HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 236. - No. 007.

Dátum 1812. január 8. és április 4.
Jelleg

„Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott, eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve. Conscriptio 44 old Aestimatio (elébekötve) 10 old. Mellékletek 96 old. összesen 150 old.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis Aestimatio „Beschreibung (und) Schätzung”, amelyet küszöbönálló elidegenítése alkalmából készítettek. Az Aestimatio dátum 1812. április 4. a kötetben utólag az összeírás elé kötötték be.
Orczydorf:
A praedium, melynek helyére a helység települt, 1716-ban szabadult fel az egész Bánáttal együtt a császári fegyverek segítségével, a királyi fiscuson kívül másnak nem lehet itt birtoka. Síkságon terül el. Temesvártól másfél stációnyira vagyis 3 mérföldnyire, határai, szomszédos helységek; határjelei jól láthatók, a határjárás alkalmával megújították, ezek felsorolása, nagysága. Egyetlen uradalmi épület a jó anyagból épített, zsindellyel fedett kocsma, a hozzátartozó 17 holdnyi réttel együtt bérbe van adva, ivóhelységből, két vendégszobából, kocsmáros szobájából, konyhából, a csapszék alatti pincéből áll, mindegyik helyiség méretei; mindkét oldalán jó anyagból épített, zsindelytetős istálló, 3 rekeszre, 12–12 lóra való férőhellyel; az udvar közepén 12 faoszlopon álló, zsindelytetős kocsiszín, 9 kocsira való férőhellyel, gémeskút, az udvar méretei, sövénykerítéses; az épület meglehetősen jó karban van, értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges mesteremberek becslése alapján, a mellékletekben lévő iratok szerint. Semmiféle más uradalmi épület, major nincsen, a kamara nem folytat juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, sem méhészetet. A helység népesség 100 egészteles és 100 féltelkes jobbágyból, továbbá 42 házas zsellérből áll, van hat lóvontatású szárazmalom, mint zsellérek, összesen 248 ház; a lakosokat a Bánátban bevezetett urbárium szerint kezelik. A telkeket 1785-ben mérnökileg kimérték, a közös legelőn kívül 3 szántóra, két rétre vannak felosztva, egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó, 3 hold legelő, 6 hold rét és 1 holdnyi belsőség, a féltelek arányosan fele, összesen 19 hold; a konstitutibum összegzése. Nem telki állományú földek káposztások, gyümölcsösök után holdanként 30 krajcárt fizetnek. Uradalmi maradványföldek két tagban, helyük, nagyságuk holdakban, az egyik közepes minőségük, kiöntéseknek nincs kitéve, első nyomásnak használják földjeikként, mivel azonban a falutól túl messze fekszik, a kamara engedélyével más földekre cserélték, ezek helye, részletezése; mentes telkek (templom, plébánia, iskola, temető) felsorolása; hasznavehetetlen földek számbavétele, nagyságuk holdakban. Első osztályba sorolt helység. A lakosok általában búzát, kétszerest, árpát, zabot és kukoricát vetnek, rozsot nagyon ritkán; hozama: egy-egy mérő búza 14–16, kétszeres 13–15, rozs 11–13, árpa 14–16, zab 19–21, kukorica 20–25 mérőt ad közepes évben, ezek súlya fontokban. A lakosok katolikus vallású németek, fő megélhetési forrásuk a földművelés és állattartás, jó szállítási lehetőségük van Temesvárra, ahol termékeiket értékesítik, vagy Aradra, mely 3 órányira van tőlük. A jelenlegi lélekszám 1511. Sem saját, sem uradalmi erdő nincs a határban, a szükséges tüzifát pénzen veszik, vagy szalmával, gazzal tüzelnek. A konstitutiv legelő magaslaton fekszik, nyári hőségben inkább közepes mint jó minőségű, legeltethető lovak, ökrök, tehenek, disznók száma. A lakosok úrbéri szolgáltatásai a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege; kisebb adományokra fizetendő összeg egész telkenként 50 krajcárjával számítva; természetben teljesítendő és pénzen megváltandó robotnapok száma, pénzértéke; házatlan zsellérek jelenlegi száma 34, robotjuk pénzértéke. Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük. Pálinkafőző üstök taxájnáak jövedelme 9 évi átlag alapján. Gabonatized hozama búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben 9 évi átlag alapján egy évre eső hányada, pénzértéke; kenderből nem volt a 9 év alatt jövedelem. – Báránytized és méhtized hozamának pénzértéke 9 évi átlag alapján. Promontoriális szőlők nincsenek, bortizedből nem volt jövedelem. Maradványföldek jövedelmének részletezése. Halászóvizek nincsenek, árendájuk sincs. Malomcensusuk jövedelme a hat lóvontatású szárazmalom után az 1793–98 évek között. Húsmérés árendájának jövedelme ugyanezekben az években, egy évre eső hányada. Kereskedők censusának jövedelme, mesteremberek adójának jövedelme. – Kocsma bérbe van adva 6 évre, bérösszege, egy évre eső hányada. Jövedelmek végösszege. 10002 ft. 16 Xr. – Jövedelmet csökkentő tényezők csak a piachelyeken való értékesítés viszonylagos messzesége. – Kiadások a kegyúri terhek fejében a plébánosnak fizetendő kongrua és deputátumába adott kétszeres, zab, kukorica, mennyiségük mérőkben, tüzifa, széna ölekben, bor hordókban.
Mellékletekben a hivatkozott határjárás. – Az egybekötött és a főiratba bedolgozott mellékletekből Index található a kötet elején. – Esküformulák a becslést végző mesteremberek számára; az uradalmi kocsma már említett becslése; jobbágyok névsora, fiak száma, telkük nagysága, censusuk, robotnapjaik és megváltásuk, kisebb adományokra fizetett összegek táblázatos kimutatása, mesteremberek (bognár, kovács, szíjgyártó, cipész, serfőző, takács, nyerges) feltüntetése; nyomtatott német nyelvű urbárium; robot alakulása az 1803–1811 évek között; mesteremberek adójának alakulása ugyanebben az időben; piaci árak a temesvári piac szerint az 1793–98 évek között; malmok censusának alakulása; árverési jegyzőkönyvek a húsmérés és kocsma bérbeadásából; becslés, mely az összeírásban részletezett tételeket értékeli.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Orczydorf – Kallatsa

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda