HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 055.

Dátum 1569. március 4.
Jelleg

43 old., latin nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

„Conscriptio (urbarialis) bonorum et proventuum, Abbatiae Zalawar…” a helyszínen készítette a fenti dátummal „Michael Tapolczay” (valószínűleg a kamara megbízottja) – Conscriptio bonorum et proventum Abbati Zalawariensis.
Rada:
[Zala m. a helynév hiányzik az összeírás kezdetén, de a szövegben többször előfordul és az előző UC. 55:54-ben. Rada helység összeírásával azonossága kétségtelen.] – Colonusok név szerint, számuk 35. – Telkeik fél és negyed-telkek. – 1-1 telkehez 3-4 hold szántó tartozik. Évenként a féltekesek 50, a negyedtelkesek 25 dénár censust fizetnek: felét Szent Györgykor, másik felét Szent Lucia napján. Zsellér név szerint 5. Fél-puszta név szerint 3. Egész puszta név szerint 21. Mind féltelkesek. A birtok szőlőhegye Rada hegye. Itt van az Úr szőlője nevű szőlő, mely Zalavár várához tartozik; 100 kapást igényel. A radai és az esztergar-i colonusok művelik. Az ittlévő szőlők után úgy a jobbágyok, mint az idegenek kilencedet és tizedet is fizetnek. A jobbágyokéból a negyedrész a plébánost illeti. – A jobbágyoknak van 38 művelt és 17 műveletlen szőlőjük. Az idegenek szőlői mind műveletlenek; számuk 22. Az idegenek az itteni szőlők után adnak négy „panes fumoly” és 1 kappant. [Az Október Szótár több XV. és XVII. század adatot sorol fel a „furmoly posses furmoly”-ra, de értelmezést nem ad a szóról] – Kötelező a borkimérés. Erdejük tilalmas. Idegeneket ott talált disznaját az erdőőr megölheti és saját céljára használhatja fel. – Halászat a Zala folyón; nem fizetnek utána censust. Van 1 halastava és azon 1 malom; mindkettő a várhoz tartozik. A másik halastó a falu végén. – Szántók a régi curiához tartozóan 5 helyen: a) 11 hold, b) 16 hold, c) 12 hold, d) 16 hold, e) 3 hold. Jelenleg mind műveletlenül állanak. – Gabona tized: Minden 10 kepe után 1 kepe. A negyedrész a plébánost illeti. – „Singulus Colonus frumentum habens, a singulis allodis sessionibus tenetur Domino pullum unum dare" [vö. UC 55:54 Rada összeírásával, a „zewry-tyúk = szérűtyúk – fogalmat] – Tized jár a ludak után is. Ez áll a zsellérekre is. A méhkasok után is tized. – Ha idegennek van ott kaszálója, mindegyik után tartozik adni 4 hamu alatt sült kenyeret. [?] quattuor panes Fumoly” [vö. Október Szótár i. h.]. – Bírságok: Aki másnak vérét ontja, 1 frt és 33 dénár büntetéspénzben részesül. Aki mást megver, de nem ontja a vérét, minden kék foltért 20 dénárt fizet. Aki a bírót tiszteletlen szavakkal vagy ütlegekkel illeti, fej- és jószágvesztésben marad el. Aki másnak a szőlőjébe lép és onnan szőlőt visz el, a büntetés 1 frt és 33 dénár. Ugyanennyit fizet, aki a szőlők határjeleit lerombolja, vagy felégeti. Aki másnak a pincéjébe beetör, annak összesen borai és más javai az uraságra szállnak. Akinek az állatjai másnak a szőlőjébe térnek be, fejenként 4 dénárt fizet utánuk. – Robot: Minden féltelkes jobbágy tartozik 1 napig az uraság szőlőjében dolgozni; a negyedtelkes és a zsellér fél napig. Ha még ezek után marad megműveletlenül, azt a munkát pénzzel fizetik meg. Az igával rendelkező jobbágy 4 holdat köteles felszántani. Aratáskor kötelesek aratni és összegyűjteni. Szénát kaszálni és összegyűjteni mind a jobbágyok, mind a zsellérek kötelesek. Mind a tized bort, mind az uraságnak termett bort ők kötelesek várba beszállítani in Cellarum Domini Kew pincze…” – Minden igával rendelkező jobbágy köteles 5, néha 10 szekér fát a várba szállítani. A töltésnek reá eső részét kiki köteles jókarban tartani, ha elmulasztja, 12 dénárt fizet. Kötelesek hordókat is javítani és abroncsokat készíteni.
