HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 066.

Dátum 1719. november 9.–1720. január 20.
Jelleg

40 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.

Szöveg

„Conscriptio bonorum ... Francisci olim Nagy de Gyöngyös ...” (birtokosztással kapcsolatos összeírás urbarialis adatokkal) „... per Petrum Berke Tricesimatorem Pollyacziensem ... peracta”
„Datum in Tricesima Pollyacziensi”
Conscriptio bonorum spectabilis ac magnifici domini Francisci, olim Nagy de Gyöngyös circa Canisam in Szaladiensi et Somogiensi comitatibus existentium, amely javaknak a felét jelenleg báró Szapáry Miklós, a másik felét pedig Inkey János, Zala megye alispánja szerezték meg maguknak a successoribus praetitulati domini baronis Francisci condam Nagy, ex gratiosa Commissone INclytae Camerae Reg. Hung. Posoniensis.
I. Szapáry portiók: Oppidum Szepetnek, in comitatu Szaladiensi existens: A colonusok név szerint felsorolva, jelezve mindegyiknél a sessio nagysága. Számuk 13. Ebből integrae sessionis 3, mediae sessionis 8, quartalis sessionis 2. Együttvéve 7 és fél egész sessio.
Proventus huius oppidi:

E helység jobbágyai évenként minden egész sessio után 5–5 rajnai forintot fizetnek; 7 és fél egész sesio után
37 frt 50 d.
Kötelesek a földesúr vagy gazdatiszt leveleit széthordani.
 
Ez a munkájuk 3 rajnai forintra van értékelve
3 frt
A földesúrnak van itt 60 holdnyi majorsági földje. Ennek egy része irtványföld.
 
E hatvan holdnak a felét az egyik évben vetik be, másik felét a másik évben, úgy hogy a terület egy-egy évre 30 holdnak számít. A helybeli szokás szerint minden holdat 1–1 rajnai forintban számítva, az érték
30 frt
A földesúrnak majorsági kaszálói az erdők között vannak; hozadékuk 12 szekér széna. Minden szekeret 1–1 forintjával számolva, az összeg
12 frt
Tűzifa és makkos erdeje bőven van. Jó makkterméskor 300 disznó hízlalására is elegendő, de mert csak hat évben egyszer van jó termés, azért egy-egy évre csak 50 disznót szabad számítani, ami 5 garasával számítva kitesz 12 frt 50 dénárt.
 
Van a helységnek borkimérője is, melyet 10 rajnai forintért szoktak bérbe adni.
10 frt
A földesúrnak a tizedek bérbeadásáért jár
25 frt
Van ott egy fából készült residentia „Residentia lignea”; egy major, melynek falai sövényből készültek és a residentia mellett egy veteményeskert. E veteményeskertből az uraságnak semmi haszna, mert annak a termékeit nem lehet eladni, amit pedig a konyhára hoz, abból nem fizetődik ki a kertész fizetése.
 
Az épületeket a földesúr 2 évvel ezelőtt saját pénzén emeltette és az ottani majorságba a saját állatjait helyezte el
 
Az egész bevétel
130 frt

 
Pradium Bajcsa in comitatu Szaladiensi existens:
Csak kevés szántóföldje van, azok is terméketlenek és homokosak, úgyhogy alig lehet őket minden harmadik vagy negyedik évben bevetni, így a 20 holdból egy-egy évre hat és fél hold esik, egy-egy holdját 75 dénárjával számítva, kitesz
5 frt
Úgy tűzifa, mint makkos erdeje elegendőképpen van, az utóbbi 100 sertés hízlalására, de mert csak minden hatodik, vagy hetedik évben terem, így csak a hatodrészt lehet számítani, vagyis 16 és 3/4 disznót, mindegyik után 5 garast számítva, az évi jövedelem
4 frt 16 dénár
Legelőjét 12 rajnai forintra értékelték
12 frt
Kaszálói nincsenek.
 
Két évvel azelőtt a földesúr ott a Kanisa folyón 1 kétkerekű malmot emeltetett, amely évenként 40 killa az köböl gabonát hoz. Levonva a költségekre az egyharmadot, marad az eladásra 27 killa vagy köböl, forintjával számítva
27 frt
E praedium összjövedelme
48 frt 16 dénár

 
Praedium Mantha seu Manfa, in comitatu Zaladiensi:
Szántóföldje kb. 6 holdnyi, mindegyiket 1–1 forinttal számítva
6 frt
Kaszálói az erdőkben a fák között, kb. 20 szekér szénát hoznak, szekerét 1 forintjával számítva
20 frt
Az egész összeg
26 frt

 
Praedium Mikefalva, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Legelőjét bérbe szokták adni 18 forintjával
18 frt
Szántói nincsenek
 
Tűzifa erdeje elég nagy van, de mert az országban ily erdők nagy sokasága miatt az ilyeneket nem szokták pénzben számítani, a jövedelem nem mutatható ki.
 
Így az összjövedelem csak marad
18 frt

 
Possessio Sarmás incolata, in comitatu Zaladiensi (Zala m.):
A jobbágyok név szerint elsorolva; jelezve mindegyiknél a sessio nagysága. Számuk 10. Félsessios 9, negyedsessios 1. Zsellérek, akiknek saját házaik vannak, név szerint elsorolva, számuk 2.
Proventus eiusdem possessionis:
Igás állatokkal heti 1 napot robotolnak, kézi munkával heti két napot. Ezt pénzre átszámítva, mint Szepetnek város colonusainál, az egész telkesjobbágy fizet 5 frt, így az egész összeg
23 frt 75 d.
A két zsellér kézi robotja 3 frt tesz ki
3 frt
Az egész összeg
26 frt 75 dénár

 
Praedium Almaszegh, in comitatu Zaladiensi:
Vannak szántói, de terméketlenek és homokosak, szám szerint 20 hold, melyeket csak minden második évben lehet bevetni, így mindegyik hold 50 dénárra számítva
10 frt
Kaszálói 20 szekér szénát adnak, mindegyiket, mint Szepetneken 1 forintra számítva
20 frt
Tűzifa erdeje elegendő volna, de azt nem szokták pénzbe átszámítani, így abból nincs jövedelem.
 
Az egész összeg így
30 frt

 
Praedium Sigárd, in comitatu Zaladiensi (Zala m.):
Vannak szántói, de terméketlenek és homokosak, melyeket csak minden második évben szoktak bevetni; nagyságuk 20 hold, ezt felébe számítva, vagyis 50 dénárjával, az összeg
10 frt
Kaszálói 10 szekér szénát adnak, 1–1 szekér 1 frt
10 frt
Legelőit 5 forintra szokták értékelni
5 frt
Tűzifa erdeje elegendő vagyon, de pénzre nincs átszámítva
 
Az egész összeg
25 frt

 
Portio possessionaria possessionis Esztregnye:
In comitatu Zaladiensi (Zala m.): A jobbágyok név szerint elsorolva, mindegyiknél jelezve a sessio nagysága. Számuk 6, akikből öten féltelkesek, egy negyedtelkes. – Zsellérek, akiknek saját házaik vannak, név szerint elsorolva, számuk 3.
Proventus huius portionis possessionariae:
E birtokrész jobbágyai a robotmunkán kívül semmit sem fizetnek. Igás állatokkal dolgoznak hetenként 1 napon át, kézi munkával hetenként 2 napon át. Robotjukat, mikétn Szepetneken, minden egész sessio után 5 forintjával számítva az összeg 2 egész és 3 negyed sessio után
13 frt 75 d.
A zsellérek kézi munkáját évenként 1 forintra és 50 dénárra számítva három zsellér után az összeg
4 frt 50 d.
A szőlők után hegyvámként 3 urnát számítva, mindegyik urnát forintjával számítva
3 frt
Az egész jövedelem
21 frt 25 dénár

