HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 011.

Dátum 1686. április 18.
1686. október 23.
Jelleg

26 oldal, latin, eredeti. A tarcali főbíró, Kovács Pál és tanácsnok jelentése, 1 oldal, magyar. + 1 oldal másolat 1686. október 23. Készítette: Fobosi Pál Tarczal jegyzője.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Zathureczky László és Horváth Sándor készítettek. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, udvarházak és tartozékaik.
Pazdics:
Szirmay István része. – Castellum, kőből, megerősítve. Jelenleg ajtók és ablakok nélkül, elhagyatva. Most egy takács és egy kertész lakik benne (névvel) egy harmadik személlyel (névvel), közelebbi meghatározás nélkül. – Jobbágytelek a portiohoz nem tartozik, csak fundus nobilitaris, melyen zsellérek laknak. zsellérek, névvel. – Puszta zsellértelkek, névvel. – A castellumhoz tartozó szántóföldeket már évek óta nem művelik és 8 éve nem vetettek beléjük. Az egy mezőre eső föld kapacitása kassai köbölben megadva. – A hozzátartozó réteken jó évben várható szénatermést ölben tüntetik fel. – Szőlő, földesúri, a pazdicsi határban, a várható bortermés hordóban. – Robot: az összeírt zsellérek tartoznak a földesúr szőlőjét megművelni, a szőlőbe trágyát szállítani, valamint a kertben gyomlálni. – Az itt lakó fazekasok főzőüstöket készítsenek és kemencejavítással is szolgáljanak. – A tölgyerdőt a részbirtokosok egyaránt használhatják.
Szuha:
A falu jelenleg teljesen puszta, elhagyatott. – Négy egész jobbágytelek után járó szántóföld és rét. – Pazdicsnál vendégfogadó, jelenleg az is puszta. – A rákosi és modrai erdőben résztulajdon, tetszés szerinti használattal.
Mocsár:
Szirmay István része. – Két egész jobbágytelek, négy féltelekre bontva, lakói név szerint feltüntetve. – Zsellér, névvel (subinquilinus), semmije sincs. – Datia: nincs – Robot: minden egész telek után heti három nap robottal tartoznak, szekérrel és ekével, továbbá egyéb szolgálattal: kaszálással, aratással, szőlőkapálással, begyűjtéssel. – A falu határában szántóföldek, puszták, nem művelik őket kb. 12 év óta, kapacitásuk kassai köbölben megadva. – Rétek, szénatermésük ölben. Tövissel, bokorral benőve.
Kracznóc:
Szirmay István része. – Egész- és fél jobbágytelkek. – Jobbágynevek, fiúgyermekek. – Lovak (üres), ökrök, tehén (üres), juh (üres), sertés (üres), méh (üres). – Megműveletlen szántóföldek, kapacitásuk kassai köbölben. – Rétek, szénatermésük szekér-szénában. – Census és datia: nincs. Robot: lásd Mocsár.
Somogy:
Szirmay István részbirtoka. Lásd Krasznócz. – A faluban van egy egész jobbágytelek, mely teljesen puszta, a hozzátartozó szántóföld egy mezőre eső kapacitása kassai köbölben. – Rétek, szénatermésük, ha a víz nem önti el őket, 6 szekér széna szokott lenni.
Sztára:
Néhai Sztáray Ferenc portiója. – Elhagyott, puszta curia, teljesen leégett. – A kúriához tartozó szántóföldek kapacitása kassai köbölben. A földek régebben megműveletlenek voltak, most azonban őszivel már egy részüket bevetették. – Rétek, szénatermésük ölben. – Gyümölcsöskert, különböző gyümölcsfákkal. – Puszta jobbágytelek. – Házas zsellérek, zsellérnevek, fiúgyermekek. – Ló, ökör, tehén, juh, sertés (üres), méh (üres) – Az utolsó, üres zsellérházban kádár lakik, csak egy fia van. – Zsellérek, akiknek háza leégett. Zsellérnevek, fiúgyermekek a többi rovat üres. – Puszta zsellértelkek, névvel – Census: a jobbágyok Szent Mihály napján fizessenek 1 forintot és adjanak egy ludat. – Robot: heti három napot tartoznak szolgálni, szekérrel, ekével (4 ökörrel) – A zsellérek hasonlóképpen három napot robotolnak egy héten, különböző szolgálatokat végeznek. – A kúriához tartozó tölgyerdőben makkoltatható sertések száma, a legeltetésért fizetett összeg. – Más falvakban lévő erdő-részbirtokok felsorolása.
