HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 019.

Dátum 1754. április 28. és június 24.
Jelleg

1) Conscriptio 45 old., latin nyelvű, eredeti.
2) Aestimatio, 16 old., latin nyelvű, eredeti.
a kettő együtt 45+16 = 61 oldal

Szöveg

1) „Conscriptio”. Kelt Pozonyban 1754. április 28-án, aláírója: Georgius Müntzer Juratus Notarius
2) „Aestimatio” a fenti összeírás alapján készítette a Reg. Hung. Aulica Officina Rationaria Pozsonyban 1754. június 24-én
„Conscriptio” (Conscriptio urbarilis)
Arx Ledniczensis (Trencsén m.):
Helyreállították a várat 1746-ban. A vár bejárata előtt van egy kevésbé gondozott kert, amelyet a hegyről jövő áradások fenntartására egy kemény kőből épített fal óvja, de már ez is romladozóban. A kerthez van csatolva egy szoba, egy konyha és egy kamara a kertész számára, vasrostélyokkal és ablakokkal, de boltozat és tető nélkül. Innen van bejárat az emelhető hídon át az elsó várhoz, amely egy régi toronyból áll. amelynek alsó részén jobb felől van egy szoba a satrapák (felügyelők) részére, bal felől pedig egy szoba a foglyok részére, melynek népi neve Mosavky. – Ezen szobák fölött két másik szoba fából való erkéllyel. Az előcsarnokban a belső ajtó fából való, melyet felfüggesztett lakattal szoktak zárni; a másik ajtó vassal bevonva, szintén felfüggesztett lakattal. Emellett kívülről egy felvonó ajtócska, ezen túl pedig fából való lépcső, de már nagyon régi. – A tetők ugyanebben a vár-részben mindenütt vagy újak, vagy helyreállítottak és helyesen alkalmazva. – Ugyanott az alsó részen vannak a hosszú istállók; falaik kőből építve. Az istállók minden szükségessel ellátva. – Ugyanazon szinten vannak a kocsiszínek a szekerek és a kocsik számára; azután következik a lakatos mester lakása, majd a szilva és körte szárító hely, azután magasabb helyen az őrség számára való helyiség. – A másik oldalon fel lehet hágni a szikla alá, ahol van egy megfelelő helyiség a kovácsok és a lakatosok részére, népi nyelven „Kovácsház”. Innen van a bejárat falépcsőkön át a felső emeletre, Nepomuki Szent Jánosnak újonnan kőből emelt szobra mellett, balról a szikla alatt elhelyezve, rézzel fedve. Innen emelkedő hídon át jutunk tovább, ahol az ajtó vassal van bevonva, függő retesz rajta. A bejáratnál van a mély kút, felülről faburkolattal, nagyobb kerékkel és kötéllel és más szükségesekkel ellátva. – Innen vezet az út a kemény kőből kivájt ambituson keresztül a felső vár udvarára, amelyben bal felől van egy elég tágas pince, ajtóval és felfüggesztett retesszel ellátva. – Azon átriumnak napbarnított zsindellyel fedett boltozatában, szemben az egy ablakkal van a sütőház a hozzátartozókkal, maga alatt egy mély árokkal a kicsapongó és káros anyagok felfogására. – Ennek a háta mögött van a konyha és a konyhához tartozó kőtalpazatú szoba, melyekhez egy kővel kirakott csatorna tartozik a konyhai piszkos folyadék felfogására. – Ezen konyha mellett, annak bal oldalán lépcső vezet a középső emeletre. Ezen lépcső mellett az alsóbb emeleten még fennáll egy nagy kamara, melynek „Tárház” a neve. Ajtaja vaslemezzel bevonva, melynek saját ajtózáró reteszei és ajtósarkai vannak, belül pedig jó üvegablaka. Szomszédos vele a „kabat” nevezetű hely, kimélyítve, a bebörtönzöttek részére szánva „... locus vulgo Kabat excavatus pro arestatus deserviens ...” – Végre abban az ambitusban, mely köröskörül szilárd boltozatokkal van ellátva, találjuk a bejáratot az éléskamrába: ez igen nagy terem, melynek két rácsos ablaka van. Onnan sarkon fordulva és jobb felé menve eljutunk az igen apró kövekből kirakott előszobába, amely most üresen áll: sem ajtaja, sem üvegablaka nincsen. – Ugyancsak jobbról van egy másik pincehelyiség, melynek az előtere boltozatos és ajtaja új zárral van ellátva. Innen van a felmenetel fából való lépcsőkön az ifjak szobájába, amely az említett pince felett terül el. Innen nyílik egy kamara, mely a különféle írásbeli dolgok elhelyezésére szolgál, épp azért le van pecsételve. – Majd falépcsőkön felmenve a második emeletre, ahol hátratekintve kelet felől látható az előbbi palota, újonnan helyreállítva, arany és ezüst és ezekből kevert színekkel festve az oldalfalak és a boltozat is különbözőképpen díszítve, amely boltozatnak a felső részén látszik szépen kidolgozva a Mattyasovszky család címere. – E palotában van három nagyobb és négy kisebb ablak, új üvegtáblákkal és a hozzátartozókkal ellátva. – Mindezeket kiegészíti a szép nagy kályha, mely azonban még nincs összerakva, csak előkészítve. – Az ajtó is új rajta, sajátreteszeivel és ajtósarkaival és az ezekhez megfelelő zárral. – Ebből a palotából jobb felé van bejárat a szomszédos szobába, melyen van egy nagyobb táblás üvegablak, ráccsal ellátva. Ez a palotának megfelelő módon volt tervezve, de a munka még nincs befejezve és még nem mutat semmit a hasonló díszítésekből a vakolt mennyezeten kívül, de az sem nagy jelentőségű. Mellette terül el a titkos levéltár, ablakok nélkül. Van külön kijárat a pihenőhelyre is. – A paloták után jobb felől következik a várnagy lakása, amelyet közönségesen „Polkrabska”-nak neveznek. Van rajta egy nagyobb és az ajtó mellett egy kisebb ablak. Kályhája új, ajtaja és zárja ellenben már kissé megkopott. – Ugyanazon a tractuson bal felől van a „Kaplanka” nevezetű helyiség, bizonyos stukatúrás részekkel, de csak részben készült el. Ajtaja festett, melyen hiánytalanul megvannak az ajtósarkok és az ajtóreteszek. Van benne egy ablak üvegtáblával és egy olasz kályha. – Ennek a szobának a szomszédságában van a kápolna, a mise bemutatásához szükségesekkel elegendőképpen ellátva. Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték fel. Az oltára és összes falai, bár színek nélkül, különféle kegyes ábrákkal vannak díszítve. Három selyemzsínóron függő lámpája van, mely felett egy angyal emelkedik ki. Padlózata négyszögletű tölgyfa deszkákból áll. Ablakai és ajtója tartósságra vannak készítve. – Innen egy-egy bejárat nyílik két különböző szobára, amelyek elsejében három ablakot találunk: egy nagyobbat, mely a vár belső udvarára néz, kettő pedig észak felé a hegyekre nyílik. Az ingóságokon kívül csak egy olasz kemencét és egy spanyolfalat lehet találni, kicsi, de jó ablakot és félreeső helyet, melyhez az említett szobából nyílik ajtó. – Ezekből kiindulva és északi irányban haladva festett fa folyosókon át a várnagyi lakásból kettős falépcsőkön át feljutunk a felső emeletre, a vár homlokzati lakásaihoz, melyek mind kelet felé néznek. – Ezeken kívül jobbról is van két szoba, dél felé nézők, mellettük egy kamra és azon túl az érnyékszék. Az egyik szoba és a kamara nem boltozatosak, hanem csak színes padlózattal vannak ellátva; a sziklához építve a másik szoba, erős, kőből való boltozattal, egy nagyobb ablakkal és olasz kandallóval. – Ezen épületrész felől délről nyugat felé haladva, van egy előcsarnok, de most üresen áll. Az épület teteje jó. Van az épületben két újonnan épült szoba, kőből építve, jól boltozva, padlózatuk deszkával borítva, három új kőablakkal. Azután következik a nyári kamra. Ez is boltozatos. A boltozat közepén kémény módjára kiemelkedő ablak, mely az egésznek világosságot ad. – Innen már a negyedik ajtón át továbbhaladva eljutunk a nagy palotához, ahol jelenleg gabonát tárolnak. Erős fapadlózattal ellátva, de ez alatt négyszögletű kövekkel kirakva. Három ablaka van: egy nagy ablak nyugat felé néz, a másik kisebb észak felé sé a harmadik a vár belső udvarára. Négy ajtó is nyílik belőle a vár különböző részei felé. – Majd visszatérőben a nevezett palotából és kelet felé haladva, fából való folyosókon át eljutunk egy épületrészhez, melyet a legújabban fedtek be zsindelytetővel, minden oldalról új és jó csatornákkal, melyeket vasabroncsok tartanak össze, eljutunk az észak felé nyíló szobába, melyben az udvari káplán szokott tartózkodni; e szobában van egy egészen új szép kályha, de még nincs egészen összeállítva. Ajtaja festett és retesszel ellátott. – Ez a vár egy magas dombon áll, hozzáférhetetlen sziklán, mintha egy korona helyett állana ott, a legmagasabb bástya, Sztraka néven, feljutni hozzá a régi torony melletti lépcsőkön át lehet.
A nevezett várhoz tartozó városok, falvak és birtokrészek:
Oppidum Lednicz:
A colonusokat név szerint hozza, számuk 22. Mind egésztelkes, mindegyiknek évi adója 9,40 frt. Az egyik telek bérbe adva. – Ugyanott az ún. jobb módú zsellérek ”inquilinariae majores”: Név szerint felsorolva, számuk 20. Mind egésztelken lakók. Évi adójuk á 2,50 frt. – Ugyanott az ún. kisebb zsellérek „inquilini minores”: Név szerint felsorolva. Számuk 14. Mind egésztelken laknak. Évi adójuk 50 dénár és 2 frt között. Három ház szétromboltatott. Ezeknek telkén épült az új egyház. Ezen három telek után az uradalom 2,75 frt szed be,
Bevételek:

A 22 jobbágy fizet telkeik után
213,40 frt
a 20 jobb módú zsellér
49,50 frt
a 14 kisebb zsellér
17,45 frt
Három borszállítmány megváltásáért
36 frt
Rendes kiadások címén az uradalmi jogok megvédéséért
33,30 frt
Az irtványföldek után fizetnek évenként
40 frt
A húsvéti bárányért á
1 frt
A mészárszék után
5 frt
20 font faggyúért á 10 dénár
2 frt
60 makkos sertés után á 10 dénár
6 frt
A 400 juh után tized
40 frt
A fából való kocsma a múlt évben teljesen leégett, még nincs újraépítve
 
A serből a városházán kimértek 276 urnát, á 50 dénár
138 frt
A pálinkából elfogyasztottak 12 1/2 urnát á 3 frt
37,50 frt
Van 3 egykövű malom; sertéshízlalás címén mindegyik után 10 frt
30 frt
A gabonából 32 mérőt á 80 dénár
25,60 frt
A kölesből 1 mérő
1,45 frt
A vár alatti molnár fizet a gabonából 24 mérőt á 80 dénár
19 frt
a kölesből fél mérőt á 71 1/2 dénár
0,72 1/2 dénár
A felső malom ad a gabonából 28 mérőt á 80 dénár
22,40 frt
a kölesből fél mérőt
0,72 1/2 dénárt
Mind a három uradalmi molnár köteles robotmunkát végezni
 
A pálinkafőző üstökért (összesen 20) á másfél forintot számítva
30 frt
Bükk- és tölgy erdeje kicsiny, nagy része csak házi tüzelőanyag kielégítésére elegendő, de ha terem makk, 60 disznó hízlalására elegendő.
 
Mindegyik disznó után legelő címén 7 krajcárt szoktak szedni, az egész jövedelem
7 frt
de mert csak a hatod részét lehet számítani a jövedelem
1,16 frt

 
Urasági serfőzője az elmúlt esztendőben földig leégett. Azóta van az épületben az új, kőből emelendő serfőző. Az építkezés már annyira haladt, hogy már lehet benne sert főzni. El van látva a szükséges kellékekkel; zsindellyel van fedve. Évenként 25 főzés lehetséges benne. Mindegyik főzés 60 urnát hoz. Ebből az uraság átvesz 500 urnát, a többi elárusításra kerül. – Van ott egy elöregedett major, részben zsindellyel, részben szalmával fedve. Van azonkívül 6 istálló, 4 csűr, szalmával fedve, mind középszerű állapotban. – A major fölött komlótermő, mely évenként kb. 18 mérőt hoz, mérője 60 dénár, leszámítva az 1/3-t a jövedelem 7,20 frt. – Az uradalmi rétek kb. 5 szekér szénát adnak. – Őszi vetés: In terra Na Urbath (a háton) a rozsból elvetve 18 mérő. – In terra pod zanolaiznu a rozsból elvetve 16 mérő. – Az egész őszi vetés 34 mérő; 70 dénárjával számítva, de az egyharmadot levonva, a jövedelem 31,73 frt. – Tavaszi vetés: In terra U Skalich az árpából elvetve 6 mérő. – In terra Zakopcsy az árpából elvetve 10 mérő, összesen 16 mérő; levonva az egyharmadot, a jövedelem 12,80 frt. – In terra Na Kraszney elvetve a zabból 30 mérő; – In terra Za vrszin elvetve a zabból 12 mérő. – In terra Nad Zavrszin elvetve a zabból 6 mérő – In terra Na Kobulnecz elvetve a zabból 40 mérő, összesen 88 mérő, á 40 dénár, levonva a levonandókat a jövedelem 33,60 frt. Az uhornak vagy ugarnak hagyott földek „Pro Arvo seu Uhor” összesen 42 mérőre elegendőek. – Az egész terület befogadóképessége 180 mérő, a jövedelem 840,50 frt. – A Lednziczén és Ravenkán lévő majorok állatállománya részére kb. 150 darab föld áll rendelkezésre. – Az ide-oda hajtott juhok számra kb. 100.
Possessio Lehotha sub arce:
A colonusok név szerint felsorolva; számuk 7. – Egy soltész, 6 meg nem tevezett társával. – Telkeik 6 egésztelek, 1 kétharmados és 2 féltelkes. – Adójuk 3,24 és 6,48 frt között – A soltész 6 társával 21,85 forintot fizet. – Inquilini maiores név szerint felsorolva; számuk 8. – Mind egésztelkesek. – Adójuk egyenként 2,12 frt. – 3 zsellértelket az uradalom tart elfoglalva; ezek jövedelme 6,36 frt. – Inquilini minores: Név szerint ötöt sorol fel, de ezek közül 4 puszta. – Az az egy egésztelkes; adója 2,32 frt. – A négy puszta hozadéka 8,48 frt. – Háromnak a fundusa lefoglalva pro aedificio braxatorii. – Ott lakik egy özvegy is, egésztelkes, adója 75 dénár. – Szolgálni tartoznak ad arcem Lednicz és a majorsághoz.
Fizetségeik:
A húsvéti bárányért
1 frt
1 pálinkafőző üst után
1,30 frt
80 bárány után tized 10 dénárral
8 frt
„Illés” (=élés) néven mindegyik colonus árpa címén „per corum hordei á 60 den”
4,60 frt
Ugyanez zabból „per 4 Coros auenae á 40 den”
12,26 frt
Illés (élés) néven a jobbmódú zsellérek az uradalomnak két mérő zabbal tartoznak
6,40 frt
Van ott egy komlóskert; hozadéka 15 mérő
7,52 frt
Possessio Zubak:
 

A soltészság borszállítási kötelezettséggel és censussal; jelenleg Stukar Mihály 25 társával (!) él rajta

egy egésztelek ... Censusuk együttesen:
39 frt
Ugyanaz a soltészság a Poddubie nevű földek után fizet
6 frt
Saját malom után fizet
2 frt
A többiek fizetsége (csak az első van név szerint megnevezve):
 
Andreas Ondratko 8 társával 3/4 telken
21,54 frt

Georgius Holak 9 társával
1 egésztelken
28,73 frt
Stephanus Vusmek 8 társával
1 egésztelken
28,73 frt
Johannes Slaby 10 társával
1 egésztelken
28,73 frt
Johannes Hazala 7 társaával
1 egésztelken
28,73 frt
Andreas Harvan 9 társával
1 egésztelken
28,73 frt
Johannes Valassek 9 társával
1 egésztelken
28,73 frt
Nomina inquilinorum maiorum: a sessio és a census megjelölésével:
 
 
Georgius Janissvoff 2 társával
1 egésztelken
14,37 frt
Joannes Chochlik 4 társával
1 egésztelken
14,37 frt
Nicolaus Mischunek 5 társával
egésztelkes
14,37 frt
Adamus Janusch 5 társával
egésztelkes
14,37 frt
Georgius Penucha 2 társával
egésztelkes
14,37 frt
Johannes Hurim 4 társával
egésztelkes
14,37 frt
Andreas Haluska 1 társával
egésztelkes
14,37 frt
Georgius Stanko 6 társával
egésztelkes
14,37 frt
Johannes Chovanecz 4 társával
egésztelkes
14,37 frt
Inqilinariae (sessiones) minores:
 
 
Andreas Pavuk 2 társával
egésztelek
7,4 frt
Joannes Hurin 3 társával
egésztelek
7,4 frt
Georgius Kacsik 4 társával
egésztelek
7,4 frt
Georgius Juriga cum Georgio Kacsik
1 egésztelkes
7,4 frt
Andreas Kratky 2 társával
1 egésztelkes
7,4 frt
Andras Matoha 4 társával
1 egésztelkes
7,4 frt
Joannes et Andreas Bubecz
1 egésztelkes
7,4 frt
Subinquilinariae (itt is egésztelkeket jelöl)
 
 
Michael Bartoss 2 társával
1 egésztelkes
2,80 frt
Michael Archan 1 társával
1 egésztelkes
2,80 frt
Joannes Kanderka 2 társával
1 egésztelkes
2,80 frt
Martinus Bulko (egymaga)
1 egésztelkes
2,80 frt
Joannes Korhelik (egymaga)
1 egésztelkes
2,80 frt
Anthonius Miklo 2 társával
1 egésztelkes
2,80 frt
Johannes Uvrhacs 2 társával
1 egésztelkes
2,80 frt

 
Van három pusztatelek is, de kavicsosak, semmire sem használhatók. Az urasági réteket fentiek tartoznak jó-karban tartani:
7 és 3/4 jobbágy fizet
269,65 frt
9 jobb módú zsellér fizet
129,33 frt
7 közepes zsellér fizet
49,24 frt
7 subinquilinus fizet
19,60 frt
A mészárszék után közösen fizetnek
2 frt

Az urasági malom régisége miatt „ruinatus”, régebben fizettek utána a vegyes gabonából 28 mérővel, a kölesből 1 mérővel és adtak 1 sertést.

