HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 030.

Dátum 1756. október 31.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat. 2 folio.

Szöveg

Specificatio
Rottenstein Ignác kamarauradalmi provizor által összeállított jegyzék a diósgyőri koronauradalom rendszeres, változatlan és változó nagyságú, jövedelmeiről. Kelt az uradalomban, 1756. október 31-én.
Diósgyőr:
A kitűnően megszerkesztett jegyzék három fő fejezetre tagolódik: az első fejezet címe: „Summaria Series proventuum pecuniariorum, ex Arendatis Beneficiis Regy Coronalis Dominii Dios Györiensis, in fixo obvenientium.” – Az évi 24000 forintot meghaladó, árendajövedelem túlnyomó hányadát az 1. tétel teszi ki: „Arendator Dominus Joannes Stanninger, pro diversis Beneficiis Florenos 18000”. – A további tételek már nem is összegszerűségük miatt, hanem historikumukban jelentősek, a fenti hatalmas összeg mellett is. Így: a Miskolc oppidumbeli hentesek és mészárosok évente 1500 Ft. árendát fizetnek a mészárszéktartás jogának bérlete címén. – Kis Lázár Simon nevű zsidó a vaskereskedés, a szappanfőzés és a faggyúgyertya-öntés árendája címén évi 800 forintot fizet be. – Jelentős összeg, évi 3000 Ft. az az összeg, amit a miskolci görög kereskedők fizetnek be összesen a kereskedés jogának, boltjaiknak, lakásaiknak, valamint a borkereskedés jogának bérleti díja címén. – Kisebb összegek folynak be a disógyőri mészárostól, az itteni vegyeskereskedőtől, egy kallómalom után (utóbbi évi 90 Ft.), mely Diósgyőr határában van, s egy másik kallómalom után (50 Ft.), mely Miskolc határába esik. – Ide fizet árendát a mezőkövesdi mészáros (150 forintot), a mezőkeresztesi mészáros (120 forintot), a mezőkövesdi görög kereskedő, a bábonyi, valamint a kápolnai mészáros is. – A kisgyőri kőbánya évi árendája 30 Ft. Kisebb összegeket ide fizet árendába a kisgyőri, a parasznyai és a radiscsai (= Radistyán), valamint a varbói mészáros is. – Jelentősebb összeg az üveghuta évi árendája: 300 Ft. – Nem éri el évente összesen a 100 forintot a tebi, a csehvölgyi és a podhoragyi rétek évi árendája. – Érdekes megjegyzése Rottenstein provizornak, hogy volna még négy másik rét is, melyeket ki lehetne adni árendába, éspedig a Nagy Mezü, Kis Mezü, Kék Mezü és Nyér Mezü nevűek, de ezek erdei rétek, s a hanyag kezelés következtében ellepte valamennyiüket a tüskés cserje, így nem voltak kiadhatók. – A specificatio második fejezetének címe: „Proventus ex Taxationibus Vrbarialibus”. Ebben a fejezetben részint az úrbéri ölfa-szolgáltatás pénzbeli ellenértékét, részint pedig az urbarialis árenda (=taxa) forint-értékét adja meg a provizor, az alábbi pertinenciális településekre vonatkozóan, táblázatos formában: Diósgyőr oppidum, Miskolc oppidum, Mezőkövesd oppidum, Mezőkeresztes oppidum, Kisgyőr, Bábony, Radiscsány, Kápolna, Parasznya, Varbó, Petri, Óhuta, Ládháza, Csaba – E jegyzék végén egy tételben feljegyzi a provizor azoktól a miskolci subditusoktól befolyó urbarialis árendát (taxát), akik más compossessorokkal közös fundusokon, illetve a Dőry család birtokában levő fundusokon élnek ugyan, de a koronauradalomnak bizonyos összegű taxát fizetnek. – Az utolsó fejezet címe: „Specificatio Proventuum Variabilium”. Itt azokat a jövedelmeket keríti sorra az összeíró provizor, amelyek rendszeres jövedelmek ugyan, de összegük nem fix, nem rendszeresen visszatérő azonos összeg, hanem változó. Ezek Miskolc oppidum területén a sóárusítási monopóliumból mint kisebb uradalmi regáléból eredő jövedelem. – Továbbá a miskolci kőbányában kibányászott minden köböl kő utáni 15 krajcáros különtaxa, ami ugyancsak a koronauradalom pénztárába fizetendő be. – A diósgyőri téglaégetőből eredő jövedelem. A tégla ezrét 5 forinton árusítják. – A mészégetés jogáért hordónként 12 kr. jár az uradalomnak. – A kisgyőri és a diósgyőri fakitermelés jövedelme. – A bordézsmából eredő jövedelem az alábbi települések szőlőhegyeiről: Diósgyőr, Miskolc, Csaba, Kisgyőr, Bábony, Parasznya, Radiscsány és Varbó szőlőhegyei. – Ámde a koronauradalom nemcsak a subditusok, illetve a szőlőhegyi szőlősgazdák szőlei után jut jövedelemhez, hanem tekintélyes allodialis szőlőkkel is rendelkezik. Ezek jövedelme is rendszeres, bár az egyes évjáratok terméseredményeitől függő. – A nagy kiterjedésű koronauradalmi erdőségekben az uradalom rendszeresen makkoltat bérért is, amellett, hogy jelentős uradalmi kondák is makkolnak az erdőkben. A makkbérből származó, szintén erősen változó jövedelem is rendszeres. – Mezőkeresztes oppidumban a koronauradalmat vámszedési jog illeti meg. Ez is rendszeres, de változó jövedelem. – Az uradalom a fent felsorolt települések szőlőhegyein a szokásos módon dézsmáltat a dézsmaköteles szőlőkben, ősszel, szüret után. Ebből az alkalomból minden szőlősgazda, akinek dézsmaköteles szőleje van, köteles 1-1 darab tyúk váltsága címén 6 krajcárt készpénzben kifizetni a decimatoroknak, s ez is az uradalmi pénztárba folyik be. – A diósgyőri határban van egy, a mezőkeresztesi határban van három földesúri malom. Ezek vámjövedelme. – A miskolci terménykilenced. A csabai terménynyolcad. – A ládházabeliekkel megkötött külön egyezség szerint, minden köblös bevetett gabona után 1 1/2 pozsonyi mérő tiszta szemet kell adniuk az uradalomnak. – Az erdőségekben levő tisztások szénaterméséből származó minden boglya széna után 15 kr. fizetendő be az uradalmi pénztárba. – Mindehhez járul még a bírságjövedelem az uradalom egész területén.
A Dios Györi koronauradalom jövedelmei.
(Borsod m.): Dios Györ

Tartalomgazda