Oreszka:
Egész jobbágytelkek, a szokásos adatokkal. – Puszta zsellértelek, már évek óta elhagyatott. – Census: Szent Mihály napjára 3 ft. és 3 lúd. – Robot: évente kilenc nap vetési munkával és három napos „ex campo” szolgálattal tartoznak. Egy személy heti három napos robotra köteles.
Krivostyán:
Sztáray Ferenc birtoka volt. – Két egész jobbágytelek, lakott, két lakatlan, égett, melynek volt tulajdonosai itt a faluban, más házában laknak. – Census, robot mint előbbieknél. – Földesúri szőlők, jó idő esetén várható bortermés hordóban megadva.
Tarna:
Csak zsellértelkek, egy varga lakja (Thomas Varga), egy fia és egy tehene van, mesterségével szolgál.
Vajnetina:
Sztáray Ferenc részbirtoka volt. – Curia és domus nobilitaris. Leírás. Jelenleg elhagyatott. – A kúriához tartozó allodium fából épült. Leírása. – Istállók. – Szántóföldek, kapacitásuk kassai köbölben. A jelenleg elvetett őszi mennyisége, a bevetett földek számával. A rozst a vízáradás tönkretette, még ez összeírás ideje előtt, ezt a rozst a parasztoknak adták kölcsön. – Rét nem tartozik a kúriához. – Halastó, már régóta elhagyatott, kiszáradt. – Malom, egy kerékre a falu végén. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával.
Porosztó:
Három egész jobbágytelek, ebből kettő puszta, megégett, egy lakott, az itt élő jobbágynak egy fia és két méhkasa van. Jatczko Senisz, „qui subdidit”, semmije sincs, „in futurum tenendus”. – Szántóföldek, a földesúr részére nincsenek, csak rétek, szénatermésük ölben megadva. – Census: az egyetlen jobbágy Szent Mihály napra 2 forintot és 1 tyúkot adjon. – Robot: évente egy hetet tartozik a földesúr számára szolgálni.
Szobráncz oppidum:
Egy egész és fél jobbágytelek. A féltelken egy varga lakik. – Az egésztelek puszta, fundusán diversorium állt, jelenleg égett, elhagyott. – Földjeit a földesúr számára tartozik csak bevetni. Vetésmennyiség kassai köbölben. – Rét, szénatermése szekérben.
Henykocz:
Három lakott jobbágytelek. – Két jobbágynak egy-egy tehene van, egyebe nincs. (Ezek féltelkesek.) – Az egésztelken csizmadiák laknak (Lakatos vezetéknévvel), egyiküknek 4 sertése és 1 méhkasa van. – Ezek a csizmadiák évente 10 pár szattyáncsizmát tartoznak készíteni, ezen felül a földesúr által adott bőrt megmunkálni tartoznak. – A többiek szokás szerint robotolnak. – Census: Szent Mihály napkor egész telkenként 2 ft. és 1 tyúk. – Szántóföldek, a földesúr számára. – Rét nincs.
Konyus:
Lásd az előzőeket. – Földesúri szőlő, a várható bortermés hordóban feltüntetve.
Csertész:
Az itt lakó csizmadiák adózását lásd Hunkócznál. – Földesúri szántóföldek a falu határában, a szokásos adatokkal.
Prekopa:
A három jobbágytelek közül egy lakatlan és puszta. – Malom, egy kerékre, fele a földesúré, fele a falu egyik jobbágyáé.
Porubka:
Soltésztelek, lakói név szerint felsorolva, egyiküknek egy fia és egy lova van. – Puszta jobbágytelek, rajta ház áll.
Korumlya:
Két egész jobbágytelek, puszták. – Ugyanitt kicsiny szőlők, jó termésű évben várható borhozam, hordóban.
Vinna vára:
Sztáray Ferenc részbirtoka. – A várban mindössze egyablakos helység, kemencével. Helyiség, élelmiszertárolásra, alatta pince. – Istálló, fából. – Ingóság Sztáray Ferenc birtokában nem szerepel az összeírásban, mindössze 2 hordó, használt.
