HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 030.

Dátum 1626. július 19.
Jelleg

12 folió nagyságú fraktur oldal, magyar nyelvű, latin címfelirattal, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

„Inventarium Arcis Sempthe” castellanus változás miatt készült.
Inventarium rerum bellicarum ac utensilium a manibus generosi domini Lucae Ernyey in manus generosi domini Andreae Nyeki supremi castellani assignatarum


Az belső várban, az szerszám tárházban:
 
Morvay azcélos puska
65
Rottalerné asszonyom puskai-félék
29
Hajdúknak való puskák
55
Szeres házból való szegény úr puskái
12
Pisztol, tok nélkül
1
Banyay aczél forma paraszt puska
1
Igen hosszú szakallas
1
Hosszu Janczar puska
11
Muskéter puska
148
Aczélos hosszú puska musketer formára
3
Eöregh szakallasnak való ágyak, melyeknek a vasait Seregh bontóknak szetek (sic!)
27
Eöregh szakallas, hármának nincsen ágya
25
Kisebb szakállas0
19
Ágya nélkül való szakállas vas
5
Seregh bontóktól maradott vas
3
Fejedelmeknek való halapárd (alabárd)
10
Posoni eöregh szemű hosszú láncz
1
Aprószemű hosszú láncz
1
Keözépszemű láncz darabokkal együtt
19
Item az puskaporos Molnon vagyon láncz
1
Item az búza-eörlő Molnon vagyon láncz
2
Úrnak való kópia lobogók nélkül
37
Bontó kópia vasastól és 1–1 szál zöld lobogóval
12
Azonféle kópia vasatól 2–2 szál zöld lobogóval
7
Sasos kópia vasa, lobogó nélkül
15
Tarka kópia vasastól lobogó nélkül
240
Országh zászlója Vyvari
1
Régi zászlók, melyeket szegény úr Kanisa és Fejérvár alatt a hadakban hordozott
5
Magyarország zászlója, kit Mátyás király koronázásakor szegeny ur hordozott
1
Egy aranyas kétágú zászló zöld, veres és sárga dupla tafotából
1
Háromágú jel lobogó, zöld, veres és sárga dupla tafotából
1
Gyalogh zászló
7
Vasas heber
2
Auspurgi hosszú német heber
1
Ugyanezen auspurghi heberhez réz cziga, nyolc kerekével, tengelievel és keötelevel egietemben
 
Uyvárból hozott új réz cziga, mindeniknek négy-négy kereke
2
Vas sisak
3
Vas lámpások
8
Eöregh réz kád
1
Rézfazék vas lábon
1
Gyalogh dob
4
Jégvágó eösztöke nyelestől
5
Jégvágó eösztöke nyel nélkül
1
Eöregh vas abroncz
3
Hosszú vas rúd gömbölyű
1
Farkasfogó vas
1
Álgyúhoz való kessefa (kisefa)
1
Álgyúhoz való Ferhecz
1
Beör veder
72
Egy Czeres sisska
5
Három Czeres sisska
1
Fa cziga
1
Réz cziga
4
Cziga vonóhorogh vas
2
Duplat avagy szakallas golyóbis egy kis ládában vagyon
 
Eöregh réz Mosar, amelyben port törnek
2
Puskaporhoz való ó réz fazék
7
A pusakpor-törő malomban is vagyon rézfazék
12
Ugyanott réz törő vagyon
12
Réz czigahoz való kerék
5
Mérőláncz, mellyel az álgyúkat mérik
5
Tábori bőr szék
20
Termérdek új kötél
1
Beőr zsák
2
Jártott Byal bőr
1
Égett boros rézfazék
2
Ablakra való aprószemű vas rostél
1
Tábori lámpás bátokból (bádogból)
1
Álgyús taraczkhoz való forma
6
Szakalloshoz való forma
2
Fa kesztyű labda verni való
7
Gáliczkew egy általagoczkában egy kevés
 
Ó fegyver derék
4
Eöregh pallos
1
Romladozott ásó vas
28
Apró kiczin cziga sinegesteöl
2
Muskatérhoz való lódingok 41 emberre való
 