A két paraszti malom után fizetnek évenként
6 frt
A 94 méhkas után tizedként á 10 dénár
9,40 frt
7 pálinkaégető üst uán á 1 1/2 frt
10,50 frt
Az irtványföldek után együttesen fizetnek
20,25 frt
A 450 juh után a tized 10 dénárjával számítva
45 frt
Egy jobbágyházat az uraság lefoglalt, helyreállította, borkimérőt rendezett be rajta, ahol évenként kb 100 urna sört mérnek ki, á 50 dénár
50 frt
A pálinkából 3 urnát mérnek ki, á 3 frt
9 frt
Van a birtokon urasági major, újonnan emelt istállók és 2 csűr, melyek mind zsindellyel vannak fedve. A csűrök a széna elraktározásra szolgálnak: 70 szekér széna á 3 frt, de a tertialitást le kell számítani, így marad a szénáért
140 frt
Pro Illés (azaz élésre) a 7 és 3/4 jobbágytelek után 2 mérő búza á 80 dénár (harmadot számítva)
12,40 frt
2 mérő árpa á 60 dénár
9,30 frt
6 mérő zabot á 40 dénár
6,20 frt
Ugyanazon célra a 9 jobb módú zsellér ad a búzából 1 mérőt, á 80 dénár
7,20 frt
az árpából is 1 mérőt, á 60 dénár
5,40 frt
a zabból 3 mértőt, á 40 dénár
3,60 frt
a 7 közép módú zsellér a búzából 1/2 mérőt
2,80 frt
az árpából 1/2 mérőt
2,10 frt
a zabból 1 és 1/2 mérőt
4,20 frt
Possessio Lisza:
 
Van egy scultetia, melyhez 15 ember tartozik (név szerint elsorolva), sessiojuk egész telek, censusuk 38 frt
38 frt
Az első számú jobbágysessiot tizenhatan bírják, adójuk
32,20 frt
A második számú jobbágysessiot tizenegyen bírják, adójuk
30,20 frt
A folytatás már név szerint következik:
 


Stephanus Scheveda 13 társával
1 egésztelkes
32,20 frt
Martinus Bocskar 10 társával
1 egésztelkes
32,20 frt
Andreas Bartek 8 társával
1 egésztelkes
32,20 frt
Johannes Zapecska 10 társával
egésztelkes
32,20 frt
Johannes Halda cum Johanne Schulik
féltelkes
15,10 frt

 
(A telek másik felét az uraság lefoglalta borkimérő helynek.)
Maiores inquilinariae:
16 sessio, mind egésztelek. Mindegyik után, akárhány társsal is van együtt valaki, a fizetség telkenként
14,12 frt
Subinqulinariae: Ilyen van:
 
19 egésztelek, akárhány társsal is van valaki, telkenként a fizetség
7,6 frt
6 féltelek, féltelkenként a fizetség
3,53 frt
1 kétharmados telek; a fizetség
4,70 frt
Van 2 egyharmados telek; egyharmadonként a fizetség
2,35 frt
Van 2 egyhatodos telek; egyhatodonként a fizetség
0,88 1/3 frt
A mészárszék után fizetnek az uradalomnak
7 frt
5 jobbágyi malom után fizetnek á 2 drt, a hatodik után 8 forintot, összesen
18 frt
Az utolsó kivételével a többiek emberei munkára kötelezettek.
 
Az irtványföldek után fizetnek
10,50 frt
Húsvéti bárány címén 1 forintot
 
1/8 telek után bérként fizetnek
21 frt
Egy külön irtványföld után, neve Dolina
4 frt
34 pálinkafőző üst után á 1/2 frt =
51 frt
Az uradalmi borkimérőt teljesen helyreállították, zsindellyel fedték; kimérnek rajta 400 urnát, á 50 dénár =
200 frt
Az irtványföldek után közösen fizetnek
60 frt
1000 juh után tizedet fizetnek, á 10 dénárt =
100 frt
200 méhkas után tize á 10 dénár
20 frt
Van itt egy királyi harmincados ház, jó állapotba és bár nem fekszik uradalmi területen, a jog elismerése címén fizetnek az uradalomnak
6 frt
Hogyha az erdőőrök valamilyen vadat elejtenek, az uraság ezeket fizeti nekik:
 

a rókabőrért
50 dénárt
a farkasbőrért
1 frt
az őzbőrért
75 dénárt
a vadkanért
3 forintot
a nyúlért
5 dénárt
a császármadárét
20 dénárt

Possessio Laasz:
 
Név szerint elsorolva6 egésztelkes inquilinus maior különböző számú társaikkal, fizetnek egyenként
19,20 frt
17 egésztelkes inquilinus minor, fizetnek egyenként
13,91 és 16,80 frt között
akárhány társuk is van
 
Két féltelkes, fizetnek egyenként, censusként
8,40 frt
Két negyedtelkes, fizetnek egyenként, censusként
3,97 frt
A mészárszék után fizetnek
4,00 frt
Három paraszti malom után á 3 frt, a negyedik után 2 forintot, összesen
11,00 frt
Az ötödik malom után és a hozzája tartozó rétek és földek után
16,85 frt
Valamennyien kötelesek kézi munkát végezni
 
700 juh után a tized, á 10 dénár
70 frt
100 méhkas után a tized, á 10 dénár
10 frt
Borkimérője teljesen újonnan felépítve, zsindellyel fedve, ahol évenként 300 urna bort szoktak kimérni, á 50 dénár
150 frt
Pálinkafőző-üstje 19 van, á 1 1/2 frt
28,50 frt
Húsvéti bárány címén fizetnek 1 frt
 
Portio possessionis Zbora:
 
Egy féltelken hárman vannak (név szerint elsorolva), Census
5,80 frt
Egy másik féltelken szintén hárman Census
5,50 frt
Maiores inquilinariae, 2–2 lakik 1–1 egésztelken, fizetnek telkenként
5,70 frt
Subinquilinusok 4 egésztelkes, fizetnek telkenként
0,95 dénárt
Két paraszti malom után á 2,10 frt
4,20 frt
Kötelesek kézi munkát is vállalni
 
a 9 főzőüst után az uraságnak jár
13,50 frt
Két ember a sjaát serfőzője után fizet
4 frt
5 méhkas után a tized, á 10 dénár
0,50 dénár
80 juh után at ized, á 10 dénár
8 frt
A parasztházaknál lévő borkimérésből a jövedelem:
25 frt
Portio possessionaria Mosstiste:
 
Egy fél jobbágytelken laknak hatan és két zsellértelken ketten és censusként fizetnek
16,85 frt
20 juhnak a tizede
2 frt
Oppidum Puchov:
 
Relicta Licskova egymaga egy egésztelken; census
20 frt
Négyen egy egésztelken (a féltelken a census 10 frt, a negyedtelken 5 frt, a kétnyolcad telken á 2,50 frt)
20 frt
Johannes Entl egymaga egésztelken
20 frt
Ketten egy egésztelken (1/2 és 1/2 á 10 frt)
20 frt
Öten egy egésztelken (2 negyedes és 3 hatodos)
20 frt

