HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 026.

Dátum 1812. április 7.
Jelleg

Papírkötésben lévő másolati példány, német nyelvű, mellékleteivel részben egybekötve, 189 eredeti számozású pag. 5 db. melléklet.

Szöveg

[Összeírás úrbéres adatokkal] "Beschreibung", amelyet küszöbön álló adományozása alkalmából vett fel a kamara rendeletére Johann Popovich kamarai officiális.
Zsuest:
A lugosi prefektussághoz tartozik a másik helységgel együtt, attól egy stációnyira fekszik. A császári seregek az egész temesi bánsággal együtt 1716-ban foglalták vissza a töröktől, azóta kamarai birtok. Síkságon terül el a helység, kiterjedése, határai, szomszédos helységek, azok hovatartozása, határvillongások nincsenek. – Allódiális gazdálkodást a kamara nem folytat a helységben, a földeket a lakosoknak legelőnek adja bérbe. Jövedelmező uradalmi épületek a két mészégető kemence, kőből építve; a felügyelő lakása, fából épült, sártapasztásos ház, zsindellyel fedett, két szobából, éléskamrából, konyhából áll, hátul az udvaron istálló, mellette kocsiszín, fából építve, szalmával fedve, két tehénre illetve egy kocsira való férőhellyel; konyhakert, benne téglafalu kúttal, ez is, az udvar is kerített; az egész értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, tetőfedő mesteremberek becslése alapján, a kerítés értéke. – Kegyúri épületek nincsenek, a görögkeleti templomot a község tartja fenn. Mivel majorépület nincs a helységben, juhtartás, tehenészet, sertéstartás és méhészet sem lehetséges. – A lakosság két féltelkes, 15 negyedtelkes, 12 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 14 házas és két házatlan zsellérből áll; van még jelenleg egy puszta telek is. A telkekhez az urbárium által megállapított appertinentiák tartoznak, fél telekhez 19 hold, negyedtelekhez 11 hold, nyolcadhoz pedig hét hold tartozik, 1600 négyszögöllel számítva holdanként. A konstitutivum és a földterület összegzése. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomású szántóra, rétre felosztva. A földek részben magaslaton, részben völgyekben feküsznek, hozamuk közepes, melyre való tekintettel a helységet harmadosztályba sorolták. – A jobbágyok kevés kétszerest vetnek, valamivel több zabot, főleg kukoricát; hozamuk közepes évben: egy mérő kétszeresből egy mérő két mérőt, zabból 3–4 mérőt terem, egy hold kukorica tíz mérőt ad; ezek súlyát is megadja. – A lakosok megélhetési forrása kizárólag az állattartás, és valami a gyümölcsből, mely többnyire nem nagyon fizetődik ki; feles termékeiket az egy stációnyira fekvő Lugos piacán tudják értékesíteni. A jelenlegi lélekszám a faluban 165, a lakosok valamennyien görögkeleti vallású oláhok. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdejük nincs a lakosoknak, az urbárium szerint itt van fajzásuk száraz gallyfára. A konstitutiv legelő nagysága holdakban, megosztása teleknagyság szerint, a legelő fekvése, közepes minőségű, az állatok itatására alkalmas; legeltethető ökrök, tehenek, juhok, disznók száma. Mivel a legelő távolról sem elég az állatoknak, a lakosok az allódiális földeket árendálják legelőnek. – Hátrányuk a lakosoknak csak közepes hozamú földjeikből van; közepes körülmények között élnek, tartozásaik nincsenek. Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyoktól és házas zsellérektől befolyó úrbéri census, együttes összege; kisebb adományok helyett fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege; természetben teljesített és pénzen megváltott robotnapok pénzértéke; házatlan zsellérek robotjának átlaga 9 évi átlag nyomán. – Nem telki állományú földek censusának összege holdanként 30 krajcárjával számítva. Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag nyomán, egy évre eső hányada. Tizedjövedelem mennyisége kétszeresből, zabból, kukoricából, egy évre eső hányada, pénzértéke; kender- és lentized mennyisége, egy évre eső hányad; báránytizedet pénzben fizetnek, jövedelme, méhtizedet szintén. – A helység határához tartozó erdők nagysága holdakban a felmérés szerint, ebből levonja az erdei kaszálók nagyságát; két tagban fekszik, vágásokra nincsen felosztva, hegyoldalakon terül el, árvíz pusztításnak nincs kitéve. Az első rész nagysága, 45 éves fákból áll, egyharmada bükk, kettő tölgyes; az erdővel szomszédos falvak értéke a csatolt becslés alapján, kitermelhető