HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 044.

Dátum 1686. június
Jelleg

50 oldal, latin nyelvű, eredeti.

Szöveg

Conscriptio, Jászay András szendrői provisor készítette és Vas Gáspár “Bonorum praefectus” ellenőrizte, sőt több helyen átjavította a következő megokolásásal “Haec Conscriptio est perfunctorie facta et cum praecedentibus uti et Urbario discrepans, plurimaque sunt omissa. Ideo antiquae Conscriptiones et Urbaria inscipiende sunt” – Conscriptio bonorum Haereditariorum Sendröinensium de anno 1686.
Possessio Kövi:
A colonusok név szerint felsorolva, szám szerint 53, de ezekből 15 puszta, 1 profugus. – Jelezve: Fiak, ökrök, tehenek, tinók, lovak, disznók, méhek. Jelezve a sessiok is, de ezek igen kicsinyek, 1/16-tól 1/2-ig. – A zsellérek is név szerint felsorolva, számuk 14. – Adójuk közösben 170 ft. – Élelmiszer címén fizetnek közösen 15 ft. – Legelő címén fizetnek 6 ft. A Tardosova praedium után 3 ft. – Erdeik közösek, a házi szükséglet kielégítésére elegendők. – Két malmuk is van: az egyik kétkövű, a másik egykövű. – Dolgozni tartoznak a földesúrnak annak kívánsága szerint. – Karácsonykor tartoznak adni egy dámvadat, két nyulat és három császármadarat.
Possessio Rákos:
A colonusok név szerint felsorolva; Számuk 19. Jelezve mindegyiknél, mint előbb. – A zsellérek is név szerint felsorolva; számuk 19. – Adójuk 10 ft., 40 dénár. – A Cservenany nevű praedum után fizetnek 6 ft. – Élelmiszer címén 5 ft. – A malacok után 6 ft. – A borkimérő után szintén 6 ft. – Az egyik rét után fizetnek 1 ft. 80 dénárt, a másik rét után 1 ft. 50 dénárt. A két malom után 2 ft. – Erdeik közösek a házi szükséglet kielégítésére. – A gabona után fizetik a királyi tizedet. – A gabona-kilenced helyett ellenben 6 kassai köböl zabot adnak. – Karácsonykor adnak a földesúrnak egy dámvadat, két nyulat és két császármadarat.
Possessio Szyrk:
A colonusok név szerint felsorolva. Számuk 19. Jelezve minden, mint az előbbinél. A sessiok 1/4 és 1/8-sak. Szökevény 2. – Összes adójuk magyar forintban fl. 40 den. 60. Az élelmiszerekért 5 ft. A Cservenany nevű praedium után 6 ft. A borkimérő után 6 ft. A nem makkoltatott disznók után 3 ft. – Robotmunkát a földesúr megállapításai szerint tartoznak végezni. – Erdeik elegendők a saját szükségletükre. – Év végén a földesúrnak adnak egy dámvadat, két nyulat, és két császármadarat. – A gabona kilenced helyett adnak 6 kassai köböl zabot, “pro seminalura Lycarsi”
Possessio Lycze:
A colonusok név szerint felsorolva. Számuk 17. Jelezve minden, mint előbb. – Adójuk együttesen 25 forint. Az élelmiszerek címén fizetnek 5 ft. A borkimérő után 6 ft. A nem hízlalt disznók után 4 imperialist, a hízlaltak után “Imperiales Nr 8” – Robot munkát végeznek, mint más alattvalók. – Karácsonyra, illetve az év végén adnak 1 dámvadat, egy nyulat, és 2 császármadarat. – Van egy kétkövű malmuk, amelynek a jövedelméből a földesúr is részesül. – Vannak földesúri szántók, amelyeket a gazdatisztek osztják fel közöttük, amelyek után tizedet fizetnek. – Királyi tizedet és kilencedet fizetnek a földesúrnak a termények után.