Gyulaffi György portioi:
Vajnatina:
Curia nobilitaris, ház. – A házban kőből épült helyiség, kemencével. Atrium, végén másik helyiség, fából. – Kunyhó fából, egy helyiséggel. – Allódium, egy szobával és atriummal, élelmiszertárolóval. – Istálló két lóra. – Sövénnyel körülkerített hely, a tehenek számára. – Kőből épült pince, fából készített csűr. – A kúriához tartozó szántóföldek, kapacitásuk kassai köbölben. – Rét nincs. – Gyümölcsöskert.
Komorocz:
Egy egész és fél jobbágytelek, a jobbágyok nevével. – Szántóföldek, rétek, kapacitás kassai köbölben, illetve szénatermés ölben. – Census: egész telek után Szent Mihály napjára 2 ft. és 2 tyúk. – Robot: részben igás, részben gyalogrobottal tartoznak szolgálni. A féltelkesek egy hetet maguknak, egy hetet a földesúrnak dolgoznak.
Poroszto:
Lásd: Komorocz.
Korumlya:
Lakott és puszta egésztelkek. – A faluhoz tartozó rétek, tölgy- és lombos erdők egyaránt más birtokosokkal közösek. – Promontóriumán földesúri szőlők, a várható borhozam hordóban.
Porubka:
A négy egésztelkes jobbágy közül egyiknél írnak össze egy fiút, egyébként semmit. – Tölgy- és lombos erdő, a makkoltatás után sertéstized jár.
Czirczes:
Féltelkes jobbágy, egy fia van. – Egész pusztatelek, melyhez szántóföld és rét tartozik. – Tölgyerdő, más birtokosokkal közös.
Prekopa:
Fél puszta jobbágytelek.
Hunkocz:
Ugyanaz.
Ribnicze:
A két egész jobbágytelken több család lakik. – Jobbágynevek, fiúgyermekek. – Ló (üres), ökör, tehén, juh, sertés, méh (üres), – Puszta jobbágytelek része. – Lombos- és tölgyerdő, a makkoltatott sertések után tized jár.
Petrocz:
Egy jobbágytelek, két jobbágy, egy fiúgyermeken kívül más adat nincs.
Remethe:
A fél jobbágytelken lakó Michael Varga mesterségével szolgál, s évente 10 pár papucsot kell készítenie a földesúrnak, s annak szükséglete szerint bőrt kikészíteni.
Német-Poruba:
Féltelkes jobbágy, két fia, ökrei, tehene, juhai és sertései vannak. – Lombos- és tölgyerdő, a makkoltatott sertések után tizedet kell fizetni.
Luczka:
Egész jobbágytelek. Két féltelkes jobbágy, névvel, egyéb adat nélkül.
Kis-Zalacska:
Féltelkes jobbágy.
Nagy-Zalacska:
Egy és fél jobbágytelek. Az itt lakó jobbágynak egy fia van. Egyéb adat nincs. – A promontóriumon földesúri szőlők, a becsült és az elmúlt évi tényleges bortermés hordóban megadva. Utóbbi átvételének igazolása.
Lasznyina:
Már évek óta puszta, néptelen, földjeit a szomszédos falvak lakói élik, s a termés után tizedet adnak.
Bejegyzés a Porubkán előző évben termett gabonáról. Két veremben helyezték el. Mennyisége kassai köbölben. Az egyik veremből a tiszttartó a gabonát szétosztotta a jobbágyok között azzal a feltétellel, hogy a termésből adják meg és két szőlőt műveljenek meg érte. A másik veremben a gabona megvan.
Szirmay András részbirtokainak összeírása:
Tarna:
A négy egész jobbágytelken lakó jobbágyok felsorolása. Fiúgyermekek és egy-egy tehén. – A további, szokásos rovatok üresek. – Census nincs. – Robot: heti két nap tartoznak szekérrel, ekével vagy gyalogszerrel szolgálni a földesúrnak.
Nátafalva:
Egy egész jobbágytelek (két féltelkes), egy fiú, egyéb nincs.
Topolya:
Egy egésztelek. A két féltelkes jobbágynak egy-egy fia, s az egyiknek ökrei vannak.
Kalussa:
Egész jobbágytelek, két jobbágy, minden bejegyzés nélkül.
