt az ő és segédei ellátásáról viszont a decimátor gondoskodik. – Szüret idején az üres hordó szállításáért mérföldenként 1 dénárt kapnak. – A dézsmabort beszállítani tartoznak.
Szihalom: (Zyhalom)
A tatárok teljesen elpusztították, lakosait részben elhurcolták, részben meghaltak, 3 életben maradt a szomszéd falvakban él. – Census és muneralia nincs. – Sóvámja az egri vámhoz tartozik
Mezőhidvég: (Mezeő Hydvegh)
Felégetve, lakosai elfutottak, állataikat elhajtották, egyéb javaikat elrabolták. – A földesúrnak van itt háza. Nemesi curia, allodiaturával. – Vám, ami kevés hasznot hoz. – Census és muneralia nincs.
Sarud: (Sarud)
1568-ban a tatárok feldúlták, a megmaradt jobbágyok hitvány kunyhókban laknak, állataikat elhajtották a tatárok. – 11 egész telek – 15 puszta telek – Kis tó.
Nána (Tisza-): (Thyza Nana)
A tatár-dúlás előtt 17 jobbágy fizetett censust a faluban, akik felégetett lakóhelyükről máshová menekültek. Puszta falvak, melyeket a törökök felgyújtottak, lakosait elhurcolták. – Halastó: az Úr Morotwája nevű.
Szentpatak-puszta: (Zenthpatak)
Földjeit a solymosi jobbágyok bírják, utánuk tizeddel tartoznak.
Dob – puszta: (Dob)
Földjeit nem művelik.
Bőtelek – puszta: (Benthelek)
Földjei Heveshez tartoznak, tizeddel tartoznak utnáuk.
Kis-Kompolt – puszta: (Kys Kompolt)
Földjeit nem művelik.
Gyula-környéki helységek, melyek nem tartoznak Eger várához és a püspökséghez:
Peszere Peeczer (Peszer)
Borostelek (Borostelek)
Zomboregyháza (Zomboregyház)
Halastelek (Halas telek)
Szarvaskő várának tartozékai:
Szarvaskőalja: (Zarvaskeo alla)
2 egész telkes jobbágy – 10 zsellér – census: nincs – robot: a vámhoz vezető út karbantartása – Vám. – Pünkösdkor zöld gallyakból árnyékot adó fedelet készítenek.
Födémes: (Fodemes)
Felégetve. A tatár és török dúlás előtt 8 jobágy élt a faluban. – Censust telkenként fizetnek – Robot: egy része a jobbágyok közül kaszál, másik része boglyába rak, a beszállítás közös. – A tizedet Szarvaskőre kell beszállítaniuk.
Bátor: (Bator)
Az egész telkén 8 jobbágy él mindenből tizeddel tartoznak, egy-egy tyúkot és ludat adnak egy szekér fával tartoznak a várhoz
Bakta: (Baktha)
5 1/2 telkes (egész) 12 jobbágy, 3 zsellér. – Bátor-Födémes-Bács közösen köteles virrasztót (vigilator) tartani – 9 fl-t adnak neki. – Educillatio: egy év alatt 3 hordó bort tartoznak kiméretni. (1 hordó 12 köblös)
Demjénd: (Demien)
5 1/2 egész telken 12 jobbágy, 2 zsellér. – Évenként két vigilatort adnak a várhoz.
Bócs:
Kelechew: (Kerecsénd?) (Boch et Kelechen)
Régen puszta, lakatlan.
A bélapátfalvai apátság tartozékai (Pertinetiae Abbatiae de Beel, alias Trium Fontium)
Apátfalva: (Apatfalwa)
12 telkes jobbágy – 12 zsellér – Extraneusok (szőlő) adója; zabból quartalét és egy tyúkot adnak. – Akinek ökre van: szántani és a földesúr vetését vetni tartozik, 4 gelimát (kalangya) learatni – a zsellérek csak 2 gelimát – és behordani kötelesek. – A falu egyház-földjét megművelni tartoznak.
Ostoros: (Ostoros)
4 1/2 egész telken 9 jobbágy – Extraneusok (szőlő) fejenként 6 dénárt adnak.
Felégetett falvak:
Boldva: (Boltha)
1566-ban a tatárok, majd a törökök égették meg. Addig 6 jobbágy és 5 zsellér lakta.
Uppony: (Upon)
Mint fent. A pusztítás előtt 4 egész telken12 jobbágy és 9 zsellér élt a faluban.
