HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 024.

Dátum 1816. május 16.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 42 + 106 pagina. – Összesen 148oldal eredeti lapszámozással. – A mellékletek egybekötve a főirattal az eredeti lapszámozás szerint, a 43–144. oldalakon találhatók 21 tételben.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a dentai számtartósághoz tartozó helységről vettek fel, küszöbönálló adományozása alkalmából a kamara rendeletére.
Sipet:
Részben síkságon, részben domboldalakon fekszik, Dentától és Csakovától másfél, Temesvártól 3 stációnyira. – Az egész temesi bánsággal együtt 1716-ban szabadult fel a török iga alól. A kamara kapta meg. Másnak nincs része benne, adósságok nincsenek. – Határai, szomszédos helységek, határjelei. – Határvillongások nincsenek. – Jövedelmet hajtó uradalmi épületek nincsenek. – Másodosztályba sorolt, azaz gazdálkodás folytatásához szükséges épület az ispánház, vert földből épült, nádtetővel, 4 szobája, konyhája, éléskamrája van. – Hátul az udvarban roskadozó kocsiszín, mellette istálló, oldalt kút. – Az épülethez konyhakert is tartozik, az udvarral együtt 1 hold nagyságú, kerített sövénnyel. – Az épület is majdnem düledezik, javításra szorul, értéke esküt tett mesteremberek véleménye szerint, kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges munka alapján. – A község által fenntartott görög-keleti templomon és iskolán kívül más kegyúri épület nincs. – Földesúri major nincsen, a kamara nem folytat juhászatot, tehenészetet, sertéstartást sem méhészetet. – Népessége 6 egésztelkes, 127 féltelkes, 235 negyedtelkes jobbágyból és 5 házas zsellérből áll, van 11 puszta házhely is, zselléreknek. – Egy egész telekhez 34 hold, a félhez 19, a negyed telekhez 11 hold tartozik, 1600 négyszögöllel számítva holdját, a konstitutivum összegzése, 27 holdnyi bonifikációs maradvánnyal együtt. – Jelenleg mentes telkek az ispánház kertje, kocsma 19 holdnyi, mészárszék 4 holdnyi telke. – Uradalmi maradványföldek nagysága holdakban, semmi más adatot nem közöl róluk. – Állandóan mentes telkek a templom, 3 pópa, diakonus, iskola, temető földje, hasznavehetetlen földek. – Új telepesek, kiknek mentessége a jövedelmi átlagul vett 9 évbe beszámítana, nincsenek. – A jobbágyi telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 4 nyomású szántóra és egy rétre felosztva, fekvésük. – Kétszerest, kukoricát és zabot vetnek, nagyon ritkán kendert és lent. – Hozamuk közepes évben: egy mérő kétszeres 10, zab 12, egy hold vagy negyed mérő kukorica 8 mérőt terem, ezek súlya fontokban. – A jobbágyok megélhetési forrása a földművelés és marhatartás, termékeiket részben Temesvárott, részben Csakován értékesítik. – A lélekszám 2518, valamennyien görög-keleti vallású oláhok. – Erdők nincsenek, a lakosok a tűzi és épületfájukat kénytelenek a szomszédos helységekben megvenni, sokan cserjével is segítenek magukon. – A konstitutív legelő nagysága holdakban, a falu szélén terül el, közepes minőségű. – Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma. – Negyedévi szabad bormérésen kívül más beneficiumuk nincs a lakosoknak. Inkább jómódúak, szolgáltatásaikkal nem adósok. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 38 1/4 krajcárjával számítva, együttes összege. – Természetben teljesítendő és pénzen megváltott robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke egyenként és együttesen. – Házatlan zsellérek a jövedelmi alapul szolgáló átlagban nem voltak, robotmegváltásuknak nincs jövedelme. – Nem telki állományú földjeik nincsenek a lakosoknak. – Pálinkafőző üstök taxájának egy évre eső hányada. – Gabonatized hozama kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, egy évre eső hányada, pénz értéke a temesvári piaci árak alapján, levonva a szállítás költségeit, kocsik terhelhetősége. – Kender- és lentized hozama kévékben, egy évre eső hányada, pénz értéke. – Kendermagtized mennyisége mérőkben, pénzértéke. – Természetben adott bárányok száma, pénzértéke a tized aluliak megváltási árával együtt. – Méhtized jövedelme. – Erdők nemlétében erdőjövedelmek sincsenek. – Vadászat árendájának egy évre eső hányada, árverésen adják bérbe. – Maradványföldek helye, legelőnek használják. – A kocsma és mészárszék telkeit az italméréssel, húsméréssel együtt adják bérbe, jövedelmük ott szerepel, a telki földek jövedelme holdanként 48, illetve 32 krajcárjával számítva, együttesen, összegük. – Folyóvizei nincsenek, így halászat árendájából sem lehet jövedelem. – Egy teljesen tönkrement lóvontatású szárazmalom, jövedelme nincsen. – Húsmérés árendájának alakulása az 1793–1798 évek között, egy évre eső hányadának megadásával. – Vámok, vásárok nincsenek. – Kereskedők száma az átlagul szolgált évek alatt, valamennyien negyed osztályba soroltak censusuk együttes összege. – Kocsma árendájának alakulása az 1793–1798. évek között, átlagának megadásával, sör és pálinkafőzésre 10 %-át számítja. – Jövedelmek végösszege: 8128 Ft 35 Xr. – Jövedelmet csökkentő tényezők között más maleficium nincs, minthogy a gyakori esők miatt a völgyekben fekvő földeken a víz megáll, károkat okoz. – Mivel a lakosok görögkeleti vallásúak, a pápák mentes telkein kívül más kegyúri terhek nincsenek. – Mellékletekben határjárás: az ispánház becslése, mesteremberek pecsétjével, aláírásával. – Jobbágyok, házas zsellérek névsora, telkük nagyságával együtt. – Konstitutív állományú és maradványföldek összegzése. – Jövedelmi kivonatok egyenként a jövedelmekről. – Árverési jegyzőkönyvek az árendák bérbeadásáról. – Földek klasszifikációja. – Kereskedők censusának, mesteremberek adójának alakulása az 1807–1815. évek között, censusuk, adójuk kimutatása.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Schippeet

Tartalomgazda