HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 034.

Dátum 1710. szeptember 29.
Jelleg

8 old., latin, eredeti és ennek két hiteles másolata: egyik 1768. március 18-án kelt Kassán, a másik szintén Kassán 1768. május 16-án, mindkettőt Alexander Korponay, a Szepesi Kamara regestratora hitelesítette, ennek ellenére mindkettő néhány kisebb részletben eltér az eredetitől és egymástól is.

Szöveg

Conscriptio Birtokszétosztás alkalmából készítette a fiskus rendeletére Desseőffy Péter, a palochai fiskusi birtok inspektora.
Rendelkezés Palochay Mihály báró javára
Palocsa arx et opp (Sáros m.):
Az 1710. szeptember 19-én elhunyt Károlyi Judit bárónőnek, a néhai idősb. Palochay István özvegyének palochai javait három részre osztották: két rész jutott a királyi fiscusnak, a harmadik részt kiszakították ifj. Palochay Mihály báró részére
In Plawnicha (Sáros m.):
A Lathilisi curiában a harmadik részt kiszakították a báró részére, a kapu felőli felső emeleteket, ami külön épületrészt alkot és az alsó részen egy fűthető szobát. És nyugat felé a hozzá legközelebb fekvő épületet, amely hasonlóképpen külön épült, a nevezett Palochay Mihály bárónak adták. Az udvarházhoz tartozó szántók és rétek címén ugyanabban a birtokban két egész jobbágysessio jutott neki azok minden tartozékával, a szántók két másik része a fiscusnak jutván. Széna azon rétekből 120 szekérre való terem, amelyekből 40 szekér jut a bárónak. – Ugyanazon birtokban a felső malom, mely egykövű, a bárónak jutott. – A másik, kétkerekű malomból a harmadrész a fűrészmalommal együtt szintén a bárónak jutott. – Az alattvalók ugyanazon birtokban így oszlanak meg: egésztelkes 1, féltekes 2, negyedes szintén2, nyolcados 3, zsellér 4, puszta egésztelek 1, puszta féltelek 4. Ezek mind a bárónak jutottak. – A subinquilinusokból, akiknek saját házuk va, 6, a servitorokból 1. – Az egész befolyt census 90,45 frt volt; a báró része ebből az officialis 30,14 forintot köteles a bárónak átadni. – A macellumból (mészárszékből) is a harmadrész a bárónak jutott, a kocsmáltatásra külön megegyezés a báró és a fiskus között. – Harmadrészt kap a báró a kicsépelt gabonából is. – A plvniki mezőn lévő szénából 15 szekér jutott a bárónak. – Hajtovkában 9 disznót kapott a báró, fejőstehenet ötöt, üszőt hármat, bikát egyet. Méhkast is kilencet. – A hajtovkai kétkerekű malomban az adó is a báróé.
Hajtovka (Sáros m.):
Mivel a hajtovkai majort a fiscusnak hagyták, ellenértékképpen a bárónak jutott pro commoditate duo hypocausta seorsive erecta. Azután a majorbeli csűrökből a harmadrész az épületek kétharmad részével, amelyek a házához közelebb estek. – Az allódiumhoz tartozó összes szántókat és réteket 3 résztre osztják, melyek egyik a bárót fogja illetni. – A majorban kicsépelt gabonából, mind az ősziből, mind a tavasziból, amit Palocha várába szoktak szállítani, a harmadik rész mindig a bárónak jut. – A pálinkafőző-üst mivel már régi, 6 forintra lett felértékelve, a bárónak 2 frt jutott belőle.
In possessione Ujak (Ujjak, Sáros m.):
Negyedtelkes colonus 4, akik mindegyikének van ugyanott egy puszta zsellértelke. – Nyolcadtelkes 1. – Subinquilinus 1, akinek amellett van 1 fél jobbágy pusztája is. – Félzsellér 1, akinek van még egy fél zsellér-pusztája.
In possessione Szulin (Sáros m.):
A báró részére 1 puszta zsellértelek jutott.
In possessione Starina (Sáros m.):
Minthogy a teljes scultetia a fiscus részére van fenntartva, a báró Orloban egy féltelkes jobbágyot kapott, azonkívül Starinában egy nyolcados jobbágyot egy hasonló pusztával és egy subinquilinussal, és ugyancsak egy olyan pusztával.
In possessione Orlo (Sáros m.):
Egy féltelkes jobbágyot, aki évenként 10 frt censust fizet.
In Gromos (Sáros m.):
Két egész jobbágytelket, azok minden tartozékával.
In Zavada (Sáros m.):
Egy zsellér és egy puszta zsellértelek.
In possessione Palocha (Sáros m.):
1 féltelkes jobbágy és hozzá egy puszta fél-jobbágytelek. – Subinquilinus 1. – A vámból az egyharmad. – Az educillumból is a harmadrész a báróé. – „Cantralis pecunia” pro pie defuncta domina a communitate solutis 40 fl. Hungaricalibus (kántornapi pénz), melyből a bárónak az egyharmad jutott: 13,33 frt (Az 1768. május 16-i másolatban jelzik, hogy a város leégése miatt „vix aliquid speratur”). – Volt az elhunyt bárónőnek 240 fejős juha, meddő pedig 100. Ezekből a fiatal báró felesége Palochay Mihályné 108-at eladott, 15-t a saját használatára tartott fenn. (A juhállomány részletezése csak az 1768. március 18-án kelt másolatban). – A Palocha várához tartozó Rhedat 30 forintra értékelték fel. – Ha a báró a fiskus officialisát 2/3 részben kielégíti, a rhedat megtarthatja. – A Plavniczában lévő lenből a harmadrész szintén a bárót illeti. – Az ugyanott termett komlóból szintén a harmadrész. – A két vas rastrumból (gereblyéből, boronából) az egyiket a bárónak juttatták.
Palocsai uradalom és tartozékai.
(Sáros m.): Palocsa – Plawnicha – Hajtovka – Ujjak – Szulin – Starina – Otlo – Gromos – Zavada

Tartalomgazda