Possessio Turcsok:
Colonusok név szerint felsorolva; számuk 5. Jelezve minden, mint az előbbieknél. – Zsellér 1. – Puszta egész telek 1. – Szent Mihály évi adója 3 ft. – A nem hízott disznók után fizetnek 1 ft. 50 dénárt. A borkimérő után 3 ft. Az élelmiszerek címén 2 ft. – Karácsonyra két császármadarat, és 1 nyulat. – Robotmunkát végeznek a gazdatisztek megállapítása szerint. – Az őszi és tavaszi termények után kilencedet fizetnek. – Erdeik közösek és elegendők a házi szükséglet kielégítésére.
Possessio Szőlős Ardó:
Colonusok név szerint felsorolva. Kettő kivételével, akik féltelkesek, a többi mind egész telkes. Egész pusztatelek 6 van, fél pusztatelke 5. – Évi adót nem fizetnek, hanem helyette dolgoznak, amint parancsolják. – A majorsági szőlők jó terméskor 100 hordó bort is teremnek, gyenge terméskor alig 10-et. Van egy másik szőlő is Előhegy néven, de teljesen elhagyatott. Egy harmadik szőlő egy alattvaló után maradt a földesúrra. – Vannak az uradalomnak majorsági földjei, melyeknek befogadó képessége 60 köböl. Az alattvalók vetik be őket, oda saját szükségletükre, de adnak a földesúrnak kilencedet, egyébként minden terményből a borból is kilencedet kell adniok. – Van 1 egykövű malom, de pusztán áll.
Possessio Teresztenye:
Colonusok név szerint felsorolva. Számuk 8. Egész és fél-telkesek. – Kilencedet adnak az összes terményekből. – Van egy Pál nevű majorsági szőlő, mely jó terméskor 20-21 hordó bort is hoz. Rétjük 1 van, Szegöc néven, hozadéka 12 szekér széna. Van két mezőjük, amelyekben a földesúrnak majorsági földjeik vannak ad cubulos 12 "solent seminere subditi, si frumentum ipsis datur".
Possessio Kaza:
A colonusok név szerint felsorolva. Számuk 10. Féltelkesek. – Semmiféle “census” adót nem fizetnek, hanem helyette dolgoznak a földesúrnak kívánsága szerint. – Kilencedet adnak minden terményből, a borból is. – Erdeik csak a tüzifára elegendők.
Possessio Kazincz:
Colonusok név szerint felsorolva. Számuk 6. Mind féltelkesek. – A szőlőket Kaza, Kazincz és Barczika lakói művelik. – A kazinczi jövedelem 1/4 része a fiskust illeti, ez évi kb. 10 cubulus termény.
Possesio Barczika:
A colonusok név szerint felsorolva; számuk 6. Mind féltelkesek. – Adót nem fizetnek, helyette dolgoznak a földesúr részére, kívánság szerint. – Az Arnold nevű szőlőhegyen van egy szőlőjük. (Kazinczhoz tartozik.) Ez néha 10, néha 20 hordó bort is terem. – Kazinczon van egy malom; két kövű.
Possessio Varbocz:
Két jobbágy van rajta, név szerint megnevezve. Semmiféle adót nem fizetnek, hanem a szendrői vár majorsági földjeihez dolgoznak.
Descriptio bonorum condam Francisci Bakoczy, ad castrum Czetnek pertinentium.
Descriptio castri et allodi Czetnek:
1) Van két malmuk, három kövűek, amelyek jövedelméből az arányos rész a földesúrnak jut, ezt ab antiquo... iuxta conventionem a vár és az allodium körül szolgáló hajdú kapja. – 2) Van egy major, amely körül szántók és mezők terülnek el három calcaturában, amelyekbe 100 kassai köblöt lehet elvetni. 13 rét tartozik hozzá, amelyekből jó terméskor kb. 13 szekér széna adódik. – 3) Hozzátartoznak kertek a kerti vetemények elvetésére (komló, kender, káposzta stb.) Ezek megmunkálására a földesúr tetszése szerint a colonusok kötelesek. – 4) A vár és az allodium körüli felügyeletre egy satrapát kötelesek fizetni a (jobbágy) alattvalók. A satrapa évi fizetése 2 ft., és 1 mensura rozs, viszont ezzel az alattvalók évi censusukból 24 ft.-ot letörlesztenek. “Ad haec inquilini nullam arendam tenentur praestare”.