Mercse: (Merche)
Mint fent. Teljesen elpusztult. Előbb 4 jobbágy és 7 zsellér lakta. – Kendermagból quartalét, tisztított kenderből 6 kévével adtak.
Bánhorvát: (Banhorvatt)
Mint fent. Előbb 2 egésztelkes, 14 féltelkes jobbágy és 7 zsellér lakta.
Királyd: (Kyrald)
Évek óta lakatlan.
Kincstári birtokok: (Jász-kun területek) „Philistiny vel Jaziges”
Jászberény oppidum: (Jazbereny)
182 telkes jobbágy. – 124 házas zsellér. – 51 lakatlan ház. – Census: fl. 600 – Dica: fl. 400 – (Jászberény és az alább felsorolt falvak közösen évente fizetik) – 20 kapitány közösen fl. 50-t ad. – 10 vágómarhát adnak. – Requiráláskor 100 sajtot és vajat szolgáltatnak. – Educillációval tartoznak.
Magyar-Wavas:
83 telkes jobbágy – 39 házas zsellér (1 lóval és tehénnel) – 29 kis házzal bíró zsellér (igavonójuk nincs, valóban szegények) – 51 puszta ház
Szentgyörgy (Alsó-alias Gorla): (Gorla alias also Zentgyörgyh)
12 telkes jobbágy – 4 zsellér – 9 puszta ház
Agó: (Ago)
30 telkes jobbágy (32-ből) – 28 házas zsellér
Jászapáti: (Jaz Apathy)
15 telkes jobbágy (5-öt a tatárok öltek meg) – 12 zsellér – 13 puszta ház – 10 puszta sessio
Szentgyörgy (Felső-alias Galy): (Galyafalias felso Zentgeorgy)
7 telkes jobbágy – 4 zsellér – 8 puszta ház – 12 puszta sessio
Dósa-(Szállás): (Dosa Zallas)
4 telkes jobbágy – 8 zsellér – 14 puszta ház – 3 puszta sessio
Négy-Szállás: (Négy Zallas)
4 telkes jobbágy – 8 házas zsellér – 8 puszta ház – 4 puszta sessio
Jakóhalma: (Jako halom)
3 telkes jobbágy – 4 zsellér – 13 puszta ház – 5 puszta sessio
Árokszállás (Jász-): (Árak Zallas)
19 telkes jobbágy – 12 zsellér – 6 puszta ház – 29 puszta sessio
Mihálytelke: (Mihail Telek)
4 telkes jobbágy (egész) – 5 zsellér – 4 puszta ház – 6 puszta sessio
Jászladány: (Jez Ladan)
14 egész telkes jobbágy – 4 zsellér – 12 puszta ház – 7 puszta sessio
Kis-Ér (Jász-): (Kysyr)
61 egész telkes jobbágy – 17 zsellér – 33 puszta ház
Boldogasszony-Szállás: (Boldogszállás) (Bodogh Zalkas)
14 egész telkes jobbágy – 2 zsellér – 14 puszta ház – 9 puszta sessio
Nagykunság:
(Kolbász-szék) (Cumani (Kolbaz)
Csorba: (Chorba)
31 egész telkes jobbágy (2 új házat épített) – 4 zsellér – 2 kapitány – 33 puszta sessio
Móric: (Morycz)
18 egész telkes jobbágy – 3 zsellér – 10 kapitány – 5 puszta sessio
Kisujszállás: (Kyswuj Zallas)
7 egész telkes jobbágy – 5 zsellér – 6 kapitány – 1 puszta ház – 12 puszta sessio
Turgony (Tormás-): (Thormas Thurgon)
14 egész telkes jobbágy – 4 zsellér – 1 kapitány – 4 puszta sessio
Turgony (Tót-): (Toth Turgon)
23 egész telkes jobbágy – 4 zsellér – 2 kapitány – 19 puszta sessio
Kolbász: (Kolbaz)
33 egész telkes jobbágy – 9 zsellér – 3 kapitány – 28 puszta sessio
Bó(l)csa: (Bölcha)
45 egész telkes jobbágy – 7 zsellér – 13 puszta sessio
Magyar szállás (Magyarka?): (Magyar Zallas)
30 egész telkes jobbágy (6 új házat épített) – 3 zsellér – 12 puszta sessio
Karcagújszállás: (Karchagh uj Zallas)
44 egész telkes jobbágy (tizen új ház építéséért liber – mentes) – 12 zsellér – 2 kapitány – 29 puszta sessio
Asszonyszállás: (Azzon Zallas)
23 egész telkes jobbágy (6 új házat épít) – 4 kapitány – 7 puszta sessio