 
Portio possessionaria in possessione Borsfalva:
Incolata: A jobbágyok név szerint elsorolva; mindenütt jelezve a sessio. Számuk 8, mind féltelkesek. Együttesen 4 egésztelket tesznek ki. – Saját házukkal rendelkező zsellérek név szerint elsorolva; számuk 3.
Proventus huius portionis possessionariae:
A jobbágyok minden egésztelek után 5–5 forintot fizetnek
20 frt
Minden egésztelek után 16 napszámot állítanak, összesen 64 napszámost, mindegyiket 3 garasával számítva
9 frt 60 d.
Mindegyik zsellér 5 napszámost állít, összesen tehát 15 napszámost, mindegyiket 3 garasával számítva
2 frt 25 d.
Vannak e birtokon szőlők is, amelyek után hegyvámként 7 urna bort fizetnek, de mert a bora silány, urnájáért csak 75 dénárt számítanak, így a hegyvám értéke
5,25 frt
A birtok egész hozadéka
37 frt 10 d..

 
Possessio deserta, seu praedium Ratk, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Kaszálói az erdőkben a fák között vannak; hozadékuk 6 szekér széna.
 
Minden szekerét 5 garasával számítva („qui census nativo sermone Baglya-pénz nuncupatur”), a hozadék 6 szekér után
90 dénár
Erdeje részben tűzifára, részben makkoltatásra is jó, megfelelő terméskor 30 disznó hízlalására elegendő; minden disznó után 5 garast számítva a hozadék
7 frt 50 d.
Fa eladásból semmi hasznuk
 
A legeltetésből befolyik 3 frt
3 frt
Az egész jövedelem
11 frt 40 d.

 
Possessio deserta praedium Csernehaza in comitatu Szaladiensi existens:
Régtől fogva Borsfalva birtokhoz van csatolva, és attól különváltan sohasem fizetett bármit, úgy hogy adója is Borsfalvánál van elszámolva.
Portio possessionariadeserta in possessione Berenye, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Egyáltalában semmiféle szántóföldje nincsen. – Kaszálói 8 szekérre való szénát adnak, de ez is, mint az előtte lévő Borsfalvához van csatolva s így külön jövedelmet nem mutat fel.
Possessio deserta, seu praedium Szegedő, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
E praediumnak vannak szántói, kb. 20 hold. Ennek a felét az egyik évben vetik be, másik felét a másik évben, vagyis évenként 10 holdat, holdját 1 forintjával számítva kitesz
10 frt
Kaszálói 8 szekér szénát adnak; szekerét három garasával számítva, az egész kitesz
1,20 frt
Makkos erdeje 12 holdra terjed ki, 40 disznó hízlalására elegendő; egy disznó után 5 garast számítva a hízlalásért az összeg
10 frt
A praedium egész hozadéka
21,20 frt

 
Possessio deserta seu praedium Gerecse (Zala m.):
Ennek a pusztabirtoknak a területén, mivel az egész hegyvidék, sem szántók, sem kaszáló, sem erdők nincsenek, de szőlő elég nagy mennyiségben van. Ezen szőlőkből hegyvámként 40 urna bor terem, de mert a bora gyenge és keveset érő, mindegyik urnát 75 dénárjával számítva, az értük jár összeg
30 frt

 
Possessio deserta Kislak, in comitatu Szaladiensi (Zala m):
Ennek a praediumnak 25 hold szántója van. Itt is a felét az egyik évben, másik felét a másik évben vetik be. Így évi census alá esik 12 és fél hold, holdját forintjával számítva
12,50 frt
Sem erdeje, sem kaszálói nincsenek
 
Így az egész jövedelem
12,50 frt

 
Possessio deserta Bikallya, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Szántóföldjei egyáltalában nincsenek.
 
