HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 012.

Dátum 1804. május 25.
Jelleg

Főirat: eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű. 4 pagina. Mellékletek: 7 db.

Szöveg

[Jövedelem] kimutatás a temesvári kamarai számvevőségtől „Ausweiss” címmel Zaguzsén Krassó megyei kamarai jószág különböző urbáriális és egyéb jövedelmeiről. A helység mindenféle adózás szempontjából a második adóosztályba tartozik. Töröktől visszahódított jószág (Lásd UC 197 : 11 (a)), lakói vlachok, nem egyesült görög vallásúak. – Milyen évi jövedelmet mutatnak ki a számadásokból, s ezek alapján 9 évre elosztva milyen évi átlaggal lehet számolni? – Alábbiak szerint: Az irat jobb oldalán két rovat: évi átlagjövedelem tételenként. Évi átlagjövedelem összesen.
Zaguzsén:
Urbariális adójövedelmek, szolgáltatások: egésztelkesek, féltelkesek, negyedtelkesek összesen. Nyolcadtelkesen összesen. Zsellérek összesen. Lakosok összesen. Fenti lakosok az 1. számú kivonat szerint urbariális adóik címén (telekadó, robotmegváltás, kisebb adók megváltása, az általuk birtokolt 16 holdas „Industrial-Gründe” holdankénti 30 krajcáros adója fejében) 9 évi jövedelmek alapján kiszámított évi átlagban összesen 145 Ft. 34 Xr. 2/3-ot fizetnek. – Robotszolgáltatás természetben: Az ugyancsak csatolt 2. sz. kimutatás szerint fent összeszámolt lakosok különböző uradalmi szolgálatokra évi átlagban 1568 robotnapot teljesítettek gyalogszeresen, mely kamarai viszonylatban napi 10 krajcárral számítandó. (Robotnapok összesített forintértékét az összeíró megadta, ez azonban utólag piros tintával áthúzva, azzal a megjegyzéssel, hogy a kezelési szabályzat értelmében kihagyandó.) – Üres (puszta) telkek árendajövedelme: Az időről-időre üresen maradt telkeket az uradalom – lásd a 3. sz. kimutatást – árenda (und Selbstbenutzung) formájában hasznosítja. Az ebből származott jövedelmek évi átlaga – 9 éves időszakra számítva – megadva. – Különböző földesúri dézsmák – természetben és pénzben – jövedelmezősége: A 4. sz. kivonat szerint a 9 éves időszak alatt a hivatalos számadások szerint, Zaguzsén helységből a gabonadézsma jövedelem igen csekély volt, mindössze 55 mérő kukoricát lehet mint évi átlagjövedelmet kimutatni, mivel az itteni lakosoknak egyéb gabonatermésük nincs. Ezt a terményüket is csak egy helyen, a lugosi piacon tudják értékesíteni, így a dézsma értékét évről-évre az adott lugosi piaci árak alapján (augusztus hóban véve) számították. Átlagos érték megadva. – A dézsmagabona szállításával kapcsolatos megjegyzések (piactávolság, rakománysúly, fuvar, rakodás, eladási idő, ennek értéke robotbárcában és forintban, beszámítása a lakosok javára. Lásd szó szerint Priszaka helységnél, UC 197 : 11. jelű iratban. (A beszámítandó összeg kivetve, azonban itt is a hivatkozott szabályzat szerint nem kell figyelembe venni.) – Az 5. sz. kivonat alapján a lakosok alábbi dézsmamegváltási kötelezettségekkel tartoznak: bordézsma, megváltással, üres báránydézsma megváltással, méhtized fejében. – Királyi haszonvételek, jövedelmezősége: A 6. sz. kivonat szerint a 9 évi időszakból számított évi átlagjövedelem alábbiak szerint megadva: kocsmaárenda átlagjövedelme, mészárszék, halászati jog árendajövedelme, raki, pálinkafőzők taxájából, malomcensusból, ipari adóból. Fenti jövedelmek összesen. – Allódiális földek árendájából: A hivatalos térképfelvétel szerint a helység területén lévő megművelt és többlet allódiális földterületek összesen 619 holdat tesznek ki. – A 7. sz. kivonat szerint az allódiális földek árenda formájában történt hasznosításából 9 évi jövedelem alapján számítva évi átlagban 185,46 forint folyt be. – Fenti allódiális földterületeken kívül a helységben még az alábbi szabad telkek találhatók: a helybeli pap telke (holdban), a templomhoz kiszabva, holdban; az iskolához kiszabva, holdban; a temetőhöz kiszabva, holdban. Szabadtelkek nagysága összesen. – Továbbá találtattak itt még bizonyos sziklás, meredek helyen lévő homokos, vízmosásos területek, utakra, határokra és mezsgyékre eső földek, fentiek területe összesen. – Előzőekben felsorolt