Oppidum Csetnek:
Az Apaffy rész colonusai illetőleg telkei. – Név szerint felsorolva 5 alattvaló, akik közül 2 jobbágy, 3 zsellér. – Van ott még azon kívül 5 puszta zsellértelek. – Az évi adó: Minden egész telkes jobbágy fizet 1 ft. és 36 dénárt, a féltelkes pedig 69 dénárt. A zsellérek kötelesek a földesúri szolgálatra. – Tizedet a jobbágyok a plébánosuknak adnak.
Possessio Rostar:
Név szerint megnevezve 1 féltelkes jobbágy, akinek 4 ökre és 2 tehene van. Ennek évi adója 69 dénár és 1 tyúk. Robotmunkával tartozik.
Possessio Geczel:
Az alattvalók név szerint felsorolva: Az egyik egész telkes jobbágy, a másik féltelkes, a harmadik zsellér. – Az évi adó: Minden egész telkes fizet pénzben 1 ft., 36. dénárt, és 1 kassai köböl zabot, a féltelkes 69 dénárt, egy fél köböl zabot és egy tyúkot. – Kötelesek dolgozni a vár és a major körül.
Possessio Kiss Slaboska:
Az Apaffy rész colonusai illetve telkei. Fizet összesen 5 ft. 50 dénárt. Két colonusa név szerint megnevezve, egyik-másik gabona-tizedet fizet 1 ft. 36 dénárt és 1 tyúkot ad, továbbá a várhoz és a majorhoz tartozik dolgozni.
Possessio Hankova:
Fizet egészben 5 ft., 50 dénárt. 1 colonus van rajta, név szerint megnevezve. Egész telkes. Dologgal tartozik a vár és a major körül, és fahordásban.
Possessio Rejdova:
Név szerint megnevezve 1 egész telkes colonus van rajta. – Szent Mihály adója 1 ft. és 36 dénár, 1 köböl zab, 1 tyúk. – A termények után tized a plébánosé. – Köteles robotmunkát végezni az uradalomnak, de kilencedet nem ad.
Possessio Felső Sajó:
Fizet 5 ft. 50 dénárt. – Név szerint megnevezve 1 egész telkes jobbágy és 1 zsellér. – Kötelesek a vár és a major körül munkát végezni, 1 tyúkot szolgáltatni. – A terményekből tizedet ad a plébánosnak.
Possessio Ochtina:
Név szerint felsorolva 3 féltelkes colonus és 1 zsellér. – Szent Mihály adójuk minden egész telek után 1 ft. 36 dénár, féltelek után 69 dénár és 1 tyúk. – A termények után tizeddel tartoznak a plébánosnak. – Dolgozni tartoznak a földesúr rendelkezése szerint.
Possessio Fekete Lehota:
Név szerint megnevezve 1 féltelkes jobbágy, akinek két tehene van. – Szent Mihály adója 69 dénár és 1 tyúk. – A várhoz és a majorhoz tartozik dolgozni. – Kilencedet nem köteles adni, de tizedet ad a plébánosnak.
Possessio Fekete Patak:
Név szerint felsorolva egy egész- és egy féltelkes jobbágy. Állatok nincsenek jelezve. – Szent Mihály adója az egész telek után 1 ft. 36 dénár, féltelek után 69 dénár és 1 tyúk. – Kilencedet kötelesek adni minden termésből a várnak. – A várhoz kötelesek fát szállítani.
Possessio Rekenye Ujfalu:
Van rajta egy egész telkes jobbágy. Állatok nincsenek jelezve. – Szent Mihály adója 1 ft. 36 dénár, egy tyúk és egy köböl zab. – Köteles robot munkát is végezni.
Possessio Szalócz:
Név szerint felsorolva két féltelkes jobbágy. Az egyiknek van két tehene. – Szent Mihály adója féltelek után 1 ft. 36 dénár, 1 tyúk, és 1 köböl zab. – A várhoz fát kötelesek hordani. Minden termésük után kilencedet adnak a várnak.
Possessio Lekenye:
Egy egész telkes jobbágy van rajta. – Szent Mihály adója 2 ft. – Minden termésből kilencedet köteles adni. – Van egy háromkövű malom. – A jövedelemből a negyedrész a földesurat illeti.
