HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 004.

Dátum 1801. július 1.
Jelleg

Főirat: eredeti, dátum, viaszpecsét, aláírások; német nyelvű, 7 pag. [Mellékletek:] 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz.; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

Szöveg

Aestimatio "Schaetzung" – A Bánáti Kamara temesvári számvevőségén készült.
A Krassó megyében fekvő Schoena [Zsena] helység általános jövedelmezőségéről, hasznairól és kárairól, valamint a jószágot terhelő kiadásokról. A becslésre abból az alkalomból került sor, hogy a kamara ezt a jószágot is eladni vagy árendába bocsátani kívánja. – A bevezetésben a becslő még elmondja, hogy a terület egyedül a fiscust illeti, mint a töröktől visszahódított jószág. – A lakosok nem egyesült görög vallásúak, vlachok. – Az irat jobb oldalán két rovatban az egy évre számított jövedelem, ill. az 5 %-kal számított becsült tőkeérték.
Zsena:
Telekadó: "sessional Gulden". Az ugyancsak mellékletként szereplő 1. sz. kivonat (UC 197 : 4 (a)) alapján találtatott a helységben: egésztelkes, féltelkesek összesen, negyedtelkesek összesen, nyolcadtelkesek összesen, zsellérek; lakosok összesen, akik fejenként 1 forintos telekadót tartoznak fizetni, összege kivetve. – Robot: Mind természetben, mind készpénzben (megváltással) az urbáriumban meghatározott robottal tartoznak. A fenti részletezés szerint megkülönböztetett egész-, fél-, negyed- és nyolcadtelkesek robotnapjai az egyes telekfajtákra kiszabott fejenkénti és összesen teljesítendő robotnapok számával. Robotnapok összesen, ezeket egyenként 10 krajcárral számítva, robotnapok értéke összesen. – (Oldalösszesítés.) Kisebb adók: "an kleinen Abgaaben" a különböző nagyságú telkek (részletezésüket l. fent) után fizetett adóösszeg telekfajtánként és összesen is feltüntetve. – "An Industrialien": a helybeli lakosok az első telekfelosztás óta örökös jogon bizonyos gyümölcsös- és káposztás (másutt konyha-) kerteket bírnak, amelyek holdja után a megyének contributio címén 10 krajcárt, az uradalomnak pedig 30 krajcárt tartoznak fizetni. E kertek területe a már hivatkozott 1. sz. kivonat szerint összesen megadva, valamint az utánuk a dominiumnak összesen fizetett adóösszeg kivetve. – Házatlan zsellérek adója: mivel a 2. sz. kivonat (UC 197 : 4 2. melléklet) tudósítása szerint Zsena helységben ilyenek nincsenek, így semmiféle adójövedelem innen nem várható. – Gabonadézsma (tized): a 3. sz. kivonat (UC 197 : 4 (d)) szerint a 9 év alatt beszolgáltatott gabonadézsma-mennyiségből kiszámított egy évi átlag: kétszeresből, zabból és kukoricából, mérőben, valamint kenderből, kötegben megadva. Mivel a helységben eladási lehetőségük nincs, ezért a lakosok a 2 mérföldnyi távolságra (azaz egy postaállomásnyira) fekvő lugosi piacra szállítják a tizedgabonát. A gabona értéke a lugosi piaci árak alapján kerül megállapításra. Gabonafajtánként (l. előzőek) feltüntetett, tételenként összesített értékek, dézsmagabona becsértéke összesen. – Megjegyzés: a vonatkozó kezelési szabályzat szerint a dézsmagabona szállítási költségeit csak ott lehet elszámolni a gabonaérték terhére, ahol a legközelebbi piac távol fekszik és a szállítás nehezen bonyolítható le. Ezzel kapcsolatban a temesvári kamarai adminisztrációé a döntés joga, mely szerint 2 mérföldes piac-távolságnál szállítási költséget felszámítani nem lehet – így tehát Zsena helység és Lugos piaca között sem. Azonban (az azonos távolságra fekvő) Birna helységnél az állami főszámvevőség 1798. július 19-i határozatában az említett levonást szállítási költségek fejében méltányosnak találta. (Így tehát az erre a helységre is elismerhető, mint ez alábbiakból kitűnik). A hivatkozott leírásban a jószágok összeírója elmondja, hogy egy kétfogatú szekeret 8 mérő kukoricával vagy búzával lehet terhelni, zabból 10 mérővel, s méltányos a lakosokat az oda- és