HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / i.

Dátum 1752. június 1.
Jelleg

1766. szeptember 23-án hitelesített másolat. Német nyelvű. 2 folio.

Szöveg

Contractus urbarialis
Úrbéri, egyben megszállítási szerződés, egyrészről a béllyei kamarauradalom, melynek pertinenciális faluja Bán possessio is, másrészről „aus den Teütschland und andern ortschafften angekommenen teütschen Familien” között. Kelt Béllyén, a fenti napon.
Az úrbéri, egyben megszállítási szerződés öt hosszabb pontból áll. Ezek rövid tartalma: 1. Az uradalom a betelepülőknek a környező uradalmi erdőkből biztosítja az épületfát új lakóházaik felépítéséhez; a megfelelő beltelkek és határbeli sessionalis rétek és szántók kihasításáról is gondoskodik, saját szakemberei útján. – 2. Az uradalom folyamatosan gondoskodik arról, hogy ahogyan gyarapodnak, szaporodnak a subditusok, ne maradjanak akkor sem föld nélkül; ennek érdekében, a mindenkori szükség szerint rendelkezésükre bocsátja az elpusztásodott, s jobbára tüskés bozóttal benőtt egykori sessiókat, hogy azokat szorgosan kiírtva, letisztítva, újból haszonterületekké változtassák, s ők, illetve utódaik élhessék. – 3. Az újonnan betelepülők kötelesek lakóházaikat a faluban már meglevő házsorral, melyben az uradalom régebbi subditusai laknak, átellenben és azzal párhuzamosan tisztességesen és a helyes rend betartásával felépíteni. – Kötelesek mind szántóföldi, mind szőlőbeli, mind pedig állattenyésztési, illetve állattartási munkájukat becsületesen elvégezni; a szomszédos kamarauradalmi falvak népével kötelesek ők is, mint azt a régi telepesek is megtették és megteszik, a jóviszonyt ápolni és fenntartani. – Ha bármiféle sérelem érné őket, igazukat vagy a legközelebb elérhető uradalmi officialisnál, avagy a caput bonorumban székelő uradalmi prefektusnál kereshetik csak. – 4. Az uradalom az első négy betelepült családot, amely már 1750. január 1-től regisztrált, s amely családok, nyilván, maguk után hívták a többieket is, 1750. január 1-től, a többieket, az utánuk jövőket 1752. június 1-től, tehát e szerződés keltétől, (egyébként mindkét dátum az uradalmi „Arendalbuch”-ba, azaz árendáskönyvbe való belajstromozásuk kelte is egyben) számított három esztendőre, mint szerződő újtelepeseket, felmenti a szokásos árenda, robot és az ún. „kiskilenced” (azaz a szántóföldi gabonafélék és a bor kilencedén kívül eső kilencedek) szolgáltatási kötelezettsége alól. – 5. A szabad évek leteltével az újonnan betelepültek is kötelesek lesznek a régebbi német telepesek módjára az alábbiakat szolgáltatni az uradalomnak: „das gebuhrende 9tl unmittelbahr von Wein, Fruchtsorten; Arenda oder Gaabengeld ein jeder Würth 3 Fl, Robbath 8 Tag, Item von Lampl (bárányokból), Kutzl (kecskegidákból), Sweindl (malacok), Pinstockh (Bienenstock), Gannss, Anten (Enten), Indian (pulyka) etc.; dann von allen übrigen wachstum-Sorten oder was immer sein mag…” – Ha pedig a szabad évek alatt a szerződő új telepesek közül bármelyik megszökne, akkor nemcsak hátrahagyott háza, nemkülönben az esetleg hátrahagyott ingóságai kerülnek át az uradalom birtokába, elkobzott és kisajátított vagyonként, hanem visszamaradt telepestársai is elvesztik mentességi kedvezményüket, és meg kell adniuk az uradalomnak a megszökött társukra eső szolgáltatásokat is: „…sonndern auch die, in disem Contract Begriffen, an desjenen statt die Freyheitsjahr ex integro zu bezahlen haben…”
A szerződésből egy példány az új telepesek közösségé, másik az uradalomé.
Bánn fiskális possessio. (Baranya m.)

Tartalomgazda