Barand:
A jobbágyok név szerint .Mind egész telkesek. Számuk 6. Mindegyik telekhez 8 hold szántó és 3 kaszásra való rét jut. Censusként egész telek után 50 dénárt fizetnek, felét Szent Györgykor, másik felét Szt. Lucia napkor. Puszta telek név szerint 7. A szőlőhegyen 3 szőlő: 100 kapás is alig tudja őket megművelni. – Az itteni szőlők után mindenki kilencedet és tizedet fizet. – A jobbágyoknak 5 megművelt és 5 meg nem művelt szőlőjük van, az idegeneknek 9 megművelt, és 2 meg nem művelt szőlőjük van. Erdejük elegendő van. A Zalában halászhatnak, csak ajándék jár érte. Van két magánkézben lévő malom, de elhagyatva. Gabona, méh és lúd-tized és „pulli zewrewtyk. [szérű-tyúk] mint Radánál.
Zalavár:
Jobbágyok név szerint. Mind féltelkesek. Számuk 8. Az apát 52 szántót elvett tőlük, így censust nem fizetnek. – Zsellér név szerint 2. – Puszta név szerint 28. Mind féltelkes. Saját szőlőhegyük nincs. Szőlőjük különböző helyen 5 van: egy közülök műveletlen. A szőlő után kilencedet és tizedet is fizetnek. Borkimérés a török megszállás után nincs. Halastavuk tilos. Amit ezen pénteki napon fognak, a várhoz kell beadni. Az idegenek a halászatért fizetnek. Aki tilosban halászik, 1 frt büntetést fizet. Gabona, lúd és méh tized, azonkívül zewrewtyk. Karácsonykor minden féltelek után 1-1 kenyér. Halászat a Balatonon.
Esztergar:
Egyetlen lakója sincsen. – Földjeit a féltelkes jobbágy műveli. Mindegyiknek 8 hold jut szántóban, rétben pedig 4 kaszára való. Ezek a nádasokban laknak, tuguriola habentes. Censusként 50 dénárt fizetnek, fele részben Szent Györgykor, fele részben Szt. Lucia napján. Zsellér van 3. Puszta név szerint 18. Szőlőjük nincs. Gabona-, lúd- és méh-tized, meg „pulli zewrewtyk”. A Zala folyón ajándék fejében halászhatnak. Malma a várhoz tartozik. – A másik malmot kihalás folytán az egyháznak hagyományozták. – Rét: Ha idegennek vannak ott rétjei, minden kaszás után 4 dénárt fizetnek. Szolgálattyuk, mint Rada-nál.
