HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 004 / b.

Dátum 1754. június 21.
Jelleg

76 eredeti számú pag. latin eredeti. + Inventarium 1754. június 5. Tokody György javai.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Kelemen Péter inspector és Thurzo János készítettek. Összeírás: kuriális épület gazdasági épületekkel, majorsági javak, subditusok neve, állataik, postfundualia.
Élesden magyarok, az uradalom többi falujában románok laknak. Az ún. regia decimát a váradi püspök csak Élesden szedheti be, egyebütt ehhez már a régi szokás szerint sincs joga.
Sólyomkő vára:
A császári csapatok felrobbantották. – A vár alatt elhanyagolt gyümölcsös és erdő; néhány oláh pásztorkunyhóval.
Élesd:
Jobbány-névsor. – Telek-nagyság. – Jobbágy-fiak. – Paraszti állatállomány: ökör, ló, tehén, juh és kecske, sertés, méhkas. – Paraszti kaszáló, szekér szénában. – Paraszti szántó, köbölben. – Paraszti szőlő, kapásban. – Augenda taxa; ti. eddig nem fizették! – Jobbágy-csoportok: incolae – liberniti (köztük educillator, hajdo, hortulanus, circulator, figulus, stb.) – valachi (akik a Körös túlsó partján laknak) – extranei szőlőbirtokosok (főleg parasztok, de pl. az uradalmi provisor és rationista is). – Valamennyiben örökös jobbágyok, „exceptis liberinis, qui advenae liberae migrationi sunt obnoxii!” – Szükség szerint robotolnak, búzából és zabból kilencedet adnak. – A szőlők után földesúri kilenceddel tartoznak. – 8 allódiális szántó, vetőköbölben (115). Egy 4 köblös parcellát kukoricára tartanak fenn. – 2 földesúri kaszáló, szekér szénában. – A földesúri educillatio folyamatos, a parasztok fél éven át mérhetnek bor. – Karácsonyi tyúk, vaj és méz-adó, mely megváltható. – Cespitatioért disznóváltság jár; makkoltatás esetén tizeddel és magasabb váltsággal tartoznak. – Néhány a síkságra telepített szőlő után pénzbeli váltságot fizetnek. – Curia dominalis, kerítve. A provisor kőből épült háza, nagy pincével és a rationista fából épület háza. Nagy csűr, megviselt sütőház és konyhaépület, 2 lóistálló. – Uradalmi fogda, javításra szorul. Jégverem, kukoricagóré, kis veteményeskert és egy raktárnak használt romos házacska. Kút nincs! – A curia mellett kis földesúri szőlő, tinában. – Allódiális szőlő a promontóriumon, tinában. – Egyszerű majorház, csűr, 2 kukoricagóré. – Az élesdi vajdának és egy dominalistának a gazdálkodás ellenőrzéséért búzafizetség jár. – Kétköves földesúri malom a Várpatak mellett; kövei kopottak, töröttek. – Földesúri vendégfogadó két istállóval és kocsiszínnel. Az educillatio egész éven át a földesúré. Az educillator conventiója: a természetbeni juttatásokon kívül bért csak akkor kap ha extraneus, az uradalmi jobbágy educillatornak ezért mentesség jár. – A földesúri mészárszéket a község árendálja. – A fából épített boltocskát a görög kereskedő bérli. – Katonai átmenő szállás, istállóval és konyhával. – Állami sóraktár, tartozékokkal, pl. kerített legelő, stb. Fenntartásához az uradalomnak segítséget kell adnia. – Református templom és iskola, – (A katolikus pap sine curiáját a sóraktár fizeti). – Vásárjövedelem jelenleg nincs. – A Réz hegységben hatalmas földesúri erdőségek, ezeknek fele az uradalomhoz tartozik. Kijelölt határ nincs, a makkoltatás idején gyakoriak a határviták.