földterület összesen. Ezek a területek természetüknél és minőségüknél fogva természetesen adómentesek, s esetleges jövendő földesuruk sem számíthat belőlük semmiféle jövedelemre. – Erdő jövedelmek: Tekintettel arra, hogy a helység határához semmiféle erdőterület nem tartozik, erdőjövedelem címén itt semmit nem lehet feltüntetni. – Évi átlagjövedelem összesen: 477 Ft 49 Xr. (Javított összeg). – Kiadások: Az itt működő, görög, nem egyesült ritusú pap a hivatalához tartozó szabad telkén kívül a kamarától egyéb juttatásban nem részesül, így ezen a címen a kamarának kiadása nincs. – A helybeli tanító a kamarától jelenleg évi 30 forintos fizetést kap, mely összeget azonban a kincstár csak addig folyósítja, amíg a helység közösségének életkörülményei meg nem javulnak, attól kezdve ugyanis nekik maguknak kell a tanító fizetéséről gondoskodniuk. Fentiek értelmében tehát ezt a tételt sem lehet a kiadások között felszámítani. – Kiadások épületjavításra: Mivel a helységben a kamarának sem vendégfogadója, sem egyéb gazdasági épülete nincs, ilyen javítási költségek sincsenek. – Kiadások összesen: üres. – Fentiek alapján a helységből – 9 évi jövedelemösszegekből kiszámított – évi jövedelem címén átlagosan várható: 477 Ft 49 Xr. (javított). – Dátum, aláírások, papírpecsét.
1. számú melléklet: [Kivonat kimutatás az allódiális és árendába adott földek jövedelmeiről.] „Auszug”, a Krassó megyei Zaguzsén helységben hány hold nagyságú többlet és egyéb allódiális földterületet bocsátottak évről-évre árendába. Az elmúlt 9 év alatt évente ezen a címen mennyi adót vetettek ki és ebből ténylegesen mennyi folyt be. – Az összeírás táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: 1793–1801). Árendába bocsátott allódiális többlet és egyéb földterületek nagysága holdban: Ebből jó minőségű földterület, közepes minőségű földterület, rossz minőségű földterület, földterület összesen. Mennyiség végig azonos. – Az árendával együtt járó szénakaszálásért: szénamennyiség boglyában, boglyánkénti átlagérték, jövedelem összesen. – Az allódiális földek használatáért járó kirótt árendaösszeg és az évről-évre ténylegesen befolyt jövedelem: Előzőekben részletezett földesúri jövedelmek évről-évre megadott együttes összege: Utolsó rovat összesítve. – Az ebből számított 9 évre elosztott éiv átlagjövedelem megadva. Dátum, aláírások, papírpecsét.
2. számú melléklet. [Kivonat kimutatás az árendából származó jövedelmekről.] „Auszug”, a Krassó megyei Zaguzsén kamarai jószág lakosai által árenda és egyéb földesúri haszonvételek címén fizetni tartozott és 9 év alatt ténylegesen be is szolgáltatott adójövedelmekről, alábbiak szerint: Az irat táblázat, rovataik alábbiak szerint: Adózás időszaka: 1793–1801. – Kivetett adóösszeg, befolyt összeg. Árendajövedelmek: kocsma árendából, mészárszék árendájából, halászati jog árendájából. Egyéb földesúri haszonvételek: rakia, pálinka, főzők taxájából, malomcensusból, kereskedelmi (kereskedői) censusból: üres. – Ipari adóból. – Rovatonkénti végösszesítés. – Fenti rovatok végösszege alapján megadott 9 évre elosztott, rovatonkénti évi átlagösszegek megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
3. számú melléklet: [Kivonat – kimutatás a dézsmamegváltássokból származó jövedelmekről.] „Auszug” – a Krassó megyei Zaguzsén kamarai possessióból 9 évi időszak alatt a számadásokban szereplő kirótt és ténylegesen befizetett dézsmamegváltási jövedelmekről. – A kivonat rovatai: adózás időszaka: 1793–1801. – Kivetett adóösszeg, befolyt jövedelem. – Bordézsma megváltásból: üres. Báránydézsma megváltásból. Méhdézsma megváltásból. Rovatonkénti összesítés. – Az ebből számított 9 évre elosztott rovatonkénti évi átlagösszeg megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