Tölgyerdeje makktermő. Elegendő 100 disznó makkoltatására, minden disznó után 5 garast számítva, a hozadék
25 frt

 
Possessio deserta Czinegefölde in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Szántóföldje 12 holdnyi van; a felét az egyik, a másik felét a másik évben vetik be. Így egy évre hat hold esik, minden holdját forintjával számítva, az évi hozadék 6 frt
6 frt
Elég nagy terjedelmű makkos erdeje van; jó terméskor 50 disznó hízlalására elegendő; fejenként 5 garast számítva
#

 
Possessio deserta Csákán, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Igen kis területen van és hozzá van csatolva Borsfalva birtokhoz; Így minden anyagi vonatkozás Borsfalvánál kapcsolatban keresendő. Külön sohasem fizettek semmit.
Possessio deserta Jánocz, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Szántóföldje egyáltalában nincs
 
Kaszálói 12 szekér szénát hoznak; szekerét 1 forintjával számítva, kitesz
12 frt
Erdeje csak tűzifára jó; az ilyet nem számítják be a jövedelembe
 
Az évi jövedelem tehát marad a
12 frt

 
Az említett javak után a Szapáry Miklós bárónak járó jövedelem 482 rajnai frt és néhány bécsi dénár.
Az elsorolt birtokok nyolc utolsóját (Berenyetől kezdve) Bedekovics Menyhért bírja, aki azokat jogi úton szerezte meg.
Portio praespecificatorum bonorum supratitulati perillustris ac generosi domini Joannis Inkey vicecomitis com. Zaladiensis.
II. Inkey portiók:
Oppidum Berény, in comitatu Somogiensi (Somogy m.):
A colonusok név szerint felsorolva, jelezve mindegyiknél a sessio nagysága. Számuk 24. Valamennyien féltelkesek, együttesen 12 egész sessiot tesznek ki.
Proventus huius oppidi:
E városnak a colonusai minden félsessio után Szent Mihálykor tartoznak fizetni 4–4 rajnai forintot, ami együttesen
96 frt
A borkimérő után január 1-től Szent Mihály ünnepéig fizetnek a földesúrnak
8 frt
A gabona után, mikor még szalmában van, adják a kilencedet, amely kicsépelve 40 pozsonyi köblöt szokott hozni; köblét 75 dénárjával számítva, az összeg
30 frt
A méhek kilencedeként befolyt két és fél mázsa méz; leszámítva a költségeket és mázsáját 4 forintjával számítva az összeg
10 frt
Évenként 12 ekét kötelesek szolgáltatni a szántáshoz, ekéjét 50 dénárjával számítva
6 frt
Ugyancsak kötelesek Légrád városához három szekeret szolgáltatni gabona szállításhoz, egy-egy szekérért 50 dénárt számítva
1,50 frt
Kötelesek évenként 12 kaszást kiállítani, mindegyiket 20 dénárjával fizetve =
2,40 frt
Kötelesek az aratáshoz 100 kézi munkást kiállítani, akik nem dolgoznak egész nap, azért napszámuk csak 15 dénár, 100 kézi munkás után
15 frt
Az ottani szőlők után fizetnek 30 urna bort; de mert ez a bor gyenge minőségű, urnáját csak 75 dénárjával számítják, így a bevétel
22,50 frt
Így az egész város jövedelme
191 frt 40 dénár

 
Praedium Páld, in comiutatu Somogiensi (Somogy m.):
Van e praediumnak 20 hold szántója, de mert földje homokos, terméketlen, legfeljebb rozs és tönköly elvetésére alkalmas, 1–1 ekét számítva 1–1 hold elvetésére 50 dénárjával. 20 hold után a jövedelem
10 frt
Kaszálói az erdőkben, a fák között; hozadékuk 4 szekér széna, szekerét 50 dénárjával számítva
2 frt
Makkos erdeje 15 disznó hízlalására elegendő, fejenként 5 garasával számítva =
3,75 frt
E praediumnak Paldi nevezetű patakját Berény városához tartozóan van 3 malma, mindegyik egykerekeű, amelyek után egyenként 8 forintot fizetve, az összeg =
24 frt
Az egész bevétel
39,75 frt