 
A végén mégis adódik két 17,50 frt-os census is, sőt egy 15 forintos census is ugyancsak egésztelek után, éppúgy mint két negyedtelek után a census egy ízben csak 5 frt.
Nomina inquilinorum maiorum: Itt már változó a census: A féltelkeseknél 75 dénár, vagy 1 frt, vagy 1,50 frt, vagy két frt; negyedtelkesnél 20 dénár; ennek folyományaként az egésztelek után is az adó 1,50 frt és 4 frt között változik.
Nomina inquilinorum minorum: 28 egésztelek van mint zsellértelek és 1 féltelek. Lakóik mind név szerint felsorolva. Censusuk 40 fillértől 2 forintig terjed.
Összegezve a censusokat, a 17 és fél jobbágytelekből befut
335 frt
A nagyobb és kisebb zsellértelkek száma 55 és fél, a census
94,90 frt
A Moraviai utcában és téren a posztókészítők és más mesteremberek házainak a száma 78, mindegyik után fizetnek 2 frt, az összeg
156 frt
A komlóskert nevezetű helyen fel van építve 13 gunyhó, ezek közösen fizetnek
14 frt
A vár helyreállításához és egyéb ottani szükségletekhez a város hozzájárulása
58 frt
Húsvéti bárány címén fizetnek 1 frt
1 frt
A városbeli mészárosok együttesen fizetnek
50 frt
továbbá adnak egy faggyúgyertyát , fontját 15 dénárjával számítva
15 frt
A nagyböjti időszakon kívül minden héten, vagyis 45 héten át 2–2 nyelvet szolgáltatnak be az uraságnak, 8 dénárjával számítva az összeg
7,20 frt
A borszállításhoz adandó két szekér megváltásáért fizetnek
24 frt
Az itteni zsidó kereskedők censusként fizetnek
40 frt
Az urasági borkimérőért árendát fizetnek
500 frt
Ugyanabban a borkimérőben van egy bolt, mely után a zsidó fizet bért
10 frt
37 pálinkafőző üst után fizetnek á 1 1/2 frt
55,50 frt
A sörkimérőknél minden cégér után 1 frt fizetnek, lévén 19 cégér, az összeg
19 frt
Minden serfőzés után 60 dénár fizetendő, 267 főzés után
160 frt
A saját serfőzőbeli főzés után 1 frt jár; volt 26 ilyen főzés, az összeg
26 frt
A ványoló malomnál minden szélesebb petia után 15 dénár jár, minden keskenyebb petia után 10 dénár, az összeg
120 frt
Van két fából való malma; az egyik már hasznavehetetlen, a másik 3 kerekű, még működik, mely után a molnár 112 mérő vegyes gabonát ad, á 90 dénár, az összeg
100,80 frt
A molnár ad két hízott sertést, vagy helyettük
20 frt
Összes fizetség így
132,40 frt
A molnár a közmunkákra is kötelezve van, ha ezeket meg akarja váltani, fizet
10 frt
A második malom, amelyet két éve teljesen helyreállítottak, egykerekű; ez után a molnár évenként 32 mérő gabonát ad á 90 dénér = 28,80 frt. disznót köteles hízlalni, vagy helyette 10 frt fizetni, közmunkát köteles végezni, vagy az megválthatja 6 forintért, így e második malom után a kiadása:
44,80 frt

 
Ez a malom egész jó állapotban van: áll egy szobából, két kamarából illetőleg raktárból és két kallós-malomrészből. – A város alatt a Vág folyó mentén van a királyi sólerakat, erős falból felépítve, 450 öl hosszú, 9 öl széles. – Az alsó oldalról magába zár 2 szobát: egyet a tisztviselők részére, ahol a pénztárt is tartják, a másik a só megőrzésére szolgál. Ezt az épületet a jóemlékű Mattyasovszky uraság emelte, ennek fejében 60 tutajt „ad rationem annui census” adtak az uradalom számára, á 2,75 frt, az összeg 165 frt. Ahány tutajra az uradalomnak szüksége van, annyit kötelesek a sótisztviselők „vi Contractus” biztosítani ugyanazon az áron, amily áron azokat Őfelségének szállítják, vagyis a nagyobbakat három forintjával, a kisebbeket 2,40 forintjával. Ezzel szemben az uradalom tartozik a sóhivatal vezetőjének lakást biztosítani.
Ott létezik Puchoviban „e regione statuae S. Johannis Nepomuceni”, egy újonnan emelt épület, melyet 1732-ben kezdet építeni; felépült pedig egy teljes jobbágytelken, két emeletre. Mellette egy kert, de az eléggé elhanyagolt állapotban. E háznak a felső emeletén minden oldalról vannak befejezetlen szobák, amelyek belülről nincsenek bevakolva, sem boltozva, sem deszkákkal lepadlózva és így a többi részei is még kiegészítésre szorulnak. – Ez emeletről kőlépcsőkön lejutni az alsó szintre, amelynek oldalában az utca felé nézve 3 szobát találunk, mind a három boltozva, kettő négyszögletű kövekből kirakva, a harmadik gerendákkal lepadlózva. Alatta pince, amelyhez két oldalról is van bejárat. – Az előbbiekhez csatlakozik két boltozatos kamra, majd a félreeső hely, majd két a kertre néző szoba ... majd elérünk a konyháig, amely erős falból épült, azután egy 1 ablakú szobához és az éléskamrához ... majd még szól az ajtókról, ablakokról, különféle zárakról, stb.
Possessio Streszenicz:
A soltészséggel kapcsolatban Andreas Mocsenan az általa lakott féltelek után fizet
10,92 frt
Két másik ember szintén a féltelek után fizet
10,92 frt
A továbbiakban név szerint adva a lakosok;
 

 
A census az illetőtől lakott telekrész nagyságához igazodik, így
az 1/12-re eső census 1,66 frt
összesen 1 van
az 1/4-re eső census 5 frt
összesen 14 ilyen van
az 1/3-ra eső census 6,66 frt
összesen 5 ilyen van
az 1/2-re eső census 10 frt
összesen 7 ilyen van
a 3/4-re eső census 15 frt
összesen 1 ilyen van
Az egész összeg amit így fizettek
221,85 frt

 
Maiores inquilinariae:
5 egésztelkes van; censusként mindegyik fizet 5 frt
25 frt
A két libertinusnak a telkét az uraság foglalta el.
 

 
Nomina inquilinorum minorum:
Összesen kilencen vannak, mind egésztelkesek, censusuk 1–1 frt
9 frt

 
Van 5 puszta is, melyeket az uraság tart megszállva és az is fizet mindegyik puszta után 1–1 forintot.
Összegzés:
Jobbágytelek a soltészséggel kapcsolatban, 11
221,85 frt
Jobb módú zsellérek, számuk 5, censusuk á 3 frt
25 frt
Közép módú zsellérek, számuk 14, censusuk á 1 frt
14 frt
Vagy kötelesek három szekeret adni borszállításra, vagy fizetnek helyette
36 frt
A juhok és a méhek tizedéből befolyt összeg
25 frt
A 9 főzőüst után, á 1 1/2 frt fizetnek
13,50 frt
Az irtványföldek után fizetnek együttesen
7 frt
Az urasági malom régi, kétkövű, fából épült, zsindellyel fedett
 
A molnár fizet utána a gabonából 38 mérőt, á 90 dénár
34,20 frt
a kölesből 2 mérővel á 1,45 frt
2,90 frt
ad egy hízott sertést vagy fizet 10 frt
10 frt
vállalja a kézi munkát, vagy fizet
6 frt
Az összkiadása
53,10 frt

 
Vannak e területen halászóhelyek; a halakat az uradalomnak kötelesek beszolgáltatni. – Erdeje több van, adja a szláv nevüket: Stary Diel, Dielecz, Bukvina, stb. Makkterméskor 30 sertés hízlalására elegendők, mindegyiket 40 dénárjával számítva, kitesz 12 forintot, de mert csak minden hatodik évben van ily termés, a haszon ennek a hatodrésze. – Hozzátartozik egy major, zsindellyel fedett; tartozékai egy lakószoba, két istálló és egy csűr. Uradalmi őszi vetés: a búzából 19,20 mérő, jelezve a szláv területeket, melyeken és mily mennyiségben történt a vetés. – A rozsból 36,40 mérő (ugyanúgy jelezve mindent, mint a búzánál). – Uradalmi tavaszi vetés: Az árpából (ugyanúgy jelezve mindent, mint az őszieknél): 26,40 mérő. – A zabból (ugyanúgy jelezve mindent, mint az őszieknél): 30,93 mérő – Ugarként maradt 9 mérő alá való.
Possessio Alsó Brenzicz:
A lakók név szerint felsorolva, sessio és census jelölve. Egésztelkes 5, censusuk 7,37. – 3/4 telkes 1, census 5,52. – 1/2 telkes 3, censusuk 3,68 – 1/3 telkes 1, census 2,45 – 1/4 telkes 2, censusuk 1,84. – Inquilinariae minores: Egésztelkes 2, census 1,8 frt. – A deserták után fizetnek 4,5 frt. – A sessiók utáni fizetések összege: 66, 23 frt. – A húsvéti bárány után fizetnek 1 frt. – Egy parasztmalom után fizetnek 2 frt. – 3 főzőüst után fizetnek, á 1,50 frt, 450 frt. – A juhok és a méhek tizedéből befolyik 28,30 frt. – Az uradalmi borkimérőben kimérnek 52 urna sört, értéke 26 frt és 2 urna pálinkát, á 3 frt = 6 frt.
A molnárral együtt tartoznak az uradalomnak dolgozni.
 