Puska palástok
2
Fából czinált muskoterhoz való palástok
18
Nyakban való szy (szíj) akin Muskoter puskát hordoznak
2
Kapuhoz való ellenzeö vas, mikor az kaput ostromolják
2
Pornak való saczkók
200
Kiczin vas cziga keötél nélkül
2
Számszeríj
2
Nyel nélkül való kapa
128
Kapa nyelestől
42
A puskaporosnál vagyon ó fa rost
2
Pornak való szeör szita
4
A puskaporosnál is szeör szita
2
Ó vas rosta
2
Tábori ágy ládáival együtt
1
Üres német láda
2
Másféle üres láda
2
Vas csákány
8
Toronban való régi óra
2
Szunyogh lepedő
1
Vas csáklya nyél nélkül
1
Puska fúró hosszú
1
Bádokból czinált kordócz
300
Fából czinált kordócz
35
Madarászni való apró rossz háló
15
Maradászni való eöregh háló
4
Puskákhoz való forma
67
Puskákhoz való kulcsok
47
Álgyúkhoz való vas derék szegh
5
Taraczkhoz való derék szegh
2
Kosya vas
2850
Aranyos taraczk, kit Ferdinánd császár Eö Felsége adott ajándékba Szegeny úrnak
1
Uyvári nyereségből jutott forgó taraczk ágyúval együtt
1
Ló nyaka alá való bonczok
1
Fegyverderekban való páva bukor toll
1
Ó vas serpenyő
2
Taraczkhoz való pengeö karika
5
Kétágú vasmacska
1
Gyalog német lánczoknak való liberal köntös
42
Ólomöntő vas
4
Mérték serpenyeö
1
Ahoz font 2 darab, az ki nyom funtot
2
Tiszta vas szeges both
2
Nagy eöregh mozsárhoz való üres golyóbisok
10
Álgyúkhoz való pergeő horgas karika
1
Réz trombita
2
Kicziny apró Taranczkocskák vasas ágyaúval és kerekeivel
3
Vasas kis mozsár ágyastól
1
Vas béko
9
Lánczos, lábra való vas pár
2
Gyűrűs öklelni való német kópia
10
Eöregh fa tekenyő
3
Czigához való kötél darab
3
Lóra való gyász fekethe vászon
1
Egy aranyos Raper
1
Egy német hegyes teör
1
Egy rövid német pallos
1
Az belső várban, az por boltban:
 
Álgyúhoz való puskapor tunna
3
Apró por tunna
2
Ólomdarabok
4
Item eöregh darab ólom
2
Eöregh réz dob par
1
Középszerű réz dob par
1
Apró réz dob par
3
Dobosnak való rézdob par
2
Vas ajtó
2
Vas tábla ablakokra való
7
Ólom golyóbis taraczkhoz való
33
Réz kád eöregh
3
Réz Saff Födeles
1
Eöregh ónozott réz medencze
5
Réz tekenyeö
1
Egy kiczin réz kád, kiben lenmag olajat szoktak tartani
1
Vagyon egy réz kádban salétrom, mázsa
1
Kondér vas fazék
6
Egyben járó ónozott vas fazék
10
Peczenie sütheö eöregh vas
2
Eöregh vas nyárs
3
Egy réz kád, kiben egy kevés fenyew viasz vagyon
 
Egy általagban vagyon fenyew viasz, de ninczen tele az általagh
 
Egy eöregh ajtó pléhestől és pántostól
 
Egy paraszt ajtó, vas kilincz, horgas kults rajta
 
Egy zöld fa-ajtó
 
Farkashydai házhoz ablakokra való eöregh vas rostély
4
Kisebb ablakra való vas rostély
2
Paraszt hitván láda
1
Fürdő kemenczehez való födeles réz fazék
1
Tábori réz kemencze
1
Az kovácz bástyánál való por háznál:
 