Szentmiklós (Orgonda-): (Orgonda Zent Miklos)
23 egész telkes jobbágy (6 új házat épít) – 5 zsellér – 5 kapitány – 2 puszta sessio
Köd-Szállás: (Kewd Zallas)
22 egész telkes jobbágy (4 új házat épít) – 4 zsellér – 1 kapitány – 29 puszta sessio
Fábián-Sebestyén (Fábiánka?): (Fabian Sebestyen)
9 egész telkes jobbágy – 2 zsellér – 11 kapitány – 9 puszta telek
Madarász: (Madaras)
21 egész telkes jobbágy (1 új házat épít) – 5 zsellér – 3 kapitány – 14 puszta sessio
Kápolnás: (Kapolnas)
30 egész telkes jobbágy – 9 zsellér – 3 kapitány – 15 puszta sessio
Mária-Laka: (Maryalaka)
41 egész telkes jobbágy – 7 zsellér – 14 kapitány – 2 puszta ház – 6 puszta sessio
A Kolbász-szék alá tartozó helységek censusa a következő: Szt. Györgykor fl. 127 d. 50 – Szt. Mihálykor fl. 127 d. 50 – Szt. Jakabkor fl. 63 d. 75 – Gabonaakót (akonalia) adnak: búzát 255 quartalét – árpát 255 quartalét. – Évenként 20 vágómarhát adnak, a kapitányok évente 36 forintal tartoznak. – A kunok előljáróiknak évi fizetéssel és szolgálattal tartoznak, mértékét Verancsics Antal püspök határozta meg, egyidejűleg kun jogok szerint oklevélben is leszögezték.
Kiskun-terület (Cumani minores)
Fülöp-Szállás és Kis-Balázs-Szállás: (Phylep Zallas et Kys Halas Zallas)
18 egész telkes jobbágy – 13 zsellér – census: telkenként 50 den. – dica: telkenként fl. 1 (évente kétszer) – aratáskor: 1/2 quartale búza – 1/2 quartale árpa – évente 2 tinó – Robot: a várhoz szükséges szolgáltatásokkal tartoznak.
Szabad-Szállás: (Zabad Zallas)
25 egész telkes jobbágy – 1 zsellér – 1 puszta ház – census: közösen adóznak (fl. 3 1/2 kétszer) – dica: közösen adóznak (fl. 25) – aratáskor: búzából és árpából 7–7 quartalét adnak – 2 vágóbarmot adnak – robot: a várhoz szolgálnak
Lajos: (Layos)
8 egész telkes jobbágy – 4 házas zsellér – 8 kapitány – census: telkenként den. 50 (kétszer) – dica: ugyanaz – közösen adnak 1 tinót – Aratáskor gabonával is tartoznak 2 1/2 quartalét adnak búzából és árpából.
Mizse: (Mysse)
28 telkes (egész) jobbágy – 2 zsellér – 2 kapitány – 2 puszta ház – 10 puszta sessio – census: közösen fl. 7, d. 50 (kétszer) – dica: telkenként 50 d. (összesen: fl. 24) – aratáskor gabonaakó: búzából 9 quartale – árpából 5 quartale – 2 vágómarhával és a várhoz szolgálattal tartoznak.
Kerekegyház : (Kerekegyhaz)
40 egész telkes jobbágy – 2 zsellér – census: közösen fl. 13 (kétszer) – dica: telkenként den. 50 (összesen: fl. 40) – aratáskor gabonaakó: 14–14 quartale búzából és árpából – robot: l. előbb
Ferenc-Szállás: (Ferencz Zallas)
23 egész telkes jobbágy és bíró – 1 zsellér – census: közösen fl. 9 (kétszer) – dica: telkenként den. 50 (összesen: fl. 22) – gabonaakó 10 1/2–10 1/2 quartale búzából és árpából – 1 vágóbarommal tartoznak.
Tatárszentmiklós : (Tatar Zent Myklos)
13 egész telkes jobbágy és bíró – census: közösen fl. 6 (kétszer) – dica: közösen fl. 12 (kétszer) – 2 vágómarhával tartoznak – dézsma: gabonából és méhből – Előljáróiknak „kaszapénzt” fizetnek: fl. 5, továbbá havonta fl. 12-t, valamint „ártánypénzt” fl. 5-t adnak.
Bankaháza : (Bankahaza)
lakatlan – Bírája és Mészáros András jurátus Tatárszentmiklósra tértek vissza.
Kochye: (Kotsér?)
