HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 043.

Dátum 1698. július 12.
1752. január 8
Jelleg

45 oldal, német, 1752. január 8-i másolat.

Szöveg

„Beschreib-und Schätzung” Összeírás: subditusok száma, úrbéres bevételek, falvak területe művelési áganként. Birtokos: nincs jelezve. Összeíró: nincs feltüntetve. Az eredeti példányt a másolattal Johann Baptist Cronberg, k. k. Archiv Secr. és Registrator vetette egybe. 1752. január 8.
Sellye:
A falu mérföldben megadott távolsága, Eszéktől, kiterjedése mérföldben, a vele határos helységek neve, égtájak szerint felsorolva. – A területéhez tartozó szántóföldek holdban, rétek holdban, rossz fát adó (von schlechten Brenn Holz) erdő, tűzifa-szedésre alkalmas, kiterjedése ugyancsak holdban. – A falu lakói kálvinisták. – Puszta templomuk kőből épült. – A lakosok (összesen) fél- és negyedtelken laknak, ezek egésztelekben megadott száma. Házas zsellérek összesen. – Minden egész jobbágytelek után a földesúrnak évente 3 ft. censust tartoznak fizetni, ennek összértéke. – Egész telkenként évente 52 napos robottal szolgálnak, ez forintértékre átszámolva, összesen. – A házas zsellérek censusa egyenként és összesen. Ugyancsak 52 napos robotjuk forintértékben. – Házatlan zsellérek (Holden) összesen, évente 9 napot robotolnak, ennek értéke forintban. – A kocsmáltatás joga földesuruk részére Szent Györgytől Szent Mihály napig tart, ennek becsértéke. – A mészárszék censusa. – A halászóhely esetleges jövedelme, a szokásos kilenced összege. – Összes haszonvételek forintértéke. – 6%-os tőkeértéke forintban.
Kopáts:
Szántó-, rét, erdő lásd: Bellye – Jobbágyok, házas zsellérek összesen, mint Béllyén – census, robot, educillum és mészárszék adója, halászóhely jövedelme és a kilenced lásd fent – Malom censusa, tölgyerdő censusa.
Darotz:
Fentieken kívül az itt lévő pusztatelkek földjeit a házatlan zsellérek élték, censust fizettek utánuk.
Laszka:
Lásd fent. – Erdeje makkoltatásra és tűzifa, valamint építőanyagnak is alkalmas. Ennek censusa. – Laszkától kezdve a helységek távolságát már általában Siklóstól adják meg, mérföldben.
Kisfalud:
A szokásos adatokon kívül szőlők, „100 gebaute und 200 ungebaute Tagwerkh”. – Lakói rácok, göröghitűek.
Baan:
Hegyes, mocsaras vidéken fekszik. – Szőlők, mint Kisfaludnál. lakói, mint Kisfaludnál. – Malom censusa.
Baranyavár:
Szőlők, lásd: Kisfalud. – A szőlővel bíró helységekben a jobbágyok a szőlők használatáért 1 ft-tal magasabb censust fizetnek, mint a többiek. – Puszta telkek használatát lásd Darótznál.
Monostor:
Bozótos erdeje van. – Lakói katolikus rácok. – Puszta telkek, mint Darótznál. – Az összeíró a jelenleg puszta, lakatlan telkeknél mindenütt feltünteti a rátelepítés esetén létrejöhető egésztelekszámot.
Lucz:
Makkoltatásért és építőfáért census. – A falu összesített becsértéke után bejegyzés a Gregoricz praediumon létezett „Bernardinische Haus” értékbecslése.
Fejerfalu:
Tölgyerdő censusa.
Ráczbaya:
Lakói rácok. – Puszta malomhely.
Magyarbóly:
Szőlők, jelenleg puszták, nagyságuk kapásokban megadva. – Lakói rácok. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Tölgyerdő censusa. – Puszta malomhely.
Maiss:
Rácok lakják. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Tölgyerdő censusa. – Puszta malom becsértéke.
Pótsa:
Rácok lakják. – Tölgyerdő censusa. – Puszta malom becsértéke a Karocz vizén.
Lippa:
Lakói katolikus rácok. – Faizás censusa.
Márok:
Lakói rácok. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Tölgyerdő censusa.
Gordissa:
Mocsaras területen fekszik. – Lakói kálvinista magyarok. – Tölgyerdő censusa. – Halászóhely jövedelme.
Mátty:
Bozótos erdő. – Kálvinista magyarok lakják. – Halászóhely haszonvétele.
Haraszti:
Kálvinista magyarok lakják. – Tölgyerdő censusa.
