HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 011.

Dátum 1797. január 15.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott példány, mellékletekkel bekötve, 110 pagina, német.

Szöveg

"Beschreibung" úrbéres adatokkal, amelyet a kamara rendeletére végeztek a Körmöcbánya városhoz tartozó két helységről. Mindkét helység Turóc megyében fekszik, egymástól félórai járásra. Körmöcbánya szabad királyi város királyi adományként bírja a két helységet; senki másnak nincs itt résztulajdona, társbirtoka. Határai, szomszédos helységek, azok birtokosai. – Nagy kiterjedésű erdők, főleg fenyő, lucfenyő, valamint kevés bükkfával, mint az óstubnai uradalomhoz tartozó erdőket kezelik. Szőlők nincsenek a helységekben. Rétek, legelők közepes állapotban vannak, a lakosok számára tilalmas, a bányakamarától bérelnek censusért réteket átengedésre, a földesúri jószágot az erdőben legeltetik. – Alsóturcseken uradalmi mészárszék, 1794-ben építtette a mészáros, eddig semmit sem jövedelmezett. Földesúri kocsma, bort, sört és pálinkát mérnek benne, csapos díja a kimért italok után; a felsőturcseki kocsmán csak sört és pálinkát mérnek. Vám, országos vagy hetivásárok nincsenek. A püspöki-papi dézsma alól mentes mindkét falu. – A Turócz folyó Felsőturcseknél ered, a másik helység mellett elfolyik, halakban bővelkedik; mindegyik helységben 3–3 köves malmot hajt, egyik mellett fűrészmalom is. Bánya, mely azonban a királyi bányakamarához tartozik, földesúrnak semmi része nincs benne. A földesúri jövedelmek: árpából, zabból, szénából, káposztából, répából, mákból (mérőkben ill. kétfogatú szekérben számítva), értéke pénzben, a másfélórányira fekvő Körmöcbánya piacán szokták termékeiket értékesíteni. – Jövedelmet csökkentő tényezők a korán beálló és sokáig tartó hideg időjárás, mely miatt a termény sohasem érik be, néha földesúrnak kell a nagy kenyérínség miatt a lakosoknak segítségére sietnie; a földek mind magaslatokon feküsznek, erdők között, a talaj terméketlen, állandóan ha nem trágyázzák, nem terem; a többszörös esőzés is kimossa a földeket.
Felsőturcsek:
Magaslaton fekszik, határai, szomszédos helységek. Földesúri kocsma, nagy pitvarral, ivószobával, téglából épült, konyhával, kamrával, fából épített 8 lóra való istállóval, pince, kapacitása, kocsmáros lakása, gabonatároló kamra; az egész nagysága, kőműves, ács, lakatos, asztalos, üveges, cserepes mesteremberek becslése alapján értéke. Őrlő malom, leírása, molnár lakásával együtt, értéke. – Földesúri juhászat, 10 évi számadás alapján jövedelme, anyajuhok, téli és nyári gyapjú, elhullott állatok bőréből; levonva a kiadásokat: a sóból, rozsból, búzából, lábbelipénzből, húspénzből, fából álló konvencióra a juhásznak és két bojtárnak, egy bárányt is kapnak, továbbá sóra, orvosságra a juhoknak; juhászkutyáknak 6 mérő zabot, téli-tartásra takarmány; ezek levonásával jövedelem. – 23 jobbágy névvel, házuknál lakó zsellérek felsorolva 62, foglalkozásuknál bányász van feltüntetve legtöbbnél, van szénégető is, kádár, szabó, kovács, asztalos. Telkük nagysága belsőség, szántó, rét szerinti felosztásban, nagyságuk holdakban. Szőleik: nincs. Állataik: lovak, ökrök, tehenek; juhok, méhek: nincs. Pálinkafőző üstjeik: nincs. – Lakosok valamennyien németek, katolikus vallásúak. Portiójuk együttes összege. Telkeik együttes száma, egész telkekre átszámítva. Egy egész telekhez az urbárium szerint 22 holdnyi szántó 1300 négyszögöllel, és hat kaszásnyi rét tartozik; dombokon terülnek el, elég rossz minőségűek, 1 mérő árpa 1 7/8-ot, zab 1 1/4-et hoz, ezek súlya fontokban. A lakosoknak fő megélhetési forrásuk a bánya, részben mint bányászok, részben mint szénégetők, favágók dolgoznak. – Saját, földesúrtól