 
Oppidum Szent Pál desertum in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Van tizenöt hold szántója, amelyeknek a felét az egyik évben, a másik felét a másik évben vetik be búzával; így egy évre hét és fél hold jut; mindegyiket 50 dénárjával számítva az egész összeg
3,75 frt
Kaszálói vannak 30 szekér szénára, melynek eladási ára szekerenként az ún. Baglya-pénz, 3 garas? így 30 szekér után befolyik
4,50 frt
A praedium egész bevétele
8,25 frt

 
Possessio seu praedium Csicso, in comitatu Somogiensi (Somogy m.):
E praediumnak 30 holdnyi szántója van, amelyeknek egyik felét az egyik évben, másik felét a másik évben szokták bevetni; így egy évre 15 hold jut, 50 dénárjával számítva =
7,50 frt
Van makkos erdeje; jó termés idején bérbe szokták adni két hízot sertésért, amelyeknek az értéke 12 frt
12 frt
Kaszálói 15 szekér szénát hoznak, szekerét a földesúr 3 garasért szokta eladni, így tehát 15 szekér után 3 garasával számítva a bevétel 2 frt, 25 dénár
2,25 frt
A praediumnak a hozadéka tehát
21,75 frt

 
Possessio sive praedium Fazokas Dencs, in comitatu Somogiensi (Somogy m.):
E praediumnak van 20 hold szántója, de homokosak, kevés termést hoznak, amelyeket csak minden harmadik évben szokták bevetni; egy évre így 6 egész és 5/8 hold jut, mindegyiket 42 dénárjával számítva, az összeg
2,67 frt
Kaszálói 12 szekér szénát szoktak hozni, amelyeket a földesúr 3 garasával szokta eladni, így az összeg
1,80 frt
Van makkos erdeje. A makkoltatásért 3 disznót szoktak adni, fejenként 6 frt számítva
18 frt
Ugyanazon a területen egy bizonyos patakban van 1 egykerekeű malom, amely után évi censusként fizetnek
8 frt
Az egész praediumnak a hozadéka
30 frt

 
Possessio Iharos incolata. Incomitatu Somogiensi (Somogy m.):
A colonusok név szerint elsorolva, mindegyiknél jelezve a sessio nagysága. Számuk 10. Nyolc féltelkes, kettő negyedes. Együttesen 4 és 1/2 telket alkotnak.
Proventus huius possessionis:

A colonusok minden félsessio után készpénzben 4 frt fizetnek. Ez együttesen kitesz
34 frt
Azonkívül tartoznak a földesúr részére évenként 12 ekét szolgáltatni, mindegyikért 50 dénárt számítva
6 frt
Az aratáshoz és a kaszáláshoz kötelesek kézi munkásokat beállítani, mégpedig a kaszáláshoz mindegyikük 15 munkást, így az összlétszám130, mindegyikre 3 garast számítva =
19,50 frt
A gabona után kilencedet fizetnek, a termés szerint több-kevesebbet. Ez évben bejött 30 pozsonyi köböl, köblét 75 dénárjával számítva, az egész kitesz
22,50 frt
A méhek kilencedéből befolyt ez évben 3 kas, mindegyiket forintjával számítva =
3 frt
Kötelesek a kilencedből befolyó gabonának Légrádig való szállítására két szekeret szolgáltatni, mindegyiket 50 dénárjával számítva =
1 frt
Tóth Istvánnak van e területen egy kis szőlője, amely után évenként hegyvám címén 1 urna bort szálgáltat, amelynek az ára 75 dénár
 
