HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 003.

Dátum 1764. február 24.
Jelleg

12. oldal latin nyelvű, egyszerű másolat, külön mellékletek nélkül.

Szöveg

Bully: Conscriptio antea Baxaniano, modo vero per defectum sexus masculini Vékonyiani recenter Vékonyiano-fiscalis portionis in possessione Bully, comit. de Szabolch habitae.
Conscriptio, Balázs Mihály tokaji királyi fisculus készítette, amikor a nevezett portio a Vékony család férfiágon való kihalása miatt a fiscusra szállott.
Sorjában hozza a különböző jellegű alattvalókat.
1) Azon jobbágyok (coloni) nevét, akik örökre alá vannak vetve a földesúri joghatóságnak és jelenleg Krajnyik Mária úrnő, Vékony János özvegye tulajdonában vannak. – Mind név szerint felsorolva. – Jelezve mindegyiknél a lakott vagy lakatlan telek – fiúk – lovak, disznók, ökrök, tehenek, üszők, kecskék, juhok, méhek – üstök – különböző calcaturák – a rétek hozadéka – a bér vagy az évi adó. – Ezen sessiók száma 14.
2) A második csoport a szabad költözködésű taxalisták (váltságfizetők) csoportja, akik szintén Vékony János özvegyének a tulajdonában vannak. – Mind név szerint felsorolva és jelezve mindegyiknél az előbb jelzett adottságok. – A lakott sessiok száma 4 és van 1 deserta. – Ebből a Vékony-féle birtoktömbből Krajnyik Sándor ezer tallér ellenében 4 sessiot és ugyanannyi lakót tart a kezében. – Név szerint felsorolva és jelezve mindegyiknél az adottságok. – Ugyancsak ebből a birotktömbből Szalontay János özvegye 200 forint értékben két sessiot tart zálogban. Lakóik név szerint megnevezve. – Tart még egy harmadik alattvalót, Szücs Istvánt is, de annak nincsen sessioja. – Végül ebből a birtoktömbből tart zálogban egy sessiot 150 frt ellenében. Lakója név szerint megnevezve.
3) A harmadik csoport ismét colonusok csoportja. – Itt is a Vékony-féle birtoktömbből Csikszentkirályi Pletrik László tanácsos egy sessiot tart birtokában Puszta Teleke néven 150 ft. ellenében. – Abban a bérlő zsidó lakik. – Egyetemes kimutatás a Vékony-féle birtok-jogról. – A Vékony-féle alattvalóknak van 14 sessiojuk. – A Vékony-féle taxalistáknak 5 sessiojuk. – Krajnyik Sándor portioja. – Szalontay János özvegyének a portioja 2 sessio. – A Kereki-féle portio 1 sessio. – A Pletriki portio szintén 1 sessio. – A Bully birtokban lévő szántóföldeket évenként szétosztják az alattvalók között ezeknek felvevő képessége szerint, a szétosztott szántókat részben ősszel rozzsal, részben tavaszkor tavaszi búzával, vagy árpával és zabbal vetik be. Valamennyit egyformán értékelve, egy elvetett köböl után négy köblöt lehet várni úgy, hogy az elvetett 140 pozsonyi mérő, ami 205 köbölnek felel meg, a hozadék 820 köböl. Mivel pedig e vidéken a rozs, árpa és zab értéke ugyanaz, még pedig köble 45 krajcár, a 820 köböl után levonva a levonandókat a puszta haszon 610 rajnai forint. – Az itteni kaszálók, kitéve az áradásoknak, 284 szekér szénát hoznak, a hozadék 240.24 frt. – A felsorolt javakon kívül a Vékony János-féle özvegynek a kezén vannak még a következők: a szokott lakóhely, tudniillik a ház, az istálló, a kocsiszín, azonkívül a konyha a mellette lévő kerttel, kerítéssel ellátva, távolabb pedig a csűr, a száraz malom és a káposztás kert. – Krajnyik Sándornak is van az ő birtokrészéhez tartozó majorja, istállója és egyéb a gazdálkodáshoz szükséges épülete. – Mindezeknek a hivatalos felértékelését Vékony János özvegye még korainak találta és nem engedte meg, azért az összeíró szerzett értesülések alapján a következő kimutatást állította egybe. – Vékony János lakóháza nyers építőanyagokból felépítve, náddal fedve, két szobából, atriumból, konyhából és kamarából és pincéből állván felbecsülve 150 forintra. – Az istálló és a kocsiszín 50 forintra. – A konyha egymagában 25 forintra. – A száraz malom 100 forintra. – A csűr a tartozékaival 120 forintra. – A lakótelekhez tartozó kert 25 forintra. – A káposztás kert 10 forintra. – A faluban lévő épület borkimérésre és mészárszékre berendezve. – Míg azon borkimérő, amely a Tokajból a Kereszt-utig vezető út mentén épült, felértékelve 150 forintra. – Az egész összeg 690 frt. – Ehhez hozzászámítva a Krajnyik Sándor kezén lévő javak értéke 200 frt. – Az egész összeg 890 frt. – Az évi jövedelem. – Az említett jobbágyok minden héten két napon át kézi munkát végeznek, akiknek lovaik vagy igás marháik vannak, ugyanannyi napon át fuvart teljesítenek vagy más megfelelő munkát végeznek. A kézi munkáért 12 kr. az igás munkáért 30 kr. jár. – A taxalisták pedig a két rajnai forint taxán kívül 8 napi kézi munkát végeznek, még pedig 4 napon át kaszálnak, à 17 krajcárjával és a többi négy napon át más kézi munkát, 12 krajcárjával számítva. – Ugyanazok a jobbágyok tizedet adnak mindenféle gabonából, de ezt a földesúrnő bizonyos okokból el szokta engedni. – A halászatból, a nádmetszésből jóformán semmi hasznot nem tudnak kimutatni, bár ebben néha segíti őket a kemény tél, de ha a szükség úgy kívánja, mindegyik jobbágy a földesúr részére 5 kéve nádat szokott adni, a halászat címén pedig 4 ft. körüli összeg szokott összegyűlni. – A száraz malom évi hozadéka 60 köböl gabona, köblét 45 krajcárjával számítva. – A borkimérő a mészárszékkel együtt a Vékony urasághoz tartozik, a faluban van felállítva, a zsidó 30 forintjával tartja bérben. – A másik borkimérő és kocsiszín Bully területén azon út mentén van felépítve, amely Tokajból Keresztúthoz vezet, a mostani Szent György ünneptől számítva négy évre 80 forintjával bérbe van adva. – Pletrik László tanácsosnak is van a Vékony-birtokhoz tartozó borkimérője, amelyet a zsidó bérlő 15 forintjával bérli évenként. – A káposztás kertnek és a zöldséges kertnek semmi külön hozadéka nincs, mint hogy a konyha részére szükségeseket termelik. – A pénzbeli hozadék kb. 5 forint. – Az egész terület elég tágas, sok helyen mocsaras vizek tarkítják, egyébként elég termékeny és nagyon alkalmas az állatok legeltetésére. – Az összeíráskor Bully lakói azt a bejelentést tették, hogy amidőn VI. (III.) Károly ezt a Baxai féle fundust érdemei elismeréseül az idősebb Vékony Jánosnak adományozta, az nem állt többől, mint 13 sessióból és csak miután máshová helyezték, fejlődött ily naggyá. A nevezett Vékony János újabb területeket csatolt portiojához önkényes foglalások révén, így jelenleg a külső földterület fele az ő részéhez tartozik.
Baxaiano-Vékony portio.
(Szabolcs m.): Bully

Tartalomgazda