HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 032.

Dátum 1742. szeptember 16.
Jelleg

Hiteles kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio
Preszeker György kamarai főszámvevő által, 1742. július 23. és szeptember 16. közt végrehajtott összeírás, a pozsonyi Magyar Kamara dekretális meghagyása alapján, a modenai herceg összes magyarországi javairól. Kelt Aradon, a fenti napon.
Az összeírás több, mint 200 településre kiterjedő, 212 oldalas könyv. Másolat, melyet 1744-ben hitelesített a kamara egyik officialisa. Bár az összeírás címlapján Zaránd-Arad-Csanád a megyék sorrendje, az összeírás Zaránd-Csanad-Arad sorrendjében halad. A megyeváltást a kivonat szövegében jelezzük.
Borosjenő oppidum
nyitja meg a Zaránd megyei települések sorát. – Subditusok táblázatos névjegyzéke, az alábbi adatokkal: 1. A subditus neve. – 2. Sessiója vagy háza (végig "l" bejegyzés minden subditusnál; a szövegből kiderül: egész sessionatusokról van szó, intra- és extravillanumbeli tartozékokkal). – 3. A sessionalis szántóterület nagysága (pozsonyi mérőben). – 4. Az irtásföld nagysága (ugyanúgy). – 5. A sessionalis rétek (hozamuk: kocsi szénában). – 6. Az irtásrétek (hozamuk: ugyanúgy). – 7. A szőlőskert nagysága (kapásban). – 8. A census vagy taxa összege (Ft-dénárban). – A táblázatos névjegyzéket részletes szöveges magyarázat követi, mely mind az oppidumból eredő földesúri proventus-fajtákat, mind pedig az urbarialis adatokat tartalmazza. Rövidre fogott tartalma: A mezőváros határát gyakran elönti a Fehér Körös kiáradó vize. Ebből adódik az, hogy ténylegesen művelhető s normálisan is termő szántóterület kevés van a határban, s még irtásföldet is inkább csak a partosabb részeken tanácsos készíteni. Annál jobb terepe nyílik az oppidum határában az irtásrét készítésének. Ámde: jóllehet határukból összesen 681 pozsonyi mérőnyi terület megmunkálható lenne, e területből mindössze 81 pozsonyi mérőnyit használnak a földesúri subditusok, ugyanis: "…reliquas vero Militares Nationalistae, portiorem hujus oppidi partem inhabitantes, tenent atque usuant." – A subditusok szolgáltatásai: Megadják a terménytizedet a püspöknek, vagy annak, akinek esetleg a püspök a tizedet árendába adja. A kilencedet a földesúrnak szolgáltatják. (Az összeíró közepes esztendőt véve alapul, megadja pozsonyi mérőben azt a mennyiséget, ami évente be szokott e címen jönni búzából és kukoricából, s ezt a mennyiséget aestimálja is, az egységárakat megadva, majd a végösszeget is kivetve. Ezt a pénzre átértékelést és összebecsérték-kivetést minden földesúri proventus-tételnél elvégezte, illetve feltünteti a conscriptor.) – Borból is megadják a kilencedet (kivéve néhány mentes szőlőt, melyekről az alábbiakban még külön szól a conscriptor). A malac-kilencedet darabonként 5 dénáron megváltják. – Az oppidumban van két földesúri kocsma is. Ezek egyikében az uradalom méri a szeszes italokat egész éven át, a másik fél évig a földesúré, a másik félévben az oppidanusoké. – Van egy földesúri mészárszék is. – Továbbá egy földesúri serfőzőház is, mely "Anno 1737 primo a priori Possessore suo pro Fl 1800 redemptum." (Jól jövedelmez: az évi 200 forintos tiszta jövedelmet is meghozza.) – Hasonlóan jól jövedelmező a földesúr számára a Fehér Körös folyón forgó itteni vízimalom is (évente kb. 330 Ft a tiszta haszna). – Majdnem ugyanennyit (260 forintot) hoz tisztán évente a földesúri pálinkafőzés is. Az uradalom a pálinkát helyileg a saját serfőzőházában szokta főzetni, ott vannak elhelyezve a pálinkafőző üstök is. – Ennek az oppidumnak a határában nincs allodium; ellenben: az uradalmi tisztek konvenciós szénajárandóságának biztosítására két szomszédos kis praediumban: Rokszinban és Kéren, valamint az ugyancsak szomszédos Monyoro nevű falu határában kaszáltat erre a célra szénát az uradalom. – A földesurat az oppidumban megilleti a kereskedési jog, s van egy uradalmi bolthelyiség is e célra; a jogot azonban maga nem gyakorolja, hanem évi 20 forintért bérbeadja, a helyiséggel együtt. – A robot és a dáciák megváltásaképpen évi 80 forintot fizetnek az oppidanusok. Az oppidum területén van három kiváltságos ház is. – Ezeket részletes birtoklástörténeti adatokkal írja le a conscriptor. Az adatok rövid foglalata: Az egyik: az egykori kamarauradalmi provizoré volt. Ennek halála, s az oppidumnak a kamarától a herceghez történt átkerülése után a hercegi uradalom a provizor jogutódaitól 1500 forinton megváltotta; a ház ma az uradalmi prefektus lakása. – A másodikat szintén egy kamarauradalmi provizor, aki egyben királyi harmincados is volt, lakta; ez a ház azonban összeomlott, úgyhogy a legutóbbi tricesimator mind a harmincadvámot, mind a hídvámot a kamara javára már a saját házánál szedte. – A harmadik kiváltságos ház a megyei perceptor particularis-é (= megyei alpénztárnok). – (Ezután a conscriptor egy igen fontos pontra tér át, mely a conscriptióban jelentős helyet foglal el, s a települések nagy részénél probléma és gond: a határőrök – a fentebb említett "militares nationalistae", azaz: a fegyveres határőrszolgálatot teljesítő nemzetiségi, azaz szerb parasztok által bírt földekre, szőlőkre, s ezzel kapcsolatban ezeknek a fegyveres parasztoknak a különleges jogállására. "Praementionati autem militares nationalistae tenent post domos suas terras arabiles, una cum extirpaturis, plus minus Metretarum Posoniensium No. 600, Vineas vero Fossorum 2000, ex his autem Dominio nihil penitus praestant, ex eo quippe, quod ydem armis servire, ac praeterea ad Praefecturam Segediensem certam summam pecuniariam pendere, necnon Arcem hic loci pro parte Regiae Suae Maiestatis reservatam, in suis tamen aedificys et vallatis circa se habitis, usque ad oxiguas Dimunculas, in quibus collocati habeentur, quatuor Pixidary cum uno Corporali (= káplárral) et Pistore custodire obligentur." – Ezután a határőrök kiváltságos helyzete miatt, miután