HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 008.

Dátum 1634. november 11–13.
Jelleg

10 oldal magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Szöveg

Inventarium, amelyet a konfiskáláskor a Szepesi Kamara kiküldöttei Kellemesy János és Duka István a helyszínen készítettek. – Regestrum et inventarium super facta apprehensione et occupatione bonorum Regecziensium, ami Őfelsége részére történt 1634. november 11-én a Szepesi Kamara kiküldöttei által. Sorjában adja a bejárt területet, az egészet magyar nyelven.
Thallia:
Az említett napon Thalliát Eőfelsége számára elfoglaltuk és találtunk ilyen majorságokat: Majorságbeli bor vagion N-o 50. – Átalagh bor vagion N-o 7. – dézsma bor N-o 91. – Thörköli bor N-o 227. – Item ó bor egri átalagban, circiter cub. 6. – Az Dézsma még vagion. – És vagyon szedetlen szőlő is, az hasznos szőllő. – Leőre vagion N-o 26. – Eczeth hordó N-o 5. – Eczeth átalagh N-o 3. – Aztagh N-o 2., kinek edgikét mostan cheplik, Árpa majorságbeli vagion az csűrben. – Egy zakaszban csépletlen Tavasz chéplet cub. 114. Item dézsma tavasz cub. 4. item fertomban gyűlt zab egy thömlöcczel vagyon tele, mely tömlöczház ugian az dézsmáló ház alatt vagyon. – Item az bírónál vagyon soó N-o 159.
November 12-én Zantot occupáltuk eőfelsége számára és találtunk illyen marhákat: Majorsági bor N-o 107. – Dézsma bor és holmi accidentia N-o 189. – Majorságbeli átalagh bor N-o 10. – Dézsma bor átalagban N-o 3., – Item ó bor átalagh N-o 2., kinek az edgike medgyes bor. – Leőre vagyion hordó 35. – Megh Teorkoli vagyon. – Lepőrenek való Eczeth átalagh N-o 2., de az edgik nem tele. – Minczenti János vendégfogadónál vagion N-o 4.1. – Búza aztagh vagion N-o 2. – Árpa aztagh vagion N-o 1. – Zab aztagh vagion N-o 1. – Egy kazal széna, mintegy tíz eöl. Item egy aztagoth most csépeltek el, melynek az búzája rakáson vagion szoratlan. – Az vámosnál vagion soó No-12. – Item kész pénz vagion N-o 4.0. – Mészáros Andrásnál vagion barom 19. kinek az árában adós N-o 1.40. – Item vagion fadgin és mala masa szamra valo. – Item Szigyártó Ferencnél, az kocsmárosnál vagion N-o fl. 10 1/2. – Restantiák is vadnak, kinek az után ad szamot.
Marczinfalvát is elfoglalván Eöfelsége számára, találtunk ilyen marhákat: Dézsma bor hordóval N-o 1.6. – Item hat keöbeöl bor egy hordóban. – Mészáros Istvánnál vagion barom 28, de mert hitelbe vette és nem ítéli hasznosnak, vissza adja, akitől vette. – Faggyú vagion nála hordóval 2. – Beör N-o 24.
Alsó Vadászt is elfoglalván, ott a következőket találták: A bíró és társai eskü alatt vallották, hogy volt ott majorsági és dézsma bor 84 hordóval, de azt mindenestől Vizsolba szolgáltatták. – Aztagh majorságbeli 1 volt. Volt csűrjében is búza, akinek az szeme rakasban szoratlan, szort is vagyon. – Zab aztagh N-o 1. – Item csűrben is vagion egy rakassal Keöles aztagh N-o 1. – Item egy kazal széna.
die 13 Novembris Wisoly foglaltatott el és találtak ilyeneket: Bor hordóval vagion N-o 74. – Eczet egy hordóval N-o 4. – Búza asztagh, kit most chépelnek N-o 1. – Zabaztagh N-o 2. – Árpa aztagh N-o 2. – Zéna kazal N-o 3. – Búza csépelt circiter cub. 5. – Szarvas marha N-o 52. – Juh N-o 1.28. – Tyúk és lúd is vagion kevés. – Deszkás, edgik feier, másik zeöldre festett négy lóra való zanka [szántó] N-o 2.
Possessio Horvátti őfelsége részére elfoglalva, találtattak ott ilyen majorságok: Bor N-o 1.6 1/2 – Leőre N-o 7. – malombeli búza cub. 14. coretu. – Lyzt hordóban N-o 5, item cub. N-o 2. – Szena kazal N-o 1. – Hízlalt ártáni 2. Komloska Majorsághi rozs cub. 1. – zab fertonba jutott cub. 12. – Bírságban jutott bor N-o 2.
Possessio Fony:
Bor N-o 3.0 1/2 – Átalagh N-o 8. – Búza cub. 25. – Ferton zab hordóban N-o 8. – Zab asztagban N-o 2. – Lőre hordó 4. – Lenchie hordóval N-o 2. – Borsó cub. N-o 2. 162 Chieptelen is vagyion mintegy két szekérrel. – Tyúk is vagion valami kevés a bírónál – Item vagion lyzth cub. N-o 5.
Vilmany possessio:
Elfoglalva őfelsége részére. Liszt cub. 30. – Malomban is egy szuszékban valami kevés búza vagion. – Hízlalt disznó N-o 3. – A vendégfogadónál is vagion bor N-o 3. hordó. – Item egy kazal széna.
Adatott Vilmanban, 1634. november 13.
Regécz vár és tartozékai konfiskált birtokok.
Regecz (Abaúj m.) – Thallia (Zemplén) – Zanto (Abaújszántó) – Marczinfalva (Abaúj) – Alsó Vadász (Abaúj) – Wisoly (Abaúj) – Horváthi (Abaúj) – Fony (Abaúj) – Vilmany (Abaúj) – Regecke (Abaúj m.) – Mogyoroska (Abaúj m.) – Basko (Abaúj m.) – Komloska (Zemplén m.) – Legjes Benye (Zemplén m.) – Legyesbénye) helységekben lévő birtokrészek konfiskálásáról, de ezekről a helységekről ez az Inventarium nem közöl adatokat. Az Inventarium bevezetőjében az összeírást végző Duka István beszámol arról, hogyan akadályozták „Rákóczi urak szolgái mintegy hetven vagy hatvan lóval odarohanván” Mád (Zemplén m.) város konfiskálását, őt magát lóra ültették és elküldték a városból dolgavégezetlen. Mádról Tállyára ment át és odahivatta Kellemessy János vicekapitányt Tokajról, s így katonai segédlettel végezte a többi felsorolt helyeken a konfiskálást.

Tartalomgazda