HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 005.

Dátum 1663. március 14.
Jelleg

322 oldal magyar, egykorú másolat.

Szöveg

"Urbarium" (Összeírások: 1650-es urbarium kivonata, tiszttartóknak adott instrukciók, serfőző, vámos instrukciója, gabona-, báránydézsmajegyzék, kommenciós lista.)
Urbarium arcis Murány és uradalmak.
Conscriptio in Enyczke:
1) Az enyczki majorságban lévő szárnyasok: tyúk, lúd, kacsa, gyöngytyúk szám szerint. – 2) Van egy majorház (ennek felszerelése és a benne lévők). – 3) Számtartó háza, a benne elraktározott bor, gabona és egyéb élelmiszerek elsorolásával.
Oppidum Jolsva:
A rendes kötelezettségeken kívül tartoznak évenként 50 gönczi hordó bort kiárusítani. Pünkösdkor az uraság javára 50 akó "marczott" kiárusítani. A városban a piacon van az uraság kastélya teljes felszereléssel. A Murány utcában egy kőháza. Benn a városban 1 öt kőre való malom, ennek adója 220 szapu semlye-liszt és 440 szapu cselédliszt, melyet a molnár kántoronként szolgáltat be, azonkívül tartozik 1 forintot fizetni és disznót hízlalni. A városon kívül van két karlo malom, melyektől a csapok czehestől 2 vég szür-pokróccal adóznak. Van a városon kívül két rendbeli majorság; ezeknek mindennemű munkáját a város viszi végbe. Vagyon a varga mestereknek két sztupájok, melytől a jolsvai templomhoz fizetnek. Van két tót-hámor, két-két hitával és szénégető helyekkel. Van két káposztás kert. Kántor-élése címén 235 forintot fizet.
Oppidum Nagy Reöcze:
A kocsma után árenda a földesúrnak 555 Ft. Van két kőre való malma; a molnár kántoronként 100 szapu lisztet ad, továbbá 1 borjút, fizet 1 foritot és hízlal 1 disznót. A határban van 5 német-hámor két-két hutával és szénégető helyekkel. Van két kölyü; ezektől évenként 2 Ft jár. Van egy karló, mely után évenként 1 vég szűrpokróczot adnak. Van 1 sztupa, mely után a vargák 3 forintot fizetnek. Kántor-élés címén 117,50 forintot fizetnek.
Possessio Perláz:
Évi adójuk 100 forint. Adnak karácsonyi ajándékot; összeg nincs jelezve. Őszi és tavaszi vetéseik után kilencedet adnak. Mindenféle munkával tartoznak. Kántor-élésük 38 Ft.
Possessio Süvethe:
Évi adójuk 150 Ft. Van malmuk a Jolsva vizén két kőre; a molnár harmados benne; ad 1 borjút. Van egy német-hámor, két hutával és szénégető helyekkel. A német hámortól, ha működik, 1 forint jár, a két hutától két forint, minden szénégető helytől 50 dénár. Az urasági földek három calcaturára vannak felosztva. Sok a faluban a fazekas, akik fazékokkal és egyéb föld-edényekkel tartoznak. Kántor-élésük 38 Ft.
Possessio Hozuréth:
Évi censusuk 200 Ft, melyet kántorokként fizetnek. Van egy malom, mely után a molnár évenként 30 szapu lisztet ad, továbbá 1 borjút és tartozik disznót hízlalni. A kölyü után 1 forintot fizet. Van egy német-hámor, két hutával és szénégető helyekkel. Kántor-élés címén 78,75 forintot fizetnek. Ők is tartoznak bor kiárusításával.
Possessio Vizes-Réth:
Évi adójuk 80 Ft. Szent György adója 8,32 Ft. Szent Mihály adója 8,32 Ft. Van egy német-hámor, két hutával és szénégető helyekkel. Van egy kőre való malma; ennek jövedelme a jolsvai ispotályhoz jár. Sertés marhájukból, méhekből tizedet adnak. Tartoznak bort, sert kiárusítani, van 1 sztupa, mely után a vargák egy forintot fizetnek. Kántor-élés címén 54,62 forintot fizetnek.
Possessio Muranyallya:
Szent György adója 4,50 Ft, Szent Mihály adója 4,50 Ft. Van vámja, jövedeme a földesúré. Van egy malma egy kőre; ettől a molnár fizet 60 szapu lisztet, egy borjút és tartozik egy disznót hízlalni. A kölyütől fizet egy forintot. Van egy majorház minden tartozékával. Az itteni majorsági földekhez és rétekhez a szomszédos falvak is mind szolgálnak. E szántók 3 calcaturásak. Kántor-élés címén fizetnek 48 forintot.
