HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / l.

Dátum 1766
Jelleg

1766. szeptember 23-án hitelesített másolat a csak évszámmal datált eredetiről. Német nyelvű. 2 folio.

Szöveg

Panaszlevél
A béllyei kamarauradalomhoz tartozó Sarok possessio jobbágyi faluközösségének panaszlevele a királynőhöz. Kelt a faluban. Csak évszámmal datálva.
Sárok:
A kamarauradalmi subditusok gravaminális levele 17 pontból áll; ezek rövidre fogott tartalma az alábbi: 1. Savoyai Jenő herceg idejében évente 40 Ft. árendát fizettek; ezt az árendát, mióta a kamara vette át a herceg birtokát, a kamarauradalom egyre növelte, me már évi 80 forintot követel és vesz is meg rajtuk. Sőt azok, akik külön költöznek, de osztatlan telken gazdálkodnak, családfőnként még külön 3-3 forintot is fizetnek, ez összesen további 75 Ft. jövedelmet jelent az uradalomnak. – Ugyancsak újabb szolgáltatás, a földesúri konyhára beadandó hízott sertés megváltására a subditus családonként szedett évi 30 krajcár, ami szintén felmegy évi 6 forintra. – 2. A robot régen a felnőtt jobbágy számára évi 8 nap volt, az ifjú számára 4 nap. Most az uradalom mindenkori szükségleteinek megfelelően, korlátozás nélkül, az uradalmi tisztek parancsa szerint kell robotolniuk. – 3. Egykor minden párnak 1 öl tüzifát kellett a földesúrnak évente beszolgáltatnia. Most ezt is parancs szerint kell teljesíteniük. – Egykor természetben adták a fát, most készpénzbeli váltságot követel érte az uradalom; de váltságot követel a tyúkokért (családonként 18 krajcárt), a ludakért (1 krajcárt), a sertésekért (7 krajcárt), míg a makkoltatásért sertésenként 6 krajcárt. – 4. Mindenből, ami csak megterem a subditusok által megmunkált földekben, meg kell adniuk a földesúri kilencedet, de borból, répából, kenderből is; szüretkor minden darab szőlő után egyszer 7 krajcárt kell adniuk, de minden kapásnyi szőlőért külön is szed tőlük az uradalom 3-3 krajcárt. – Ezenkívül jóllakásig etetniük, itatniuk kell az uradalmi tiszteket, ha bármiért köztük tartozókodnak, s addig, amig csak el nem mennek tőlük; de ez a követelmény már ott tart, hogy borból is csak a legjobbal szabad őket megkínálniuk. – Nemkülönben a legkisebb vétséget is nyomban botbüntetéssel sújtják. – Amikor kilencedelik a termést az uradalmi tisztek, nem lovagolják saját lovaikat, hanem a subditusok lovait követelik nyergük alá, s úgy lehajtják kényük-kedvük szerint az amúgy is erősen igénybe vett állatokat, „…dass die Pferdt nicht mehr lang dienen.” – 5. Ez a pont is súlyos sérelmük: „Das Gewähr haben von uns genohmen, und was können nicht brauchen, verkauffen die herrschafftliche Bedienter.” – 6. Kivágniuk nem szabad tűzre való fát, csak esett fából, rőzséből faizhatnak; ha az uradalmi tisztek rajtakapnak valakit fakivágáson, azt súlyosan megzálogolják, sőt botbüntetést is el kell szenvednie. – 7. Jóllehet egész éven át robotolnak, ősszel pontosan meg kell fizetniük az árendát; és ha az árenda nem jön össze elég gyorsan, akkor következik az uradalmi executio: az uradalmi tisztek házról házra járnak, s még a subditus lovát is képesek elkötni s elvinni az istállóból, s addig nem adják vissza, míg a subditus ki nem fizeti az árenda ráeső részét. A lovat pedig addig az uradalom használja. – 8. Minden pálinkafőző üst