Oppidum Dobscha:
A colonusok név szerint felsorolva: 1 egész és 12 féltelkes jobbágy. Kettő az utóbbiakból puszta. – Ökre van mindegyiknek (4-6) tehene pedig nyolcnak (1-4). – Pénzbeli adójuk egyenként 40 dénár. – Robot munkára az aratáson és a szénakaszáláson kívül másra nincsenek kötelezve. – Aratni egy héten át kötelesek, szénát kaszálni pedig, amennyi egy kaszára jut.
Oppidum Czetnek:
Partis Rákoczy coloni. – A colonusok név szerint felsorolva: 9 személy, akiknek egyike zsellér, sessiok szerint 1 egész, 4 fél és 4 negyedtelkes. – Jelezve mindegyiknél az árenda, 3-6 ft. között. – Censust viselők név szerint felsorolva: 3 egész telkes, 3 féltelkes és 1 zsellér. Jelezve mindegyiknél az arenda: 2,50-8 között.
Kun Taplocza:
Egy egész telken két testvér. – Az árenda 9 ft. – A zabból adnak 1 köblöt, azonkívül egy császármadarat.
Possessio Rostar:
Név szerint egy egész telkes jobbágy, árendája 9 forint. – Név szerint egy zsellér: árendája 3 ft. – Évenként tarotzik egy köböl zabbal és egy császármadárral. – A malom után fizet 2 ft.
Possessio Ceczel:
Név szerint felsorolva 2 egész telkes jobbágy (az egyik a fiával), árendájuk 9 ft., és két zsellér, árendájuk 2-2 ft. – Az egész telek után fizetnek 1 köböl zabot és egy császármadarat. – A malom után fizetnek 3 ft.
Possessio Pusta Slaboska:
Két azonos nevű colonus 1 telken. Árendájuk: 12 ft. – Adó címén fizetnek évenként egy köböl zabot és egy császármadarat.
Possessio Uly Falw:
Egy féltelkes colonus, árendája 4,50 ft. – Egy féltelkes puszta. – Fizetnek fél köböl zabot, és fél császármadarat. – Egy név szerint felsorolt zsellér, kinek árendája 3 ft. – Egy név szerint felsorolt negyedtelkes colonus, akinek árendája szintén 3 ft. Egyéb semmi. – Van 1 egész telek, amelyen apa és fia együtt laknak. Árendájuk 4,84 ft. – Van két féltelek, puszták. – Tartozása évenként 1 köböl zab és egy császármadár. – Különböző munkákra vannak kötelezve.
(Az összes előző összeírásokra vonatkozó megjegyzés:) ha az előírtakon kívüli munkákat végeztetnek az alattvalókkal, akkor azokat az előírt rendes terhektől kell mentesíteni, különösen ha a rendkívüli munkák közérdekűek: “… plus valebunt labores pro commodo Suae Majestatis Sacr., quam hi census”
Conscriptio bonorum Szendrőiviensium-fiscalium, condam Serkiensium dictorum, 1686-ból, részben a Rákóczy, részben az Apaffy javak szerint.
Possessio Szelecze:
A Rákóczi rész szerint: A colonusok név szerint felsorolva: három féltelkes és 6 negyedtelkes jobbágy és egy egész telkes zsellér.
Van azonkívül ott 1 fél, és 1 1/4 telkes puszta.
Az Apaffy rész szerint: Két fél- és két negyed telkes jobbágy. 3 féltelek puszta. – Jelezve mindkét csoportnál ökrök, tehenek, disznók és kecskék. – Adójuk egész telek után 8 ft. és 1 császármadár. – Az őszi vetések után királyi tizedet fizetnek. – Erdeik makktermők és gyümölcstermők. Kb. 300 disznó hízlalható rajtuk, ezek után a földesúr fejenként 24 dénárt kap.
Possessio Superior Pokoradz:
Partis Rákóczy sessiones: Név szerint felsorolva 2 féltelkes colonus, és 6 negyedtelkes colonus. Azonkívül van 1 fél puszta telek.