„Illés” (élés) címén tartoznak 2 mérő búzával, 2 mérő árpával és 6 mérő zabbal. Ezeknek összértéke
63,5 frt
A bor szállításához 2 szekérrel tartoznak hozzájárulni vagy fizetnek
24 frt
Felső Breznicz:
 
Soltészség, melyet most Zachar János irányít; egésztelek után a fizetség
23,85 frt
Libertinus: Karasz János, egésztelek után fizet
19,85 frt
A többiek (tizenhárom) mindegyik néhány társával, mind egésztelkesek, fizetség á 7,37
 
Féltelkes egy, az is másodmagával, fizetség 3,68
 

 
Inquilinariae maiores: Egésztelkes 7, censusa á 2,16. – Féltelkes 2, census á 1,80. – Egész puszta 7, census 2,16 frt.
Inquilinariae minores: Név szerint felsorolva 3, mind egészt, census á 1,80 frt. – Három puszta, az is így.
Összesen fizetnek 14 és fél colonicalis, meg az inquilinariae majores és minores
174,70 frt
A két parasztmalom után évenként fizetnek
4 frt
A méhek tizedéből befolyik
1,20 frt
A juhok tizedéből befolyik
25 frt
Húsvéti bárány címén fizetnek
1 frt
9 pálinkaégető üst után
13,50 frt
Az irtványok után együttesen fizetnek
18 frt
A parasztházban évenként 77 urna sert szoktak kimérni
38,50 frt
Ugyancsak 2 ur

na pálinkát á 3 frt

6 frt
Borszállítás címén két szekeret kell adniok vagy ezek helyett fizetnek
24 frt
„Illés” (élés) címén minden jobbágysessio 2 mérő búzát, 2 mérő árpát és 6 mérő zabot köteles adni
 
A maiores inquilini ennek csak a felét, a minores inquilini ennek csak a negyedét. Az egész összeg
126,50 frt

 
Ezen kívül adnak szárnyasokat, tojást, vajat, amint az uraság kívánja.
Két tölgyfaerdeje elsősorban a tűzifa kielégítésére; Makkoltatáskor 100 sertés hajtható rájuk, mindegyik után 35 dénárt számítva, az összeg elég szép volna, de mert makk csak hat évenként terem, azért az évi jöv. csak
5,83 frt
Őszi vetés:
 
A búzából a Nivku nevű földön 10 mérő
12 frt
Tavaszi vetés:
 
A zabból a Hrabrovnik nevű földön 18 mérő, Na Zmiselnk nevű földön 17 mérő, összesen 35 mérő, a kettő jövedelme
18,66 frt

 
Possessio Kvassov:
Nomina colonorum. – A telkek így oszlanak meg a colonusok között: van 7 egésztelek, 1 fél telek, két 2/3-os telek.

Maga a soltészség censusként fizet
26,85 frt
bizonyos irtványföld után pedig
2 frt
Adamus Maczek fizet 9 társával egy egésztelek után
19,85 frt
A többi egészteles á 7,37 frt, a 2/3-odosok á 4,81 frt, a feles 3,68 frt
 
Van 2 és fél puszta, ezek után fizetnek
15,96 frt
Inquilinus maior 4 van, név szerint felsorolván mind egésztelkesek, censusuk á 2,16 frt
 
Inquilinus minor 6 van, mind egséztelkes, censusuk 1,8 frt egyenként
 
A két pusztáért a község fizet
2,16 frt

 
„Inqilinariae soltisorum”: Név szerint felsorolva 7, ahol hatnak társai is vannak. Mindig 1–1 sessiot véve alapul, a census változó (okát nem adja) 2-nél a census á 10 frt, 2-nél á 6 frt, 1-nél á 3 frt, 2-nél á 2 frt.
Az összes kategóriákat egybevéve, a soltészság censusa
171,31 frt
A húsvéti bárányért fizetnek
1 frt
A soltészek a vár reparalására fizetnek
1,85 frt
A libertinusok szintén annyit
1,85 frt
A soltészok ugyanarra a célra
3,70 frt
A 7 serfőző üstért
10,50 frt
A parasztházban 30 urna sört mérnek ki, á 50 dénár, a jövedelem
15 frt
1 urna pálinkát is kimérnek
3 frt
A méhek tizedéből befolyik
3 frt
A juhok tizedéből befolyik
32 frt
Az urasági rét 2 szekér szénát hoz
 
Van ott egy urasági 1 kövű malom, amely után a molnár fizet az uraságnak 15 mérő gabonát, á 50 dénár
7,50 frt
A hízott sertés fejében fizet
5 frt
Úgy igás, mint kézi robotot is végeznek.
 
Kötelesek az uraság részére kendert is fonni.
 
„Illés” (vagyis élés) címen ad 1–1 colonus 2 mérő búzát, 2 mérő árpát és 6 mérő zabot, melyek értéke
59,40 frt
Az inquilini maiores cum inquilinis minoribus és subinquilinis együttesen adnak 2 mérő búzát, 2 mérő árpát és 8 mérő zabot, értékben
6,20 frt
Tavaszi vetés: Az egyik helyen 6 mérő árpát, á 60 dénár, a másik helyen 20 mérő árpát, á 60 dénár és 12 mérő zabot a 40 dénár, az összérték
40,80 frt

 
Possessio Horgnicze:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 10. – Mind féltelkesek; censusuk egyenként 3,18 frt
A rongált urasági borkimérőn kimérnek évenként 40 urna sört. Levonva a levonandókat, a tiszta haszon
20 frt
Kimérnek 2 urna pálinkát, levonva a levonandókat
6 frt
A juhok tizedéből befolyik
4 frt
Illés (élés) címén adnak egyenként pro altilibus dominalibus 2 1/2 mérő búzát, á 90 dénár, 2 1/2 mérő árpát, a 60 dénár, 5 mérő zabot, á 40 dénár
5,75 frt
Igás állatokkal is szolgálnak
 
A Vágon túl van az uraság füzese, ahol kb. 100 szekér széna terem, szekerenként 3 frt; ezt a szénát ők szállítják az urasági csűrökbe; a harmadrész levonásával az érték
200 frt
Majorház fából van, zsindellyel fedve, mellette szalmával fedett és szalmával fedett új csűr
 
Őszi vetés: Az egyik helyen 30 mérő búza, á 90 dénár, a haszon
36 frt
Tavaszi vetés: Az egyik helyen 38 mérő árpa; A másik helyen 5 mérő árpa, a harmadik helyen 20 mérő árpa, a negyedik helyen 10 mérő árpa, összesen 73 mérő, á 60 dénár
58,40 frt
Zabvetés: Az egyik helyen 45 mérő zab, a másik helyen 70mérő zab, összesen 115 mérő, á 40 dénár
61,33 frt
Jelölve az ugarnak hagyott föld is.
 

 
Portio castelli deserti in possessione Dohnán:
A lakók a census szerint különböző csoportokba osztva:
1) Scultetia, mindig egy egésztelek részeit adva:1 egynegyedes, censusa 7,25 frt 3 egyhatodos, censusuk á 483 frt 2 egynnyolcados, censusuk 3,62 frt
Az egész census
29 frt
2) Egésztelek, öten használjákaz egyik féltelkes, censusa 9 frt négyen nyolcadtelkesek, censusuk á 2,25
Az egész census
18 frt
3) Egésztelek, 12 használják1 negyedtelkes, census 3,752 nyolcadtelkes, censusuk 1,821 tizedtelkes, censusa 1,508 huszad-telkes, censusa 75 dénár
Az egész census
15 frt
4) Egésztelek, ketten használják. Mindegyik féltelkes, censusuk á 5 frt
Az egész census
10 frt
5) Egésztelek. Négyen használják, mind négytelkesek, censusuk á 2,51 frt
Az egész census
10 frt
6) Egésztelek. Hárman használják. Az egyik feles, censusa 5 frt. A másik harmados, censusa 3,33 frt A harmadik hatodos, census 1,66 frt
Az egész census
10 frt
7) Egésztelek. Négyen használják. Mind negyedesek, censusuk á 2,50
A cenus
10 frt
Következnek a féltelkesek:
 
 
Első féltelek: öten használják:Három nyolcados, censusuk 1,83 frt. Kettő tizenhatodos, censusuk 92 dénár
Az egész census
7,35 frt
Második féltelek: Egymaga van rajta, censusa 5 frt
 
5 frt
Harmadik féltelek: Hárman használják:1 negyedes, censusa 2,50 frt 2 nyolcados, censusuk 1,23 frt
Az egész census
5 frt
Első harmadtelkes egymaga, censusa 3 frt. Második harmadtelkes, ketten használják, censusuk á 2,25 frt
Az egész census
4,50 frt
Inquilinariae maiores:Egésztelkes négy, de censusuk más és más: Az első 4 frt. A másodiké 3 frt. A negyediké 2,50 frt. Az ötödiké 2 frt
 
 
Féltelkes 5, censusuk á 1,50 frt
 
 
Negyedtelkes 2, censusuk 75 dénár
 
 
Az egész census a 7 telek után
 
20,50 frt
Inquilinariae minores:
 
 
Név szerint elsorolva 6, mind egésztelkes, de censusuk kétféle: Háromnak á 1,50, háromnak 1 frt
Az egész census
7,50 frt

A most elsorolt jobbágyok, nagyobb és kisebb zsellérek censusa
158,35 frt

A soltészség a fent említett censuson kívül semmi más munkára nincs kötelezve. – A többiek mind kézi, mind állatokkal végzett munkára vannak kötelezeve.