A birtok egész hozadéka
86,75 frt

 
Possessio Mihald incolata in comitatu Somogiensi (Somogy m.):
A colonusok név szerint elsorolva, mindegyiknél jelezve a sessio nagysága. Számuk 17; ebből féltelkes 16, negyedtelkes 1. Összesen bírnak 8 egész és 1 negyed sessiot.
Proventus eiusdem possessionis:
A colonusok minden félsessió után fizetnek készpénzben 4 frt, ennek összege évenként
33 frt
Ugyancsak minden félsessio után kötelesek kiállítani kézi munkást; ez együttesen 198 kézi munkást jelent; mindegyikre három garast számítva, az egész összeg
29,70 frt
E területen vannak a colonusoknak szőlei, amelyek után kötelesek a földesúrnak hegyvám címén 12 urna bort szolgáltatni, urnáját a bor gyenge minősége miatt 75 dénárjával számítva, az összeg kitesz
9 frt
Azonkívül kötelesek adni egy őzet (damam) melynek az értéke
1 frt
A méhek kilencedéből be szokott folyni egy általag méz, mely két és fél mázsát tartalmaz, mindegyiknek az árát a hazai szokás szerint 4 forintban állapítva meg, a hozadék
10 frt
Az egész birtok hozadéka
82,70 frt

 
Praedium Mindszent és Egyed (Somogy m.):
Mindkettőt már a régi időben a földesúr Miháld birtokhoz csatolta és azóta ezek külön nem fizetnek semmit.
Possessio seu Praedium Ságh, in comitatu Somogiensi (Somogy m.):
Csak a birtok legelőjéért fizetnek a Petroi nemesek a földesúrnak évenként 14 rajnai forintot
14 frt
Szántóföldje e praediumnak csak kevés van, amelyet csak minden harmadik évben szoktak bevetni. Ezen bevetés után kilencedet kell adni, amely 7 pozsonyi köbölre terjed ki; mindegyik köblöt 75 dénárjával számítva, az összeg
5,20 frt
Makkos erdeje elég terjedelmes; 15 rajnai forintért szokták bérbe adni
15 frt
Kaszálói 25 szekér szénát hoznak; 1–1 szekér szénáért a petrovai nemesek megállapodtak a néhai Nagy Ferenc báróval 1 garasban, de mert általában egy szekér széna ára azon a területen 3 garas, így most szekerenként 3 garast kell fizetni, ami kitesz
3,75 frt
Az egész praedium hozadéka
38 frt

 
Possessio deserta seu praedium Magasd, in comiutato Somogiensi (Somogy m.):
Szabó Miklós nemes, kanisai polgár bejelentette: a praediumot az előbbi földesúrtól bérelte és annak minden haszonvételéért 8 forintot fizetett. Ezt az állapotot most is fenntartják és a praediumot ugyanabban az állapotban most is 8 ranjai forintért adják neki bérbe
8 frt

 
Possessio Uyudvar incolata in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
A jobbágyok név szerint elsorolva, jelezve mindegyiknél a sessio is. – Számuk 3, mind negyedtelkes. – Együttesen bírnak tehát egy fél- és egy negyed sessiot. – Házzal rendelkező zsellérek név szerint felsorolva. Számuk 3. (Semmi több nincs róluk).
Proventus eiusdem possessionis:
Pénzben e colonusok semmit sem fizetnek, hanem a földesúr kívánsága szerint hol kézi, hol igás munkával szolgálnak, mégpedig kézi munkával heti két napon át, igás munkával heti egy napon át.
 
Egy negyedtelkes évi munkája 4 forintra értékelve, a három negyedes évi munkája
12 frt
A zsellérek pedig, akiknek semmi szántóföldjük nincs, robotmunkáját 1 frt 50 dénárjával számítva, három zsellér után az összeg
4,50 frt
Ugyanazon a területen a jobbágyoknak vannak szőleik, amelyek után hegyvám címén fizetnek 14 urna bort, urnáját a bor gyenge volta miatt 75 dénárjával számítva. E birtok területén az úgynevezett Palus Canisiensien „Kanisay Beregh” van 3 malom. Ezek mindegyike utána évenként vagy nyolc köböl gabonát adnak, vagy mindegyik után nyolc forintot fizetnek; így az egész összeg a három malom után
24frt
Az egész hozadék
51 frt

 
Possessio deserta seu praedium Vayday in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Ennek a praediumnak semmiféle szántóföldje nincs.
 
