HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 159. - No. 018.

Dátum 1784. január 23.
Jelleg

Főirat: 14 oldal, latin, 1785. április 18-án kelt hiteles másolat. – Mellékletek: 1) Jövedelemösszeírás 3 oldal, latin, eredeti – 2) A visszaadásról szóló okirat, 6 oldal latin. – 3) Birtoktörténeti iratok jegyzéke 3 oldal, latin, eredeti. – 4) Elszámolás a kamara és a Révay család között az 1784 és 85-ös évek jövedelméről. 6 oldal, latin, eredeti.
Hitelesített másolat 1785-ből

Szöveg

Conscriptio urbarialis és allodiális adatokkal. Az eredetit egy vegyes kamarai és egyházi bizottság készítette vármegyei kiküldöttek jelenlétében a fiskusra szállott birtokrészekről. – A másolat akkor készült, amikor az elhunyt Révay Antal püspök magánvagyonát a kamara visszaadta a Révay családnak.
Vágh-Ujhell:
városi ház a főtéren – részletes leírás a ház helységeiről – „in contignitate est schola normalis Judaeorum,… cui adjungitur Synagoga minor Judaica” – allodiális ház „in Platea Klucso” – kocsiszín 11 tölgyfa-oszlopon, oldaldeszkából, szalmatetővel – „Communitas Judaica” szerződés szerint 250 forintot fizet – vámjövedelem – szántóföld bérlet – vásárjövedelem – az allódium tartozékai: szántók három forgóban, helynév szerint felsorolva – vetéskapacitás pozsonyi mérőben – irtásföldek vetéskapacitása – káposzta- és kenderföldek – a szántóföldeket béresekkel és allodiális állatokkal művelik meg – várható terméseredmények: őszi rozs, árpa zab szalma ősziek és tavasziak után – az allodiális jövedelem 1/3-át megmunkálásra számítják – szőlők helynév szerint – hány kapásnyiak – várható terméseredmény, ennek 1/3-a megmunkálásra leszámítva – borjövedelem hegyvámból, ennek készpénz értéke
Réfalu:
A jobbágyok szerződés szerint készpénz censussal adóznak – gyalogrobot – cespitales inquilini – készpénz census – gyalogrobot – allodiális rétek szénahozama
Ivanocz:
árendába adott kaszálók
1. sz. melléklet: Conscriptio proventuum
Vágújhely:
készpénz jövedelem: a városi ház bérlete: „ex Synagoga, Judaica Communitas” – „a Scholis Nationalibus Judaicis,… eadem Communitas Judaica”
Réfalu:
alattvalóktól készpénz census – jobbágyok, zsellérek „inquilini cespitales” – gyalogrobotok jobbágyoknál évi 12 nap – pázsitos zselléreknél 1 1/2 nap
Összesítés az egyes portiók készpénz jövedelméről
Összesítés az egyes portiókhoz tartozó szőlők utáni hegyvámjövedelemről a hegyvámot borban adják
2. sz. Melléklet: Instrumentum. Resignatorium, amely szerint a meghalt püspök családja visszakapja a vágújhelyi portiót, mint a püspök magánszerzeményét.
Vágujhely:
Hivatkozás az UC 159 : 18 (a) alatti Conscriptio adataira a hagyaték terhei pl. alapítvány „pro Parocho Romano Catolico Ecclesiae Ó-Turensis” elszámolás a kamarai kezelés idejéről: az elhasználódott ingóságokról elhullott és eladott állatokról terméshozamról. – Jegyzék a (Literalia Instrumenta Aquisitionaliakról), amelyek alapján Serényi Amanda grófnő vérrokonság címén a meghalt püspök hagyatékából egyes portiókat a maga számára visszaigényel.
Vágujhely:
A felsorolt iratok a beckói uradalom egyes birtokrészeiről birtoktörténeti adatokat tartalmaznak az 1758 és 1782 közötti időkből.
4. sz. Melléklet: Reductio Rationum. Elszámolás a kamara és a Révay család között az 1784 és 1785-ös évekről.
Vágujhely:
jövedelem terményekből – rozs, árpa bor jövedelem bérletekből – „a schola Judaica” – vendégfogadóból – vásárjövedelem – jövedelem eladásokból – kiadások: alapítványi – birtokigazgatási – beszerzési – allodiális munkákra: tavaszi és őszi vetések – aratás, cséplés – béresek járandósága – restantiák
Néhai Révay Antal nyitrai püspöknek a fiskusra szállott aztán a Révay család által visszaigényelt birtokrészei Nyitra megyében
(Nyitra m.): Vagh Ujhell oppidum – Rétfalu (beckói uradalom tartozéka) – Szrnye – Lieszko – Csötörtök – Ivanocz

Tartalomgazda