HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 010.

Dátum 1790
Jelleg

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, két melléklettel, 16 folio. Évszám a mellékleten.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített Johann Hirschbach kamarai officiális.
Gladna:
Görögkeleti vallású oláhok lakta helység – 1753-ban a felmérés alkalmával harmadosztályba sorolták a helységet. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak – határjelei jól láthatók, határvillongások nincsenek. – Uradalmi épületek közül csak egy agyagtapasztásos kocsma van, szobából, a kocsmáros szobájából, éléskamrából, konyhából áll – téglából épített pincéből, istállója négy vonósökör számára, – mintegy negyedholdas udvarán szína kocsma jó állapotban van, öt-hat évre építették, akkori értéke a becslés alapján, jövedelmét az árendánál értékeli. – A kamarának a helységben nincs majorja, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást, méhészkedést nem folytat. – Uradalmi erdő, a szomszédos falkva által használható rész nagysága – a helybeliek által irtott részeket a telki állományhoz csatolták, az egész nagyság holdakban – vágásokra nincs felosztva, felhasználása. – A lakosság 20 negyed, 76 nyolcadtelkes jobbágyból áll, továbbá 11 házas zsellérből, összesen 107 család – jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, legelőre és három nyomásra felosztva – egy negyedtelek appertinentiái hat hold szántó, 3 hold rét, egy hold legelő és egy holdnyi belsőség, 1600 számítva holdanként – a nyolcadtelek arányosan fele, összesen hét hold, a zselléreknek csak belsőségük vana konstitutívum összegzése. – A szántók zömmel erdei irtások helyére kerültek, gyökerekkel benőtt, a legelő partos. – Jól lehet a lakosok eddig zömmel csak kertjüket és rétjüket művelték, betevőjük csak szűkösen volt meg – egy mérő kétszeres két-két és fél mérőt terem, kukorica jobban fizet, mást nem szoktak vetni. – Az uradalmitól elkülönített erdeje nincsen a lakosoknak, itt van fajzásuk. – Nem telki állományú földek felsorolása, nagyságuk holdakban, szolgáltatás alól mentes telkek. – Szőlőművelést nem folytat a helység, negyedévi szabad bormérése van. – A lakosok nagyon közepes körülmények között élnek, földművelésből néha saját szükségletükre sem terem elegendő, a lippai piacon kénytelenek kenyérgabonát vásárolni – fafeldolgozásból, zsindelykészítésből, állattartásból keresik meg a rávaló árát. – Tartozásaikat pontosan fizetik, hátralékban nincsenek. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett házcensus, együttes összege – kisebb adományok, tojások, csirkék, borjú helyett fizetnek, összege teleknagyság szerint, együttes összege – robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke – nem telki állományú földek árendájának összege egyenként és együttesen. – A kamara nem főzet pálinkát a faluban, a lakosok szabadon főzhetnek, üstönként taxát fizetnek utána, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel nem tartoznak a lakosok. – Gabonatized a kamarát illeti, jövedelmét a főszámvevőség tartja számon – dohánytizedből és szőlőből nincs jövedelem – báránytizedet pénzben szedi a kamara, jövedelmét a főszámvevőség tartja számon, méhtizedet szintén. – Nyolckanalas malom, tíz kallómalom, átlagjövedelmük alapján a kamara tartja a jövedelmet számon. – Mészárszék árendáját a legtöbbet ígérő kapja meg, jövedelmét a főszámvevőség tartja számon – ugyanígy a halászat árendájának jövedelmét, vadászat árendájából eddig nem volt jövedelem. – A kocsma árendáját szintén a legtöbbet ígérő kapja meg, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek, hídvám nincsen. – Erdő jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból. – Jövedelmek végösszege: 635 ft. 14 Xr. – Fizetésekre, deputátumokra nincs kiadás. – Kegyúri költségek nem terhelik az uradalmat, a két pópát nem az uradalom fizeti. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkekről, nagyságukról, robotról, nem telki állományú földek jövedelméről – kimutatás az állatállományról, lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Gladna

Tartalomgazda