Újtó:
Lakói magyarok, kálvinisták. – Rév, vámmal, a jövedelem értékével. – Puszta telkek, mint Darócznál. – Tölgyerdő censusa. – Halászóhely jövedelme.
Pistrin:
Rácok lakják. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Halászóhely jövedelme: – Tölgyerdő censusa.
Kassád:
Lásd: Fejerfalu. – Lakói rácok.
Peterd:
Rácok lakják. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Tölgyerdő censusa.
Maiss:
Rácok lakják. – Tölgyerdő censusa.
Polmanti:
Lakói kálvinisták. – Puszta telkek, lásd Darócznál. – Tölgyerdő censusa.
Kátsfalu:
Lásd: Márok.
Dárda:
Magyarok és rácok lakják. – Tölgyerdő censusa. – Halászóhely jövedelme.
Summarischer Extract: Az előbbiekben részletezett, régóta lakott falvak 6%-kal számított tőkeértéke, falvanként feltüntetve (27 falu). – Összesített tőkeérték, 6, 5, ill. 4%-kal számítva.
Az alább következő helységek még csak 1 év óta számítanak lakottaknak, művelik földjeiket. Lakói azonban különböző helyekről jöttek, nem tudni, hogy meddig maradnak, véglegesen letelepednek-e, vagy nem. Éppen ezért az összeíró nem a tényleges telekszámot vette becslési alapnak, hanem amennyi majd előreláthatólag a végleges telekszám lesz. Így az egész telkenkénti tőkeérték; 300 ft. lesz.
Csemin:
A helységgel határos falvak nevei. – Rácok lakják. – Határához 150 hold jó szántóföld tartozik, 100 hold réttel, 90 hold erdővel. – A becslés alapjául szolgáló egésztelkek. – Becsérték.
Perement:
Távolsága Siklóstól mérföldben, a helységek kiterjedése mérföldben. – Egyébként Cseminnel azonos. – A többi helységek összeírása megegyezik Perementével, valamennyi faluban van tölgyerdő vagy tűzifaszedésre, ill. épületfának alkalmas erdő.
Extractus: Az előzőekben felsorolt, újonnan benépesített falvak várható jövedelmeinek falvankénti összegezése, majd külön a 4-, 5- és 6%-os tőkeértékkel számított összeg feltüntetése. – A felsorolt puszta falvak és praediumok becslése csak hozzávetőlegesen, az újonnan betelepített helységek egyenként 300 ft-os becsértékét alapul véve történt meg.
Becsértékük: 10 200 ft.
Extractus: A régóta lakott falvak becsértéke: ft. 89 196. – Az újonnan betelepített falvaké: 7 800. – A 34 fenti puszta falu és praedium: 10 200. – Mindezek 4-, 5-, és 6%-os tőkeértékkel számított összértéke. A „Bucchalter” bejegyzése. – További bejegyzések: A fenti összeírásból kimaradt három helység: Villány, Sári praedium és Nagyfalu. – A 6522 ft-ra becsült Villány, az 1582 ft. értékű Sári és a 9738 ft-os becsértékű Nagyfalu időközben különböző főurak birtokába került.
Siklósi districtus falvai.
(Baranya m.): Sellye (Bellye) – Kopacs (Kopáts) – Darocz (Darotz) – Laszka (Laskó?) – Kisfalu(d) – Bann (Baán) – Baronyavar (Baranyavár) – Monostor – Lucz – Feierfalu – Racz-Baya – Magyar-Boya (Bóly) – Mais (Maiss) – Pőtscha (Póts, Potsa) – Lippa (Lipova?) – Marok (Márok) – Gordisa (Gordissa) – Matty (Mátty) – Haraszti – Vydo (Ujtó?) – Pistrin ?- Kassád – Petert (Peterd) – Mays – Polmanti, Polmants – Kaczfalu (Kátsfalu) – Darda (Dárda, oppidum) – Csemin – Perement (Pereked?) – Szent Ivány – Sarog (Sarok) – Pessedek
Alábbiakban következik azon puszta falvak és praediumok felsorolása, melyek már emberemlékezet óta lakatlanok: Surock ? – Assa (Alsó?) Kal – Piron ? – Tokaz ? – Hallova ? (Hally Jenőé) – Koha (Kohár?) – Olmas (Almás?) – Sibogat ? – Podola ? – Kőh ? – Vecke ? – Gregorniz (Gregoric) – Pencka ? – Leinek ? – Sath (Sasd?) – Velacza ? – Lavancz ? – Szent Marton (Szent Mártony, praedium) – Ormant ? – Missa ? – Illucza (Illocska?) – Battina – Kordola ? – Marocz (Marótz) – Veckle ? – Vido ? – Odis ? – Odnoga (Oduoga, praedium) – Pessermin ? – Vallo ? – Torinaz (Tormás?) – Elsin ? – Surgan ? – Sudoros ? – Villan (Villány) – Saary praedium (Sári pr.) – Nagyfalu

Tartalomgazda