Possessio Murány-Lehota:
Évi adó 18 Ft. Szent György adója 3,50 Ft, Szent Mihály adója 3,50 Ft. Karácsonyi adóval is tartoznak. Vannak urasági majorsági földek, a puszta helyek után pedig rétek. Van tilalmas erdeje. Vannak szénégető helyei. Kántor-élés címén fizetnek 31,35 forintot.
Possessio Kisnyo:
Évi adójuk 150 Ft. Van malma; ennek jövedelme a jolsvai scholához és ispotályhoz tartozik. Vannak szénégető helyei; a fát ők maguk adják, azért semmivel sem tartoznak tőlük. Kántor-élésük 38 Ft.
Possessio Umota Lehota:
Évi adójuk 45 Ft. Szent György és Szent Mihály adója együttesen tíz forint. Van egy német-hámor, két hutával és szénégető helyekkel. Kántor-élésük 30 Ft.
Possessio Mnissan Kopros:
Évi adójuk 140 Ft. Sátoros ünnepeken kocsma-árusítással tartoznak. Mnissan kántor-élése 25,25 Ft, Kopros kántor-élése 24 Ft.
Possessio Zdichava:
Évi adója 24 Ft. Szent György adója 1,75 Ft, Szent Mihály adója 1,75 Ft. Van egy malma 1 kőre, a molnár fizet tőle 1 nestet. Kántor-élése 32,50 Ft.
Possessio Taplocza:
Évi adója 100 Ft. Karácsonyi ajándék: tyúk, tojás, őz, borjú, madár. Őszi és tavaszi vetéseikből kilencedet adnak. Minden külön helyes 1–1 fő kendert ad. Kántor-élése 51 Ft.
Possessio Kis Reöcze:
Évi adójuk 24 Ft. Szent György adója 1,75 Ft, Szent Mihály adója 1,75 Ft. Kötelező a bor és ser kiárusítása. Kántor-élés címén 20,25 forintot fizetnek.
Possessio Szeövecze:
Évi adójuk 80 Ft, egy nest vagy 5 Ft. Határukban 1 fűrész, a várhoz való; a deszkavágónak minden deszka után 1 denár jár. Kántorélésük 95 Ft.
Possessio Polonka:
Évi census 400 Ft. Van két malma, melyek után a molnárok 20 forintot és két nestet fizetnek. Van vámja; jövedelme a földesúré. Van két fűrésze, melyek deszkáiból a földesúrnak tized jár. Kötelességük a major körüli munka. Kántor-élésük 154,96 Ft.
Possessio Zavadka:
Évi census 21,66 Ft. Van egy malma, mely után három forintot fizetnek. Van két fűrészük, melyek deszkáiból tized jár a földesúrnak. Kántorélésük 40 Ft.
A juh- vagy báránydézsma jövedelme: Az uraság területén lakos juhászok így adnak báránytizedet: A) a fejős juhokból és kecskékből minden huszonötödiket, B) a meddő juhokból és kecskékből szintén minden huszonötödiket; huszonötön alul mindegyiket 14 dénárral váltják meg. Minden 25 juh után 1–1 sajt jár a juhászok részéről; minden sajt után nemez-pénzül 30 dénár és hevederpénzül szintén 30 dénár járt; magát a sajtot is pénzen lehetett megváltani. Akinek nincs juha, de ház után való hellyel bír, az egész hely után 3 nest bőrrel tartozik, a kisebb hely után aránylagosan kevesebbel. Amely zsellérnek háza vagyon, 25 dénárt fizet, akinek nincs háza, ennek a felét. A beteg juhok minden 25-ikét 2,50, a meddőkét 2 forintjával váltják meg.
Árpa-fizető holiak, melyekre a szepesiek lovaikat hajtják: 1) Cserna holya, 2) Krakova, 3) Ortowa, 4) Vapenicza, 5) Ondrey-yara, 6) Polonstka holya. Ahány lovat hoznak a Szepességből, minden 7–7 lótól 2 szepesi köböl árpa jár. Az árpát azon vár jószágával együtt szokták beszolgáltatni. A legelő kihasználása után 1 lazaccal és 1 tallérral tartoznak.
A Murány várához tartozó hámorok, huták és szénégető helyek után járó jövedelmek: A zsellérek hámoronként számot adván, ki hány hétig dolgozott: a német hámor után hetenként 1 forintot kell fizetni; a tót hámor után hetenként 75 dénárt. A hutáknál egyformán hetenkint 1 Ft, a szénégető helyektől pedig 50 dénár.