Apáthy:
Jobbágyok név szerint. Számuk 9. Negyes telkesek. – Csak újonnan kezdtek építkezni. Némelyiknek 5, másiknak 3 szántója van. Rétje mindegyiknek 1-1. Puszta név szerint 12. Censust minden negyed telek után 50 dénárt fizetnek, felét Szent Györgykor, másik felét Szt. Lucia napján. – Puszták név szerint 4. – A plébánosnak van 7 jobbágya egyötödös telkeken, isti plebano Paulo presbytero conventuali Zalavariensis servuunt iuxta Articulos regni". – Van ott két malom, melyek után a plébánosnak censust fizetnek, 50-50 dénárt. A malomhoz 4 hold szántó is tartozik, melyek után a plébánosnak tizedet fizetnek. Más 8 malom után a várhoz fizetnek censust, 50-50 dénárt. – Szőlőhegy. – Egy-egy szőlő után 5 veder bort fizetnek. Bortizedet mind a jobbágyok, mind az idegenek fizetnek, melyeknek negyede a plébánost illeti. – Az ottani jobbágyoknak van 34 művelt szőlője, az idegeneknek 4. Minden idegen szőlő után adnak 5 hamu alatt sült kenyeret (?) „panes fumoly” és 1 kappant. [vö. Október Szótár i. h.] – Erdejük közös. – A várhoz tartozó szántók száma 24. Halászat a Zalában, census nélkül. Ha idegen halászik ott, egy éven belül 4 veder csikhallal tartozik. Gabona-tized, lúd tized, méh-tized, „pulli zewrew-tyk”. [szérű-tyúk]. – Akinek mint idegennek van ott rétje, az uraságnak fizet 5 hamu alatt sült kenyeret és 1 kappant. Szolgálattyuk olyan, mint Radán.
Ferkend:
Jobbágyok név szerint. Számuk 17. Mind negyed telkesek. Minden negyed telekhez 10 szántó tartozik és 10 kaszálóra való rét. Censusként minden negyed-telkes 50 dénárt fizet, felét Szent Györgykor, a másik felét Szt. Luciakor. Zsellér név szerint 2. – Puszta név szerint 3. – A szőlőhegyen az uraságnak nincs szőlője; a jobbágyoknak 13 és fél művelt szőlőjük van, 1 műveletlen. Idegeneknek 6 művelt és 1 műveletlen. Hegyvámot minden szőlő után 10 vederrel adnak. A tizedből a negyedrész a plébánost illeti. – Erdejük közös. Halászatuk nincs. Egy patakon 1 malom, mely után a molnár 50 dénárt fizet az uraságnak. Az uraság szántóföldje 28 hold. Tizedek, szolgáltatások mint Radán. Három idegennek vannak ott rétjei: mindegyik fizet 6 hamu aaltt sült kenyeret és 1 kappant.
Portio in possessione Buberek:
Van rajta 3 féltelkes libertinus. Az uraságnak in festo prurificationis 3 font borsot fizetnek. A szükség szerint kötelesek fegyveresen Zalavárban megjelenni és a szükség szerint ott maradni. – Tizedet nem fizetnek. Szőlőjük nincs.
Chaz:
Jobbágyok név szerint, számuk 24, mind féltelkes. – Egyre-egyre 4 szántó jut. Rét ellenben csak 1 kaszára való. Censusként 1-1 forintot fizetnek, de ennek fejében nem szolgálnak. Más robotra kötelezettek. – Név szerint felsorolva azok, akik most újonnan kezdtek építkezni; 12 évi szabadalmat kaptak. Zsellér 4 van, név szerint felsorolva, Puszta telek 10. – Szőleik után mind a jobbágyok, mind az idegenek kilencedet és tizedet is fizetnek; ez utóbbiból a negyedrész a plébánost illeti. A jobbágyoknak 43 művelt és 10 műveletlen szőlőjük van. Az idegeneknek 32 művelt és 7 műveletlen. Az idegenek az itteni szőlők után 1 kerek kenyeret és 1 kappant adnak. Erdejük igen kicsiny. Halastavuk nincs, de a Zalában halászhatnak. Az uraságnak van itt 4 malma, amelyekért 1-1 bérlő 25 köböl búzát, 75 köböl rozsot a másik 40 köböl búzát és 100 köböl rozsot, a harmadik is ugyanannyit, a negyedik 25 köböl búzát, és 75 köböl rozsot fizetnek. – A malmok után a fizetség: 1 hízott sertés, 4 kappan, 50 kenyér és 1 tál hal. Húsvétkor fél borjú, 50 czypo, 32 tojás és 4 sajt. Szent Istvánkor 1 lúd, 50 czypo, 2 csirke. A malomköveket az uraság köteles beszerezni, minden mást a molnár. A gabonából, lúdból és méhekből tizedet adnak. A többi úgy, mint Radán.
