HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 012.

Dátum 1791. január 12.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 45 pagina. 4 db. melléklet

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet legfelsőbb helyen elhatározott elidegenítése vagy bérbeadása előtt vetek fel az uradalom két helységéről a kamara officiálisai. Az uradalom határai, kiterjedése, szomszédos falvak.
Thodier:
Határai, szomszédos helységek, kiterjedése. Kizárólag görögkeleti oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. Határvillongások nincsenek, határhányásai választják el a határokat. – Erdő névvel, tölgyfákból áll, nagysága holdakban, tisztások, tufás (versauerte) földek nagysága, a fák kora, erdei rétek névvel. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épület nincsen. – Népessége 29 egésztelkes, 82 féltelkes, 23 negyedtelkes, 3 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint hat házas zsellérből áll, összesen 143 család, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomású szántóra, rétre felosztva, holdanként 1600 négyszögöllel számítva egy egész telekhez 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi kert-belsőség tartozik; a féltelek arányosan fele, összesen 19 hold, a negyedtelek 11 hold, a nyolcadtelek 8 holdból áll; a konstitutivum összegzése. A földek síkságon feküsznek, egyik nyomása árvizeknek ki van téve, jelenleg legelőnek használják, a többi földek mélyebben fekvő részei is sok esőzés vagy kiöntés esetén víz alatt állnak. – A jobbágyok vallomása szerint közepes évben egy mérő kétszeres hármat, zab és rozs négy-négy mérőt terem. A közös legelőn legeltethető ökrök, tehenek, lovak, disznók, borjak, juhok, csikók száma. – Allódiális földek részletezése, külön legelő nagysága holdakban, maradványföldek névvel, nagyságuk bérbe vannak adva, holdanként 15 krajcárért; mentes telkek, iskola, temető földje. – A lakosság fő megélhetési forrása a földművelés és juhtartás, a három évig tartó török háborúban és még néhány rossz év alatt elszegényedtek, terméseiket a két órányira fekvő Csankován könnyen tudják értékesíteni, restanciájuk összege. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus együttes összege, a victuáliáktól álló kistized helyett fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege; robot megváltásából és természetben teljesítendő robotnapok pénzértéke. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 15 krajcárjával számítva. – Allódiális földek jövedelme, konyhakertek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxája üstönként két forintjával számítva az urbárium szerint. – Gabonatized jövedelme a kamarát illeti, jövedelmét nem adja meg; báránytized, méhtized hozama. – Egy lóvontatású szárazmalom, censusának összege. – Italmérést a kamara árendába adja. – Erdő jövedelmek, kitermelhető fa mennyisége. – Kiadásokra, deputátumokra fizetett összegeket a számvevőség tartja nyilván; kegyúri terhekre a pópák mentes telkén kívül más kiadások nincsenek.
Gaad:
Kiterjedése, határai, szomszédos falvak. Fiatal tölgyeserdő, nagysága holdakban, tisztások névvel, nagyságuk. – A népesség 22 egésztelkes, 29 féltelkes, 19 negyedtelkes jobbágyból, valamint 4 házas zsellérből áll, összesen 74 család, részben rácok, részben oláhok. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, valamenyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, az appertinenciák megegyeznek a fentivel, a konstitutivum összegzése. – Allódiális földek részletezése, nagyságuk holdakban, mentes telkek. – Szőlő, helye, nagysága holdakban, a bor csak házi szükségletükre való, rossz minőségű, nem kiadós. – A lakosok földművelésből és valamelyes juhtartásból élnek, termékeiket az egy mérföldnyire fekvő Csakován tudják értékesíteni. Restanciájuk összege, mely a török háború és a rossz évek alatt keletkezett. – Az uradalom jövedelmeiben (telekcensus, kisebb adományok, robot, tized, telekárenda) csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Egy kisebb vízimalom, 12 szárazmalom, censusuk összege. – Jövedelmeket nem összegzi. – Mellékletekben táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről helységenként.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Thodier (Togyer) – Gaad

Tartalomgazda