elkülönített erdejük nincs a lakosoknak, csak a fajzás van nekik megengedve. Legelőjük nincsen a lakosoknak, földesúr engedélyével ökreiket az erdőben hajthatják legelni, ezek száma. A lakosság különben nagyon nyomorúságos körülmények közt él, ha a bányászatban nem dolgoznak, földesúri robotot végeznek. Robotnapjaik száma, értéke pénzben. – Földesúri erdők felsorolása névvel. Földesúri szántók, két nyomásra vannak csak felosztva, befogadóképességük, mert téli vetés a hideg miatt nem lehet, hozamuk árpából, zabból, értéke. Téli és nyári szalma hozama, értéke. Két földesúri káposztáskert, 4 holdas, hozamuk káposztából, répából, mákból, értéke, levonva a vetőmag árát. – Halászat a Turócz folyón, jövedelme. Malom jövedelme, leszámítva a molnár harmadát, rozsból, árpából; molnár kézirobotot is teljesít földesúr számára. Földesúri kocsmában kimért sör és pálinka mennyisége, leszámítva a kocsmáros konvencióját, jövedelme. Kovács censusának összege. Jövedelmek végösszege Felsőturcseknél: 953 Ft 59 Xr. – Jövedelmet befolyásoló tényezők: télire nem vethentek, kénytelenek máshonnét beszerezni a gabonát, árpán, zabon kívül más nem terem; a talaj terméketlen, a hideg időjárás különösen kedvezőtlen a lakosoknak; földesúr a robotot nem egész járandóságában használhatja fel helyben, a városi rétekre, földekre kell menniök dolgozni; királyi bányába tartoznak gerendákat szállítani robotba; földesúri erdők fajzásából is káruk van, veszteséget jelent a lakosságnak.
Alsóturcsek:
Völgyben fekszik, kiterjedése, határai. Földesúri vendégfogadó, tornácról nyílik az ivószoba, kamra, kis fogház (Arrest); mellette konyha, udvar, konyhakert, nagyságuk; pince, kapacitása, feljáró az emeletre, 3 szobával, konyhával, kamrával, erkéllyel; a tornácból nyílik a padlásfeljáró lépcsője; az egész nagysága négyszögölben, becslés szerinti értéke. – Malom 3 kőre, molnár lakásával, padlásán gabona és liszttároló, fából épült istálló 5 tehénre, hátul kicsi, mindössze 34 négyszögölnyi konyhakert, az egész nagysága, értéke. Fűrészmalom, leírása, értéke. Erdőőrház, leírása, pitvarából nyílik a konyha, egy téglából épített szoba, balra két kamra; a konyhából feljáró a padlásra, konyhakerttel; az egész nagysága, értéke. A helységen kívül csűr, kőműves és ácsmester becslése szerinti értéke. – 14 jobbágy névvel, házuknál lakó 78 zsellér feltüntetve, foglalkozásuk szinte kivétel nélkül bányász, néhány fuvaros, molnár, kovács; mindössze három van, akinél nincs foglalkozása jelölést ad az összeíró. Telkük nagysága, tagolása mint Felsőturcseknél. Állataiknál előbbiek mellett juhok is vannak. A lakosok valamennyien katolikus vallású németek. Telkeik együttes száma egész telkekre átszámítva. – A lakosok fő megélhetési forrása itt is a bányamunka, részben mint bányászok, részben mint szenet és fát fuvarozók. Legelőjük nincsen a lakosoknak, azért földesúr és a kincstári erdőhivatal engedélyével állataikat az erdőkre hajtják legelni. Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke pénzben. Erdők névvel. – Malom jövedelmének földesurat illető része, molnár kövekért fizet, összege. Fűrészmalom által kitermelt deszkamennyiség, fajták szerint értéke. Vendégfogadóban kimért ital mennyisége, seprővel és seprő nélkül részletezése, értéke a kocsmáros díját leszámítva. Gubacsszedés bérbe van adva, összege. Erdőőrházért fizetett census összege. Kovács censusának összege. – Jövedelmek végösszege a helységből: 908 Ft 46 Xr. Jövedelmet csökkentő tényezők, illetve a lakosok hátrányai azonosak Felsőturcsekkel. Jövedelmek összefoglalása a két helység együttes jövedelme: 1702 Ft 23 Xr.
Körmöcbánya város birtokai.
(Turóc m.): Alsó-Felső Thurcsek

Tartalomgazda