után évi 1 Ft. 30 krajcárt kell fizetniük; az uradalom azonban akkor is beszedi az üsttulajdonosoktól ezt a pénzt, ha nem is főztek abban az évben pálinkát. – 9. Két-két napot kell a földesúri réteken kaszálniuk az uradalom javára. A gyűjtésnél, hordásnál asszonyok is dolgoznak. A hordás munkája rendszerint igen lassan halad, mert az uradalom ehhez a nagy munkához általában csak egy kétlovas szekeret ad. Az uradalom tisztek a gyűjtés és hordás idején az asszonyokat még kisgyermekeikhez sem engedik haza, akárhogy ordítoznak vagy sírnak is a gyerekek: „…undt die Weibern lassen nicht zu ihren Kindtern, welche thuns arbeiten, wann auch schreien und weinen.” – 10. Az uradalmi tisztek esetenként 17 krajcár bírsággal sújtják mindazokat, akiknek marhája véletlenül az allodiális rétre téved. Ezt a bírságot számosállatonként szedik. – Ha a jobbágyok sertése téved a tilosba, a disznót ott, a helyszínen agyonlövik a tisztek. Aztán elvitetik saját házukhoz, s ott kimérik húsát saját zsebükre. – 11. Az uradalom allodialis földjeibe zabot, árpát, kukoricát vettet velük. A kukoricát kétszer is meg kell kapálniuk. – Ámde nemcsak az uradalom, hanem az uradalmi tisztek is megkövetelik, hogy saját konvenciós illetményföldjeikbe a jobbágyok vessék el a kukoricát, a zabot. Sőt a zabot még velük is arattatják le, hordatják be saját házaikba. – 12. Ha az uradalmi tisztek, de általában véve, ha az uradalmi konvenciós alkalmazottai bármilyen oknál fogva kiszállnak a faluba, akkor a jóllakásig etetniük, itatniuk kell őket. – Továbbá az uradalom saját allodialis ökreit teleltetésre kiadja a jobbágyoknak, anélkül, hogy akár csak természetbeni takarmánnyal segítené őket. – 13. Ha egy jobbágy elköltözik, mégpedig „egen grosser Strapazy und Robath”, s elköltözése előtt eladja házát, az uradalomnak 2 mérő kenyérgabonát, vagy 1 Ft. 12 krajcárt kell lefizetnie. – Továbbá az uradalmi kocsmaépületben 10 jobbágynak van állandó kétkezi munkája. Ha egy is akad köztük, aki bármilyen nyomós ok miatt csak egy kicsit is elkésik ebből a munkából, mind a tizüket 17-17 krajcár bírsággal sújtják a tisztek. – 14. Gyakran előfordul az, hogy ha az uradalmi tiszteknek hosszabb útra kell menniük, bejönnek a faluba, parancsszóval igénybe veszik valamelyik jobbágy kocsiját; a kocsi elé fogatják saját lovaikat, majd pedig a kocsi gazdáját a bakra ültetve, faluról falura járva, szállíttatják magukat vele, minden térítés nélkül. – 15. Minden munkát elvégeztet velük az uradalom az allodialis szőlőkben. – Sőt nekik kell felvenniük, szegődtetniük az uradalmi szőlőcsőszt is; és nemcsak fizetniük, hanem etetniük, itatniuk is kell, de még a lőport és a sörétet is nekik kell adniuk a csősz puskájába. – 16. Ha nem természetben teljesítenek valamilyen fuvart, amire éppen szüksége van az uradalomnak, akkor kirója s beszedi rajtuk e fuvar váltságát. – Így pl. ha vadászatot tart az uradalom, de a subditusok nem vesznek részt a vadak felrakásában, elszállításában, akkor készpénzváltságot ró ki s szed be tőlük az uradalom. – 17. Kirendelik őket minden fizetség nélkül a róka-, illetve dúvadvadászatra is; a lelőtt állatokat is nekik kell összehordaniuk. – A panaszlevél a szokásos kérelemismétléssel zárul.
Sárok fiskális possessio. (Baranya m.)

Tartalomgazda