Partis Appafy sessiones: Név szerint felsorolva: 1 féltelkes colonus, 4 negyedtelkes colonus. Azonkívül 4 fél, és 1 negyed puszta sessio. – Jelezve itt is az ökrök, tehenek, lovak száma. – Adójuk: Évenként fizetnek egész telek után 8 ft. – Erdeik makktermők és közösek. – Úgy az őszi, mint a tavaszi vetések után királyi tizedet fizetnek.
Inferior Pokoradz:
Partis Rákóczy sessiones: 1 egész jobbágytelek; azonkívül gy másik egész jobbágytelek, mely már 50 éve pusztán áll, éppúgy, mint egy fél jobbágytelek, már szintén 50 éve puszta.
Apaffy pars: 3 fél jobbágytelek; jelezve bennük az ökrök, tehenek, tinók; azonkívül egy fél jobbágytelek, mely már 18 éve elhagyatott. – Adójuk Szent Mihálykor 3 ft. 50 dénár, Szent Györgykor szintén annyi. – Erdeik közösek. – Mind az őszi, mind a tavaszi vetések után királyi tizedet fizetnek.
Possessio Czerencseny:
Rákóczy pars: Egy egész és 2 fél jobbágytelek, azonkívül egy fél jobbágytelek puszta.
Pars Appafyana: 3 fél jobbágytelek, (az egyiken 2 testvér), és 1 puszta féltelek. – Adójuk Szent Mihálykor 3 ft. 50 dénár, Szent Györgykor hasonlóképpen 3 ft., 50 dénár. – Erdeik közösek, a házi szükségletre elegendők. – Minden vetés után fizetnek királyi tizedet. – Malmuk kétkövű, amely a valóságban el van zálogosítva.
Possessio Serke:
Pars Rákóczy: 5 egész telkes jobbágy, és 11 féltelkes colonus (az egyik zsellér); azonkívül 1 egész és 1 fél puszta telek.
Pars Appafyana: 7 egész telkes colonus, és 12 féltelkes alattvaló, közülük 2 zsellér. – 1 féltelek puszta. – Adójuk egy egész telek után 6 ft. – Az őszi és tavaszi vetések után királyi tizedet és kilencedet fizetnek. A szabadföldek (Kopane) után hetedet. – Erdeik közösek. – Van borkimérőjük. – Van háromkövű malmuk, amelyből a jövedelem a földesurat illeti. Ez a jövedelem felmegy 40 köbölre is. – Vannak ott uradalmi majorsági földek, melyek befogadó képessége 30 kassai köböl. – Vannak rétjeik, amelyek alkalmas időben 12 szekér szénát is hoznak. – Erdeik nincsenek.
Possessio Simony:
Van rajta 3 egész colonus telek; 2 zsellér féltelek, az egyik puszta. Ezek adója 6 ft. – Erdejük nincsen. – Munkájukkal a serki majorságot támogatják. – Puszta egész telek 2 van, puszta fél telek 1. – A gabona után kilencedet és tizedet kötelesek adni. – Vannak olyan földek, amelyek után a földesúrnak heted jár.
Possessio Gestete:
Pars Apaffyana: 2 egész jobbágytelek, 1 fél zsellér-telek. Adó az egész telek után 6 ft. – Erdeik makkos erdők, amelyekben jó terméskor 400 disznót is lehet hízlalni. Tizedet a disznók után a gazdatisztekkel kötött megállapodás szerint tartoznak adni. – A gabona után kilencedet és tizedet, szabadföldek, “Kopan” után hetedet kell adniuk.
Possessio Gestete:
Pars Rákóczy: 2 egész jobbágy telek. – 1 fél zsellértelek. – Az adózás egy, mint az Apaffy résznél.
Possessio Keregede:
Egy egész és egy fél jobbágytelek. – Az adó, mint az előbbieknél. – Erdeik makkos erdők, amelyekben 400 disznót lehet hízlalni, amelyek után az uraságnak tized jár. – A termés után királyi kilencedet és tizedet fizetnek. – A kopan-nak nevezett szabadföldek után hetedet adnak.
Possessio Feledy:
Pars Rákóczy: Egy egész jobbágytelek. – Három fél zsellértelek.