sessionalis pertinenciákon gazdálkodnak, anélkül, hogy a földesúrnak bármit is szolgáltatnának ezek után, kieső földesúri jövedelmeket a fenti, a szolgáltatásköteles subditusokéihoz hasonló számítással kiszámítja a conscriptor, és összegzi is. Ámde ezek a határőrök nemcsak ezáltal csökkentik a földesúri jövedelmeket, hanem: "…praeterea sequentia Praediola sub praetextu militari sibi appropriarunt, signanter: Bentlak, Gerla, Nagy et Kis Gyarmath ex integro, majori autem in parte Tamand, Monosztor, Peskia, Ker, Szakucz, Csarak, Apatelek et Szelistye et Apa, velut in Donationalibus (ti. a modenai herceg javára szóló adománylevélben) comprehensa, quorum benficia constant ex Terris arabilibus et foenilibus…" – Itt a conscriptor ismét szám- és összegszerűen kimutatja: mennyi a dominiumot érintő jövedelemkiesés a fegyveres határőr-parasztok kiváltságos helyzete következtében, hiába a herceg javára szóló királyi donáció. – Van a mezővárosban egy plébániaépület, de olyan romlott állapotban, hogy olcsóbb lenne lebontani, s a helyére újat építeni, semmint a régi, rozzant épületet foltozgatni. Ez az épület egyébként a hercegi uradalom kegyurasága alá tartozik. – A plébánost és káplánját illetően elmondja a conscriptor, hogy mindketten bent laknak az erődben, s a templom is a belső várban van: török mecsetből alakították át katolikus templommá; minthogy az erőd királyi tulajdon, a papok létfenntartásáról, a templom karbantartásáról a kamara gondoskodik. 1738-ig, az akkor még kamarai kezelésben levő uradalom is hozzájárult a papok létfenntartásához évi tizenkét köblös kenyérgabonával. Mivel azonban csak a koldusok katolikusok, s az uradalom subditusai ebben az oppidumban kivétel nélkül görögkeleti szerbek, a jelenlegi hercegi uradalmi prefektusnak szóló instrukcióból ennek a 12 köblösnek évenkénti adományozási szokása már ki is maradt. – Az összeíró a fenti módszert követve írja össze az uradalom valamennyi, oldalt jegyzett települését, praediumát. A fenti kivonat érzékelteti: a határőrvidéki uradalom struktúrája merőben más, mint a belső országrészek, vagy éppen a felső-magyarországi részek uradalmainak struktúrája. A továbbiak során csak azokat az adatokat, illetve településeket jegyeztük fel, ahol a fentiekhez képest eltérések vagy kiemelkedő fontosságú adatok vannak. Megjegyzendő, hogy – a határőrvidék sajátos viszonyai miatt – az urbarialis adatok is meglehetősen sokszínűek.
Gurba:
A falu valósággal be van ágyazva a nagykiterjedésű erdőségekbe, így a sessionalis tartozékok, valamint az irtásföldek területe igen csekély. Subditusonként ez is, az is 1 pozsonyi mérő túlnyomó többségben. De igen kicsi a rétbeli tartozékok területe is. Ez is csak egy kocsi a subditusok többségénél, vagy még ennél is kevesebb. – A robot és a dáciák megváltására évenként 50 forintot fizetnek. – Sem kocsma, sem mészárszék nincs a faluban. – Az egykövű malomért évi 3 Ft árendát adnak a földesúrnak. – A kilenced- és a tizedszolgáltatás: mint Borosjenő oppidumnál, de ők báránykilencedet is adnak. Az irtásföldek után az irtás esztendejét követő harmadik és leteltével szintén megadják a földesúri kilencedet. – Igen érdekes a határőrvidéki, 18. század első felebeli helyzetet még jobban tükröző, a határőrök szinte a törvények feletti kondiciójáról szóló rész még a borosjenői helyzethez képest is: "Ex parte militaris Nationali dantur hic loci Sessionis No 7, ad hasque sessiones possidentur Terrae arabiles metretarum Posoniensium No 28 capaces, quas terras olim subditi Dominales extirparunt, expost autem praementionata militia nationalis pro suo usu, vi et potentia sibi appropriavit, absque pensione Dominio praestari solita, in praesens usque tentas…" De ugyanezt tették a határőrök a subditusok sessionalis és irtásrétjeivel is.
Sikula:
A falu határa annyira vizenyős, annyira pusztítja az árvíz, lepi a nád, a káka, hogy a subditusok kevés szántóterülete, kevés rétje a szomszédos Pipaja és Acsuka kis praediumokban van, odajárnak munkálni a földeket, kaszálni a réteket. – A baj az, hogy a határőr-parasztok e kis praediumok nagyobbik részét is elfoglalták, és összeszorulásra kényszerítették az uradalom szolgáltató subditusait. – Az itteni subditusok megadják a bárány- és a malackilencedet is. Robotjukat, dáciáikat ők is megváltják. – Kocsma, mészárszék nincs. – Egykövű vízimalom van a falu határában, de ez a határőröké, s a censust utána saját kapitányuknak fizetik. – Van itt a subditusok kezén két pálinkafőző üst; egyenkint és évente 2 Ft censust fizetnek érte az uradalomnak. – A határőrökkel kapcsolatban ugyanaz a helyzet itt is, mint Gurba possessióban, azzal a különbséggel, hogy a fenti két praediumon kívül, önkényesen elfoglalták Gáb és Tars kis praediumokat is; szántóterületeit, rétjeit ők munkálják, kaszálják, minden szolgáltatás nélkül.
Csigér:
Az itteni subditusok közt van hat olyan is, akinek csak háza van; e házakhoz pertinenciák nincsenek. Ezek a subditusok csak levélhordozással tartoznak a földesúrnak. Egyébként általában: mint az előző két falu. – Eltérések: Két, egyenként 1–1 kövű malmuk van; mindkettő 1–1 subditus kezén; 3–3 Ft censust fizetnek értük. – Kilencedet adnak méheik után is. A gyakori árvíz miatt azonban, mely a méhlegelőt is pusztítja, igen változó, de általában csekély az ebből eredő földesúri jövedelem. (A conscriptor ennél a falunál nem szól a határőrökről.)
Kontrato:
A falu határa olyan szűk, hogy a subditusok csak kevés irtásföldjükön gazdálkodnak; ezek az irtásföldek azonban korántsem biztosítják megélhetésüket, ezért "panem suum alibi quaerere cogantur". Földjük viszont azért kevés, mert a határőr-parasztok egyszerűen kiszorították, mégpedig fegyveres erővel, az uradalom subditusait a falu jobbik és nagyobb határrészéből. Mindezért maga a falu sem tud fejlődni, egyik napról a másikra tengődő kis település maradt. (Egyébként szolgáltatásaik: mint az előző falvakéi.)
