HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 016.

Dátum 1791
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, két melléklettel, 14 folio. Az összeírást a kamara 1790. december 22-én rendelte el, valószínű keltezési éve 1791.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal), „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Georg Hirschbach officialis.
Boschur:
Kizárólag görögkeleti oláhok által lakott helység – az 1753-i besorolása alkalmával másodosztályba sorolták. – Határai, szomszédos helységek, határvillongások nincsenek, határjelei mindenütt jól láthatók. – Agyagtapasztásos uradalmi kocsma, roskadozó épület, ilyen állapotban nem is értékelhető, csak bontási anyagként – másfélholdas kert és udvar tartozik még hozzá. – Majorja nincs a kamarának, helységben, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat az uradalom. – Uradalmi erdő, vörös- és fehértölgyfákkal, összefüggő területen, nagysága holdakban, – mérnökileg még nincs felmérve, vágásokra felosztva, makkoltatás elég ritka, 7–8 évenként terem csak makk. – A lakosság 9 féltelkes, 20 negyedtelkes, 49 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint két házas zsellérből és pusztatelkekből áll, összesen 81 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek a lakosoknak, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomásra felosztva, 1600 számítva holdanként. – A konstitutívum állománya, egy féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold – a nyolcadtelek összesen hét hold – zselléreknek csak belsőségük-kertjük van a konstitutívum összegzése. – A szántók és rétek elnyúló síkságon feküsznek, csak kevéssé művelik, mert a lakosok szegények jó termő állapotba hozásukra – az erdő felőli részek nincsenek irtva teljesen – rozsot, zabot, kukoricát vetnek, hozamuk rozsból négy-négy és félszeres, zabból hat-hat és félszeres – a réteket két patak öntözi, jó és elégséges füvet ad, évi 3–4 szekér szénát eladnak, pénzértéke. – Saját az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, itt van fajzásuk, irtásföldek nincsenek. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban – szolgáltatás alól mentes földek. – Szőlőművelés nincs a helységben, a lakosoknak promontoriális kiváltságuk félévi van. – Jóllehet a helységnek összekötő útjai vannak, a lakosok mégis szegények, részben a kevés munkáskéz miatt, másrészt nemzeti hajlamuk a keresetképtelenség, igaz, hogy a háborús körülmények nagyon nyomják. – Fő kereseti forrásuk a szénaeladásból van a lakosoknak, tartozásaikat négy-öt éve pontosan teljesítik. – Szolgáltatásaik, amelyekkel az uradalomnak tartoznak a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb ajándékok: szárnyasok, tojások, borjú helyett fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege – robotot részben természetben teljesítik, részben megváltják, pénzértéke. – Nem telki állományú földek után fizetett holdankénti és együttes összeg – allódiális földek évi bérének jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Pálinkát a kamara nem főzet a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, nem az üstök száma szerint fizetnek taxát, hanem a kifőzött mennyiség szerint, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel a lakosok nem tartoznak. – Tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván – dohányból és bortizedből nincsen jövedelem – báránytizedet pénzben szedet a kamara, darabonkénti összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet szintén. – Malomcensusból befolyó jövedelmet a számvevőség tartja nyilván. – Húsmérés jogát árverésen adják bérbe a legtöbbet ígérőnek, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván– halászat árendáját szintén, vadászatból eddig nem volt jövedelem. – Italmérés jogát a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Boltbérekből, mesteremberek censusából, vámokból nincs jövedelem. – Erdő jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból.– Jövedelmek végösszege: 943 ft. 50 Xr. – Mellékletekben két táblázatos kimutatás a telki és nem telki állományú földekről, valamint az állatállományról.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Boschur

Tartalomgazda