visszafuvarért, valamint eladással töltött időért kárpótolni, azaz mindezekért rakományonként 1 1/2 fuvarbárcát elszámolni javukra. Egy fuvar (robot) bárca20 krajcárt ér, ezt a szekér rakománysúllyával elosztva megkapjuk a búzára és kukoricára mérőnként számítandó szállítási költséget. A kétfajta gabona össz-súlyát ezzel beszorozva, megkapjuk a levonandó szállítási költségtérítést, mely a dézsmagabona összértékéből kerül levonásra. – Egyéb földesúri tized (dézsma): a már hivatkozott 3. sz. kivonat szerint a 9 évi jövedelemből kiszámított éves átlag: báránytized-megváltásból, méhtized-megváltásból, összesítve. – Az úgynevezett királyi haszonvételek és egyéb földesúri (uradalmi) jövedelmek: a 4. sz. kivonat (UC 197 : 4 4. melléklet) szerint a 9 évi átlag alapján ebből várható jövedelmek: a kocsma-, a mészárszék-, a halászat (jog) árendájából, valamint a rakia (pálinka)főzők taxájából és az ipar-adókból (egyenként megadott jövedelemösszeg, összesítés kivetve. – A sörfőzés és pálinkaégetés (főzés) joga: Az Udvari Kamara hivatkozott decrétuma szerint a kocsmáros árendájának 10 %-a a sör- és pálinka előállítási jogáért kerül beszámításra. Ez az összeg a 9 éves jövedelemből számított átlag alapján megadva. – Allódiális földek: Az 5. sz. irat (UC 197 : 3), mely Zsena helység leírását tartalmazza, felsorol 9 (telket) darab földet, melyek a telki állományú legelőterületen, a közlegelők és a sakuli "Extra Huttung" területén fekszenek, s amelyek részben közepes, részben ennél is rosszabb minőségűek, azaz elbozótosodtak. Együttes területük holdban megadva. – Fenti területek használatáért a falu közössége holdanként 20 krajcár censust fizet – ennek fentiek alapján kiszámított éves átlaga kivetve. – Továbbá találtatik még ugyanitt más, telki állományon kívüli földterület (többletföld) is, Gavasdia, Silbachell (Szilváshely) és Sakul határában, valamint a különböző legelőknél, amelyek ugyancsak részben elbozótosodott területek, részben azonban jobb minőségűek. Ezen többletföldek területnagysága, holdban. Ugyanitt széna tartására (pajta) megfelelő terület, 2 holdas; végül a marhalegelőhöz ugyanannyi. – Többletföldterület összesen. Ezekért a földekért a helybeliek meghatározott összeget tartoznak fizetni. Ennek 9 évi jövedelem alapján megadott évi átlaga kivetve. – A fentiekben felsorolt földterületeken kívül vannak még olyan többlet-földterületek is a helységben, melyek a lakosok házhelyei és kertjei között fekszenek, s amelyek után az uradalom semmiféle jövedelemre nem számíthat, ezért a becslésben sem szerepelhetnek. Terület holdban. – A telekosztásnál fennmaradt bizonyos többletföldek, nagyság holdban. Ezekért a lakosok ugyancsak semmit nem adnak, így a jövedelmezőség kimutatásánál nem vehetők figyelembe. – Végül vannak még itt a telki állományú földektől elkülönített területek, melyeken túlnyomórészben pocsolyák találhatók (nagyságuk holdban), ezek az uradalomnak ugyancsak semmi hasznot nem hoznak. – Szabad földek: kihasítva a helybeli pap részére, nagysága holdban a templom részére, az iskola részére, a temető részére. – A földterületek minden időben megmaradnak ezen rendeltetésüknek, s őket a földesúr nem vonja saját használatába. – A különböző utakra, határokra eső földterületek mindenütt megtalálhatók a határban és magában a faluban – a legelőkön és a telki tartozékok között -, végül ide tartoznak a gátak is. Területnagyság holdanként mindegyiknél külön-külön feltüntetve. Terület összesen holdban. – A becslő felhívja a figyelmet ezek megkülönböztethető állapotának fontosságára és épségben tartására. – Ugyancsak léteznek még a helység határában bizonyos terméketlen és elhomokosodott földek, pocsolyák és vízmosások, mint magában a helységben, mind pedig a legelőkön, a réteken és szántóföldeken és a többletföldeken. Ezek területe összesen, holdban megadva. – Fenti területek után ugyancsak