Bokszeg:
Van egy kétkövű vízimalom a falu határán belül, melyet azonban az uradalom monyorói subditusai bérelnek, kövenként évi 6 forintot, összesen tehát 12 forintot fizetnek utána. (Egyebekben: mint az előző falvak.)
Buttyin:
Mint az előző possessiók, de: A faluban három malom működik; közülük egy a községé, ez egykövű vízimalom. Két malom azonban 1–1 subditus kezén van; ezek is egykövű vízimalmok, de elsősorban a környék lakosai hordják ezekre őrletésre kenyérgabonájukat. Mind a községi, mind a magánosok kezén levő malmok után 3–3 Ft az évi census, így évi 9 Ft a malmokból eredő földesúri jövedelem. – A kocsmáltatás fél éven át a földesúré, az év másik felében a falué. (Azt azonban nem mondja meg a conscriptor, hogy melyik naptári félév melyiké.) Az itteni subditusok nagyban űzik a pálinkafőzést; kezükön összesen 19 üst van; mindegyik után évente 2 Ft censust fizetnek a földesúrnak. – A méhkilencedet készpénzen szokták megváltani. (A viszonylag nagy lélekszámú faluban - 80 subditus család - mindössze 23 méhkas van. Kilencedmegváltás címén minden kas után évi 10 dénárt fizetnek be az uradalmi pénztárba.)
Barda:
Mint az előző falu, de az itteni subditusoknak sem malmuk, sem kocsmáltatásuk, sem egyéb beneficiumuk nincs. (Mivel az uradalom falvainak többsége így néz ki, mint Barda: semmiféle beneficiumuk nincs, az alábbiakban, ahol ilyen nyomorúságos körülmények közt élő faluról szól a conscriptio, ot a "Mint Barda" megjegyzést akalmaztuk.)
Voszoja:
Mint Barda.
Algyesti:
Mint Barda.
Hódos:
Mint Barda.
Silingyia:
Amellett, hogy az itteni subditusok is megváltják mind a robotot, mind a dáciákat, tehát taksások, mégis: "…circa reparationem Dominalis Molae in oppido Jenő habitorum Aggerum, praecipue tempore exundationum aquarum necessariis laboribus concurrere tenentur." – Továbbá: Van a falu területén három malom; ezek egykövűek, s mindhárom 1–1 subditus kezén van. Évente 3–3, összesen 9 Ft censust fizetnek utánuk az uradalomnak. – (A szőlőhegy utáni jövedelemről:) "De Procreatione Vinearum in promonthorio Mokrensi habitarum Anno mediocri provenire possunt Urnae No 5…" (Ez utóbbi jövedelmet is átértékeli Ft-den.-ra a conscriptor.)
Járkos:
Mint Barda.
Monyoro:
Mint Barda.
Bersza:
Mint Barda.
Felsőménes:
Mint Barda.
Jarkosztya:
Mint Barda.
Kreszta-Ménes:
Mint Barda.
Kujás:
Mint Barda.
Kavna:
Mint Barda.
Grócs:
Mint Barda.
Lugozo:
Két uradalmi subditus kezén van egy-egy egykövű malom. Ezek vízimalmok. Egyenként 3–3 Ft censust fizetnek értük évente. De ezt is csak akkor teljes összegben, ha a szárazság nem akadályozza meg azt, hogy a két malmot egész éven át üzemben tarthassák a subditusok.
Kisindia:
Ebben a faluban hét, egyenként egy-egy kövű vízimalom van; valamennyi uradalmi subditusok kezén. Összesen évi 21 Ft census utánuk az uradalom jövedelme.
Madrisosti:
A falu természeti adottságai igen mostohák. Egyetlen segítségük: a szilvatermelés: "Hujus Possessionis territorium, velut inter Montes situm, tam exiguum et saxosum est, quod praeter Turcicum Triticum aliud frumentum inseminari nequeat, ob idque, nisi pruneta penes haberentur, Incolae ibidem persistere haud possent." – Még sertést sem tenyésztenek, így a szokásos malac-kilencedet sem adják meg. (Egyébként a mostoha természeti körülmények miatt a lakosok közül sokan el is költöztek innen:) "Hic Loci quidem antea plures Incolae habebantur, verum propter angustiam et sterilitatem territory aliorsum migrare debuerunt." – Van a falunak egy egykövű vízimalma, de mivel ez csakis erős esőzés idején forog, másodévenként 1 Ft 50 dénár censust fizetnek érte mindössze.
Zöldes:
Mint Barda, de: van egy egykövű vízimalmuk, mely után a falu évi 3 Ft censust fizet. – Vetéseikben a gyakori és erős vízmosások nagy károkat tesznek, mert kimossák a földbe vetett magot.
Solymos:
Mint Barda.
Szaturo:
Mint Barda.
Szerb:
A Kőrös folyó kanyargó medre, elágazásai az utóbbi évek során a falu határának 1/3 részét elfoglalták. Egyebekben: mint Barda.
Szakas:
Mint Barda, de van egy egykövű, csak erős esőzések idején forgó malmuk; mivel csak időszakosan használható, évi censusuk is csak 1 Ft 50 den.
Gurahoncz:
Mint Barda.
Mostyesti:
Mint Barda.
Boncseti:
Mint Barda.
Lonka:
Mint Barda.
Ples:
Mint Barda.
Bogyesti:
Mint Barda, de: van két, egyenként egykövű malom az uradalmi subditusok kezén. Évente 2 Ft censust fizetnek értük egyenként.
Almás:
Mint Barda, de: a Fehér-Kőrös gyakran elönti vetéseiket, s ilyenkor még a vetőmagot sem kapják vissza aratáskor, illetve csépléskor.
Alsó-Csél:
Mint Almás, de itt van egy malom a subditusok kezén, melynek évi censusa csak 2 Ft, "propter exiguitatem usus".
Felső-Csél:
Mint Alsó-Csél, de az itteni malom után a subditusok évi 3 Ft censust fizetnek.
Plost:
Mint az előző két falu, a Fehér-Kőrös pusztításai szempontjából, de itt malom nincs.
Rekszeg:
Mint az előző, de itt annyira gyakori a vízkár, hogy a lakosok meg sem próbálnak mást termelni, mint kukoricát.
Sebes:
Mint Buttyin, a kocsmáltatás szempontjából is, de itt külön is feljegyzi a conscriptor: a kocsmában nemcsak bort, de pálinkát is mérnek. – Továbbá: itt három, egyenként egy-egy kövű malom van a subditusok kezén. Évi 3–3 Ft a census utánuk.
Zlatina:
Mint Barda.
Szelegysán:
Mint Barda.
Láz:
Mint Barda.
