HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 017.

Dátum 1791
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, két melléklettel, 12 folio. Az összeírást a kamara 1790. december 22-én rendelte el, valószínűleg 1791-ben keletkezett.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal), „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Georg Hirschbach officialis.
Sold:
Kizárólag görögkeleti oláhok által lakott helység – az 1753-i besorolása alkalmával harmadosztályba sorolták. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek, – határvillongások nincsenek, földből hányt határjelei jól láthatók. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épület nincsen. – A kamarának majorja nincs a helységben, juhászatot, tehenészetet, sertéstartás, méhészetet nem folytat. – Uradalmi erdő, nyír és bükkfákkal, nagysága holdakban, vágásokra még nincs felosztva – makkéréskoz hízlalható disznók, rétjeink kaszálható széna. – A lakosság egy féltelkes, 16 negyedtelkes, 27 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 6 házas zsellérből áll, összesen 50 család. – Semmi jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomású szántóra-rétre felosztva – egy féltelek 12 hold szántóból, 4 hold rétből, két hold legelőből, és egy holdnyi belsőségből áll, 1600 számítva holdanként – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold – a nyolcadtelek pedig együttesen hét holdból áll. – A zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük-kertjük van – a konstitutívum összegzése. – A szántók zömmel hegyeken, magaslatokon feküsznek, harmadrészük gyökerekkel, cserjével benőtt, a fennmaradó része is alig téríti meg a munkát, rossz minőségűek – a rétek jó minőségű széntá adnak, völgyekben feküsznek, száraz időjárású tavasz idején kukoricával vetik. – A konstitutívum legelő helye, nem az uradalomnak, hanem a vármegyének fizetnek censust utána. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban – az allódiális földeket legelőnek használják. – Szőlőművelés nincs a helységben, így csak negyedévi szabad bormérésük van a lakosoknak. – A lakosság igen rossz körülmények között él, földművelésből nincs jövedelmük, csak a helységben fölös számban termő szilvafákból és valamelyes állattartásból élnek – ezekből való fölöslegüket a hat órányira fekvő Lugos vagy a négy órányira lévő Facset vásárain értékesítik – tartozásaikat pontosan fizetik, hátralékban nincsenek. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb adományok: szárnyasok, tojások, borjú, helyett fizetett összeg, teleknagyság szerint és együttesen – a robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földek után fizetett árenda összege. – A kamara nem főzet pálinkát a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, nem üstönként, hanem a kifőzött pálinka mennyisége szerint fizetnek taxát utána, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilencedet nem fizetnek a lakosok. – Tizedjövedelem a kamarát illeti, gabonából való jövedelmet a számvevőség tartja nyilván – dohánytizedből és bortizedből nincs jövedelem – a báránytizedet pénzben szedi a kamara, darabonkénti összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet szintén. – Malmok, sem örlő, sem kallómalmok nincsenek, censusukból nem lehet jövedelem. – Húsmérés jogát árverésen a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván – ugyanígy bormérés árendáját is, tízévi átlag alapján. – Halászat árendájából nincs jövedelem, úgyszintén a vadászat árendájából sem. – Boltbérekből, mesteremberek censusából, vámokból nincs jövedelem. – Erdő jövedelme fakitermelésből, makkoltatásból, legeltetésből, – hízlalható disznók, legeltethető állatok száma. – A jövedelmek végösszege: 285 ft. 10 Xr. – A fizetések és deputátumoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre, plébánia nem létében, nincsenek kiadások. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkek számáról, nem telki állományú földekről, robotról – az állatállomány részletezése: lovak, ökrök, tehenek-borjak, juhok, disznók, méhek száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Sold

Tartalomgazda