17 egész telkes jobbágy – 1 kapitány – 5 puszta sessio – census: közösen fl. 5 (kétszer) – dica: telkenként fl. 1 (egyszer) – gabonaakó: telkenként 1 fertály, egy része búza, másik rész árpa – 1 vágóbarommal tartoznak – kaszapénz: telkenként den. 40 – havonta: fl. 8 officiálisaiknak
Kara:
16 egész telkes jobbágy – 3 zsellér – census: közösen fl. 8 (kétszer) – dica: közösen fl. 16 (kétszer) – vágóbarom helyett: fl. 6 (évente) – gabonaakót: 10–10 fertály búzát és árpát adnak – officiálisaiknak: kaszapénzt fl. 6 d. 40, havipénzt fl. 8-at, évente 7 fertály búzát és árpát adnak
Palka:
20 egész telkes jobbágy – 2 zsellér – 2 puszta ház – census: közösen fl. 12 d. 50 (kétszer) – dica: telkenként den. 50 (összesen: fl. 20) – gabonaakó: 16–16 fertály búzából és árpából – vágóbarom helyett: 12 fl-t adnak – officiálisaiknak: kaszapénzt telkenként den. 40-t, havipénzt fl. 12-t adnak
Kisszállása: (Kys Zallas)
A tatárok és törökök a falut elpusztították, lakói elhagyták (mondják a palkai jobbágyok).
Lac(k)háza és Törtel: (Toortel)
A jobbágyokról nincs összeírás.
Abbatia Kaach: üresen
6 jobbágy – 3 puszta ház – „Molendinum grisaceum” – „karló” nevű a Kapás-patakon – dézsmájukat borban adják – nagy kiterjedésű szántóföldjeik vannak
Lefoglalt javak:
Debrecen városa:
census: közös, évenként fl. 500 – Mágochy Gáspárnak háromévenként fl. 1500-at adnak
Szeged városa:
census: közös, évenként fl. 900 – Mágochynak háromévenként fl. 2700
Cegléd városa:
"Magochius super incolis huius oppidi Czegled pro decimis extorsit: fl. 759 d. 42"
Ujváros: (Wywaras)
Ugyanő itt is kierőszakolt a lakosoktól: fl. 150-et
Egri püspökség birtokai. Az egri vár és Szarvaskő tartozékai Heves, Borsod, Bihar, Csongrád, Pest és Külső-Szolnok m.
(Heves m.): Felnémet – Nagy-Tálya – Maklár – Kis-Maklár – Harsány – Szirák – Kürt – Papi – Magyarád – Halász (Tisza-) – Turkeve – Örs – Örvény – Kis-Buda – Abony – Kápolna – Cegléd – Felső-Tárkány – Alsó-Tárkány – Szentmária – Gyöngyöspüspöki – Solymos – Szőlőske – Zirc – Pusztaszikszó – Püspöki (Keresztes-) – Szirák – Hejce – Hidvég (Sajó-) – Szihalom – Mezőhídvég – Sarud – Nána (Tisza-) – Szentpatak-puszta – Dob – Bőtelek – Kis-Kompolt – Peszere – Borostelek – Zomboregyháza – Halastelek – Szarvaskőalja – Födémes – Bátor – Bakta – Demjénd – Bócs – Kelchew
(Borsod m.): Apátfalva – Ostoros – Boldva – Uppony – Mercse – Bánhorvát – Királyd
(Jászság): Jászberény – Magyar-Wavas – Szentgyörgy – Agó – Jászapáti – Szentgyörgy – Dósa-(Szállás) – Négy-Szállás – Árokszállás (Jász-) – Mihálytelke – Jászladány – Kis-Ér – Boldogasszony-Szállás
(Nagykunság): Kolbász-szék: Csorba – Móric – Kisujszállás – Turgony (Tormás-) – Turgony (Tót-) – Kolbász – Bó(l)csa – Magyar szállás – Karcagujszállás – Asszonyszállás – Szentmiklós – Köd-Szállás – Fábián-Sebestyén – Madarász – Kápolnás – Mária-Laka
(Kiskunság): Fülöp-Szállás és Kis-Balász-Szállás – Szabad-Szállás – Lajos – Mizse – Kerekegyháza – Ferenc-Szállása – Tatárszentmiklós – Bankaháza – Kochye – Kara – Pa(l)ka – Kisszállás – Lac(k) háza és Törtel – Abbatia Kaach
(Bihar m.): Debrecen
(Csongrád m.): Szeged
(Pest m.): Cegléd – Ujváros

Search result navigation
Content provider