Monyásza:
Mint Barda, de az ittenieknek van két vízimalmuk, melyek után évi 3–3 Ft censust fizetnek.
Nyágra:
Mint Barda.
Doncsin:
Mint Barda, de az itteni subditusok kezén összesen 4 vízimalom van; köztük egy kétkövű, a többi egykövű. Kettőért 3–3, kettőért pedig 2–2 forintot fizetnek censusként évente.
Zemerczel:
Mint Barda. Hozzájárul még, hogy itt a hegyek annyira beszorítják a falu határát, hogy a termőterület nagyon kevés, jóllehet a földben megterem nemcsak a kukorica, de a búza is.
Kertes:
Mint Barda.
Prásesti:
Mint Barda, de az ittenieknek van egy vízimalmuk, mely után évi 3 Ft censust fizetnek.
Szuszány:
Mint az előző possessiók, de innen négy subditus-család házát és sessionalis tartozékait egyaránt elhagyva megszökött, mégpedig: "propter interessentiam in his partibus exercitorum praedociniorum". A megszökött (a fentiek szerint inkább és helyesebben: elmenekült) családok taxáját az ittmaradottak megfizetik az uradalomnak. – A faluban levő két, egy-egy kövű malomért 3–3 Ft évi censust fizetnek.
Bohány:
Mint a Szuszányt megelőző possessiók, de itt három, egyenként 1–1 kövű malom van, ezek évi censusa 3–3 Ft.
Ignesti:
Mint Barda.
Mosesti:
Mint Barda.
Nadalbesti:
Mint Barda.
Minyád:
Mint Barda.
Dezna:
A kocsmáltatás joga itt fél éven át a földesúré, a másik félévben a falué. – Az uradalmi subditusok kezén van öt, egyenként 1–1 kövű malom, ezek vízimalmok; egyenként 3–3 Ft évi censust fizetnek utánuk.
Govásdia, Felső-Krokna, Krajkova, Berendia, Dumbravicza (Szeriny-nyel együtt), Revetis, Alsó-Krokna, Valle Máre:
Valamennyi: mint Barda.
Diecs (Sára-val együtt):
Igen érdekes adat: Sára possessio lakosai a rablók garázdálkodásai miatt mindenstül átköltöztek Diecsbe: "Praemittendum hic venit, quod Incolae Possessionis Sáára propter praedocinia ad possessionem Diecs semet transtulerint, taliterque appertinentias illius Possessionis desertae cum Incolis Diecs inter se divisas simul usuent…" és együttesen fizetik a taxát is, s egy faluként adják a két falu pertinenciái után az egyéb köteles szolgáltatásaikat is. Az így kialakult ikerfalunak van egy kétkövű vízimalma is a Kőrös folyón, mely után évi 12 Ft censust fizetnek.
Jószás:
Mint Barda.
Zembra:
Mint Barda, de itt van egy vízimalom is, melynek évi censusa 3 Ft.
Jószáshely:
Mint az előző, de itt öt, egyenként 1–1 kövű vízimalom van; 3–3, összesen tehát 15 Ft censust fizetnek utánuk évente.
Holt:
Mint az előzők, de: itt a szeszélyes Körös folyó úgy összeszorította a falu határát, hogy lakosai: "…in silvam semet recipere et supra ripam ejusdem fluvy collocare debuerint…" – Továbbá: van itt egy Szerb János nevű nemes, akinek van szántóföldekből és rétekből álló birtokrésze. Tulajdonjogát azonban csak bizonyos vizsgálatokról, tanúkihallgatásokról szóló oklevelekkel tudta bizonyítani. Azt állította most is a conscriptornak, hogy a birtokjogát igazoló donációs levelet egy faodúba rejtette el, hogy az ott vészelje át a háborús időket. De egy erdőtűz alkalmával az odvas fa az adománylevéllel együtt elégett.
Fényes (Mézessel együtt):
A két falu olyan közel fekszik egymáshoz, hogy gyakorlatilag itt is ikerfalu alakult ki: "…hae duae Possessiones velut ad invicem conterminatae, per praespecificatos Incolas simul usuatur…", s együtt szolgáltatnak is. – Továbbá: a Holt possessiónál említett Szerb János itt egy földesúri fundust művel, fizet érte évente 1 aranyat, vagyis 4 forintot. Egyebekben: mint Barda possessio.
Dulcete:
Mint Barda, de: a faluban van egy deserta domus is, melynek tartozékait a falubeli subditusok használják, s szolgáltatnak is utánuk.
Rossia:
Mint Barda, de: van itt három vízimalom, melyek után egyenként 3–3 forintot fizetnek censusként évente.
Honcz:
Mint az előző, beleértve a 3 vízimalmot is.
Talpas:
A falu határa csaknem állandó árvízveszélyben van. A folyó esztendőben azonban úgy elöntötte a falu határát a víz, hogy az uradalom átengedte itteni subditusainak a szomszédos Tóthfalu praediumot, mely magasabb fekvésű, s most azt művelik, a helybeli sessionalis földeket elhagyva. – Van egy vízimalmuk, mely után évi 6 Ft censust fizetnek. – A kocsmáltatás fél éven át a földesúré, a másik félévben a falué. Ez idő szerint azonban a falubeliek a földesúri félévet évi 5 forinton megváltják, így egész éven át ők kocsmáltatnak.
Tótfalu praedium:
A földesúri szántóterületet ez idő szerint a talpasiak munkálják; megadják a kilencedet utánuk. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Csörmöj:
A falu neve egykor Hódos volt. Új nevét onnan kapta: "…quod quidam Incola Csörmöj vocatus in loco illo, qui nunc incolitur, Apiarium suum habuerit…", s most már a donációs okmányokban - így a modenai herceg javára szólóban is - ezen az új néven szerepel az egykori deserta, de újra telepített Hódos possessio. – A szárazkocsmáért évi 10 forintot fizetnek. – Egy malmuk után évi 3 forintot. – Egyébként: mint az előző falvak.
Kelmegyer praedium:
E praedium fele már Bihar megyébe esik. A praediumbeli szántókat a csörmöjiek használják, s megadják utánuk a földesúrnak a terménykilencedet. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Barakony:
Mint Barda.
Kalácsa praedium, Talmács praedium, Ököritő praedium:
Ez utóbbi három praediumhoz tartozó földesúri szántóterületeket uradalmi subditusok művelik, megadván utánuk a terménykilencedet. A praediumok azonban határterületre esnek, egyik felük Bihar megyébe tartozik már. Így a hercegi uradalomhoz tartozó allodiális rétek ezekben a praediumokban nincsenek, mert az azonos nevű bihari possessiók a fele birtoklás és a névazonosság jogán ezeket a réteket a maguk használatára kaszálják.