Németh-Poruba:
Egész telek 1/4-én élő jobbágy, 1 fiúgyermekkel, és 2 sertéssel. – Census, robot lásd: Tarna. – A tarnai promontóriumon földesúri szőlők, az összeíró név szerint felsorolja őket, mindegyiknél hordószám tüntetve fel a jó termés esetén várható borhozamot.
Eödönffy László részbirtokainak összeírása:
Vinna vára:
Eödönffy László részének leírása, kemencék, ablakok feltüntetésével, továbbá atrium, konyhák, kamrák. – Az egyik helyiség zálogban Szemere Lászlónál. Leírása. – Egyéb helyiségek. – A második tractus leírása, fentiekkel azonos módon. – Pincék.
Vinna:
Curia nobilitaris, fallal körülvéve. Zsindellyel fedett, „ad formam castilli medificata” kemencékkel, üres helyiségekkel. Leírásuk: ablakok, kemencék, kamrák, pincék, konyha. – Nagy kert, vetemények számára, jelenleg megműveletlen, bokrok nőttek rajta. – Mellette gyümölcsöskert, a fundus nobilitaris felett, melyen egykor Eödönffy László kőháza állt, azóta leégett, puszta. – A kúriához tartozó szántóföldek kapacitása kassai köbölben. – Rétek, szénatermésük ölben. – A faluban lakó házas zsellérek felsorolása névvel. Hat családot írnak csak össze, a többieket felégették és a katonák elpusztították őket. A zsellérek a curia földjeinek egy részét élik. – Census nincs. – Robot: hetente egy napot tartoznak a curia körül szolgálni, szükség szerint. – Malom, egy kerékre és kőre, a halastóból kifolyó víz hajtja. – A kúriához tartozik a három, név szerint felsorolt földesúri szőlő is a vinnai promontóriumon, a becsült bortermést hordóban tüntetik fel.
Oreszka:
11 egész jobbágytelek. – Az összeírtaknak fiúgyermekeik, ökreik, teheneik, valamint juhaik vannak. – Közös erdő, tüzifa-szedésre nem alkalmas, tölgyerdő; ha makk terem, a sertések után tizedet adjanak. – Zsellértelkek, már évek óta néptelenek, melyeknek volt lakói egyik héten a földesúrnak, másik héten maguknak dolgoztak.
Sztára:
Két egész jobbágytelek. Negyedtelkes jobbágyok lakják. – Fiúgyermekeik, 1 tehén. – Census, robot lásd: Tarna, Vinna. – Promontóriumán földesúri szőlő, a becsült bortermés hordóban.
Krivostyán:
Három negyedtelek, lakói nevével. – Földesúri szőlők, lásd: Sztára.
Henczelőcz:
Jobbágynév, egyéb adat nincs.
Czemernye:
Fél jobbágytelek, puszta.
Sztrajnyan:
Curia nobilitaris, házzal. A ház leírása: atrium, helyiségek, kőpincével, további lakószobák, konyha, fából. – A kúriához tartozó allódium leírása. – Két helyiségből áll. – Két lóistálló. – A sertések számára bekerített terület. – Kút, kőből. – Gyümölcsöskert, csűrrel. – Veteményeskert. – A kúriához tartozó szántóföldek kapacitása kassai köbölben. – Rétek, szénatermésük ölben. – Őszi vetés, tisztabúzával és rozzsal bevetve. – A fent említett kúriához tartozik még két praedium is: Orlocz (Orlyocz) és Sztara Topolya, az ezeken lévő szántóföldek kapacitása kassai köbölben. Ugyanitt rétek, a becsült szénatermés ölben. – Tölgyerdő, sertések makkoltatásra alkalmas. – Zsellérek, névvel, fiúgyermekeik számával, egynek tehene van. – Csizmadia, mesterségével szolgál. – A zsellérek heti két napos robotra kötelesek.
Nagy-Mihály:
Egész jobbágytelkek, negyed jobbágytelkek (az egyik egésztelken az özvegy kocsmárosné lakik két fiával). – Többiek névvel, fiaikkal. – Subinqulini, névvel, censust nem adnak, csak heti két napot tartoznak robotolni. – Két egész pusztatelek, a földesúr használja földjeit.
Morva:
Az itt lévő fél jobbágytelken csizmadia lakik, évente 6 pár cothurnust tartozik készíteni a földesúrnak, egyéb adója nincs.
