HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 001.

Dátum 1754. január 30.
Jelleg

46 old. latin eredeti.

Szöveg

„Novum Urbarium”, melyet Kruspér István udvari kamarai tanácsos készített. Összeírás: úrbéres szolgáltatások, régi úrbéres szerződések bemásolva.
Huszt, vár és mezőváros:
Maga a vár az erődépítési igazgatósághoz tartozik; helyőrsége egy invalidus század. – A város helyzetét alapvetően meghatározza az a contractus, amely 1753-ban jött létre egyrészt a kincstári uradalom, másrészt Huszt városa és az ott lakó nemesség között. Az urbarium közli a contractus szövegét: I-II. A huszti nemesség (név szerinti felsorolás) kötelezi magát a kincstári uradalom jogainak tiszteletben tartására, az utóbbi viszont megszünteti a királyi táblánál ellenük folytatott pert. – III. A dominális educillatio haszna egy nagyed éven át (november 29-december 24-ig közösen a városé és a nemességé. Sört a kincstári sörfőzőtől kell átvenniük; az uradalmi mészárszék bérletéért évi censust fizetnek. – IV. A vásárok jövedelme a városé, a vásári és a falakon kívüli kocsmajog az uradalomé. – V. A város megőrzi régi törvénykezési jogkörét, beleértve a pallosjogot is, hacsak az a kincstári uradalom pallosjogába nem ütközik. – VI. A huszti nemesek csupán allódiális marháikat hajthatják a közlegelőre; a beneficium territoriale élvezete a városé. – VII. Az adókivetés joga továbbra is a városé marad, a nemesek mentességének figyelembe vételével. – VIII-X. Bár a kincstár a gainak védelmében a huszti nemesek ellen indított pert abbahagyta, az uradalomtól elidegenített, jogtalanul birtokolt, vagy elvont jószágokat visszaveszi s földesúri jogait érvényesíti. – A kincstár visszaváltotta a korábban a katonai parancsnok kezén lévő városi épületet, mely most eléggé elhanyagolt állapotú. Több más városi épületet tataroztak, nagy csűrt, hajdúházat és fogdát építettek. – Az uradalom már említett városi bormérését a károlyi zsidó, Simon Lázár árendálja. Egyes a városban működő mészárszékeket, visszapörlésük után, ugyancsak az ő bérletébe adnak. – Ez a Simon Lázár, mint generalis árendátor, évi 2000 forintot fizet az uradalom valamennyi kocsmájának, malmának, vámjövedelmének bérletéért. – Itt a bormérésén és a későbbi mészárszékeken kívül a vám, a sör és pálinkafőző, valamint a 3 malom tartozik hozzá. – Az említett malmokból kettő gabonaőrlő, a harmadik szitamalom (mola sub cribrum), melyben német molnár dolgozik. Továbbá egy használaton kívüli, leszerelt malom. – A Nagy-Ágon túl uradalmi vendégfogadó, javításra szorul. Lázár zsidó bérli. – Üzemen kívüli, városi földesúri téglaégető. – A kincstári telkek után fizetendő taxát felemelik. A bérlők nemesek és polgárok. – A provisornak legyen gondja a cigányok adójának behajtására. – Allódiális szántóterület; 1660-ban még egyáltalában nem volt, a későbbi várkapitányok szerezték. Az első nyomásban 13 parcella, 1168 pozsonyi mérő, a másodikban 17 parcella, 1474 pozsonyi mérő. Több tábla áradásos, terméketlen, van olyan, amelyiket már legelőnek használnak. – A sófalvi jobbágyok a földesúri erdőben fekvő irtásföldjeik után tizedet adnak. – 10 uradalmi rét, szekér szénában (305). Ideértve a váraljai gyümölcsöskert szénáját is. – Két földesúri tölgyerdő; makkoltatás. Az irtványföldeken néhány görögkeleti zsellér, akik a városiakkal együtt adóznak.
Visk oppidum:
1753-ig a város az összes földesúri jogokat élvezte, de ettől kezdve csak félévi kocsmálás maradt meg neki. – A földesúri bormérés, mészárszék és pálinkafőző a generalis arendátoré. – Két uradalmi malom és a földesúri erdők makkoltatása. – A földesúri vám árendában. – A város évi censusa.
Tétső oppidum:
Az uradalmi bormérés fél évi hozama a városé. Ez egyébként a mészárszékkel és a tiszai révnél fekvő kocsmával együtt a generalis árendátoré. – Két malom és a makkoltatási jog az uradalomé. – Évi census.
Iza:
Évi census; a régi nyestbőr adó. – Korábbi szárazkocsma megváltásukat az uradalmi bérlő jogsérelme miatt felfüggesztették. – Zab-köböl. – Tyúk, lúd és vaj-adó. – Gabonadézsmájuk nincs, de sertés és méhtizedet adnak. – A jobbágyok 80, az inquilinusok évi 20 napot robotolnak. – Két földesúri malom az ismert bérlő kezén, egy harmadik malom tönkrement. – Egy mentes nemesi telek használatáért évi census jár. – Évente egy rókabőr. – A fent említett fundus nobilitarist birtokló nemesek és a kamarai megbízott egyezségének szövege.
Száldobos:
Az educillatio megváltását a generalis arendátor jogsérelme miatt felfüggesztették. – Nyestbőr adó. – Tyúk és élelem-adó, valamint zab-köböl. – Adó a taxás telkek után. – Csupán méh és sertésdézsmával tartoznak. – Robot: a jobbágyoknál 80, a zselléreknél 20 nap. – A földesúri bormérés és malom a generalis arendátor kezében. – Bustyaháza: Mindenben Száldobos mintájára adózik. – A bormérésén kívül még 3 malom is a generalis arenatorhoz tartozik.
Talaborfalva:
Adózása, mint az előző falvaknál. – A bormérés és a malom az ismert bérlő kezében. – Egy a Talabor túlsó partján fekvő földről, melynek vitás a tulajdonjoga, a provisor jelentéssel tartozik.
Dulfalva:
Adózása, mint az előző falvaknál. – Az uradalmi kocsma árendában. – Egy malom, mely nem tartozik az uradalomhoz, csak földesúri adó jár utána.
Monastér:
Ez a falucska korábban Huszt városához tartozott, adóját most az uradalmi pénztárba fizeti.
Kövesligeth:
Egy mészégetés miatt a kincstár javára zálogba vett telek. – A földesúri kocsma építése és a mészégetés munkálatai folyamatban.
Szeklence:
5 földesúri pusztatelek; ezek közül hármat, taxa ellenében a helybeli parasztok használnak. – Erdőhasználatért a falu évi 20 mérő zabbal tartozik.
Szinavér-Pojána és Kövesliget:
Az itteni alpesi legelőket, melyeket eddig a bocskói uradalom használt, most visszakerülnek a huszti uradalomhoz. – Minden 10 juh után egy berbéccsel (ez jóval több a báránydézsmánál!) és minden pásztorkunyhó után egy 15 fontos sajttal tartoznak. – A falusi közlegelőkön tartott nyájak után csak báránytizedet adnak.
Sófalva:
Két uradalmi jobbágy, akiket árendába adtak.
Szinavér-Pojána:
Az itt megtelepedett jobbágyok telkeik után évente egy tutajt építenek. – Táblázatos kimutatás az uradalom összes jövedelmeiről a régi (1753 előtti) és az új urbarium rovatai szerint. A jövedelem összértéke korábban 3824 ft. az új irat szerint 5210 ft.
„Nota” című külön lapon Kruspér István megjegyzései: A bocskói uradalomhoz hasonlóan itt is csökkentették a jobbágyok robotterhét: 110 napról 80 napra. Az érdekelt mezővárosok ismételt panaszára a kamara mérlegelni fogja a Técső és Visk oppidumokra az erdők, a malmok és a rév jövedelme után kivetett adó mérséklését.
Huszti uradalom, kamarai birtok.
(Máramaros m.): Huszth arx et oppidum – Visk – Tétseő – Iza – Száldobos – Bustyaháza – Talaborfalva – Dulfalva – Monaster viculus – Szeklecze – Soófalva – Sandorfalva – Kővesligeth

Tartalomgazda