Somostyesti (Alias: Szamos):
A falu mindössze 4 éve kezdett újratelepülni: "Haec possessio ab antiquo semper praedium existens, ab anno dumtaxat 1738. impopulari cepit…" Egyébként: mint Barda possessio.
Söprős:
A falu a Fehér- és a Fekete-Kőrös közt fekszik. A két szeszélyes folyó egyre több területet vesz el a falu határából, s változtat át szittyós, nádas területté. Egyébként: mint Barda possessio.
Bethlenyes praedium:
E praedium földesúri szántóterületeit a söprősi subditusok művelik; megadják utánuk a terménykilencedet. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Kerelős:
Az árvíz ugyanúgy pusztítja e possessio határát is, mint a söprősit. Egyébként a söprősivel azonos úrbéri viszonyok.
Ölved praedium:
Földesúri szántóterületeit a kerelősi uradalmi subditusok művelik, megadva utánuk a termés kilencedét. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Apáti:
Mint az előző possessiók, azzal a különbséggel, hogy ennek a falunak határa nem szenved annyit az árvíztől.
Csanakszeg praedium, Városkszeg praedium:
Mindkét praedium földesúri szántóföldjeit az Apáti possessióbeli subditusok művelik. Megadják utánuk a kilencedet. – Allodiális rétek (mindkét praediumban; hozamuk: kocsi szénában).
Belinszeg praedium:
Ebben a praediumban csak allodiális rétek vannak (hozamuk: kocsi szénában).
Szintye:
Mint Barda, de: itt van egy kétkövű vízimalom, melynek censusa évi 6 Ft.
Barnót praedium:
A praediumban csak földesúri szántóterületek vannak, melyeket azonban az uradalom nem allodiálisan művel, hanem saját subditusainak szokott kiadni művelésre, a termés kilencedéért.
Vadász:
Mint Szintye – de kétkövű malmának évi censusa 12 Ft.
Kistelek praedium:
Csak allodiális rét van a praediumban (hozama: kocsi szénában).
Morocz praedium:
Földesúri szántóit, a termés kilencedét megadva utánuk, a Vadász falubeli uradalmi subditusok művelik. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). – Allodiális makktermő erdők (termésükön kb. 100 sertés hízhat).
Agya:
A subditusok a szárazkocsmáért évi 20 Ft censust fizetnek; kétkövű malmuk után pedig évi 6 Ft censust adnak.
Sára praedium:
A praedium egykori nagy kiterjedésű földesúri szántóföldjei az állandó árvizek és a magot kiszedő madarak nagy sokasága miatt lassan allodiális rétekké lettek (hozamuk: kocsi szénában).
Miske:
A falu határabeli szántókból egyre nagyobb területet rabol el két rakoncátlan folyó: a Szurtos és a Tyőz vize. A szárazkocsmáért évi 20 Ft censust fizetnek. – Egyébként: mint az előző falvak.
Bélszerind:
Mint Miske, de ők 10 Ft censust fizetnek a szárazkocsmáért, kevesebben vannak, s a falu határa az árvíztől sem szenved annyit, mint a miskeieké.
Kisjenő:
A lakosok csak kukoricát termelnek, egyszerűen azért, mert a határbeli föld "alterius generis sementum haud pateretur". – A szárazkocsmáért évi 60 Ft censust fizetnek. – Kétkövű vízimalmuk censusa évi 12 Ft. – Van itt földesúri hídvámszedőhely is. (Kb. 100 Ft évi jövedelmet szokott hozni.)
Bököny praedium:
Valamikor jó búzatermő szántóterületek voltak ebben a praediumban, de a fékezetlen vizek addig pusztították ezeket a szántókat, hogy néhány esztendeje már allodiális rétekké lettek ezek az egykor jó földek (hozamuk: kocsi szénában).
Nagyszerind:
A faluban egy nemes is van, aki censusért földesúri sessión ül, s paraszti módon munkálja a sessio pertinenciáit. – A falu határa egykor jóval nagyobb szántó- és rét-területekből állott, de jelentős részt szittyós, kákás, szántónak többé nem használható területté változtattak a rakoncátlan folyóvizek. – A szárazkocsmáért évi 65 Ft censust fizetnek. – A faluban van egy háromkövű földesúri malom; mivel azonban a javítás és a karbantartás munkája teljes egészében a subditusok faluközösségét terheli, két követ ingyen használnak ebből a malomból, s csak a harmadikért fizetnek évi 6 Ft censust. – Földesúri hídvámszedőhely is van e faluban (tisztán meghozza az évi 100 forintos átlagjövedelmet). – Van a faluban egy görög kereskedő, aki az általa fenntartott bolt után évi 12 Ft censust fizet be az uradalmi pénztárba.
Békásöst praedium:
Szántóterületeit - földesúri szántók - uradalmi subditusok szokták megművelni, a termés kilencedét adva meg utánuk. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). A praedium haszonterületeinek tekintélyes részét azonban a csaknem állandó árvíz nádassá változtatta.
Feketegyarmat:
Mint Barda possessio.
Gelvács praedium:
Földesúri szántóit a termés kilencedéért a feketegyarmati uradalmi subditusok művelik. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). A praedium egykori haszonterületeinek nagyobbik részét azonban nádassá változtatták a féktelenül pusztító árvizek.
Ottlaka:
A subditusok szántóföldi gazdálkodása eltér az eddigiektől (a conscriptor az eddigieknél az őszi és a tavaszi kenyérgabona-vetésterületet adta meg): "In Territorio hujus possessionis habentur Terrae arabiles universim Metretarum Posoniensium No 576 capientes, unde tertialitate pro quiete alternatim relinqui solita, in alys duabus tertialitatibus inseminari queunt Tritici Metretae No 309 1/3… item de Tritico Turcico inseminantur Metretae No 56…" – Egyebekben: mint a közvetlenül előző possessiók.
Megyes praedium:
Nagy kiterjedésű allodiális rétek (400 kocsi széna is megterem rajtuk).
Pilly:
Mint Barda.
Gyulavarsánd:
A szárazkocsmáért a nagylétszámú possessio subditusai évente 230 forintot fizetnek censusként az uradalmi pénztárba. – Van két malmuk (pontosabb leírást nem ad róluk a conscriptor) évi 18 Ft a census. – Egyebekben: mint az előzők.
Sikló:
A falu határa szűk, a subditusok számához viszonyítva. A szárazkocsmáért évi 200 Ft censust fizetnek. – Állati erővel üzemben tartott malmukról ezt írja a conscriptor: "Mola Jumentalis hic datur 1, hocce Anno saltem erecta et nondum usuata, ubi tamen ad usum pervenerit, praestabuntur Fl 6." – Egyebekben: mint az eddigiek.
