HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 027.

Dátum 1715. és 1760. szeptember 26.
Jelleg

A főirat 14 oldal, latin nyelvű eredeti.
A melléklet 1 oldal, latin nyelvű, eredeti.

Szöveg

Conscriptio, urbarialis adatokkal, két összeírás párhuzamos összehasonlítása, ezért szerepel fent mindkettő dátuma, az egymásra utalások miatt nem bonthatók szét külön alszámmal jelzett numerusra. – Melléklete egy megyehatósági kivonat a Conscriptio Vinna és Banyka possessiákra vonatkozó részeiből, nem tartalmaz új adatokat, tehát regesztázása külön nem szükséges. – Készítette a főiratot: Keszy János Ung vármegye helyettes szolgabírája. – Ung megye megbízott szolgabírája Nagymihályi Sztáray Imre főispán megbízásából egy 1715-ben kelt Conscriptio felhasználásával összeírta néhai Gombos Imre Ung megyei birtokait. – A Conscriptio két egymás mellett futó oszlopban hozza az 1715-os és az 1760-as összeírás adatait, illetve, ha 1760-ban már nem tudja egyeztetni az egyes vagyonrészeket és tárgyakat a korábbi összeírás adataival, ezt jelzi. – Így ez az UC 142 : 27 lényegében két Conscriptiót tartalmaz, ezért kapott kettős dátumot a regeszta.
Vinna vár:
1715: Vinna vár, más néven Nagy Mihályvár háromszintes épület, lakott hely. – 1760: Lakatlan, omladozó állapotban, Sztáray Imre tulajdonában. – A vár alatti birtokon 1715-ben fallal körülkerített formás kastély. – 1760-ban Szirmay László zálogbirtoka a hozzátartozó szántókkal és rétekkel együtt, a bemutatott okmányok szerint 4800 magyar forint zálogösszeg ellenében birtokolja. – 1715: a vár alatti kastélyhoz tartozó majorsági földek vetéskapacitása két forgóban 83 és 1/2 kassai köböl. – 1760: a vár alatti majorsági földeket Szirmay László birtokolja, a romos, lakatlan kastéllyal együtt, amelynek hiányzó tetőzetét a nevezett zálogbirtokos szalmatetővel pótolta. – Ugyancsak az ő birtokában vannak a kastélyhoz tartozó rétek, továbbá a szőlők, de azok kötelező tizedszolgáltatását Sztáray Imre (“has decimas” megjelölést az összeíró a kilencedszolgáltatásra is értelmezhetette, mert alább azt közli, hogy ezek a szőlők után az alattvalók régi idők óta kilencedet szoktak adni) magának tartotta meg, és nem engedte át a zálogbirtokos Szirmay Lászlónak. – 1715: a vár alatti kastélyhoz tartozó szőlők után ősidők óta borkilenced adtak az alattvalók, a borkilenced termékeny években kb 8 hordó (vasa) borhozamot jelentett a kastély számára.
In Promontorio Szent Kereszt:
1715: Egy szőlő, mely 4 hordó jobb fajta bort hoz. Azonkívül a vinnai szőlőhegyen 2 szőlő, melyek elseje Popernicza néven 8 hordó bort hoz (mint pusztát kezelik.) A másik a Csapkovka Szőlő, mely a némileg jobb fajta borból 10 hordót hoz. – 1760: Sztáray gróf bírja, de teljesen pusztulóban, műveletlenül hagyva és csak marhalegelőre alkalmas.
In possessione Vinna:
1715: Van ott egy alattvaló: Bátori Benedek és 4 félsessiós colonus. – 1760: Szirmay László tulajdona.
Vinna vár:
1715: a négy féltelkes sessio tulajdonosai hetente két nap robotot adnak, de pénzbeli adót nem fizetnek, a hét negyedes zsellértelken ülők is hetente két napot robotolnak – puszta féltelek kettő van – 1760: az 1715-ben összeírt hét zsellértelek üresen áll, kettőt közülük nyolcadokra osztottak, így jelenleg 5 negyedes és 2 nyolcados zsellértelek áll üresen, ezek mind “redemptio” révén Sztáray Imre tulajdonába kerültek, az uradalom korábbi tartozékai közül 1 egész, 3 fél és 10 negyedes telek idegen tulajdonosok kezére került, ezeket most már pontosan nem lehet meghatározni, mert többet közülük egybeolvasztottak az új tulajdonosok
Possessio Banyka:
1715: Nemesi kúriája felégetve. 1715-ben a néhai Ödönfy Zsigmond tulajdonában volt, de azon időtől kezdve teljes pusztulásnak indult. – 1760: Szirmay László birtokolja. – 1715: Ugyanazon curia telkén van egy halastó a malom alatt, amely malom egy kerekű. – 1760: Birtokolja Szirmay László. – 1715: A malom jövedelméből két rész a földesurat illeti, a harmadik rész a molnárt. A földesúr részére több-kevesebb 6 kassai köböl jut, értékelve 1 ft. 20 dénárjával. – 1715: a molnár köteles évente egy disznót hizlalni, a halastavak elhanyagoltak, így semmi hasznot nem hoznak, több sessio a háború és a pestis miatt lakatlan, 13 sessió lakott, 11 lakatlan, név szerint felsorolja a lakott és lakatlan sessiók tulajdonosait. – A helység makkos erdei három mérföldnyire elnyúlnak, több társtulajdonos birtokolja. Egyik, Tokarovszka nevű sessiót Gombos Imre földesúr elozálogosította Dravecz családnak és azok tulajdonában is maradt. – 1760: a fenti összeírásban felsoroltak mint a vár alatti kastély tartozékai Szirmay László birtokában vannak zálogjogon. – A malom helyét nem lehet már meghatározni.
Henczelocz:
1715: csupán egy zsellérszállás van (vsz. negyedsessiós) Rongyos György tulajdonában, hetente 2 napot robotol a földesúrnak. – 1760: a fenti zsellértelek Szirmay Ádám tulajdonában van.
Oreszka:
1715: hét negyedsessiója lakott telek, kilenc puszta telek, ezek is negyedesek, a deserták szántói elvadultak. – 1760: a felsorolt negyedes telkek mint Sztáray Imre birtokában vannak.
Sztara:
1715: hat (vsz. negyedsessiós) zsellér, heti két napi robottal. – Ugyancsak hat colonus, (vsz. féltelkesek) ezeket név szerint is felsorolja. – Négy puszta telek. – 1760: a felsorolt sessiók mind Sztáray Imre tulajdonában vannak.
Krivoschan:
1715: három nincstelen zsellér. – 1760: a fenti zsellérszállások Sztáray Imre tulajdonában
Tárna:
1715: 2 féltelkes, még Ödönfi-jobbágy – 1 zsellér – 1 soltész évi másfél forint adóval – 1760: Sztáray Imrével kötött szerződés alapján Szirmay András tulajdonában
Hunykócz:
1715: egy colonus – 1760: Sztáray-birtok
Bunkócz:
1715: két puszta telek – 1760: Sztáray tulajdonban
Felső Remete:
1715: két zsellér, egyik hetente csak egy napot robotol, viszont a másik hetenként két napon át. Elsorolva név szerint 2 colonus. – 1760: Sztáray gróf birtokolja.
In possessione Gézeny:
1715: Három puszta telek. – Jelenleg mind a három teljesen elhagyatva. – 1760: A Berényi grófok birtokolják a Sztáray Imrével kötött szerződés szerint.
In possessione Klokocsó:
1715: Van rajta két féltelkes colonus, akik hetenként két napon át dolgoznak. – 1760: Tulajdonos Sztáray gróf.
Possessio Kalusa:
1715: 4 zsellér, de puszták. – Egy egész telek, de pusztulóban. – 1760: Szirmay László bírja a vár alatti kastéllyal.
Possessio Nagy Gécseny:
1715: 1 libertinus puszta féltelekkel. Újonnan szerezve egy fél és egy egész telek, majd ismét 3 féltelek. – Valamennyi teljes pusztulóban. – 1760: Zálog-jogon a Berényi családnak adta át Sztáray gróf.
Possessio Josza:
1715: Egy puszta negyed telek. – 1760: Sztáray comes birtokában.
Csecseho:
1715: az itteni egykori Ödönfi-birtokrészt teljes egészében Gombos Imre kapta meg. – Több pusztán álló féltelek. – 1760: Szirmay András birtokolja zálogjogon ezt a birtokrészt Sztáray gróffal kötött szerződés alapján.
Nagymihály:
1715: az itteni Ödönfi-portiót szintén Gombos Imre generális kapta a hozzátartozó Varkod és Orlócs praediumokkal együtt, amelyeken 30 kassai köböl vetéskapacitású szántó és 30 szekér szénát termő kaszáló van. – 1760: a nagymihályi birtokrész tartozékaival együtt Sztáray gróf birtoka.
Az összeírást végző Keszy János, Ung megye helyettes főszolgabírója a Conscriptio végén ismerteti, hogyan állította össze ezt két összeírást tartalmazó Conscriptiót Sztrannya (Ung m.) helységben írásos dokumentumok, a helyszíneken összegyűjtött vallomások, és saját szemrevételezése alapján azokról az egykori Ödönfi-birtokokról, amelyek aztán később királyi adományozás révén kétezer forint megváltási összeg ellenében báró Gombos Imre generális birtokába kerültek, és az ő halála után fiaira szálltak örökség címén, de ezeket a birtokokat gróf Sztáray Imre “de Nagymihály”, mint az Ödönfi-javak törvényes örököse, magának követelte vissza, és részben vissza is szerezte, jogainak további érvényesítése érdekében igényelte ezt az újabb összeírást.
Volt Eödönffi-javak, amelyek királyi adományozás révén báró Gombos Imre birtokába kerültek.
(Ung, Zemplén m.): Vinna arx et possessio – Banyka – Henczelocz – Tárna – Hunykocz – Bunkócz – Felső Remete – Gézseny – Klokocsó – Kalusa – Nagy Gézseny – Josza – Csecseho

Tartalomgazda