HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 044 / a.

Dátum 1710 körül
1752. január 8
Jelleg

38 oldal, német, 1752. január 8-i másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal. + 2 másolati példány. z egyik példány első oldala hiányzik

Szöveg

„Beschreibung”, melyet Johann Baptist Kronberg készített. Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik, erdők, templomok.
Tarta:
A falu távolsága Eszéktől, mérföldben megadva, kiterjedése hosszában és széltében, ugyancsak mérföldben, a vele határos helységek, névvel. – Sessiok összesen. – Szántóföldek összesen, holdban rétek összesen, kaszásnapban. – Tölgyerdő, tűzifaszedésre alkalmas erdő, kiterjedése ölben. – Az itt lakó jobbágyok földesuruknak kilencedet, tizedet adnak, heti 1 nap robottal tartoznak, ezen kívül minden egész telek után 3 ft. censust adnak. – A kocsmáltatás, mészárszék, valamint a halászati jog a földesúré.
Bellye:
Lásd: Tarta. – Épületfának és tűzifának alkalmas erdő, kiterjedése óra-járásban. – Census. 3 ft. egésztelkenként. – A zsellérek és a jobbágyok robotja. – Halászóhely. – Puszta templom.
Kopata:
Halászóhely. – Erdő, tüzifának alkalmas. Lásd: Tarta. – Puszta templom.
Darocz:
Tölgyerdő, tüzifának alkalmas erdő. – Halászóhely. – Puszta templom.
Laskó:
Valaha mezőváros volt. – Makkoltatásra, valamint épület- és tüzifának alkalmas erdő. – 1 zsellér. – Halászóhely. – Puszta templom. Bejegyzés: a templom mutatja, hogy a falu lakói azelőtt katolikusok voltak, most azonban kálvinisták. – Ugyanitt a rácoknak és oláhoknak (Wallachen) tölgyfából épített templomuk van.
Kisfalud:
A jobbágytelkeken és a hozzájuk tartozó szántóföldeken és réteken kívül az összeírás feltünteti a szőlőket (nagyságuk kapásokban megadva) és a pusztatelkeket. – Mészárszék, halászóhely a földesúré.
Baán:
Lásd: Kisfalud. – Tűzifának alkalmas erdő. – Földesúri haszonvételek lásd: Tarta. – Ugyanitt malom „mit einen gang”.
Baranyavár:
Távolsága Siklóstól megadva. Lásd: Kisfalud. – A mocsárban lévő száraz helyen (Pass) régi idők óta áll egy kastély, melynél a mocsár felett híd vezetett. – A helybeli szükségleteknek megfelelő erdőség. – Kocsmáltatás, mészárszék joga a földesúré. – Vendégfogadó az utasok számára, az összeírás idejében már romokban, ezekből a romokból juhaklot lehetne építeni. – Az egész megye innen nyerte elnevezését.
Monostor:
Tűzifaszedésre alkalmas erdő.
Lucz:
Feltehető, hogy valamikor mezőváros nagyságú lehetett, ahol Szent Lukács napján búcsút tartottak. – A szomszédos, Gregoricz nevű elpusztult helységben kőből emelt épület „Domus Bernahrdiana” nevű, becsértéke 1000 ft. – A hozzátartozó területen makkoltatásra, épület- és tüzifaszedésre alkalmas erdő, hasonlóképpen a Peke és Illutucz nevű praediumokon. (Kiterjedésük mérföldben megadva) – Földesúri haszonvételek, lásd: Baranyavár. – Kőből épült templom. Az itt lakó katolikusok fedjék be.
Feriei - Falu?, (Fejérfalu):
Erdő, lásd: Laskó. – Haszonvételek, lásd Baranyavár. – Teljesen puszta, tövig leégett paraszti malom.
Rácz-Boly:
Csekély erdő, melyben egy elhagyott, puszta torony áll. – Régi, puszta malomhely. – Haszonvételek mint Baranyavárnál.
Magyar-Boly:
Erdő, mint Laskónál. – Puszta, megműveletlen szőlők, nagyságuk kapás-napban megadva. – Régi, magas, kőből épült torony. – Haszonvételek, lásd Baranyavárnál.
Márok:
Erdő, lásd: Bellye. – Haszonvételek mint Baranyavár.
Lippa:
Nagyon szép épületfát lehet az erdőből kitermelni. – Haszonvétel, lásd: Baranyavár.
Maiss:
Erdő, mint Lippánál. – Haszonvétel, lásd: Baranyavár. – Tövig leégett malom helye.
Potsa:
Makkoltatásra és épületfának alkalmas erdő. – Haszonvétel, lásd Baranyavárnál. A falu mellett folyó Márok vizén malom állt, melynek már csak puszta, leégett romjai maradtak meg.
Gordissa:
