HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 041 / a.

Dátum 1706. szeptember 11.
1769. június 8
Jelleg

15 oldal, magyar, eredeti. + 1769. június 8-i másolat. Summarius extractus a bevételekről.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, gazdasági épületek, majorsági szántó, rét.
Pornó:
Három kontignációból álló apátsági residentia, közepén régi templom. Körülötte vízzel telt árok, halak is találhatók benne, melyeket az uraság számára halásznak. Gyümölcsöskert, gyümölcseit azelőtt a jezsuita páterek saját használatukra Sopronba vitették. A termés hozzávetőleges becsértéke 50 ft. Az összeírás idején semmi termés nem várható, „mivel az Hadak it lévén el hordották.” – Majorosház kőből, tartozékokkal. Ugyanitt pajtás kert, pajtával. – Jobbágynevek. – Sessiok, nagyság szerint, egyenként, majd egésztelkekben összesítve, puszta jobbágytelkek, névvel, a teleknagyság feltüntetésével, zsellértelkek, puszták, névvel. (Valamennyi összesítve egésztelken.) – Majorsági szántóföld, nagysága holdban, majorsági rét, kiterjedése kaszásokban, az átlagos széna- és sarjútermés szekérben, a helybeli eladási értékkel. (Idén ez sincs, írja az összeíró, mivel a hadak felették.) – A szántóföldeket két nyomásban művelik (60–60 hold), s ezeket a várható termés 500 kereszt gabona, két kereszt után jó termés esetén egy gráci köböl csépelhető ki, egy köblöt 1 tallérral lehet számítani. – A határban makkos erdő, kiterjedése holdban, épületre és karókészítésre is alkalmas fával, tűzifának is hordják. Ha pedig makk terem, kb. 300 sertés telelhet ki rajta. Makkoltatáskor öreg sertés után négy garast, apró után 2 garast fizetnek. – Négykerekű malom a Pinka vizén, „az dereka kübül vagyon épitve”, évi becsült proventusa kb. 150 köböl gabona. (Becsértékkel.) – A majorsági szántóföldeket a jobbágyok szántják, vetik, aratják, be is takarják (a mindszenti jobbágyok kivételével), a réteket kaszálják, „fől gyóitik”, valamint a szénát és sarjút be is hordják. – A robottal kapcsolatban vallják a jobbágyok, hogy régente heti egy napot szolgáltak, de utóbb a jezsuita páterek Szent Mátyás nap és Szent Miklós nap között egyik héten két napot, másik héten egy napot robotoltatták őket marhával, ill. gyalogszerrel. Ezután az időszak után heti egy nap robottal szolgáltak az év másik felében. – A puszta jobbágytelkekhez tartozó szántóföldeket az itt lakók bírják árendában, s minden bevetett hold után őszi vetésnél 50 pénzt, tavaszi vetés után holdanként 25 pénzt szoktak adni, a pusztatelkekhez tartozó (féltelek után 6 hold, egy szekér szénához való rét) rétek után 1 forintot adnak, a puszta zsellérhelyek használata fejében pedig robotolnak. – Census et datia: minden félhely után 34 garas, a bíró semmit sem fizet – Márciusban 10 köböl zabot adnak vetőmagnak. – Dézsma: „a jobbágyok közül tizenketten” gabona- és bordézsmával tartoznak, gabonadézsma fejében készpénzt, bort természetben adjanak. (Ez kb. 12 csöbröt tesz ki egy évben.) – Irtásrétek, részben a helybeliek, részben extraneusok élik, ezért kb. 25 font viaszt, vagy fontonként 8 garast szoktak adni. – Bírságok.
Német-Keresztes:
Lásd: Pornó. – A falu promontóriumán majorsági szőlők, egyenként név szerint felsorolva, nagyságuk kapásokban feltüntetve, az összeíró mindegyiknél megírja, hogy melyik falu jobbágyai tartoznak megművelni. A négy szőlő összes becsült évi hozama kb. 150 akó (á 3 ft. becsértékkel), jövedelem még a promontórium után járó hegyvám = 18 stártinyák, = 180 akó. – Census: Szent György napkor minden egész hely után 13 krajcár, fél pénz, Szent Mihálykor 14 krajcár, fél pénz, robot mint Pornónál. – Datia: egész hely után Szent György napjára egy túrót (1 krajcárt) és 12 tojást adjanak. Karácsonykor 4 cipót (vagy 16 dénárt) és egy tyúkot. A bíró másodmagával itt sem ad semmit. – Egyéb: a pokoliakkal együtt évente 50 csöbör bort tartoznak kocsmáltatni, pintjét 1 krajcárral. (18 csöbrös pintek). Ha nem árulják ki, minden pint után megadják az 1 krajcárt. Censuális rét, egy köböl zabot adnak évente utána. – Dézsma a győri püspökséghez.
Pokol:
Lásd: Pornó, puszta telkek földjei és rétjei utáni adózás. – Lásd: Keresztes census és egyéb adó vonatkozásában, kivéve a censuális rétek adóját.
Mindszent:
Robot: lásd Pornó. – Zsellérek, név szerint felsorolva, évente csak három napot tartoznak robotolni. – Készpénzadót az egész falu ad, összesen 1 forintot. – Datia: Szent György napjára minden egész hely után egy túrót és 10 tojást adjanak. Az egész falu adjon ugyanekkor 20 tyúkot és 20 kappant (csak természetben) és 40 dénárt. Karácsonykor minden egész hely után egy tyúkot és 2 házi kenyeret. – Tavaszi vetés-zab lásd: Pornó. – Educillum lásd: Keresztes. – Majorsági rét a határban, szénatermése szekérben, a molnárnak szokták árendába adni, pusztatelkek szántóföldjeivel együtt. – Földesúri szántóföld, kb. 40 holdnyi, a pusztatelkek földjeivel együtt a jobbágyok művelik (lásd: Pornó). A becsült termés keresztben, ill. köbölben. (150 kereszt, két kereszt után 1 gráci köböl.) – Forgó-malom, árendában (gabonaköböl).
Alsó-Beled:
Robot: egy hely után a jobbágyok minden hónapban három napot tartoznak robotolni mind marhával, mind gyalogszerrel. – Census és datia: egész hely után 32 garas, Szent Márton és Karácsony napjára 3 tojást s 1 tyúkot adjanak. – Educillum lásd: Keresztes. – A falu határában censuális szántóföldek, évente 3 icce vajat (30 dénár) adnak az úrnak utánuk. – A siczi (schützi) promontóriumon földesúri szőlő (nagysága kapásban), melyet az alsóbéledi jobbágyok tartoznak megművelni, a szőlő várható bortermése kb. 30 akó.
A pornói apátság birtokai.
(Vas m.): Pornó – Német-Keresztes – Pokol(falu) – Mindszent – Alsó-Beled

Tartalomgazda