Bánkuta praedium:
A terjedelmes praediumban egykor jó földesúri szántóföldek is voltak, "hae vero per diuturnum neglectum incultum in foenilia conversae sunt…" ezért most már csak allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). A praedium másik részét pedig árverés útján ("per licitationem") legelőnek szokta kiadni az uradalom. (A legutóbbi árverésen 225 Ft évi árendát értek el érte! – A magas árenda okát lásd alább Bánhegyes praediumnál; itt ugyan nem indokolja, de az analóg helyzet igen valószínű.)
Boros praedium:
Szántóterületeit az idén még 100 forintért bérelték a siklóiak, de a következő évtől kezdve a termés kilencedét fogják adni utánuk ők is.
Kamarás praedium:
A terjedelmes praedium egyik része szántóterület, melyet uradalmi subditusok munkálnak a termés kilencedéért, másik része azonban kiterjedt allodiális rét (évi 400 kocsi szénát is kaszálni lehet rajta).
Szinitye:
Mint a fentebbi falvak, de a szárazkocsmáért évi 25 forintot fizetnek censusként; háromkövű vízimalmuk után pedig évi 18 forintot.
Nadab:
Mint Szinitye, de a szárazkocsmáért évi 50 forintot fizetnek, 3 kövű malmukért azonban ők is 18 forintot, mint azok.
Karans praedium, Kovásd praedium:
Mindkét praedium szántóit a termés kilencedét szolgáltatva utánuk, uradalmi subditusoknak kell megmunkálniuk. – Mindkettőben: allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). – Mindkettőben: a legelőterület a folytonos árvizek miatt úgy tönkrement, hogy legfeljebb a szántóföldi munkálatok során dolgozó igásállatok legelhetnek rajtuk, egyéb hasznot nem lehet róluk levenni.
Erdőhegy:
A falu határában levő szántóterületek olyan sivárak, hogy csak tavaszi vetést szoktak beléjük vetni az itteni uradalmi subditusok. – A szárazkocsmáért évi 60 Ft censust fizetnek; kétkövű vízimalmuk után pedig évi 12 forintot. – Egyebekben: mint a közvetlenül előző falvak.
Szederke praedium:
Szántóit az uradalmi subditusok munkálják, megadva utánuk a kilencedet. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). A praedium egy részét - szintén szántók és rétek -, az Edelspacher család Sima possessióhoz bírja.
Somos:
A szárazkocsmáért évi 20 Ft censust, kétkövű vízimalmuk után évi 12 Ft censust fizetnek az uradalmi subditusok. – Egyebekben: mint az előző falvak.
Csintye:
A falu határából a szántóterületek háromnegyed részét elhódították a vadvizek. – A szárazkocsmáért évi 50 Ft censust fizetnek. – A falu belterületén van egy katonai tiszti kvártélyház. Ezenkívül: az uradalom megengedte az egyik megyei officialisnak is, hogy a fenti tiszti kvártélyépülettel kb. azonos nagyságú lakóházat építtethessen magának a faluban, saját költségén.
Fajdos praedium:
A praediumnak csak egy része a modenai hercegé, másik része azonban ez idő szerint nemes Bibics Jakabé (részletes birtoklástörténeti adatok). Sőt: az Edelspacher családnak is van ebben a praediumban egy kétkövű vízimalma. A hercegi birtokrész földesúri szántóterületeit az uradalmi subditusok művelik, megadva utánuk a kilencedet. – Allodiális rétek (hozamuk kocsi szénában). – Érdekes megjegyzésként elmondja e praediumnál a conscriptor, hogy a modenai herceg javára szóló vagyonátruházási okmányban itt, Csintye falu határában, illetve mintha határszomszédos lenne a csintyei határral, egy "Egyház" nevű praediumot is megkapott a herceg. A lakosok a conscriptornak eskü alatt vallották, hogy ilyen praedium sosem létezett sem Csintye falu mellett, sem sehol a környéken. Ellenben: az egyik csintyei jobbágy a falun kívül, a falusor házaitól jó messzire épített magának "egy ház"-at, s ezt a magánosan álló házat hívják a helybeliek félig tréfásan "Egyház"-nak. Ezt a házat azonban Csintye falunál már egyszer számba vette a conscriptor. Helyszíni összeíró munkája nyomán így helyesbíti az okmány téves adatát. – A conscriptor eddig anélkül, hogy ezt külön feltüntette volna, Zaránd megyei településeket, illetve praediumokat sorolt fel, írt össze. Az ez után következők elé azonban fejcímbe beírta: "In Comitatu Csanadiensi", tehát az ez után következő birtokegységek Csanád megyeiek!
Battonya:
A fentebb ismertetettekkel azonos urbarialis viszonyok. Külön beneficiumaik sincsenek, kivéve azt, hogy a szárazkocsmát évi 60 forinton megváltják.
Bánhegyes praedium:
A praediumban földesúri szántóterület nincs, allodiális rétje azonban évente 300 kalangya szénát hoz. – Itt néhány falunál, talán a tájegység szokását követve, a conscriptor a szénahozamot kalangyában adja meg. – A praediumbeli nagy legelőterületet árverés útján szokták legeltetésre kiadni évente. Az idén a marhakereskedők 600 forintra verték fel az árverésen a legelőterület évi bérét. Ennek a nagy ugrásnak az a magyarázata, hogy az országutak hatósági lezárása miatt a felső országrészekbe nem hajthatták innen tovább az állataikat, visszafelé hajtani őket a déli országrészekbe túl költséges és veszélyes is lett volna. Ezért bérelték ki a szokásosnál többszörös bérért az itteni jó és terjedelmes legelőterületet, s itt hosszabb tartózkodásra is berendezkedtek, kunyhókat is építettek, s úgy legeltetik nagyszámú marhacsordáikat.
Tornya:
Mint Battonya, de ők 30 forintot fizetnek évente a szárazkocsmáért.
Kupa praedium:
Allodiális rétek (hozamuk: kalangyában). Az idén azonban, nyilván a Bánhegyes praediumnál közölt oknál fogva, 200 forintért teljes egészében legelőterületnek adta ki árverésen az uradalom ezt a praediumot is.
Kunágota praedium:
A conscriptor az itteni szántóterület terméslehetőségeit és jövedelmezőségét arra az esetre számítja ki, "si impopularetur" a praedium. – Allodiális rétek (hozamuk: kalangyában). – Az utóbbi időben azonban az egész praediumot legelőterületnek szokta árendába kiadni az uradalom. Az idén az előző évek szokásos 280 Ft körüli évi bére helyett, nyilván a Bánhegyes praediumnál közölt okoknál fogva, árverésen 700 forintért sikerült bérbe adni.