Verbocz:
Egész jobbágytelek, a rajta lakó névvel.
Csecsehó:
Egész jobbágytelkek (2), névvel, fiúgyermekeik számával. – Robot, lásd: Sztanyán. – Puszta jobbágytelkek, a hozzájuk tartozó szántóföldek kapacitása kassai köbölben. – Rétek, szénatermésük ölben. – Tölgyerdő, a makkoltatott sertések után tizeddel tartoznak.
A Vinna várában lévő ingóságok összeírása:
Lószerszámok: három nyereg, egyik tatár, kopott, bársonnyal borított. A másik kettő fehér, nyeregfával, vagy egyszerűek, díszítés nélkül. – Két pisztolytartó, használt, kopott. – Két „Czuitar” (csótár), vörös, mindkettő használt, kopott. – Három „Czaffragh” (cafrang), kettő közülük egyszerű, „panno Septnek” készült, a harmadik angol szövetből, ezüstszáléból virágokkal kivarrva; kopott. – Két szügyelő, az egyik tengeri kagylókkal díszítve, második minden díszítés nélkül. – Két zabla, egyik tatár, a másik közönséges.
Szirmay András és István, Sztáray Ferenc, Eödönffy László és Gyulaffi György konfiskált javai. (Zemplén, Ung m.)
A hűtlenségi perben elhunyt Szirmay István és András, Sztáray Ferenc és Eödönffi László, valamint az Erdélybe menekült Gyulaffi György jószágai, az alábbi részletezés szerint: Pazdics, portio (Zemplén m.) – Suha (Szuha), portio (Zemplén m.) – Moczarany (Mocsar), portio (Zemplén m.) – Krasnocz (Krasznóc), portio (Zemplén m.) – Samudocz (Sámogy), portio (Zemplén m.) – Sztara, portio (Zemplén m.) – Oreszka, portio (Zemplén m.) – Krivosztyán (Krivostyán), portio (Zemplén m.) – Tharna (Tarna), portio (Ung m.) – Vainatina, portio (Ung m.) – Poroszto, portio (Ung m.) – Szobrancz, portio (Ung m.) – Henykocz (Hunkocz), portio (Ung m.) – Knoyus, portio (Ung m.) – Csertés (Csertész), portio – Prikopa (Prekopa), portio – Porubka portio, (Ung m.) – Kromlya (Korumlya), portio – Vinna vára, portio (Zemplén m.)
Gyulaffi György portioi: Vajantina, portio (Ung m.) – Komarocz (Komorocz), portio (Ung m.) – Kromlya (Korumlya), portio (Ung m.) – Poroszto, portio (Ung m.) – Porupka (Porubka), portio (Ung m.) – Czirczes’ (Csitser?), portio (Ung m.) – Prekopa, portio (Ung m.) – Hunkocz, portio (Ung m.) – Petrocz, portio (Ung m.) – Ribnicze, portio (Ung m.) – Remete (Remethe), portio (Ung m.) – Poruba-Niemeczka (Német-Poruba), portio (Ung m.) – Zavatka, portio (Ung m.) – Lyuczka (Lucska), portio (Ung m.) – Mala-Zseluzicza (Kis-Zalacska), portio (Ung m.) – Nagy-Zaluzicza (Nagy-Zalacska), portio (Ung m.) – Lesznyina, portio deserta. (L. Nagy-ban már nem szerepel).
Szirmay András részbirtokainak összeírása: Tarna, portio (az összeírásban (Zemplén m.), ténylegesen (Ung m.) – Nátafalva, portio (Zemplén m.) – Tapolya (Topolya), portio (Zemplén m.) – Kalusza, portio (Ung m.) – Németh-Poruba, portio (Ung m.)
Eödönffy László részbirtokainak összeírása: Vinna vára, portio (Zemplén m.) – Vinna, portio (Zemplén m.) – Oreszka, portio (Zemplén m.) – Sztára, portio (Zemplén m.) – Krivosczán (Krivostyán), portio (Zemplén m.) – Hendzelőcz (Henczelőcz), portio (Zemplén m.) – Sztrainya (Sztrajanyan), portio (Ung m.) – Nagy-Mihály oppidum, portio (Zemplén m.) – Verbócz, portio (Ung m.) – Czeczeho (Csecsehó), portio (Ung m.)

Tartalomgazda