HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 042.

Dátum 1670. május 3.
Jelleg

27–27 old. két, latin nyelvű másolati példány, egykorú kamarai munka, egyszerű másolat. Az eredetin sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai voltak.

Szöveg

„Inventarium” a trencséni vár negyed részéről és a hozzátartozó javakról, melyek Rákóczi Ferenchez tartoztak, hűtlenség folytán a királyi fiscusra szálltak.
Az Inventariumot készítő bizottság tagjainak felsorolása.
Trencsén:
Kőből épített ház a városban, nagyobb és hozzátartozó kisebb kapuja vassarkokkal, retesszel megerősítve; a porta feletti ablakon vasrácsok; a bejárattól jobbra fürdőház, minden szükségessel ellátva, üveg ablakokkal, kis kemencével, zöld szekrény, két másik kisebb szekrény, egyik zár, másik ajtó nélkül, hosszú asztal, falhoz erősített deszka-fekhelyek, székek, nagyobbrészt töröttek, kemence tartozékaival, kettős ajtóval, ablakokon vasrács. – Másik fürdőház, mely után az anabaptisták évi 25 ft-t fizetnek, ajtaján zár, üvegablak, egyszerű kemence; a két fürdő között ajtó, anabaptisták szobája az oszlopok között, tornáccal, rajta két üvegablak, egyszerű kemence, az ajtó felett üvegablak. – Gyertyatartó, hosszú asztal, két üres hordó, bormérő edény. – Hüvelyesek tárolására hordócska, kemence. – Mellette fürdő, mely után az anabaptisták szintén 25 ft-t fizetnek; konyha, ablakain vasrács. – A fürdő alatt két pince, 8 üres hordó. – A kúton vaslánc, vödörrel, érckarika. – A vár felé konyha, ajtó nélkül, benne nagy asztal, kemence, a szükséges felszereléssel, az ablakokon vasrács, hosszú asztal, egyszerű kemence, két másik kemence. – Az emeletre való feljáratnál két asztal; ajtók, ablakok, ajtóval ellátott szoba, minden tartozékával; üvegablakokkal, romos kemence. – Az utca felé másik szoba, további három szoba, bennük lévő bútorzat. – Harmadik fürdő, zöld ajtóval, zöld ablakokkal. – A bejárattól jobbra három kamra, kemencével, berendezésük. – Nagy terem, bútorzata, lépcsőfeljárat. – Allódium, nagyobb kapuja deszkából, vas sarkokkal, retesszel, mellette kis kapu; tornácán egyszerű ajtó, ablak, innét nyílik az első kamra, ajtaján vas zár, benne egyszerű kemence, 4 ablak, asztal, zsámoly, falhoz erősített deszka lóca. – Tejtároló edény, farács, kisebb edények, vödrök; a hátsó kamrán ajtó, 3 ablak, elkerített rész deszkából, rajta lakat. – Emeletének pitvarán ajtó, egyszerű kemence, 4 ablak, nagy zsámoly. – Filagóriába vezető ajtó, rajta három ablak. – A serfőzőben kamra sörtárolásra, ajtóval, edények, kád; a kamrából bejárat a serfőzőbe, benne üst, két kisebb kád. – A sörtároló alatt pince, tejtárolásra, ajtóval. – Az allódiumban csűr, kettős ajtaja törött. – Kút vasvödörrel. – A fenti allódium majdnem teljesen romos, s a csűr egy része összeomlott, az épület teteje hasznavehetetlen. – Állatok: öreg, egy éves, 3 éves bikák, fejős- és meddő tehenek, borjak száma, tyúkok, kakasok. – Almáskert, helye, kertészházzal, ugyanott kút. – Dézsák, farács, fejőcsöbrök.
Hivécz:
A fürdőházon egyszerű ajtó, tornácán hitvány ablakok; két üres kamra, ajtókkal, a másik szárnyon alsó épület, jó ajtóval, tornáccal, a jobbra nyíló szoba puszta, ablakok, ajtó és kemence nélkül, kis konyha, balra a tornácból másik szoba. – Az udvaron fából ácsolt konyha, teteje és padlózata nem sokat ér; felső szobába vezető lépcső; asztal, lóca, kemence; ablak nélküli szoba; romos kis szoba vas ajtósarkakkal, ajtóval; mellette fából ácsolt szoba, törött ablakokkal. – Kemencék, bútorok. – Két fürdőház, egyikben egy ablakos szoba, másikban semmi alkalmatosság nincs, mindkettő romos.
Szucz:
Allódiális ház, felső szárnyán két szoba, ebédlővel, ajtaján fazárral; az ebédlőből lejárat a pincébe; a cselédszobában kemence, kis asztal, zsámolyok. – Vízmerítő edények, csöbrök, fejődézsák, farács. – Egyik szoba padlózat nélküli, benne ágy. – Kerti ház, mint porta-bejárat. – A falu felé lévő szobán egyszerű ajtó, kemence, padok. – Fakerítéses karám (area pecorum). – Két csűr, egyik új, másik romos. – Állatok: fejős- és meddő tehenek, nagyobb és kisebb bika, üszők, koruk is jelölve, borjak, fejő- és meddő juhok, bárányok, meddő kecskék, bakok, idei kecskegidák és kosok, disznók, malacok, idei malacok száma; baromfiak: ludak, tyúkok, pulykák, kacsák száma. – Serfőző, két kapuja van, üstök, kádak, tölcsérek, vályúk, hordók, vödrök, szárító helyiség, serfőző kemence, komló köbölökben, sörös hordók. – Felső malom Alsó Szuczon, minden tartozékával, kétköves; a molnár bérli a bejött búzából, rozsból, árpából, hajdinából évi 126 köblöt fizet; két új malomkő, hasítókés, mérték, kásatörő, ezután a molnár évi 6 köböl búzát ad, 15 ft. készpénzt fizet. – Mészégető kemence. – Allódiális szántók három tagban, első a komlóskert mellett, 165 köböl bevetett búzával, 23 köböl rozzsal, második neve, árpával, zabbal, lencsével, borsóval bevetve, elvetett köblök; harmadik neve, 77 köböl zabbal bevetve. – Hét rét, nevük, szénahozamuk ölekben, illetve szekerekben.
Trencsén:
A várnak Rákóczi Ferenc által bírt részének leltára; ajtók, ablakok, bútorzat helyiségenként. – Kisebb, nagyobb hordók, túrótároló dézsa. – Vizes hordócska. – Sütőház. – Szentföldet ábrázoló függöny. – A sütőház mellett nagy konyha. – Nagy pince, falépcső-bejárattal, előrésze kőből, vassarkos ajtóval, húzókötél; ugyaninnét lejárat a másik pincébe, mely közös a gróffal. – Másik nagy pince, benne talált lefoglalt tizedbor 16 hordóval, üres hordók. – Sütőház, lisztesház, benne kamra liszt tárolásra, hordók, káposztáshordó, mértékek, négy sóőrlő kő, üres hordók, egy tokaji bor tárolására (pro Thokaiense vino vas). – Öt szekérnyi széna. – Két, deszkával elválasztott istálló, egy ajtóval. – Szénatároló a vár előtt a kapunál, fallal kerített, vassarkas ajtaján zárral. – A kisebbik kapu előtt jégverem. – A vár előtt kertecske. – A város felső kapujánál mészárszék, a Rákóczi negyedre eső rész jövedelme 25 mázsa faggyú. – A várban talált főzelékfélék; szalonna, háj, vászon, len, aszalt szilva, vaj, juhtúró és tehéntúró legyúrva, hajdina, égetett bor. – Különböző holmik, részben a várban, részben a kúriában (in curia civili), melyeket a provizor jelölt ki: abroszok, kéztörlők, poharak, serpenyők, vaskutya tűzhelyre, cserépcsészék, tányérok. – A várban talált tiszta búza, kétszeres, rozs, zab, hajdina, borsó, tisztított búza (purgamenta tritici) köblökben. – A kúriában talált búza, kétszeres, rozs, malomjövedelemből származó kétszeres, hajdina, köles, lencse, zab. – Szuczon talált kecske-, ökör- és borjúbőrök; az itteni szűcsnél talált báránybőrök; az allódiumban kecskebőrök, a trencséni allódiumban tehénbőrök. – Török szőnyegek, flendriai kárpitok, függönyök, női ruhák. – Tatár nyereg, aranyozott, ezüst csattal, lila színű; régi német nyereg. – A régi sáfárházban juhtúrós dézsák, élelmiszert szállító szekér, régi török nyereg, pisztoly, muskéta, karabély, zablák, kötőfékek, gyertyatartó, bevont szék, csupasz nyereg, csengők, posztóval bevont, skófiummal kivarrt nyereg; borjú- és kecskebőrök, két kősó. – Legyúrt juh- és tehéntúró 23 dézsában, súlya a hordók nélkül mázsákban. – Szántók a slatoczei határban három helyen, helyük, elvetett búza, kétszeres köblökben; a másodikba tiszta búza volt vetve, de múlt télen kiveszett, újra vetették; a harmadik neve, elvetett zab köblök. – A thurni határban lévő rétek, melyek negyede Rákóczihoz tartozik, (nagyságukat, szénahozamot nem adja); a kubri határban árpával elvetett darab föld. – A zabinczei halászok évente 10 ft-t fizetnek, melynek negyede Rákóczit illeti. – Benyovszky Miklós azelőtti provizornál és a kulcsárnál talált készpénz, mely a fiscusra szállt.
Rákóczi Ferenc javai.
(Trencsén m.): Trencsén – Hivécz – Szucz

Tartalomgazda