semmiféle jövedelem nem várható, mivel nem lehet használni őket. – Allódiális és szabad földek összesen. Erdők: a helységhez erdők nem tartoznak. – Zsena helység összes jövedelmei: Ft 735,21 5/9. – Kiadások: Kegyúri jog: a helységben lakó görög pap a kamarától semmiféle egyéb juttatásban nem részesül, mint a hivatalosan részére kimért paptelekben – amelyet adómentesen használhat -, így itt kiadás nem merül fel. A nem katolikus iskolamester fizetést nem a kamarától, hanem a falu közösségétől kap, valamint természetben kukoricát és tüzifát – itt sem terheli kiadás tehát a kamarát. – Rezsi-költségek: kezelési szabályzat szerint a teljes évi jövedelemből a rezsiköltségekre 10 %-ot kell levonni, mely levonás után a maradék Ft 661,,49 1/4. – A maradék 5 %-kal számított tőkésített értéke: Ft 13 236,25. – Fenti összegből még a 7. sz. irat (Docirung) szerint még levonandó a legelőmegnagyobbítás költségei. Levonás után a maradék fentiek szerinti tőkeértéke Ft 13 161,25. – Dátum, aláírások, pecsét.
[1. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 2 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség azokról az urbáriális adójövedelmekről, melyek a Krassó megyében fekvő Zsena helységből a kamara kezéhez befolytak.
Zsena:
Táblázatos kimutatás az alábbi rovatokkal: helységnév; adó-osztály; telekadó (telekszám kategóriánként felsorolva, részletezését l. UC 197 : 2 'B' jelű iratban); adóösszeg forintban; robotmegváltás (készpénzmegváltás és természetben teljesítendő robotnapok); robotnapok összesen; robotnapok értéke összesen; kisebb adók megváltásának összege; gyümölcsös- és konyhakertjeik után fizetett adók (an Industrialien): ezek területe holdban; a befolyt adóösszeg; az 1800. évben a kamara részére fenti címen befizetett adók együttes összege. – Dátum, aláírások, pecsét.
[2. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 1 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség a 9 év alatt befolyt robotmegváltási összegekről, melyeket a Krassó megyei Zsena helységben lakó házatlan zsellérek fizettek földesuruknak, a kamarának.
Zsena:
Táblázatos kimutatás, rovatai: évszám (1792–1800); robotmegváltás összege; összesítés; éves átlag összege. Minden rovat végig üres – itt nincsenek házatlan zsellére. – Dátum, aláírások, pecsét.
[3. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 2 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség a helység lakói által 9 éves időszak alatt beszolgáltatott földesúri gabonatized mennyiségéről, értékük egykorú piaci (Lugosi piac) árakon megadva.
Zsena:
Táblázatos kimutatás, rovatai: évszám (1792–1800); gabonatized mennyisége mérőben (búzából, zabból, kukoricából, kenderből – utóbbi kötegben), fajtánként értékük, együttes forintérték (fentiek részletezését l. UC 197 : 2 'D' jelű iratban); készpénzben megváltott tizedszolgáltatások: bortized-megváltás értéke, báránytized-megváltás értéke, dohánytized-megváltás értéke – végig üres. – Rovatonkénti összesítés. A 9 évi jövedelemösszeg alapján kiszámított éves átlag, ugyancsak tételenként megadva. – Dátum, aláírások, pecsét.
[4. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 1 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség azokról a 9 éves időszak alatt befolyt árenda és egyéb földesúri haszonvételekről, melyeket Zsena helység lakosai fizettek földesuruknak, a kamarának.
Zsena:
Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: évszám (1792–1800); árenda-jövedelmek (kocsma-, mészárszék és halászat jogáért); egyéb földesúri haszonbérek: (rakia-pálinka) főzők taxája, malom-adó, kereskedelmi adó – végig üres -, ipari adó (fentiek részletezését l. UC 197 : 2 'E' jelű iratban). – Rovatonkénti összesítés. Levonás – üres – l. u. ott. Maradék előbivel azonos. A 9 éves keresztül beszedett árendaösszegek alapján kiszámított egy évi átlag, tételenként. – Dátum, aláírások, pecsét.