Pars Appaffyana: 2 egész jobbágytelek; 1 fél jobbágytelek, 2 fél zsellértelek. – Az adó ezek után 6 ft. 60 dénár. – Erdeik makkos erdők, amelyekben 300 disznót lehet hízlalni. Régi szokás szerint ezek után a gazdatisztek tizedet szednek. – Kétkövű malom, amely jövedelmének egy része az uradalomé. – Gabonavetéseik után kilencedet és tizedet adnak. – A kopan-nak nevezett szabad földek után hetedet kötelesek adni a gabonaterményekből.
Conscriptio bonorum Szendroviensium, olim Drencsiniensium dictorum, de anno 1686.
Possessio Gerlicze:
Pars Rakoczy: 5 negyedes telek. – 2 nyolcados telek.
Pars Apaffyana: 1 féltelek, 1 negyedes telek, 2 nyolcados telek. – Ezek adói: A Rákoczy részbeliek minden egész telek után 4 forintot fizetnek, adnak egy császármadarat és a zabból három mensurát. – Az Apaffy részbeliek minden egész telek után fizetnek 7 ft. Ezen kívül semmire sincsenek kötelezve. – Erdeik közösek, elegendők a házi szükségletre. – A gabona után királyi tizedet fizetnek. – Közsöben használják a Svadvina nevű praediumot, ami után a földesuraknak semmit sem fizetnek.
Possessio Poprocz:
Csak Apaffy rész van benne. – Egy fél jobbágy telek. – Egy fél puszta telek. – Az itteni adó 7 ft. – Erdejében jó terméskor 30 disznó is hízlalható. – A gabona után királyi tizedet fizetnek.
Possessio Bistro:
Pars Rákóczy: Három egyharmados telek, egy puszta féltelek. Hak András zsellérnek van háza egy kis kerttel.
Pars Apaffyana: Két negyedes telek. – Két hatodos telek. – Egy puszta zsellér telek. – Az adó a Rákóczy rész felől Szent Mihálykor és Szent Györgykor 4-4 ft. – Az Apaffy résznél egy egész telek után 7 forint és 1 császármadár. – Erdeik makktermők, amelyek után jó terméskor a gazdatisztek megállapítása alapján sertéstizedet adnak. – Saját költségükön felépített malmuk van, mely azonban el van zálogosítva.
Possessio Plosko:
Rakoczy pars: Két negyedes telek. – Egy puszta féltelek.
Apaffyana pars: 1 fél telek és 2 negyedes telek. – Az adó az Apaffy részen Szent Györgykor is 3 ft. 50 dénár, Szent Mihálykor is annyi. – A Rákoczy résznél egy egész telek után 8 ft. – Erdejük közös, de kevés. – Malmukat jelenlegi Soltész Mátyás bírja.
Oppidum Ratko:
Rákoczy pars: Négy negyedes telek. – Egy libertinus zsellérházban lakik. – Van egy puszta fél telek.
Apaffy pars: 1 fél telek. – 1 negyed telek. – 2 hatod telek. – 2 nyolcad telek. – 1 zsellér megjegyzés nélkül; 1 zsellér, akinek van háza egy kis kerttel. – Adójuk a Rákoczy-rész felől egész telek után 8 ft., az Apaffy rész felől egész telek után 7 ft. – Erdejük közös, elég gyatra. – Úgy az őszi, mint a tavaszi vetések után királyi tizedet fizetnek. – Malmuk közös; jövedelméből a földesúrnak is jut egy része.
Possessio Sudra:
Rákoczy pars: Egy negyed telek, és 1 negyedtelkes mint szökevény. – 1 hatodos telek, és ugyancsak egy hatodos telek, mint puszta.
Apaffy pars: Van 1 féltelek, két testvér lakik rajta. – Van 1 negyed telek. – Puszta telek van 1 fél, és 1 negyedes. – Az Apaffy-rész adója egész telek után 7 ft., a Rákóczy-részé 5 ft. – Erdeik közösek. – Mind az őszi, és mind a tavaszi vetések után királyi tizedet fizetnek.
Possessio Lipcse:
Rakoczy pars: Van benne 3 negyedes sessio, 1 nyolcados sessio, és 1 nyolcados puszta sessio.