Erdő, 5 hold kiterjedésű. – A falu lakói a Beke nevű puszta helység födjeit használják, a puszta falu kiterjedése mérföldben, szomszédai, határai névvel. – Hasonlóképpen élik a Szentmártony nevű praedium földjeit is, mely az előzővel azonos távolságra fekszik a Traa vizétől és „ebenso viell innen hat”. – Haszonvétel, lásd Baranyavárnál. – Saját halászóhelyük van.
Matty:
Bozótos és fehérnyárfa-erdő. – A faluhoz tartozó Sári és Harsány praediumok (L. Nagy: Kis- és Nagy Harsány már falvak) távolsága Siklóstól, szomszédai azonosak Matty szomszédaival, a hozzájuk tartozó szántóföldek holdban. – Rétek kaszálónapban. – Erdők, tűzifának és épületfának alkalmasak. – A falunak saját halászóhelye van.
Haraszti:
Erdő, 50 hold kiterjedésű. – Kálvinista templom, kőből.
Újtó?:
Erdejében mindenfajta fa megtalálható, a legjobb a tölgyfa. – A Traa vizén 2 paraszti malom, szabad halászati joguk van. – Rév és vám volt itt. – Egyéb földesúri haszonvételek, lásd: Baranyavár.
Pistrin?:
Erdő, halászóhely. – A vele együtt összeír Peserin (Beserin?) nevű helységnél csak Siklóstól való távolsága és a vele határos helységek neve került összeírásra. – Toriancz (L. Nagy: Torjáncz pagus) praedium ugyanitt összeírva, Peserennel azonos adatokkal. – Ugyanúgy Palla (L. Nagy: Pálé pagus) praedium, de csak a Siklóstól való távolság feltüntetésével.
Kassád:
Erdő. – Földesúri haszonvételek, mint Baranyavárnál.
Nagyfalu:
Tüzifának alkalmas erdő. – Régen vám is volt itt. – Melegvízű, kénesfürdő található itt.
Peterd:
Erdő, lásd: Bellye. – Földesúri haszonvétele mint Baranyavárnál.
Mais :
Tölgyerdő, makkoltatásra és tűzifának is használható. – Haszonvétel lásd: Baranyavár.
Polmants:
Erdő – Ugyanitt összeírva három praedium: Sudorosch, Lednek és Sargan, valamint Gerek (Görecz), kiterjedésük, szántóföldjeik, rétjeik és erdeik nagysága Polman tartozékaival azonos.
Kátsfalu:
Erdő, lásd: Béllye. – Földesúri haszonvételek mint Tartánál.
Csemin?:
Csemin Siklóstól 6, Eszéktől 2 mérföld távolságra fekszik, hasonlóan Kairfaluhoz, az ugyancsak határos Laskafaluhoz, Halivához, Csarganhoz és Surokhoz, melyekkel azonos nagyságú szántóföldjei, rétjei és mindenfajta fában gazdag erdői vannak. – Földesúri haszonvétel, lásd: Baranyavár.
Beremén:
Tölgy- és lomboserdők. – Puszta szőlőhegy, nagysága kapás-napban megadva. – Haszonvétel, lásd: Baranyavár.
Szentivány:
Építéshez alkalmas erdő. – Haszonvétel lásd: Baranyavár.
Oth (Ozd?):
Tüzifaszedésre alkalmas erdő. – Haszonvétel mint Baranyavár. – Megjegyzés: a „tractus” (= calcatura?) = vontatás. – Mind a Dunán, mind a Traan az egész uradalom területén a földesúré, hasonlóképpen a halászati jog mindkét folyón.
Villány:
Szántóföldeken és réteken kívül a falunak jól művelt szőlői (kapásban), nem művelt szőlői (kapásban) is vannak. – Erdőség, lásd: Laskó. – A falu határában folyó vizen 6 malom, valamint 1 szárazmalom, mely Siklóshoz tartozik. – Ugyanitt 2 kastély romjai állnak jelenleg, mely felépíthető, ugyanis kőfejtő is van a faluban. – Égett helyek. – Az uradalomé a kilenced és a kistized, valamint a mészárszék és a kocsmáltatás haszonvétele. – A felszabadulás előtt a keresztény földesúr gróf Zrínyi (Serini) Miklós volt, török részről a kaposvári Ahamet (Ahmet) Aga. – Lakói rácok.
Siklósi uradalom kamara által még el nem adott falvai. A siklósi uradalom falvai részben Savoyai Jenő herceg, részben a régi örökösök által „/um 80 000, ill. um 70 000 forint/zuzihen haben”
(Baranya m.): Tarta ? Dárda ? – Welle ? (Bellye) – Kopacz (Kopáta) – Tarocz (Darocz) – Laska (Laskó) – Kosfalu Kisfalu(d) – Pann (Baán) – Baranyavar (Baranyavár) – Manoster (Monostor) – Lucz – Feriei Falu (Feierfalu?) – Rack Bogya (Boly) – Magyar Bogya (Boly) – Marock (Márok) – Lippa ? – Mais – Potcza (Póts, Potsa) – Kordissa (Gordissa) – Matty – Harrasty (Haraszti) – Uydo (Ujtó?) – Pistrin (Bistrin?) ? – Kassád – Nagyfalu – Nagy Petert (Peterd) – Mais ? – Polmants ? – Kaizfalu (Kátsfalu) – Csemnin? – Perement (Pereked?) Beremény – Ivan (Szent-Ivány) – Sarock (Sarok) – Pessedeck? – Oth (Ozd?) – Vilan (Villány)

Tartalomgazda