A balogi uradalom rendes jövedelmei:
Rimaszéch, sessio 36 1/3, fizet 33,25 Ft.
Szent Symon, sessio 49, fizet 32,50 Ft.
Czakó, sessio 14, fizet 17,75 Ft.
Szutor, sessio 7, fizet 14 Ft.
Hacz, sessio 1 1/2, fizet 1,50 Ft.
Tamassy, sessio 13, fizet 17,39 Ft.
Dobocza, sessio 19, fizet 20 Ft.
Felső Balogh, sessio 40 1/4, fizet 42 Ft.
Meleghegy, sessio 12, fizet 8 Ft.
Perjesse, sessio 18, fizet 21,87 Ft.
Hrussowa, sessio 7 3/4, fizet 8,84 Ft.
Rowna Patak, sessio 3, fizet 3 Ft.
Dobra Patak, sessio 3 1/2, fizet 3,50 Ft.
A sessiók száma 224 1/2, fizetnek 223,50 Ft.
A derencsi uradalom rendes jövedelmei:
Rattko, sessio 6 3/4, fizet 8,61 Ft.
Hrussowa, sessio 7, fizet 8,05 Ft.
Rowna Patak, sessio 9, fizet 9 Ft.
Dobra Patak, sessio 10, fizet 10 Ft.
Derenczyn, sessio 3, fizet 3 Ft.
Gesztess, sessio 10, fizet 12,40 Ft.
Nagy Padar, sessio 10 1/2, fizet 13,02 Ft.
Borodna, sessio 13, fizet 16,12 Ft.
Striss, sessio 5, fizet 5,50 Ft.
Kyete, sessio 4 1/2, fizet 4,92 Ft.
Babaluska, sessio 13 1/2, fizet 13,50 Ft.
Lukowystye, sessio 4, fizet 4,96 Ft.
Budykfalwa, sessio 3, fizet 3 Ft.
Eztreny, sessio 2, fizet 1,50 Ft.
Repass, sessio 1/2, fizet 65 dénárt.
Poloczka, sessio 2, fizet 2,20 Ft.
Fyller, sessio 1 1/2, fizet 1,65 Ft.
Bystra, sessio 3 1/2, fizet 3,85 Ft.
Gerlicze, sessio 3, fizet 3,72 Ft.
Kralowa, sessio 2, fizet 2,20 Ft.
Zdychowa, sessio 1 1/2, fizet 1,94 Ft.
Polowa, sessio 3, fizet 3,30 Ft.
Poprocz, sessio 4 1/2, fizet 4,95 Ft.
Szutor, sessio 4 1/2, fizet 4,50 Ft.
Lypocz, sessio 3, fizet 3,72 Ft.
Ispanymezeö, sessio 5, fizet 6,20 Ft.
Sylestye, sessio 1, fizet 1,02 Ft.
Vyvasar, sessio 1 1/2, fizet 2,24 Ft.
Ugyanaz a malomtól, fizet 8 Ft.
Alsó Balogh, sessio 7 3/4, fizet 7,75 Ft.
Puszta-helyek után a sessio megjelölése nélkül:
Szlatina fizet 6 forintot.
Derodnik fizet 3,60 Ft.
Forro fizet 6 Ft.
Herdontelke fizet 3 Ft.
Kis Padar fizet 2,48 Ft.
Sztrizsi malom fizet 1 Ft.
Hrussowai malom fizet 1 Ft.
Dobrapataki malom fizet 1 Ft.
Rownapataki malom fizet 2 Ft.
Az egész derencsényi összeg 196,79 Ft. A balogi és derencsényi együtt 419,79 Ft.
A balogi javak urbáriuma:
Oppidum Rimaszécs:
Nem telepesek, hanem telkek szerint; telkek száma 36 1/2. Készpénz adójuk 33,25 Ft. Ősziekből, tavasziakból, juhokból és méhekből kilencedet adnak, a disznókból tizedet. Minden telek után 1–1 meszely vaj. Van egy malom két kőre, kölyü helyével együtt; a jövedelem az uraságé. Van vám és évenként háromszor: Szent Györgykor, Úr napján és Szent Mihálykor sokadalom (vásár), a jövedelem az uraságé.
Possessio Szent Simon:
Telkek száma 49. Minden lakott egész helytől 1–1 csöbör bor jár. Puszta telek után fél csöbör. A zsellérek is kötelesek adni – a telek nagysága szerint. Ha bor nem terem, fizetnek 1 forintot. Ősziekből, tavasziakból, borból, méhekből kilencedet adnak, a disznókból tizedet. Minden egész helytől 1/2 icce vaj jár. Van malom, két kerekű, jövedelem a földesúré.