Eöregh por fél tunnával
 
Eöregh tüzes koszoro
15
Ostromhoz czinált tüzes dárda
10
Hajigálni való tüzes bot
125
Tüzes korsó teli porral
60
Azonféle tüzes korsó
500
Tüzes golyóbis
14
Kanócz egy rotáron
375
Apró tüzes koszorú
350
Fa szeövétnek
12
Az kopasz bástyánál való szerszámos faházban:
 
Egy mérték, az mellyen mása számot mérnek
 
Keö golyóbis
300
Egy keő mérték teszen libras 100
100
Másik keö mérték libras
75
Harmadik keő mérték libras
50
Negyedik keő mérték libras
50
Ötödik keő mérték libras 25
25
Hatodik keő mérték libras
13 1/2
Eöregh termérdek keötél darab, ki egy cubulus, s ki másfél cubulus, amely kötelekkel az jármokat kötözték az álgyúkhoz
23
Álgyúkhoz való lestef
11
Vas és lobogó nélkül való bontó és kopja
700
Új kopja vas és lobogó nélkül
594
Nyolcz álgyú eleyben való félfélszeket rudastól és tengelyestől
 
Álgyút fúrni való fúró
2
Másfél vasas szekér, taraczk alá való
 
Eörleni keő por
4
Egy eöregh bontó ágy, melyben csak egy csere vagyon
 
Sereg bontó kereki nélkül
3
Egy kis seregh bontó ágyú, kiben semmi czeve sincs
 
Uyvár alatt nyert eöregh faltörő ágyú, meghrepedezett, negyven font golyóbist vet
1
Egy nagy darab réz, szakadozott álgyútól való fülestől
 
Egy eöregh álgyúhoz való ágya, két kerekivel vasarva (=vasalva)
 
Az mely vas szerszámok Uyvárból hoztanak álgyú ágyaihoz való
 
Üveghablak darab
11
Egy eöregh Mázsáló tábla tengelyével együtt
 
Eöregh és apró algyúkhoz és taraczkokhoz golyóbisok
 
ezen szerszámos házban és az belső várban való tárházban vagyon
2952

 
Az felső kopasz bástyán: Elseö egy Szepes eöregh álgyú, kit Thurzó Cristoff uram eő Nagysága adott volt Szegeny úrnak minden szerszámival, kit Czarfavnak hívnak, az mely 24 fontos golyóbist vet. – Második egy eöregh új Habicz, kit Beszerczén czináltatott az Szegény úr minden szerszámával együtt 145 font követ vet. – Harmadik egy vasmozsár, mely az földön áll. – Negyedik egy vasmozsár. – Eötödik egy vasmozsár. – Hatodik Uyvár alatt nyert Saxoniai Crocodilus eöregh faltöreő álgyú, 40 fontos golyóbist vet. – Hetedik hosszú sebes Szepesi álgyú, eöt fontos golyóbist vet. – Nyolcadik egy faltörő álgyú, mellyet az Fejedelem hagyott it az várban, mely 25 fontos golyóbiít vet.
Felseo Kovacz Bástyán: Elseő Uyvár alatt nyert eöregh faltörő Crocodilus álgyú, mely 40 fokos golyóbist vet, épen vagyon minden szerszámával. – Második egy hosszú eöregh szegletes sebes taraczk, mely 2 1/2 fontos golyóbist vet. – Harmadik Uyvár alatt nyert eöregh faltörő álgyú, mely 40 fontos golyóbist vet. – Negyedik eöregh faltörő álgyú, melyet hajdúnak hívnak, 20 fontos golyóbist vet. – Eötödik új eöregh Habicz, melyet Szegeny úr Galgóczon öntetett minden szerszámával, 14 font követ vet.
Az Felseö Sütheö Bástány: Elseö Eöregh új Habicz minden szerszámával, kit Szegény úr Galgóczon öntetett, 14 font követ vet. – Második reövid dupla Folkust, mely két fontos golyóbist vet. – Harmadik szepesi hosszú Szarvas álgyú, 5 fontos golyóbist vet. – negyedik egy keözép álgyú, mellyet Szegény úr eley öntöttek, 10 fontos golyóbist vet. – Eötödik egy eöregh új Habicz, kit Szegény úr Galgóczon eöntetett, minden szerszámával 14 font követ vet.
Az alsó renden az nagy palota ablakja alatt:Egy eöregh seregh bontó, az melynek 18 czoveie vagyon, két kereken minden szerszámával.
Az Alsó Süthő Bástyán: Egy réz mozsár, első két vasatlan kerekével, minden szerszámával, 10 font követ vet. – Második Morvai vas Habicz, kit szegény Rothalné asszonyomtól hoztanak, minden szerszámával eöt font keövet vet. – Harmadik egy eöregh seregh bontó, két vasas kereken, minden szerszámával 18 czeveie vagyon. – Negyedik egy Morvay vas Habicz, kit szegény Rothalné asszonyomtól hoztak, két vasas kereken, minden szerszámával eöt font keövet vitt. – Eötödik egy Morvai vas Mozsár, kit szegény Rothalné asszonyomtól hoztak, két kereken, minden szerszámával 11 font követ vet. – Ugyanott az porházban vagyon tonna por: 78.
Az alsó Kopasz Bástyán: Első egy Morvay vas Habicz, két vasa kereken, minden szerszámával, mely 5 font vasat vet. – Második egy eöregh seregh-bontó, két vasas-kereken minden szerszámával, 18 czevey vadnak. – Harmadik egy eöregh Seregh-bontó, két vasas kereken, minden szerszámával, 18 czevey vadnak. – Negyedik egy eöregh Morvay vas Mozsár, két kereken, minden szerszámával 16 fontot vitt.
Ugyanazon Bástyán, az por-házban:
Vagyon tunna por
45
Tüzes furkó
16
Tüzes eöregh koszorú
3
Apró tüzes koszorú
10
Ostromhoz czimált tüzes dárda
4