Kaszálói 6 szekér szénát hoznak. Szekerét a hazai szokás szerint 3 garasával számítva, ez hat szekér után kitesz
80 dénárt
Van tölgyes erdeje, amely néha makkot is hoz. Bár 60 hold kiterjedésű, hozadéka a makkolásból
6 frt
Így a praedium egész bevétele
6,80 frt

 
Possessio deserta seu praedium Alsó Kerecsény, in comitatu Szaladiensi (Zala m.):
Van e praediumnak 20 hold szántóföldje. Ezeket csak minden harmadik évben szokták bevetni. Az elvetés évében mindegyik hold szokott hozni szalmában egy kereszt gabonát, amely kicsépelve egy pozsonyi mérőt szokott adni; mérőjét 75 dénárjával számítva, az egész hozadék
15 frt
Erdeje tűzifára jó. Fái között vannak tölgyfák is; de mert két másik birtok: Felső és Közép Gerecsen is jogot formálnak hozzá, azért Alsó Gerecsen részére csak kevés makk jut, értékben több-kevesebb 6 forintnyi
6 frt
E praediumnak a hozadéka tehát
21 frt

 
Possessio deserta seu praedium Ballan (= Pallén praedium) in comiutatu Zaladiensi (Zala m.):
Van e praediumnak jó termékeny szántója 150 holdnyi; ezeknek a felét az egyik évben, a másik felét a másik évben vetik be, azért 1–1 évre elszámolás alá csak 75 hold jut, amelyek mindegyike után évenként szalmában egy kereszt terem. Ezek kicsépelve 1–1 poszonyi mérőt hoznak; mindegyik mérőt 75 dénárjával számítva, az évi összeg kitesz
56,25 frt
Kaszáló 20 szekér szénát hoznak; mindegyik szekérért 3–3 garast számítva, 20 szekér után a hozadék
3 frt
Makkos erdeje csak kevés van; a makkoltatásért 3 disznót adnak, mindegyiket 6 forintjával számítva
18 frt
A praedium egész hozadéka
77,25 frt

 
Possessio incolata Sömienfölde, in comitatu Szaladiensi:
A jobbágyok név szerint elsorolva, jelezve mindegyiknél a sessio. Számuk 3, mind negyedesek.
Proventus huius possessionis:
A birtok három jobbágya a földesúrral kötött megállapodás szerint minden negyed sessio szerint 3–3 forintot fizet, a három negyedtelek után tehát összesen.
9 frt
Kötelesek évenként tíz kézi munkást előállítani, mindegyik után 3–3 garast fizetve, ez megfelel.
4,50 frt-nak
Ugyanazon a birtokon a földesúr műveltet és bevet minden harmadik évben 8 hold földet; ha azokat más „extraneus” veti be, holdanként 50 dénárt fizet, így a 8 hold után.
4 frt
Ugyanaz a földesúr ott egy kaszálót bír, mely 8 szekér szénát hoz: ezek mindegyikéért az idegen 3 garast fizet =
90 dénár
Az egész birtok hozadéka
18,40 frt

 
Possessio deserta, sive praedium Erdősfalva in comiutatu Szaladiensi (Zala m.):
Ennek a praediumnak 4 hold szántóföldje van; ha bevetik, mindegyik hold után 50 dénárt fizetnek, 4 hold után
2 frt
Kaszálói nincsenek.
 