Pesztes:
„Inquilini siwe advenae!” Adózásuk, mind Élesden, csak a kilencedet váltják meg tinóval. – 4 paraszti malom; földesúri adó. Pisztrángos patak, amelyből az uradalomnak haszna nincs.
Tinód:
„Inquilinorum aliquot per continuatum spatio 32 annorum habitationem, efficientur haereditarii". – Allódiális szántó, vetőköbölben. – Paraszti malom; földesúri adó. – Földesúri erdő és további erdőrész a nagy Réz hegyi erdőségben; makkoltatás.
Alsó-Lugos:
Allódiális szőlő, tinában (450); 3 vincellér, 5 kádár, présház, robotban művelik. – 3 allódiális szántó és egy kukoricaföld, vetőköbölben. – Kerített földesúri kaszáló, szekér szénában. – Községi malom a Körösön.
Kövesd:
Két paraszti malom; földesúri adó. – Allódiális szántó, vetőköbölben. – Makkoltatási jog több erdőben, melyeket az uradalom más földesurakkal közösen birtokol.
Lok:
Földesúri szántó, vetőköbölben (csak zabot termelnek). – Más falubeliekkel közösen használják a Réz hegyi nagy földesúri erdőt.
Bánlaka:
Possessio haec olim ab Hungaris habitata, nunc Valachorum omnium ... – A jobbágyok megfelelően el vannak látva hegyi irtványföldekkel. – Paraszti malom; földesúri adó. – Földesúri zabföld, vetőköbölben. – Földesúri kaszáló, szekér szénában. – Más falvak jobbágyságával közösen használt tölgy és bükkerdők; makkoltatás.
Orosztelek puszta:
Hajdan népes falu volt. – Allódiális szántó, vetőköbölben és rét, szekér szénában.
Brátka:
Két pesti malom; földesúri adó. – Más falvak népével közösen használt földesúri erdő.
Lore:
Nincs földesúri föld, de allódiális célra évente 8–10 köböl zabot vetnek a paraszti szántók egy részébe. – Nagy bükkerdő; makkoltatás. – Két paraszti malom; földesúri adó. – Földesúri fűrészmalom, javításra szorul. Kezelője „Brezse Togyer molitor dictus, homo liber et penes conventionem dominio serviens”. – A fűrészmalom további fenntartásához utakat kellene építeni.
Feketepatak:
Földesúri bükkerdő; makkoltatás.
Damos:
„Terrenum nullum habet, solum sylwas praegrandes”. – Sem taxát, sem robotot nem adnak. – Bárány, méh és sertéstizeddel, valamint korlátozott educillatióval tartoznak.
Cserneháza:
Robotjuk: szénagyűjtés, rönk és deszkaszállítás, fonott hordóabroncsok készítése, stb. – Nagy bükkerdő; makkoltatás. – 3 paraszti malom; földesúri adó.
Observationes generales: Uradalmi személyzet: provisor, rationista és a districtualis notarius, akit a falvakra kivetett különadóból tartanak el. A kulcsár mentes jobbágy, 6 hajdú. A kertész, a vincellérek és a kádárok mentességet és fizetést kapnak, – A falusi vajdák és hajdúk mentességért szolgálnak. – Dominium impopulari vix amplius potest. – A fa értékesítésének fő akadálya a jó utak és a körösi híd hiánya. – A rendszeres kilencedet és taxát minden faluban be kell vezetni, de csak lépcsőzetesen. – A robotmunkák szünetében, évente egyszer, küldjék a parasztokat sófuvarozásra Erdélybe és a szállításért kapott pénzt fizettessék be velük az uradalmi pénztárba.
Sólyomkői kamarai uradalom.
(Bihar m.): Sollyomkeő arx – Élesd – Pesztes – Tinód – Alsó-Lugos – Felseo-Lugos – Keovesd – Lok
(Districtus sueprior siwe montanus): Bánlaka – Orosz-Telekd – Brátka – Lore – Feketepatak – Damos – Csernehaza

Tartalomgazda