Kamarasity praedium:
Az előző évekbeli, 170 Ft körül mozgó bérleti díj helyett az idén ezt a praediumot is teljes egészében legelőterületnek vették ki 400 forintért a fentebb írt marhakereskedők.
Bogyzás praedium:
Allodiális rétek (hozamuk: kalangyában).
Földvár praedium:
A praedium egyik felében: allodiális rétek (hozamuk: kalangyában). A praedium másik fele legelőterület, melyért a szokásos évi 50 Ft körüli bér helyett az idén a marhakereskedőktől 300 Ft bért sikerült árverésen elérni.
Kaszaperek praedium:
Az egyébként évi 250 Ft értékű szénát hozó praediumot az idén árverésen 600 forintért vették ki bérbe marhalegelőnek a marhakereskedők.
Dombiratos praedium:
Földesúri szántóit az uradalmi subditusok művelik, a termés kilencedét szolgáltatva utánuk. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). – A praediumban levő kútnak állatitatás céljára történő bérbeadásából évente 25 Ft szokott befolyni az uradalmi pénztárba.
Vecskés praedium:
Az egyébként 120 Ft értékű szénát évente hozó praediumot árverésen az idén 200 forintért vették bérbe a marhakereskedők.
Moroda:
Mint Battonya, de: a conscriptor külön feljegyzi: Pandaszy kapitány, a jenői vár kapitánya olyan mértékben vegzálja teljesen indokolatlan és jogtalan szolgáltatások követelésével és végrehajtásával az itteni lakosokat, hogy ha azok rövidesen nem kapnak oltalmat és jogorvoslatot, akkor kivétel nélkül meg fognak szökni innen.
Szöllős:
Mint Battonya, de ők 25 forintot fizetnek a szárazkocsmáért, s a Csigér nevű patakon forgó kétkövű malomért évi 6 forintot; ugyanennyi censust adnak a Gyarmat praedium melletti, szintén kétkövű malmukért is.
Vecserinyi praedium:
Földesúri szántóit, bár a Csigér nevű folyócska vize erősen pusztítja őket, uradalmi subditusok művelik, a kilencedet megadva a termésből. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Pankota:
Mint az előző falvak, de van szőlőhegyük (területe: kapásban); szőleik kilencedkötelesek. – A szárazkocsmáért évi 30 Ft censust fizetnek. – A falu belterületén van az uradalmi provizori lakás célját szolgáló uradalmi lakóépület, tartozékai azonban nincsenek. Az itt épült börtönt egyaránt használják az uradalom és a megye rabjainak fogvatartására.
Muszka:
Mint az előző falu, az uradalmi épületektől eltekintve. – A szárazkocsmáért évi 25 Ft censust fizetnek.
Sombol praedium:
Kevés földesúri szántóját uradalmi subditusok művelik, a termés kilencedét adva meg utánuk. – Allodiális rétjeit teljes egészükben elhódította a víz.
Magyarád:
Mint Muszka, ugyanannyit fizetnek a szárazkocsmáért is.
Sentus praedium:
Szántói mint Sombol praediuméit. – Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Almás:
Mint Muszka, de a szárazkocsmáért, kevesebben lévén, évi 5 forintot fizetnek.
Dud:
Mint Almás, ugyanannyit fizetnek a szárazkocsmáért is, de a dudiaknak nincs szőlőhegyük.
Agris:
Mint Muszka, de a szárazkocsmáért évi 20 forintot fizetnek. – Továbbá: van itt öt mészégető kemence, de ezek csak 5 Ft 40 dénár körüli tiszta hasznot szoktak hozni összesen az uradalomnak. Lakik itt két határőr-paraszt is. Sem a házaik, sem azok pertinenciái után semmit sem szolgáltatnak.
Taucz:
Mint Dud, de a szárazkocsmáért 16 forintot fizetnek évente.
Nádas:
Mint Taucz, de a szárazkocsmáért évi 14 forintot fizetnek. Három vízimalmuk után pedig évi 9 forintot.
Aprics:
Mint Dud és Taucz; a szárazkocsmáért évi 9 forintot fizetnek.
Kerék:
Mint Aprics, de a szárazkocsmáért évi 45 forintot fizetnek.
Draucz:
Mint az előző falu, de a szárazkocsmáért évi 6 Ft a censusuk, két vízimalmukért pedig szintén 6 Ft.
Aranyág:
Mint Draucz; két malmukért is ugyanannyit fizetnek, a szárazkocsmáért azonban csak évi 5 forintot.
Fizegy praedium:
Allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában).
Bothfalu praedium:
Földesúri szántóit az uradalmi subditusok művelik, megadják utánuk a kilencedet.
Ternava:
Mint Muszka, de: kevés szőlejük a jenői promontóriumon van. – A szárazkocsmáért 9 forintot fizetnek évente.
Kurvakér:
Mint Ternava. Szőleik is a jenői szőlőhegyen vannak. – A szárazkocsmáért évi 15 forintot fizetnek.
Galsa:
Mint Kurvakér, de szőleik a saját határukban levő szőlőhegyen vannak. – A szárazkocsmát nem váltják meg. – Továbbá: a rác határőröknek jelentős mennyiségű szántóik s szőleik vannak itt, de katonai kiváltságukra hivatkozva, semmit sem fizetnek utánuk az uradalomnak.
Bernod praedium:
Bár a modenai herceg ezt is megkapta a vagyonátruházásról szóló okmány tanúsága szerint, mely e praediumot is név szerint felsorolja, tulajdonképpen birtokba nem vehette, mert az egész praediumot, annak szántóit a rác fegyveres határőr-parasztok használják, kik a vagyonátruházásról egyszerűen nem vesznek tudomást, katonai kiváltságukra hivatkozva semmit sem szolgáltatnak a praedium használatáért.
Siria:
Mint Galsa, de ők a szárazkocsmát is megváltják évi 30 forinton. – Itt is vannak rác határőr-parasztok, akik sem szántóik, sem szőleik után senkinek semmit sem fizetnek.
Kazimir praedium:
Földesúri szántóit szintén a rác határőr-parasztok használják, semmit sem szolgáltatva utánuk; a praedium egyik részébe azonban beengedik az uradalmi subditusok állatait, legeltetésre.
Koza praedium:
Mint az előzőt, ezt is a rác határőrparasztok használják, ezért sem fizetnek semmit. Sőt: mivel ez a praedium egy kis dombon fekszik, a szántógazdálkodás mellett már van vagy 100 kapásnyi szőlejük is; igaz. ezek a szőlők még frissen telepített szőlő-számba mennek.
Kör praedium:
Mind szántóit, mind rétjeit a rác határőr-parasztok használják, de itt sem fizetnek senkinek semmit.
Eddig tartottak a Csanád megyei települések; most rátér a conscriptor az Arad megyei possessiókra és praediumokra.
