HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 042.

Dátum 1584. december 19.
Jelleg

19 oldal latin, eredeti, 2 pld., és Conscriptio, felsorolva a falvak birtokosonként, 3 pld.

Szöveg

Összeírás, melyet Belavary Dávid készített. Subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Kazinczy Péter özvegye:
Komorocz:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak, juhok, disznók. Malom két kerekű; a molnár évenként 50 kassai köblöt fizet: felét tiszta búzában, a kölesből egy quartalet, a kenderből 25 "stupa"-t, 4 disznót köteles hízlalni a földesúr részére; a fűrészmalmán deszkát vágni. A telepesek tizedet adnak mindenből. Évi adójuk 4 részletben 70 Ft. Szolgáltatásuk: tyúk, liba és tojás, vagy ezek helyett 20 Ft 50 dénár. Kötelezettségük a borszállítás. 6 köböl zabot adnak; a halászok hetenként szolgáltatnak be halat; szüretre az egész falu küld embereket.
Szemere László özvegye:
Deméte:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak, disznók. Sessio. Két elhagyott kastély. Allódium is elhagyatva, ehhez szántók két calcaturaban, capacitásuk; őszi vetés: búza és rozs; tavaszi vetés. Rétek hozadéka. Malom két kerekű. A molnár évenként fizet 60 köblöt részben tiszta búzában, részben rozsban, 4 disznót köteles hízlalni. Szolgáltatásuk a konyhára egyenként 4 tyúk, pénzben 2–2 poltura. Robot heti két nap.
Berthoty Lajos:
Kaprocza:
Fiúk. Ökrök, tehenek, lovak, disznók. A zsellérek telkei megnevezve. Nemesi curia részben kőből, részben fából. Őszi és tavaszi vetésterület. Allódialis szántók, kapacitásuk; a rétek hozadéka. Malom egy kerekű; a molnár árendaképpen 20 köböl vegyes gabonát fizet, két disznót tartozik hízlalni, kenderből 20 kittát ad. Minden tizedet fizetnek és tizedszedéskor 2 tyúkot adnak. Igás robot és gyalog robot. Rozsból és zabból 3–3 asztag.
Zanyiczkocz (Jánosffalwa):
Zsellérek név szerint. Elhagyatott telkek megnevezve.
Koháry Péter:
Trochány:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, disznók. Telek. Szántók 1 calcaturaban, kapacitás. Igás és gyalog robot. Tizedszedéskor 1–1 tyúkot adnak. Malom egy kerekű; a molnár árendában 24 köblöt fizet.
Koháry Gábor:
Trochány:
Nemesi curia. Telepesek és zsellérek név szerint. Vetésterület, szántók kapacitása, rétek hozadéka. A féltelkesek hetenként 3 napig dolgoznak, a zsellérek naponkénti gyalogmunkát végeznek.
Béczfalva:
Telepesek és zsellérek név szerint. Szántók calcatura szerint, kapacitásuk; rétek hozadéka. Igás és gyalog robot.
Fricske:
Telepesek és zsellérek név szerint. Soltész szolgáltatásai a censuson kívül, húsvétkor bárány, két karvaly fürj-fogásra. Igás és gyalog robot.
Klinsor pagus:
A malom fele mint Serédi rész évenként 20 köböl különféle gabonát ad.
Usz Gábor:
Ternye:
Kőből való nemesi curia. Kert, csűr, allódium. Telepesek nincsenek, csak zsellérek; ezek név szerint. Malom egy kerekű, 24 eperjesi köblöt fizet utána. Van kölyü malom is kender és köles törésére. Ősziek vetésterülete: részben búzából, részben rozsból; szántók calcatura szerint, kapacitásuk. Rétek hozadéka.
Nagyszilne:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, kecskék. Igás és gyalog robot.
Sztankay Ferenc és Ádám javai Sáros megyében:
Komlos:
Csak a telepeseket sorolja fel név szerint, egyebet semmit sem ad.
Pósfalva:
Telepesek és zsellérek név szerint. Puszták mind megnevezve. Nemesi curia, csűr, kertek. Őszi vetés mennyisége, szántók calcatura szerint, capacitásuk. Rétek hozadéka. Zab kicsépeletlen 20 kereszt.
Prócs:
Telepesek és zsellérek név szerint. Puszták megnevezve. Fából való nemesi curia, csűrök. Őszi vetésterület, szántók csak tavasziak részére.
Horváth István:
Komlós:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak. A pusztahelyek megnevezve.
Nádfeu:
Kőből való nemesi curia, csűrök, kertek.
Zahány:
Őszi vetés, szántók 1 calcaturaban, kapacitásuk.
Dukafalva:
Rétek hozadéka. Igás és gyalog robot. Évenként adnak 1 tyúkot és 1 libát. Egy malom; a molnár fizet évenként 25 köböl gabonát és a földesúr részére 1 disznót hízlal.
Wilhelm a Draheim:
Varjuffalva:
Két féltelkes jobbágya van. Három kaszással szolgálnak.
Veér Gábor:
Varjuffalva:
A telepesek közt egy kovács. Habet instrumenta pro artificio.
Cselfalu pagus:
Telepesek név szerint. Pusztahelyek megnevezve. Nemesi curia, de elhagyatva, kertek, csűrök. Őszi vetésnek mennyisége; a szántók csak zab alá valók, ősziek alá trágyázni kell. Rétek hozadéka.