A juhok után fizetnek tizedet
7 frt
A méhek után fizetnek tizeded
1,30 frt
Borszállításhoz 3 szekeret kötelesek adni, vagy helyette tartoznak fizetni
36 frt
Borkimérője új, fából való, zsindellyel fedett, ahol évenként 300 urna sört mérnek ki; levonva a levonandókat a haszon
150 frt
és a három urna pálinkából
9 frt
9 pálinkafőző-üst után á 1 1/2 frt, a census
13,50 frt
Urasági malma 3 évvel ezelőtt épült, két kövű, jó állapotban lévő, amely után a molnár 30 mérő vegyes gabonát ad, á 60 dénár
12 frt
és 2 mérő kölest, á 1,45 frt
2,90 frt
Köteles adni egy hízott sertést, vagy helyette fizet
10 frt

 
Munkájukat 3 forinton megválthatják. – Fennállnak még a romlott állapotban lévő kastélynak a romjai. Körülötte istállók és csűr, fából épültek és jó állapotban vannak. – Ugyancsak van ott sör- és pálinkafőző, jó állapotba és megfelelő lakás az uraság kényelmére. – Találunk még ott egy tilalmas bükkerdőt, de termést még nem hoz.
Őszi vetés: A búzából 3 különböző helyen 3+2+3 mérő összesen 8 mérő, á 90 dénár, levonva a levonandókat
9,60 frt
A rozsból 4 különböző helyen 3+3+3+2 összesen 11 mérő, á 70 dénár, levonva a levonandókat
10,26 frt
Tavaszi vetés: Az árpából 9 különböző helyen: 23+19+30 = 8+8+15+12+10+18 összesen 143 mérő, á 60 dénár
114,40 frt
Possessio Rovnye:
 
A subinquilinusok név szerint elsorolva, számuk 20. Mind egésztelkesek, mindnek a censusa á 47 1/2 dénár, az összeg
9,50 frt
A juhok után tized
6 frt
A méhek után tized
3 frt
Úgy kézi, mint igásrobotot kötelesek végezni.
 
Kenderfonalat kötelesek szőni.
 
A fából való malom közel áll az összeomláshoz.
 
Fizetnek utána gabonából 33 mérőt, á 80 dénár
26,40 frt
a kölesből három mérőt, á 1,45 frt
4,35 frt
Köteles adni hízott sertsét vagy helyette
10 frt
A malom utáni egész kiadás összege
40,75 frt
Az urasági, fából való vendéglőben, mely erős javításra szorul, kimérnek 300 urna sört
150 frt
A pálinkából 16 urnát
49,50 frt
Azonkívül 6 urna bort, urnáját 2 forintjával számítva
12 frt

 
Terrae arabiles ad allodiaturam Rovnyensem spectantes:
Őszi vetés: A búzából 3 különböző helyen 15+20+19, összesen 54 mérő, 90 dénárral számítva, levonva a levonandókat
64,80 frt
A kevert búzából két különböző helyen 33+12 összesen 45 mérő, á 80 dénár
78 frt
Tavaszi vetés: Az árpából 3 különböző helyen 53+12+33, összesen 98 mérő á 60 dénár
78,40 frt
A zabból 2 különböző helyen 70+53, összesen 123 mérő á 40 dénárral
65,60 frt

 
Van ott egy téglaégető-ház, zsindellyel fedve, a birtokon kívül felállítva, ahol az uraság részére szükséges téglákat égetik és mellette egy épület a még nedves téglák megszárítására és elhelyezésére, szalmával fedett hely vulgo Schoppe. – Van külön urasági kert, ahol a méheket gondozzák.
A kastély: A romlásnak indult kastély épületei fából vannak, a kastély kívülról palánkkal kerítve. – Kapuja nincs semmiféle vassal bevonva, csupán csak az előcsarnok van keresztben álló vasrúddal elzárva. Ezen előcsarnok alatt van fából a börtön, fölötte kis kapu zár nélkül, jobbról pedig egy szoba a portás és a satrapák részére, ahol a üres ablakoknak csak a fatáblái vannak meg. Azután egy sütőkemence, jobbról pedig az üres pince, melyhez a bejáratot újonnan csinálták égetett téglából. A pince felett egy kamara a gabona elraktározására. Balról egy másik pince rácsos ajtóval és zárral ellátva. Ebben egy sajtó az erdei almák nedvének a kisajtolására. – A pince mellett balró két szoba. Majd egy kút, de bármilyen felszerelés nélkül. Azután a lakatos mester műhelye, majd a fácános kert, egy elhanyagolt halastavacskával. Majd a kocsiszín, mellette pedig három régi, fából épült és zsindellyel fedett istálló. – Következik egy gondozott kert törpefákkal, „vulgo Zwergl” belültetve. – Amint a kertből kilépünk, eljutunk a konyháig, melynek a teteje ugyancsak javításra szorul. Onnan a lépsőkön át el lehet jutni a felső emelet északi részébe, stb. – Végül e régi kastély oldaláról van felépítve a fából való majorház, elejétől fogva zsindellyel fedve, ahol három szobából álló lakás van fenntartva az uradalmi intéző számára és kamarák, konyha, sütőkemence, majd két szoba részben zsindellyel, részben szalmával fedve, két kamarával, amelyekben a major személyzete tartózkodik. A szomszédságában van egy hely az égetett italok megszárítására a hozzávalókkal együtt. Azután következik 7 istálló, majd 4 csűr, mindegyik két-két elzáró hellyel. A csűrök után jön a kert.
Possessio Hrabovka:
Név szerint adva a colonusok, jelezve mindenütt a sessio nagysága és a census. Számuk 12. Azonkívül 1 puszta. – Telkek minősége és censusuk: Feles 2, censusuk á 5 frt; – Harmados 3, censusuk 3,35 frt; – Negyedes 4, censusuk 2,50 frt; – Nyolcados 2, censusuk 1,25 frt. – Soron kívül 1 egésztelek: censusa 2,25 frt. – Soron kívül egy másik egésztelek: censusa 5,50 frt és van egy puszta, mely után együttesen fizetnek 2,25 frt.
Így összesen adódik 6 sessio, melyek után a census
36 frt
2 pálinkafőző-üst, értékük
3 frt
Egy szekeret kell adniok a bor szállítására, vagy fizetnek helyett
12 frt
Tized a juhok után
2 frt
Tized a méhek után
0,80 frt

 
A dohnani várhoz tartoznak robottal. – Kötelesek kendert fonni és kenderfonalat készíteni. – A liszai vagy donhani völgyben 600 johot lehetne még eltartani, ha új tuguriumot állítanának fel, amikor 1–1 juh után1–1 forintot kellene fizetni, amival a létszámot álladósíthatnánk. Tehenet is nagyobb számmal lehetne ott tartani. Ugyancsak emelkednék a jövedelem a ronyvai, zubaki és puchovi újjáépítésekkel.
Összkimutatás az adókról és a pusztákról:
In oppido Lednicze a census
840,50 frt
a puszták száma 7
In possessione Lehothka
141,23 frt
a puszták száma 7
In possessione Zubak
813,21 frt
puszta 3
In possessione Lisza
1161,03 frt
puszta 2
In possessione Laasz
689,73 frt
puszta 1 1/2
In port. possessio Zbora
103,60 frt
-
In port. possessio Mosztisste
18,85 frt
-
In oppido Puchov
2096,95 frt
puszta 6
In possessio Sztrezenicz
511,38 frt
puszta 5
In possessio Alsó Breznicz
223,58 frt
puszta 4 1/2
In possessio Felső Breznicz
470,80 frt
puszta 11
In possessio Kvassov
348,55 frt
puszta 5 1/2
In possessio Horenicze
392 frt
 
In possessio Dohnan
534,21 frt
puszta 1
In possessio Rovnye
530,55 frt
puszta 6
In possessio Hrabovka
53,80 frt
puszta 1
Az egész összeg:
8930,63 frt
 

 
„Aestimatio”
Aestimatio bonorum Ledniczensium Rakocziana Fiscalim in comitatu Trenchiniensi existentium.
Oppidum Lednicz:


Áll 21 jobbágysessioból. Ezek tulajdonosai együttesen fizetnek censusként
197,40 frt
Egy sessio bérbeadva
16 frt
Nagyobb zsellérsessio összesen 19, censusuk
47,50 frt
Kisebb zsellérsessio összesen 15, censusuk
19,45 frt
Három borszállító szekér á 12 frt megváltása
36 frt
Uradalmi jogok védelme címén fizetnek együttesen
33,30 frt
A nekik jutott irtványföldekért fizetnek
40 frt
Húsvéti bárány címén
1 frt
A mészárszék után fizetnek
7 frt
A méhkasok után á 10 dénár, így 60 méhkas után 6 frt volna, de ennek csupán a harmadát lehet venni, így a bevétel
2 frt
400 juh után a tized
40 frt
A 276 urna sörért, á 50 dénár
138 frt
A pálinka kiméréséből
37,50 frt
3 malom van, melyek mindegyikéért hízott sertés jár, vagy helyettük á 10 frt
30 frt
84 mérő gabonáért, á 80 dénár
67,20 frt
2 mérő kölesért á 1,45 frt
2,90 frt
A molnárok, ha szükség úgy kívánja, fejszével tartoznak dolgozni.
 