[5. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 1 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség a 9 év alatt a többletföldek és egyéb földterületek árendájából befolyt jövedelmekről – mely összegeket Zsena helység lakói fizettek földesuruknak, a kamarának.
Zsena:
Táblázatos kimutatás, rovatai: évszám (1792–1800); telki állományon kívüli, többletföldterületek (Überland), árendába bocsátva: földterület holdban és adott évi árendaösszeg, a 20 krajcárért holdanként kiárendált "Extra Gründe", területük holdban és adott évi árendaösszeg. – Rovatok egyenként összesítve. A 9 év alatt befolyt jövedelemösszegekből számított éves átlag. – Dátum, aláírások, pecsét.
[6. sz. melléklet] [Előterjesztés] "Docirung", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 2 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség a helység határában lévő, s a legelőterületek megnagyobbítására felhasználható földterületekről, s arról, hogy ennek folytán az általános értékbecslés összegéből milyen levonást kell eszközölni.
Zsena:
(Az irat jobb oldalán két rovatban az egyes ill. az összesített forintérték.) Az elégtelen legelőterületek bővítéséra a kiküldött összeíró a helység leírása alapján javasol területeket a helység területén, a tehénlegelő céljára fenntartott területen és a telekmegosztásnál fennmaradt többletföldekből (részletezést l. a hivatkozott leírásánál: UC 197 : 3 A), végül összesíti ezeket a többletföldterületeket, holdban, mint olyanokat, melyek feltétlenül szükségesek lennének a helység állatállományának megfelelő eltartásához. – Az általánosan egy holdra elfogadott, különböző állatfajtákra megadott legeltetési létszám, l. UC 197 : 2 'G' jelű iratban részletezve. Az ennek megfelelő legelőterület-szükséglet és a ténylegesen meglévő legelő holdban, a hiányzó terület kimutatásával. – A számvevőség véleménye további, bővítésre alkalmas allódiális földterületek kihasításáról, ezek részletes felsorolása (l. a hivatkozott leírásnál!), melyek mind többletföldként találtattak. Földterületek összesen, holdban, melyek között azonban igen sok a terméketlen, elhomokosodott, pocsolyás, vízmosásos föld is. – Az előző kivonatokban is szereplő többletföldterület (Überland, l. UC 197 : 4 'F') évi átlagos árendaösszege, majd a bizonyos átengedett földterület ebből kiszámított értéke szerepel az előterjesztésben. Ebből 10 % rezsiköltség levonása és a maradék tőkeértéke feltüntetve, ez a végösszeg a helység együttes becsértékéből legelőnagyobbítás címén kerül leszámításra. – (Dátum, aláírások, pecsét.)
[7. sz. melléklet] [Kivonat] "Auszug", eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét; német nyelvű, 2 pag. – Készítette a temesvári kamarai számvevőség az 1800. évi termény- és egyéb földesúri pénzjövedelmekről. Gavasdia és Zsena helységekre.
Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: helységnév; urbáriális (telek) adó összesen; a házatlan zsellérek által fizetett robotmegváltás összege; gabonatized természetben (búzából – üres -, kétszeresből, árpából – üres -, zabból – üres -, kukoricából – üres -, rozsból – üres-, kölesből – üres -, mennyiség mérőben, végül kender, kötegben – rovata üres, mérőnkénti ill. kötegenkénti egységárakkal), fentiek együttes forintértéke a lugosi piaci árakon számítva; dézsma (tized)-megváltás forintban (borból, bárányból, méhből és dohányból – bor és dohány rovata üres); árendajövedelmek (telki földek, többletföldek árendája, mészárszék-, kocsma- és halászat árendája); egyéb földesúri jövedelmek (pálinkafőző (rakia) üstök taxája, malombér, kereskedői és ipari adók – a kereskedői rovat üres; erdő-jövedelmek – a rovat végig üres; jövedelmek mindösszesen. – Dátum, aláírások, pecsét.
A birtok a kamara lugosi járadékhivatalához tartozik.
(Krassó m.): Schoena [Zsena]

Tartalomgazda