Béczy István özvegye:
Herhei:
Csak zsellérek, ezek név szerint. Nemesi curia elhagyatva, kertek. Őszi vetés és a szántók is Bártfához, ezek kapacitása. Rétek hozadéka.
Razlaviczy Anna, Kerekes András özvegye:
Pagus Margonya:
Összesen 3 telepes. Puszták utáni vetés Bártfához. Rétek hozadéka.
Benyczki Miklós:
Nyirjes:
Nemesi curia kőből. Őszi vetés Bártfához.
Kálnás:
Szántók calcatura szerint, kapacitásuk; rétek hozadéka.
Palugyay Sándor:
Pagus Szoboss:
Telepesek és zsellérek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, disznók, juhok. Szolgáltatás: zab, tyúk. Censust fizetnek.
Fejérvári István:
Pagus Komlós-Keresztes:
Nemesi curia leégve, ennek a fele az övé. Őszi vetés mennyisége; szántók calcatura szerint, kapacitásuk. Rétek hozadéka. Malom pusztulóban.
Desewffy Istvánné, Bunkay Anna javai:
Komlós-Keresztes:
Telepesek név szerint. Puszta-helyek megnevezve. Kőből való nemesi curia, kertek, csűrök. Őszi vetések, szántók calcatura szerint, kapacitásuk. Rétek hozadéka.
Kazinczy Péter özvegyének, Szemere László özvegyének, Kohányi Péternek, Szemere családnak stb. javai. (Sáros, Ugocsa m.)
Kazinczy Péter özvegye:
Komorocz
Szemere László:
Deméte
Berthothy Lajos:
Kaproncza – Zanyiczkocz (Jánosffalva)
Koháry Péter:
Trochány
Koháry Gábor:
Trochány
Szemere család:
Béczfalva – Fricske
Serédi bártfai lázadó polgár javai:
Klinsor pagus
Usz Gábor javai Sáros megyében:
Ternye – Nagyszilne
Sztankay Ferenc és Ádám javai Sáros megyében:
Pósfalva – Prócs
Horváth István Sáros megyében:
Komlós – Nádfeu – Zahány – Dukafalva
Wilhelmi a Dracheim:
Varjuffalva
Veér Gábor javai Sáros megyében:
Varjuffalva – Cselfalu pagus (Sáros m.)
Béczy István özvegyének a javai Sárosban:
Herhei
Razlaviczy Anna, Kerekes András özvegyének a javai Sáros megyében:
Pagus Margonya
Bresztay, másképp Szabó Mátyás javai a következő Sáros megyei birtokokban:
Margonya – Laszcso – Kálnás – Nyiryes
Benyczki Miklós javai Sárosban:
Nyiryes pagus – Kálnás pagus
A néhai Palugyay Sándor javai Sáros megyében:
Szoboss
Confiscatio bonorum Stephani Fejérvári in Sáros:
Komlós-Keresztes – Babafalva – Vlacscsa – Hanusfalva – Petrocz – Medgyes – Radvány – Zelesnyik
Desewffy István feleségének, Bunkay Anna a javai Sárosban:
Komlós-Keresztes – Radvány – Medgyes – Vlacscsa – Zeleznyik
A Sáros megyei Buczló pagusban portiója van Veér Gábornak, Barankoi Sándornak és Elek Lászlónak
Conscriptio bonorum rebellium nobilium confiscatorum:
Possessio Komarocz, generosi condam Petri Kazinczy relictae. – Possessio Deméte, relictae condam Ladislai Szemere – Possessio Kaproncza et in Vaniskocz domini Ludovici Berthothy – Possessio Trochany Gabrielis et Petri Kohányi – Possessio Fricska familiae Szemereianae – Possessio Ternye Gabrielis et suorum fratrum Usz – Possessio Nagy-Szilvas eiusdem Gabrielis Usz – Possessio Komlos Francisci et Adami Sztankay – Possessio Posafalva et Prócs eiusdem Francisci et Adami Sztankay – Possessio Komlós relictae Stephani Horváth – Ugyanazon Horváth István özvegyének a javai: in pago Nadffeu – in pago Zolmány – in pago Dukafalva – Possessio Varjuffalva, Vilhelmi de Dracheim – Possessio Variuffalva Gabrielis Veér – Possessio Cselfalva eiusdem Gabrielis Veér – Possessio Herhey relictae condam Stephani Béczy – Possessio Margonya relictae condam Andreae Kerekes, Annae Raszlaviczy – Possessio Margonya Mathiae Breztány, alias Szabó – Possessio Nyergess Nicolai Benyiczky – Possessio Soboss Alexandri condam Palugyay – Possessio Komlos Keresztes Stephani Fejérváry – Ugyanezen Fejérvári István további birtokai: Possessio Babaffalva – Possessio Vlacscsa – Possessio Hanusffalva – Possessio Petrocz – Possessio Medgyes – Possessio Radvanocz – Possessio Zeleznyk alias Vaspataka – Possessio Komlos-Keresztes Stephani Dezsőffy de Tarcza – Ugyanennek további birtokai: in pagis Radvány – Medgyes – Vlacscsa – Zeleznyik – Possessio Buczlo Gabrielis Veér – Possessio Buczlo Alexandri Baranko, Elek László portiója. – Possessio Trochany Francisci Trochanyi – Possessio Kálnás Joannis Kálnásy
Conscriptio possessio Komorócz in comitatu Ugocha – Possessio Semse, nemesi curia – Possessio Hadház – Med. possessio – Jászóujfalu (semmi más adat nincs mellettük) – Possessio Szilvas Francisci Kattay, amelyet a Kelevich cs. 6 ezer forintért megváltott. – Domus in Liszka (Zemplén m.) és az ott lévő szőlők Szuhay Mátyás és a testvére, Gáspár javai.

Tartalomgazda