Apaffy pars: 3 negyedes sessio, 1 puszta negyedes sessio. – 1 zsellér. – Adójuk az Apaffy részről minden egész telek után 6 ft. 60 dénár, a Rákóczy részről 5 ft., azonkívül 1 császármadár és 1 kassai köböl zab. – Erdeik közösek és makktermők, elegendők 100 disznó hízlalására. – Mind az őszi, mind a tavaszi vetések után királyi tizedet fizetnek.
Possessio Ribnik:
Ex parte Rákóczy: Van rajta 4 féltelkes colonus, 1 féltelkes zsellér puszta.
Pars Apaffyana: 1 egész telkes colonus, 1 féltelkes colonus, 1 zsellér kertecskével és házacskával, 1 puszta féltelek. – Adójuk, mint az előtte lévőnél. – Erdeik közösek, házi szükségletre elegendők. – A vetések után királyi tizeddel tartoznak.
Possessio Lehota:
Rákóczy pars: 2 féltelkes colonus – 1 fél jobbágytelek, puszta. – 1 másik fél jobbágy telek puszta.
Apaffy pars: 2 fél jobbágy telek, 2 negyed jobbágy telek. – 1 fél puszta telek. – Az adó, mint az előbbieknél. – A vetések után királyi tizeddel tartoznak.
Possessio Ispánmező:
Pars Rákóczy: 4 harmados telek, 2 negyedes telek. – 1 puszta negyedes telek, 1 hatodos telek. – 1 puszta féltelek.
Pars Apaffy: 1 féltelek, 3 negyed telek, 1 hatod telek, 1 puszta féltelek. – Adójuk a Rákóczy-részt illetőleg egész telek 7 ft., 1 császármadár és 1 köböl zab. – Az Apaffy-részről pénzben 6 ft. 60 dénár. – Erdeik közösek és makktermelők. – Az őszi és a tavaszi vetések után királyi tizeddel tartoznak.
Possessio Estreny:
Pars Rákóczy: 1 harmados sessio. – 2 negyedes sessio. – 2 hatodos sessio. – 1 fél puszta telek.
Pars Apaffy: 4 negyed telek. – 2 puszta féltelke. – Adójuk minden egész telek után 7 ft., 1 császármadár, 1 köböl zab. – Erdeik makkos erdők. – A vetések után kirlyi tizedet fizetnek.
Possessio Lukoviste:
Rákoczy pars: 1 harmados sessio, 1 hatodos sessio, 4 tizenkettedes sessio. – 1 hatodos puszta sessio.
Apaffy pars: 3 féltelek, 2 negyed telek. – Adójuk a Rákóczy résznél minden egész telek után 5 ft., 1 császármadár, 1 köböl zab. – Az Apaffy résznél 7 ft. – Erdeik makkos erdők, 100 disznó hízlalására. – A lehotai földek után kilencedet, a saját földjeik után tizedet fizetnek.
Possessio Kiette:
Pars Rákóczy: 1 egész jobbágy telek. 1 fél jobbágy telek. 1 fél puszta telek.
Apaffyana pars: 1 egész telek, melyen két rokon lakik. – 2 puszta egész telek. – A Rákóczy rész adója egész telek után 5 ft., az Apaffy részé 7 ft. – A Rákóczy rész azonkívül ad másfél köböl zabot, és 1 császármadarat, az Apaffy rész semmit. – Erdeik makkos erdők, 100 disznó hízlalására elegendők. – Minden gabonaterményből tizedet adnak. – Minden vetés után királyi tizedet fiztenek.
Possessio Krokova:
Pars Rákóczy: 1 féltelkes jobbágy. – 4 negyedtelkes jobbágy.
Apaffyana pars: 1 féltelkes jobbágy. – 2 negyedtelkes jobbágy. – Adójuk minden egész telek után Szent Mihálykor 4 ft., Szent Györgykör is 4 ft. – Azonkívül fizetnek 1 császármadarat és 3 mensura zabot. – Erdei közösek, makktermelők, 30 sertés hízlalására elegendők. – Helyek után a földesúrnak adóznak. – A gabonavetések után királyi tizedet adnak.
Possessio Zdichawa:
1 féltelkes colonus. – Adójuk Szent Mihálykor 4 ft., Szent Györgykor is 4 ft. – Van 1 egykövű saját malmuk. – A makktermő erdők jövedelméből a földesúrnak kijár a maga része.