Azon birtokoknak a neve, amelyek után Zalavárhoz gabona- és bortizedet adnak.
Komar:
A törökök felégették. Most kezdett újra épülni. Bortizedet most is fizet.
Galambok: Felégetve és elhagyatva. Tizedet fizet.
Karos: Felégetve. Tizedet fizet.
Kolon: Gabona tizedet fizet.
Magyarad: Elhagyatva. Semmit sem fizet.
Hyduegh: Gabona tizedet fizet.
Zalwar: Gabona tizedet fizet.
Rada: Bortizedet fizet.
Zabar: Bortizedet fizet.
Barand: Bortizedet fizet.
Arachya: Elhagyatva. Bortizedet fizet.
Ongh: Elhagyatva. Bortizedet fizet.
Chapy: Elhagyatva. Semmit sem fizet.
Bagotha: Elhagyatva. Semmit sem fizet
Gelse Zygeth: Elhagyatva. Semit sem fizet.
Gelse: Elhagyatva. Bortizedet fizet.
Alsorayk: Elhagyatva. Mindkét tizedet fizeti.
Középrayk: Elhagyatva. Semmit sem fizet.
Felsőrayk: Felégetve. Bortizedet fizet.
Pachya: Bortizedet fizet.
Zenthmarton: Bortizedet fizet.
Buberek: Bortizedet fizet.
Horvath: Felégetve. Bortizedet fizet.
Issebor: Gabona tizedet fizet.
Lengyel: Gabona tizedet fizet.
Igriczy: Elhagyatva. Gabona tizedet fizet.
Rokollyan: Bortizedet fizet.
Cheneháza: Bortizedet fizet.
Bánfalva: Bortizedet fizet.
Rado: Felégetve. Gabona tizedet fizet.
Donathaza: Felgéetve. Gabona tizedet fizet.
Geztred: Elhagyatva. Gabona tizedet fizet.
Bodogazzonhaza: Bortizedet fizet.
Iwanffewlde: Bortizedet fizet.
Zőllős: Bortizedet fizet.
Vyffalw: Bortizedet fizet.
Gettye: Bortizedet fizet.
Myndzenth: Bortizedet fizet.
Hozzwfalu: Felégetve. Bortizedet fizet.
Apathy: Felégetve. Bortizedet fizet.
Ferkend: Felégetve. Bortizedet fizet.
Esztergar: Elhagyatva. Semmit sem fizet.
Chyaz: Bortizedet.
Bagota: Bortizedet.
Gelse deserta: bortizedet.
Actum in Zalavar 4 Mensis Marty MDLXIX Michael Tapolczay
Zalavári apátság és tartozékai (Zala megye) (valószínűleg fiskusi kezelésben): Rada – Possessio Barand – Possessio Zalavár – Possessio Esztergar – Possessio Apáthy [Zala-Apáthy] – Possessio Ferkend – Portio in possessione Buberek [Büberek] – Poss. Chaz [valószínűleg Csáts] – Komar – Galambok – Karos – Kolon – Magyarad – Hyduegh – Zalawar – Rada – Zabar – Barand – Arachya – Ongh. – Chyapy – Bagotha – Gelse Zygeth – Gelse. – Alsorayk – Középrayk – Felsőrayk – Pachya – Zenthmarton – Buberek – Horvath – Issebor – Lengyel – Igryczy – Rokollyan – Cheneháza – Bánfalva – Rado – Donathaza – Geztred – Bodogazzonhaza – Zwanffewlde – Zőllős – Gettye – Vyffalw – Myndzenth – Hozzwfalu – Apathy – Ferkend – Eztergar – Chyaz – Bagota – Gelse

Tartalomgazda