4. számú melléklet: [Kivonat – kimutatás a természetbeni dézsmákról.] „Auszug” a Krassó megyei Zaguzsén kamarai possessióból 9 évi időszak alatt természetben beszolgáltatott gabonadézsma mennyiségekről (kirótt és ténylegesen befolyt mennyiségek), valamint ezeknek adott évi augusztusi lugosi piaci árak alapján számított értékéről. – Táblázatos kimutatás, rovatai: Adózás időszaka: 1793–1801. Kivetett tiszta dézsmamennyiség: búzából, kétszeresből, rozsból, zabból, kukoricából, mérőben, kenderből kötegben. – Beszolgáltatott dézsmamennyiség fajtánként, mérőnként és összesen megadott forintértékével. Fenti gabonafajtákból (csak kukoricát termelnek!). Dézsmajövedelem forintértéke, összesen, évről-évre. Rovatonkénti összesítés. Végösszegből levonandó az 1792. október végén fennmaradt hátralék. Maradék rovatonként megadva. Hozzátéve az 1801. október végén meglévő restancia. Rovatonkénti végösszesítés. Ebből 9 év jövedelmei alapján számított, fajtánkénti (itt csak kukorica) évi átlagos jövedelem összege megadva. Dátum, aláírások, papírpecsét.
5. számú melléklet: [Kimutatás – deserták utáni jövedelmekről.] „Ausweiss”, Zaguzsén Krassó megyei kamarai jószágról, az évről-évre üressé vált telkek használata fejében 9 évi időszak alatt kivetett és ténylegesen befolyt árenda-jövedelmekről. – A kimutatás táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: 1793–1801. Évről-évre üressé vált telek: egésztelkek, féltelke, negyedtelkek (1793–1795. között), nyolcad-telkek, gyümölcsös- és konyhakertek (Industrialien). – Az árendával együtt szokásos szénakaszálás: szénamennyiség boglyában, boglyánkénti átlagérték (csak 1794-ben), levonás után, összes érték, évi árendaösszeg. Fenti jövedelmek összesen, évről-évre megadva: Rovatonkénti Összesítés. Fentiekből számított évi átlagösszeg, 9 évi jövedelem alapján megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
6. számú melléklet: [Kivonat – kimutatás a robotokról.] „Auszug”, a Krassó megyei zaguzsén kamarai jószág lakosai által 9 évi időszak alatt természetben teljesíteni tartozott gyalogrobot szolgáltatásokról, valamint a számítások szerint különböző uradalmi szolgáltatásokkal ténylegesen is teljesített robotnapokról, valamint arról, hogy mi volt e robotnapok – á 10 krajcárral számított – forintértéke a kamara számára. – A kimutatás táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: 1793–1801. Kivetett robotnapok száma összesen: az évről-évre létezett üres telkek száma miatt levonandó robotnapok évről-évre megadott mennyisége. – Fentiek levonása után maradt ténylegesen teljesítendő robotnapok összesen. A zaguzséni lakosok által évről-évre ténylegesen teljesített robotnapok száma összesen. – A teljesített robotnapok értéke évről-évre: Rovatonkénti összesítés. Levonandó az 1801. október végén fennálló hátralék a napokból és a forintértékből. Maradék, mint tényleges robotjövedelem, az ebből 9 évre elosztott évi átlaggal (napokban és forintban). Dátum, aláírások, papírpecsét.
7. számú melléklet: [Kivonat – kimutatás az urbariális jövedelmekről.] „Auszug”, Zaguzsén Krassó megyei kamarai jószág valamennyi urbariális adójövedelméről (telekadó, különböző adómegváltások, dézsma), melyek 9 évi időszak alatt a kamarához, mint a földesúrhoz befolytak, valamint az ezek alapján kiszámított évi átlagjövedelmekről. – A kimutatás táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: 1793–1801. Adóosztály (a helységet a második adóosztályba sorolták). Telekmegoszlás: egész- és féltelkesek, negyedtelkesek és nyolcad-telkesek összesen. Industrialien (saját birtokukban lévő gyümölcsös- és konyhakertek, holdban, – zsellérek összesen, házatlan zsellérek (csak 1793–95. között). – A fent részletezett zaguzséni lakosok által évente fizetett összesített urbariális adójövedelem elvi összege évről-évre. – Ebből évről-évre levonandó a helységben lévő üres telkek fejében: A levonás után maradt kivetett adóösszeg évről-évre: Az évről-évre ténylegesen be is fizetett urbariális adójövedelmek: (nagyjából előzővel azonos). – Rovatonkénti összesítés. – Levonandó a végösszegből az 1792. októberében fennálló hátralék összege: A maradék: Hozzáadandó az 1801. október 1-jével talált restancia: Maradék mindösszesen: Az ebből számított 9 évre elosztott évi átlagjövedelem. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
Kamarai birtok.
(Lugosi kamarai kerület, Krassó m.): Szagusen (Zaguzsén)

Tartalomgazda