Possessio Poloma:
Pars Rákóczy: 1 féljobbágy telek. – 2 fél zsellér telek – 1 negyedes telek. – 1 másik negyedes telek, melynek tulajdonosa bujdosóban. – 1 egész puszta telek.
Apaffyana: 4 féltelek, 1 harmados telek. – 1 negyedes telek puszta. – Adó minden egész telek után a Rákóczy résznél 8 ft., 1 császármadár és 1 köböl zab, az Apaffy résznél 7 ft. – Erdeik közösek. – A gabonavetések után királyi tizedet adnak.
Possessio Derencsény:
1 fél jobbágy telek. – 2 negyed jobbágy telek. – Adójuk egész telek után 7 ft. – Erdejük közös és makktermő. – A vetések után királyi tizedet adnak.
Possessio Szilicze:
Részben Rákóczy, részben Apaffy javak. – 3 egész jobbágy telek. – 8 fél jobbágy telek. – 1 puszta fél telek. – Adót évente az egész telek után 1 ft. fizetnek, a fél telek után 50 dénárt. – Robotolnak a földesúr parancsa szerint. – Erdeik csak tüzelőre elegendők.
Szendrő vár (Borsod m.) és Csetnek vár) (Gömör m.) tartozékai. Kamarai kezelésben lévő Kövi (Gömör m.) tartozékai.
Tardosova (Gömör m.) – Rákos (Gömör m.) tartozéka felerészben praedium Cservenany – Szyrk (Gömör m.) tartozéka felerészben praedium Cservenany – Lycze (Gömör m.) – Turcsok (Gömör m.) – Szőlősardó (Gömör m.) “Francisci condam Katai”. [későbbi bejegyzések egykorú írással] – Teresztenye (Gömör m.) “Andrea et Ladislai Szini [egykorú írással utólagos bejegyzés] – Karincz (Borsod m.) – Barczika (Borsod m.) – Verbocz (Gömör m.) “Francisci condam Katay” [utólagos, de egykorú bejegyzés] – Csetnek (Gömör m.) – Rostar (Gömör m.) – Geczel (Gömör m.) – Kiss Szlaboska (Gömör m.) – Hankova (Gömör m.) – Rejdova (Gömör m.) – Felső Sajó (Gömör m.) – Ochtina (Gömör m.) – Fekete Lehota (Gömör m.) – Fekete Patak (Gömör m.) – Rekenye UyFalu (Gömör m.) – Szalocz (Gömör m.) – Letenye (Gömör m.) – Dobscha (= Dobsina) Gömör m. [Dopschan, Topschan, Topssina] – Dobscha (Gömör m.) – Dobsina oppidum – Kún-Taplocza (Gömör m.) – Kunova Teplica – Restér, Rostar (Gömör m.) – Geczel (Gömör m.) – Pusta Slaboska (Gömör m.) – Uj Falu (Gömör m.) – Szalocz (Gömör m.) – Szendrő (Borsod m.) – Szelce (Torna m.) – Pokoradz (Gömör m.) – Felső Pokoragy – Pokoradz (Gömör m.) – Alsó Pokoragy – Cserencsény (Gömör m.) – Serke (Gömör m.) – Simony (Gömör m.) – Gestete (Gömör m.) – Keregede (= Kerék-Gede) (Gömör m.) – Feledy (Gömör m.) – Gerlicze (Gömör m.) tartozéka praedium Svadvina – Poprocz (Gömör m.) – Bistró (= Bisztra) (Gömör m.) – Plosko (Bereg) [valószínűleg Poboszka Gömör m.) – Ratko (Gömör m.) oppidum – Sucha (Gömör m.) – Lipocz (Gömör m.) – Ribnik (Gömör m.) – Lehota (Gömör m.) – Ispánmező (Gömör m.) – Estreny (Gömör m.) – Lukovistye (Gömör m.) – Kiette (Gömör m.) – Krokawa (Gömör m.) – Zdichawa (Gömör m.) – Poloma (Gömör m.) – Derencsény (Gömör m.) – Szilicze (Gömör m.)

Tartalomgazda