 
Az keő Bástya alatt: Elseö egy Morvay eöregh vas Mozsár, két vasas kereken, minden szerszámával 50 font keövet vet. – Második egy sebes Taraczk, kit Szegény úr Béczben öntetett volt, két vasas kekeren, minden szerszámával egy font vasat vet. – Harmadik egy eöregh seregh bontó, két vasas kereken, minden szerszámával, 18 Czeveie vagyon. – Negyedik egy eöregh seregh bontó, két vasas kereken, minden szerszámával, 18 czeveie vagyon. – Eötödik egy Sebes Taraczk, kit szegény úr Béczben eöntetett, két vasatlan kereken, egy font vas golyóbist vet. – Hatodik egy Sebes Taraczk, kit Szegény úr Béczben czináltatott, két vasatlan kereken, egy font vas golyóbist vet. – Hetedik egy eöregh seregh-bontó, két vasas kereken minden szerszámával, 18 czeveie vagyon.
Ugyanott az por-házban:
Vagyon tunna por
29
Tüzes korsó porral teli
26
Tüzes szeges furkó
28
Ostromhoz való tüzes dárda
4
Apró tüzes koszorú
13

 
Az Toronyban: Elseö egy hosszú sebes Taraczk, kit Szegény úr elei eöntöttek 2 1/2 fontos golyóbist vitt. – Második sebes Taraczk, 2 1/2 fontos golyóbist vet. – Harmadik Taraczk ugyanakkor 2 fontos golyóbist vet. – Ugyanott a Toronban vagyon egy eöreg új keötél, Czigara való. – Az kapukon jár lakatt kulcsostól. – Az kapu között vagyon egy eöregh fa Paizs.
Az összeírás történt az mi kegyelmes Asszonyunk, tekintetes és nagyságos Liszthius Anna Rosina asszony, az néhai tekintetes és nagyságos gróf Thurzó Szaniszló, Magyarország palatinusának az meghagyott eözvegye parancsolattára mi általunk Plathi Ferenc uram és Bondor János által, és ez szerint adatot az Sempthei feő Porkolab Nyéki András uram kezeihez.
In arce Sempthe, die 19. Julii 1626
(Nyitra m.): Arx Sempthe

Tartalomgazda