20 pálinkafőző-üst á 1,50 frt
30 frt
A makkos erdőben, ha makk terem, 60 disznó legeltethető, á 7 krajcár, de mert ily termés csak 6 évenként fordul elő, a hatodrész veendő, vagyis
1,16 frt
A zúzómalom után jár
4,75 frt
Serfőzője egy évvel ezelőtt teljesen leégett, de már annyira helyreállították, hogy évenként 25 főzés történhetik; mindegyik főzésnél 60 urna adódik, egészben 1500 urna, melyekből 500 urna az uraságot illeti, az összeg
250 frt
Az allódium mellett lévő komlóskert termése 18 mérő, á 60 dénár, levonva a levonandókat az összeg
7,20 frt
Az őszi vetésből a majorságbeli rozsnál 34 mérőt véve alapul és mindegyik elvetett mérő után két mérőt számítva, ez 68 mérő, á 70 dénár
47,60 frt
Az árpából elvetnek 16 mérőt; a hozadék 32 mérő á 60 dénárral számítva
19,20 frt
A zabból elvetve 88 mérő, termése 176 mérő, 40 dénárjával számítva
70,40 frt
A régi major melletti rétekből kb. 55 szekér széna jő elő, 3 forintjával számítva szekerét
165 frt
Az egész bevétel:
1303,36 frt
Possessio Lehotka:
 
Van benne 7 és 2/3 jobbágysessio, amelyek lakói, az egy soltészséget is beleszámítva, fizetnek évenként
65,05 frt
Az inquilini maiores, számuk 11, fizetnek censusként
23,32 frt
Az inquilini minores, számuk 2, az öt pusztát is beleszámítva, fizetnek
11,58 frt
A húsvéti bárányért
1 frt
A pálinkafőző-üstért
1,50 frt
80 juh után a tized, á 10 dénár
8 frt
Élelem címén adnak az uraságnak az árpából 7 2/3 mérőt, á 60 dénár
4,60 frt
A zabból 30 2/3 mérőt, á 40 dénár
12,26 frt
Az inquilini majores (számuk 8) fizetnek
6,40 frt
Az egész összeg:
133,71 frt
Possessio Zubak:
 
Van itt 7 és 3/4 jobbágytelek; évi censusuk
222,65 frt
A scultetia borszállítás fejében, census fejében és bizonyos földekért fizet
47 frt
Az inquilini maiores (számuk 9) fizetnek
129,33 frt
Az inquilini minores (számuk 7) fizetnek
49,28 frt
A subinquilini fizetnek
19,60 frt
A mészárszék után
2 frt
Van két parasztmalom, melyek után fizetnek
6 frt
94 méhkas után a tized á 10 dénár, de csak a tertialitást véve
3,13 frt
7 főzőüst után a 1,50 frt
10,50 frt
Az irtványföldek után fizetnek közösen
20,25 frt
450 juh után a tized
45 frt
A parasztházban lévő italboltban a ser- és a pálinka kimérésből
59 frt
Az uradalmi rétekből 70 szekér széna jő össze, szekerét 3 forintjával számítva
210 frt
Élés címén minden jobbágysessio ad 2 mérőt, összesen 15 és fél mérőt, á 80 dénár
12,40 frt
Az árpából szintén 2 mérőjével á 60 dénár
9,30 frt
A zabból 6 mérőjével, á 40 dénár
18,60 frt
Az inquilini maiores (számuk 9) a búzából 1–1 mérőt, á 80 dénár
7,20 frt
Az árpából ugyancsak 1–1 mérővel á 60 dénár
5,40 frt
A zabból 3 mérővel, á 40 dénár
10,80 frt
Az inquilini minores a búzából adnak fél mérővel, á 80 dénár
2,80 frt
Az árpából szintén fél mérővel, á 60 dénár
2,10 frt
A zabból 1 és 1/2 mérővel, á 40 dénár
4,20 frt
Az egész adó
896,55 frt
Possessio Lisza:
 
Van benne 7 és 1/2 jobbágysessio, melyek után együttesen fizetnek
234,50 frt
A scultetia után fizetnek
38 frt
A 16 inquilini maiores fizetnek
225,92 frt
Subinquilinus van 23 és 1/4 sessioban; fizetnek
164,11 frt
A mészárszék után fizetnek
7 frt
Öt malom után á 2 frt, a 6-ik után 8 frt
18 frt
A 7 jobbágy fizet az irtványok után
10,50 frt
Húsvéti bárány címén fizetnek
1 frt
Egy nyolcados jobbágytelekért
21 frt
A Dolina nevezetű irtvány után
4 frt
34 pálinkafőző-üst után á 1,50 frt
51 frt
A serfőzőből befolyó összeg
200 frt
Egyéb irtványokért közösen fizetnek
60 frt
Ezer juh után a tized
100 frt
200 méhkas után a tized, tertialitásban véve
6,60 frt
A harmincados házért járó évi census
6 frt
Az egész összeg:
1147,69 frt
Possessio Laasz:
 
Van benne 6 jobbágysessio, évi censusuk
115,20 frt
Van benne 18 és fél sessiones inquilinariae minores
283,20 frt
A mészárszék után fizetnek
4 frt
3 malom után á 3 frt, a negyedik után, 2 frt, összesen
11 frt
Az ötödik malomhoz tartozó legelők és földek után
16,85 frt
700 juh után a tized
70 frt
100 méhkas után á 10 dénár, a tertialitást számítva
3,33 frt
A serfőzőből befolyó összeg
150 frt
19 pálinkafőző-üst után á 1,50 frt
28,50 frt
Húsvéti bárány címén
1 frt
Az egész összeg:
683,08 frt
Portio possessionis Zbora:
 
2 féltelek tartozik hozzá, cenususk
11,60 frt
Inquilini maiores 4, fizetnek
22,80 frt
Inquilini minores 2, fizetnek
6 frt
Subinquilini 4, fizetnek
3,80 frt
A két parasztmalom után á 2,10 frt
4,20 frt
A harmadik parasztmalom után a munka megváltásával együtt
4,20 frt
9 pálinkafőző üst után á 1,50 frt
13,50 frt
Czekul György és Ádám fizetnek saját serfőzőjük után
4 frt
5 méhkas tizede harmadában véve
16 dénár
80 juh után a tized
8 frt
A parasztháznál történő kimérésből befolyt
25 frt
Az egész összeg:
103,26 frt
Portio in possessione Mostiste:
 
Egy fél jobbágysessio tartozik hozzá és 2 zsellértelek
16,85 frt
20 juh után a tized
2 frt
Az egész összeg:
18,85 frt
Oppidum Puchov:
 
Van 17 és fél jobbágysessioja, censusuk
335 frt
Van 27 inquilinariae maiores, censusuk
59,50 frt
Van 28 és fél inquilinariae minores, censusuk
35,60 frt
Van a városban 78 különböző szakmájú mesterembernek a háza, mindegyik után 2 forintot számítva
156 frt
A komlóföldön felépült 13 kunyhó; ezek után együttesen fizetnek
14 frt
A vár reparálására és más urasági kiadásokra fizetnek a városbeliek egymás közt megosztva
58 frt
A húsvéti bárány címén
1 frt
1 mázsa faggyúgyertya á 15 dénárjával
15 frt
A nagyböjt kivételével, vagyis 45 héten át hetenként 2 nyelvet szolgáltatnak be, összesen 90 nyelvet, á 8 dénár
7,20 frt
Két borszállítás megváltásáért
24 frt
Az itteni zsidó kereskedő védelem címén fizet
40 frt
Szent Márton ünnepén adnak egy libát
0,75 frt
Az urasági italkimérő árendája
500 frt
Az italkimérő alatt lévő boltért a zsidó fizet
10 frt
37 pálinkafőző üst á 1,50
55,50 frt
A saját serfőzőjében végzett serfőzés után 1–1 frt
26 frt
Az idegen serfőzőben való serfőzésért á 60 dénár, 267 főzés után
160,20 frt
A fonó malomnál minden szélesebb petia után 15 dénár, minden keskenyebb petia után 10 dénár
120 frt
Van 2 háromkövű malom, melyek után együttesen 112 mérő jár, á 90 dénár
100,80 frt
A kölesből 8 mérő á 1,45 frt
11,60 frt
A molnárok két hízott sertés helyett fizetnek
20 frt
A darakásából 146 mérőt, á 60 dénár
87,60 frt
Ebből a harmadrész a molnárt illeti, marad
57,40 frt
Kötelesek kézi munkát végezni, vagy megváltásként fizetni
10 frt
Az újonnan épült egykövű malom után köteles a molnár 32 mérő gabonát adni á 90 dénár = 28,80 frt
 
hízott sertés helyett fizetni 10 frt
 
munkamegváltás címén fizetni 6 frt, összesen
44,80 frt
A sólerakatért járól 60 csónak ára á 2,25 frt
135 frt
Az egész összeg:
2067,15 frt
Possessio Stresznicze:
 