Ménes:
Mint az előző falvak, de: a szárazkocsmát évi 40 forintért váltják meg. – Szőlőhegyükön extraneusok bírják az 1000 kapásnyi szőlőterületet. – A faluban van egy terjedelmes uradalmi épület, melynek nagyobbik része magtárrá van átalakítva.
Panád praedium:
Szántóit, rétjeit a Solymos possessióbeli rác határőr-parasztok használják, semmit sem szolgáltatnak utánuk senkinek.
Kuvin:
Mint Ménes, de: ők a szárazkocsmáért 45 forintot fizetnek évente; szőlőhegyük szőleit részben extraneusok bírják, de a falubeli subditusoknak is van ott szőlejük.
Keresztur praedium:
Szántóit, rétjeit a sobotheli rác határőr-parasztok használják, senkinek semmit sem fizetnek utánuk.
Kovasincz:
Mint Kuvin, de a szárazkocsmáért 47 forintot fizetnek évente; szőlőhegyükön saját szőleik vannak.
Radna:
Mint Kovasincz, de ők 20 forintot fizetnek a szárazkocsma megváltásáért évente. – Van itt egy királyi harmincadvámszedő-vámházépület is. – A ferences atyák konventje még nincs egészen készre felépítve, de az itteni Mária-kegyképhez egyre többen zarándokolnak máris. (A conscriptor megemlíti a rohamosan fejlődő búcsújáróhelyen történt csodálatos gyógyulásokat is.)
Nikalaka (=Mikalaka):
Mint Kovasincz, de: kaszálóikat erőszakkal használja Bibics glogováczi kapitány. – Taxát nem fizetnek, mert csaknem megszakítás nélkül előfogatot követel rajtuk az aradi királyi erőd katonai parancsnoksága, ezzel legalább évi 100 Ft taxajövedelemtől fosztva meg az uradalmat. – A szárazkocsmáért 10 Ft évi censust fizetnek. – A Maros folyón forgó két vízimalmuk után az évi census 12 Ft.
Soffronya praedium, Szenttamás praedium, Szaraczháza praedium, Varjasház praedium:
Bár a fenti négy praedium is a modenai herceg jogos birtoka, mind a négyet az aradi királyi erőd katonasága saját céljaira használja, amint a herceg birtoklásjogának keletkezése előtt is használta már; így e praediumokból egyetlen dénárnyi hasznot sem húzhat az uradalom.
Ezzel zárul a szorosabb értelemben vett összeírási rész; de a conscriptor még két zárófejezetet iktat be összeírásába, mielőtt formálisan is lezárná az általa kidolgozott conscriptiót. E két zárófejezetben járásonként, azon belül judicatusonként megadja az uradalomhoz tartozó allodiális erdőségek jegyzékét is. – Sajnos, ennek az erdő-összeírásnak mezőgazdaság történeti forrásértéke csekély, mert eltérően az egész conscriptióban tanúsított aprólékosságtól, itt csak azt adja meg a conscriptor: az erdőségekben a subditusoknak hány sertése hízhat meg évente makkos esztendőben, s mennyi ebből a várható makkbér-jövedelem. Az erdőjegyzék bevezetőjében meg is jegyzi a conscriptor: azért nem falvanként kerítette sorra az erdőket, miután azok "communiter tum pro glandinatione, tum pro Lignatione per Incolas usuentur." – A fenti adatokból arra lehet következtetni, hogy az erdők tölgyerdők lehettek, esetleg bükkösök is köztük, de arra is, hogy itt, a határőrvidéken még a kor színvonalát megközelítő erdőgazdálkodás sem folyhatott. Így pl. nincs deszkametszőről szó a conscriptióban, stb.
A modenai herceg javai.
(Zaránd, Arad, Csanád m.): Boros Jenő oppidum – Gurba – Sikula – Csigér – Kontrato – Bokszeg – Buttyin – Barda – Voszszoja – Algyesty – Gross – Hodos – Silingyia – Járkos – Monyoro – Bersza – Felső Ménes – Jarlosztja – Kreszta Ménes – Kuja = Kujás – Kavna – Lugozo – Kis India – Madrisesty – Zöldes – Solmos – Szaturo – Szerb – Szakas – Gurahoncz – Mostyesty – Boncsety – Lonka – Ples – Kakaro – Bogyesty – Almás – Also Csél – Felső Csél – Plost – Rekszeg – Sebes – Zlatina – Szelegysán – Lááz – Monyásza – Nyágra – Govasdia – Felső Krokna – Krajkova – Berendia – Dumbravicza (Szeriny-nyel együtt) – Revetis – Alsó Krokna – Valle Máre – Diecs (Sáára-val együtt) – Joszás – Joszássel (= Jószáshely) – Hold (=Holt) – Finyes (Mizes-sel együtt) – Dulcete – Rossia – Honcz – Talpas – Tottfalu praedium – Csörmöj (olim: Hodos) – Kelmegyer praedium – Barakony – Kalácsa praedium – Talmács praedium – Ököritó praedium – Szomostyesty (alias Számos) – Söprős – Bethlenyes praedium – Kerelős – Ölved praedium – Apathy – Csanakeszeg praedium – Városkeszg praedium – Belinszeg praedium – Szintye – Barnoth praedium – Vadász – Kistelek praedium – Morocz praedium – Agya – Saára praedium – Miske – Bél Szerind – Kis Jenő – Bököny praedium – Nagy Szerind – Bekás öst praedium – Fekete Gyarmath – Gelvács praedium – Ottlaka – Megyes praedium – Pilly – Gyula Varsand – Siklo – Bankuta praedium – Boros praedium – Kamaras praedium – Szinitye – Nadab – Karans praedium – Kovásd praedium –- Erdőhegy – Szederke praedium – Somos – Csintye – Faidas praedium – Battanya – Ban hegyes praedium – Tornya – Kupa praedium – Kunágot (=Kunágota) praedium – Apacza praedium – Kamarasity praedium – Bogyzás praedium – Földvár praedium – Kaszaperek praedium – Dum Iratos (=Dombiratos) praedium – Vecskés praedium – Moroda – Szöllős – Vesserinyi praedium – Pankota – Muszka – Sombol praedium – Magyaráth – Sentus praedium – Almás – Dud – Agris – Taucz – Nadas – Aprics – Kerék – Draucz – Aranyagh – Fizegy praedium – Buttfalu praedium – Ternava – Kurvakér – Galsa – Bernod praedium – Casimir praedium – Cosa raedium – Kör praedium – Ménes – Panád praedium – Kuvin – Keresztur praedium – Kovasincz – Radna – Nikalaka – Soffronya praedium – Szent Tamás praedium – Szaraczhaza praedium – Varjasház praedium

Tartalomgazda