fa mennyisége, hulladékfa mennyisége. Mogyorócserjék, hordóabroncsnak alkalmas. Tervezett vágások száma, egyet-egyet hét holdra számít, így kitermelhető fa mennyisége, tüzifa, hulladékfa, abroncsok mennyisége; a második rész húsz éves fákból áll, a bükkös és tölgyes aránya azonos, jövedelmének kiszámítása megegyezik az előbbivel; a fa szállítása elég nehéz, mert az erdő hegyek között fekszik, Lugoson tudják értékesíteni, jövedelmének pénzértéke. Makkoltatás jövedelme hat év alatt, figyelembe véve, hogy átlag négy évenként terem makk; legelőbérből a jelzett hat év alatt nem folyt be jövedelem. – Uradalmi szántók, rétek, szőlők nincsenek a helységben. Maradványföldek nagysága holdakban, hozzáadva a malomtelket, jövedelmük kiszámítása. Uradalmi dísz-, konyha-, gyümölcsöskertek, kender- és káposztaföldek nincsenek – a mészégetőnél lévő mintegy egy holdnyi konyhakertet kivéve. – Halászóvize nincs a falunak, így halászat árendájából sem lehet jövedelme. Uradalmi malmok nincsenek, a jelzett 9 év alatt paraszti kanalasmalmok száma, együttes censusuk, ennek egy évre eső hányada. Húsmérés árendájának egy évre eső hányada, árverésen adják bérbe évente a legtöbbet ígérőnek. Vámjövedelmek, vásárjövedelmek nincsenek a helységben, sem kereskedők censusából nincs jövedelem. – Mesteremberek censusából a jelzett évek alatt működött, kizárólag cigánykovácsok által fizetett összeg egy évre eső hányada. Italmérés jövedelme a hat év alatt, árverésen adják bérbe, egy évre eső összege. Uradalmi sör- vagy pálinkafőző nincsen, az italmérésből ideszámított százalék összege. A mészégetőt 1803-ban nyitották meg, mivel az egész környék köves, gyümölcsözően ki lehet használni, a számadások tanúsága szerint égetett mész évenkénti részletezése, egy évre eső átlag, jövedelmének kiszámítása. – A helységből befolyó jövedelmek végösszege 2244 Ft 32 Xr. Jövedelmet csökkentő maleficiumok, a bevezető részben említetteken kívül nincsenek. Az uradalmat illető terhek vagy kegyúri kiadások – görögkeleti pópa mentes telkén kívül nincsenek.
Butyest:
Lugostól két és fél órányira fekszik, hegyoldalon, szomszédos helységek, azok hovatartozása; határjelek, határhányások felsorolása, területükkel, nagyságukkal együtt. Uradalmi épületek, kegyúri épületek nincsenek, sem major. – A népesség 12 negyedtelkes és 19 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 8 házas zsellérből áll, van egy puszta telek is, továbbá két házatlan zsellér. A telek appertinentiáinak nagysága azonos az előbbivel, a konstitutivum összegzése. Új telepesek, akiknek mentessége még nem járt volna le, nincsenek. A telkek a közös legelőn kívül három nyomású szántóra-rétre vannak felosztva, részben magaslaton, részben völgyekben feküsznek. – A jobbágyok kétszerest, zabot, kukoricát vetnek, hozamuk azonos a fentivel. A lakosok főleg állattartásból és gyümölcsöseikből élnek, termékeiket a lugosi piacon tudják értékesíteni. A közös legelő nagysága, legeltethető állatok száma. A lakosok közepes körülmények között élnek, hátralékban nincsenek. Az uradalomnak teljesített szolgáltatások (telekcensus, victuáliák, robot, tized) azonosak a Zsuestnél részletezettekkel, csak az összegben van eltérés. Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. Pálinkafőző üstök száma együttesen a 9 év alatt, taxájuknak egy évre eső hányada. – Uradalmi erdő, nagysága holdakban, két részre oszlik, vörösbükkfákból áll, a második rész is hasonló korú és minőségű fákból áll, kitermelhető fa mennyisége, jövedelme, makkoltatás taxájának jövedelme, erdei rétek árendájának összege. – A különböző árendák ugyanúgy alakulnak mint Zsuestnél, csak a jövedelmekben van eltérés. Mesteremberek censusát csak a 9 év alatt dolgozott cigánykovácsok jelentik, egy évre eső hányad. Kilenc paraszti kanalasmalom, censusuk egy évre eső hányada. A helységből befolyó jövedelmek végösszege. – Jövedelmet csökkentő tényezők vagy az uradalmat illető terhek – a pópa mentes telkén kívül – nincsenek. A két helység jövedelmeinek összegzése 4425 Ft 18 Xr.
Mellékletekben kivonatok, kimutatások, határjárás, mesteremberek eskümintája, a két mészégető kemence becslése, a mészégető házának becslése, táblázatos kimutatások az egyes tételek évenkénti jövedelmének alakulásáról.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Zsuest – Butyest

Tartalomgazda