A soltészséggel együtt van benne 11 jobbágysessio. Census
221,85 frt
5 inquilinariae majores, census
25 frt
14 inquilinariae minores, census
14 frt
A húsvéti bárány címén
1 frt
Három borszállító szekér fuvar helyett
36 frt
Juh- és méhtized vegyesen
25 frt
9 pálinkafőző-üst után, á 1,50 frt
13,50 frt
Irtványföldek után
7 frt
Az itteni urasági malomnál a molnár ad a gabonából 38 mérőt, á 90 dénár: 34,20 frt – a kölesből 2 mérőt, á 1,45 frt: 2,90 frt – a hízott sertésért: 10 frt – a munka megváltásáért: 6 frt – összesen:
53,10 frt
Erdeje kevés, makkoltatás idején 30 mérő zabért bérbe adva, á 40 dénár, ez kitenne 12 frt, de csak a hatodát lehet számítani
2 frt
A majorsági földeknél bevetve a búzából 16 mérőt, mindegyik hoz 2–2 mérőt = 32 mérő á 90 dénár
28,80 frt
A rozsból elvetve 39mérő, hozadéka 78 mérő, mérőjét 70 fillérrel számítva
54,60 frt
Az árpából elvetve 33 mérő, hozadéka 66mérő, mérőjét 60 dénárjával számítva
39,60 frt
A zabból elvetve 58 mérő, hozadéka 116 mérő, mérőjét 40 dénárjával számítva
46,40 frt
Az egész összeg:
567,85 frt
Possessio Alsó Breznicz:
 
Van benne lakott jobbágysessio 3 5/12, azonkívül a census szempontjából beszámítandó 8 és 1/12, így a census
59,57 frt
Inquilinariae sessiones 6 1/2, census
6,66 frt
A húsvéti bárányért
1 frt
Egy parasztmalom után
2 frt
3 pálinkafőző-üstért á 1,50 frt
4,50 frt
Irtványföldek után
2,50 frt
A juhok és a méhek tizedéből
28,30 frt
Élelmezés címén, vagyis a konyhára a búzából, árpából és a zabból
50,48 frt
2 borszállító szekér fuvar fejében
24 frt
Az egész összeg:
211,01 frt
Possessio Felső Breznicz:
 
A scultetia leszámításával van 14 1/2 jobbágy sessio
 
Évi censusuk
135,82 frt
Sessiones inquilinariae majores, 15
32,40 frt
Sessiones inquilinariae minores, 6
6,48 frt
Bizonyos föld után
1,50 frt
A 2 parasztmalom után
4 frt
A méhek utáni tized harmadrészben
0,40 frt
A juhok tizedéből
25 frt
A húsvéti bárány címén
1 frt
9 pálinkafőző-üst után á 1,50 frt
13,50 frt
Irtványföldek után
18 frt
A parasztházban lévő ser- és pálinkafőző után
44,50 frt
A borszállításhoz szükséges 2 szekér fuvar helyett
24 frt
Élelmezés címén a gabonákból
126,90 frt ért.
A makkos erdőben 100 sertés után á 35 dénár, de csak a hatodát számítva
5,83 frt
Elvetve urasági búza 10 mérő, hozadéka 20 mérő á 90 dénárjával számítva
18 frt
Elvetve urasági zab 35 mérő, hozadéke 70 mérő, 40 dénárjával számítva
28 frt
Az egész összeg:
485,33 frt
Possessio Kvassow:
 
A scultetia leszámításával 12 jobbágysessio, census
115,03 frt
Sessiones inquilinariae maiores 4, census
8,64 frt
Sessiones inquilinariae minores 8, census
8,65 frt
Item inquilini soltison vocati N-o7
39 frt
Húsvéti bárány címén
1 frt
A soltészok hozzájárulása a vár reparálásához, á
1,85 frt
A libertinusok hozzájárulása ugyanahhoz
1,85 frt
7 pálinkafőző-üst után á 1,50 frt
10,50 frt
A parasztházban lévő sör és pálinka kimérésből
18 frt
A méhek tizedéből a harmadrész
1 frt
A juhok utáni tized
32 frt
Az egykövű malom után a molnár ad a gabonából 15 mérőt á 50 dénár a telekért adandó 5 forinttal együtt
12,50 frt
Titulo victuali a jobbágyok együttesen adnak a konyhára 2 mérő búzát, 2 mérő árpát és 6 mérő zabot, pénzre átszámítva
59,40 frt
Ugyanezen a címen az inquilini maiores
6,20 frt
A majorsági cselédek az árpából és a zabból
40,80 frt ért.
Az urasági rétekből 2 szekér széna á 3 frt
6 frt
Az egész összeg:
366,11 frt
Possessio Horenicze:
 
Van itt 5 jobbágysessio. Fizetnek censusként
31,83 frt
Az urasági borkimérőből befolyik
26 frt
A juhok tizedéből
4 frt
Élelmezés címén
5,75 frt
A Vágon-tűli füzesből kb. 100 szekér széna várható, á 3 frt
300 frt
A majorsági búzából elvetve 30 mérő, hozadéka 60 mérő, 90 dénárjával számítva
54 frt
A majorsági árpából elvetve 73 mérő, hozadéka 146 mérő, 60 dénárjával számítva
87,60 frt
A majorsági zabból elvetve 115 mérő, hozadéka 230 mérő, 40 dénárjával számítva
92 frt
Az egész összeg:
601,18 frt
Portio castelli in possessione Dohnán:
 
A scultetiával együtt 9 és 1/6 sessio tartozik hozz együttesen, de egymás közt megosztva fizetnek censust
126,85 frt
Inquilini maiores N-o 7 fizetnek
20,50 frt
Inquilini minores N-o 6, fizetnek
8 frt
Juhok tizedéért befolyik
7 frt
Méhek tizedéért in tertialitate
0,40 frt
Borszállításra 3 szekér vagy helyettük
30 frt
Az uradalmi borkimérő hoz
159 frt
9 serfőző üst után
13,50 frt
A kétkövű malom után a molnár fizet a gyengébb gabonából 20 mérőt, á 60 dénár, a kölesből 12 mérőt á 1,45 frt, a hízott sertés helyett 10 frt és munkamegváltásért 3 ft. – összesen:
27,90 frt
A majorságbeli búzáéból elvetnek 8 mérőt, hozadéka 16 mérő, á 90 dénár
14,40 frt
A rozsból elvetnek 11 mérőt, hozadéka 22 mérő, 70 dénárjával számítva
15,40 frt
Az árpából elvetnek 143 mérőt, hozadéka 286 mérő, 60 dénárjával számítva
171,60 frt
Az egész összeg:
600,55 frt
Possessio Rovnye:
 
Csak sessiones subinqulinae vannak benne, N-o 20. Együttesen fizetnek
9,50 frt
Az egyik rész urasági fölt, mely után fizetnek
5 frt
Juhok tizedéből befolyik
6 frt
A méhek tizede 1 frt, ennek harmada
33 1/3 dénár
Az itteni malom után a molnár fizet a gabonából 33 mérőt, á 80 dénár, a kölesből 3 mérőt, á 1,45 frt, a hízott sertés helyett 10 frt, összesen
40,75 frt
A majorsági serfőző után a bevétel
150 frt
A ser és a pálinka eladásából
61,50 frt
A majorsági búzából elvetve 54 mérő, hozadéka 108 mérő, á 90 dénár
97,20 frt
A kevert búzából elvetve 45 mérő, hozadéka 90 mérő, á 80 dénár
72 frt
Az árpából elvetve 98 mérő, hozadéka 196 mérő, á 60 dénár
117,60 frt
A zabból elvetve 123 mérő, hozadéka 246 mérő, á 40 dénár
98,40 frt
Az egész összeg:
658,28 frt
Possessio Hrábovka:
 
Van itt 3 jobbágysessio, mindegyiknek a tulajdonosa 10–10 forintot fizet
30 frt
Zsellértelek 3 van, census
6 frt
2 pálinkafőző-üst után, á 1,50 frt
3 frt
Borszállításért (adandó szekér helyett)
12 frt
A juhok után járó tized
2 frt
A méhek után járó tized (in tertialitate)
0,26 frt
Az egész összeg
53,26 frt

 
Az Aestimatioban felsorolt birtokok becsértékének összesítése:
A felsorolt birtok évi jövedelme összesen: 9897 Ft 28 1/2 den, ennek alapján a 6%-os becsérték 164.954 Ft 68 1/18 den, az 5%-os becsérték 197.945 Ft 61 2/3 den.
Ledniczi uradalomnak és tartozékainak (Trencsén m.) „In una Quartalitate exreatu Fr. Rakoczy in Fiscum Reg. devolutorum, in alio vero Quartalitate Julianam Rakoczianam nuptam Aspermontianam respicientium, per Heredes autem Mattyassovszkianos de praesenti titulo Hypothecario insimul tentorum ...” összeírás és becslése.
(Trencsén m.): Lednicz – Lehota sub Arce – Zubak – Lasz – Zbora – Mostiste – Puchov – Streszenicz – Alsó Breznicz – Felső Breznicz – Kvassov – Horenicze – Dohnan – Rovnye – Hrabovka

Tartalomgazda