Erdeje jó a tűzifára, de az erdő is kicsiny és az ilyen erdőből semmi haszon nem származi,.
2 frt
Egészben a hozadéka
2 frt

 
Possessio deserta, seu Praedium Venthe, in comiutatu Szaladiensi (Zala m.):
Az előbbi birtokosoknak a szőlőhöz évenként 20 kapást adtak, mindegyik kapásra 20 dénárt számítva, az egész összeg
4 frt
Kaszálója ennek a praediumnak egyáltalában nincsen
 
Erdeje elég nagy, de csak tűzifa terem benne
 

 
Possessio deserta seu Praedium Uynép, in comitatu Szaladiensi (Zala m):
Ennek a praediumnak 60 hold szántója van, melyeknek a felét az egyik évben, a másik felét a másik évben szokták bevetni. Az ilyen gabonából a földesúrnak tizedet és kilencedet szoktak adni szalmában. A kettő együtt 50 keresztet hoz szalmában. Minden kereszt után egy köblöt számítva és 1–1 köblöt 75 dénárra értékelve, az évi összeg
37,50 frt
Kaszálói 7 szekér szénát hoznak; 1–1 szekér széna az ország régi szokása szerint 3 garasra értékelve, így a 7 szekér széna hozadéka
1,05 frt
Makktermő erdeje nincsen, csak tüzelőre való fája, de ezt hozadék szempontjából nem szokták figyelembe venni.
 
Van e praediumban egy Szerdahelpatak nevű víz, azon pedig egy malom, amely után a tulajdonosa 4 frt fizet
4 frt
Az egész hozadék
42,55 frt
Inkey János birtokrésze jövedelmez
652,83 frt
Báró Szapáry Miklósé pedig
482,86 frt

 
Részletezése azon birtokoknak és birtokrészeknek, amelyek a kimutatásban bennfoglaltaknak ugyan, de a helyszínén nem voltak feltalálhatók, vagy más birtokosokhoz tartoznak.
1) Possessio Fölső, Alsó Bogata deserta: A pálos atyák főtisztelendő konventjéhez tartozik egyházi birtok volt.
2) Possessio deserta Illő: Ezt a birtokot öröklött jogon de Prie őrgróf birtokolja.
3) Possessio deserta Ikléd: Ezt a pusztabirtokot Jankovics úr és Malik Ferenc bírják és nem tartozik a néhai Nagy Ferenc báró javaihoz.
4) Possessio deserta Egervölgy: Nem találták. Más neve Egresd.
5) Possessio deserta Martonfalva: Nem találták.
6) Possessio deserta Missefe: Nem találták.
7) Possessio Thöll (= Töllös, Zala m.) deserta: A nagyszombati „rubri alumni” bírják.
8) Possessio deserta Pussza: Nem találták.
9) Possessio deserta Ságod: Nem találták.
10) Possessio Baglat deserta: Nem találták.
11) Possessio Fazokas deserta: Nem találták, mert Dencs és Fazokas egy és ugyanaz a birtok.
12) Possessio deserta Kereztur: Egyházi birtok. A keresztúri Szent Kereszt apátsághoz tartozik.
13) Possessio deserta Sokorod: A Draskovich családé, akikne Malik J. zálogosította el.
Báró Szapári Miklós birtokai és portiói.
(Zala m.): Szepetnek – Bajcsa – Matha seu Manfa – Mikefalva – Szarmás – Almaszegh – Sigárd – Esztregnye – Borsfalva – Ratk – Csernehaza – Szegedő – Berenye – Gerecse – Kislak – Bikallya – Czinegefölde – Csákán – Jánócz
Inkey János birtokai és birtokrészei.
(Somogy m.): Berény – Páld – Szent Pál – Csicso – Fazokas-Dencs – Iharos – Miháld – Mindszent – Egyed – Ságh – Magasd
(Zala m.): Uyudvar – Vaiday – Alsókerecsény – Ballen (Pallén) – Sömienfölde – Erdősfalva – Venthe – Uynép

Tartalomgazda