Possessio Czako:
Telkek száma 14. Évi adójuk 17,75 Ft. Búzából, árpából, zabból, borból és méhekből kilencedet adnak, disznókból tizedet. Vajból egész telek után fél icce jár. Van két kőre való malma és 1 kendertörője; a molnár harmados bennük.
Possessio Dobocza:
Telkek száma 19. Évi adójuk 20 Ft. Búzából, tavasziakból, juhból, méhekből kilencedet adnak, disznókból tizedet. Minden egész helytől fél icce vaj jár.
Possessio Thamass:
Telkek száma 13. Adójuk minden egész hely után 1,33 Ft. Ősziekből, tavasziakból, juhokból, méhekből kilencedet adnak, disznókból tizedet. Vajból minden jobbágy fél iccét.
Portio Hacs:
Telkek száma 1 1/2. Adó minden egész helytől 1 Ft. A többi, mint az előtte lévőnél.
Possessio Szutor:
Telkek száma 7. Évi adójuk 14 Ft. A többi, mint előbb.
Possessio Perjesse:
Telkek száma 18. Minden egész hely után 1–1 csöbör bor. Ha bor nem terem, 1,25 Ft. Fél helytől fél csöbör bor; ha bor nem terem, 62 pénzt, 1 batkát. A vetésekből, juhból, méhrajokból kilencedet, a disznókból tizedet. Vaj fél-fél icce.
Possessio Meleghegy:
Telkek száma 12. Adó minden helytől 1–1 forint volt, de most együttesen 8 forint. Kilenced, tized, vaj, mint előbb. Van 1 két kőre való malma: a molnár harmados benne. Van egy kendertörő malma is.
Possessio Felső Balogh:
Telkek száma 40 1/2. Minden egész helytől 2 csöbör bor jár, fél helytől 1 csöbör. Ugyanennyi jár a puszta helyektől is. Ha boruk nem terem, minden helytől, akár zsellér hely is, 2 Ft jár, fél helytől 1 Ft. Vetésekből, méhekből, juhokból kilencedet adnak, disznókból tizedet. Vajat együttesen 12 iccét adnak. Malma kétkerekű, a molnár harmados benne. Van egy kendertörője is.
Possessio Sibb:
Adójuk évi 2 Ft. Van itt egy szőlő, de puszta. Van egy kaszálló rétje. Vetésekből, borból, méhekből kilenced, disznókból tized. Vajat együttesen 10 iczével adnak.
Possessio Ujfalu:
Adó: minden helytől 1–1 forint. Vetésekből kilenced, disznókból tized. Vaj fél-fél icce.
Következnek a részbirtokok:
Portio in Hrussov:
Telkek száma 7 3/4. Az adó minden hely után 1,25 Ft. Minden hely után adnak zabot 2 kassai köböllel. Vajat 1–1 iccét. Adnak 1–1 madarat. Juhból, rajból kilenced, disznóból tized.
Medietas possessio Rownapataka:
Telkek száma 3. Minden egész helytől fizetnek 1–1 forintot. Adnak 2–2 kassai köböl zabot. 1–1 icce vajat; 1–1 madarat. Juhból, rajból kilencedet, disznóból tizedet.
Medietas possessionis Dobra-pataka:
Telkek száma 3 1/2. Minden, mint az előbbinél.
Portio Iwany:
Adója, mint Czakoé. Földjei után kilenced ár, irtványa után ötöd.
Portio Martonfalva:
Minden úgy, mint Dobroviczán.
Portio Jene:
Van benne egy nemes curia, de puszta. Földjei, rétjei a földesúré.
Sequuntur predia:
Praedium Mara-Malom, másképp Ravaszalya:
Majorsági földjei 3 calcaturaban. Van benne két kőre való malom, kölyü is van rajta. Van egy halastava. Van benne két rét.
Praedium Tehán:
Amikor földjeit szántják, a vetésből heted jár. Rétjeit az úr számára kaszálják. Van benne egy házhely, ez után az adó két forint.
Praedium Peszete:
Földjeinek szántása után a szántóknak a vetés hetede jár. Makkos erdejéért tized jár. A rétet az úr számára kaszálják. Két szomszédos falu 8–8 forintot fizet a pusztáért.
Praedium Baket:
Földjei szántásáért heted jár.
Portiones prediales:
Portio predialis Trayan:
Földje az uraságé. Az alsó-balogiak 12 forintot fizetnek utána. Van benne egy majorsági és két más szőlő. Ezen szőlőhegy után ötöd jár a balogi uraknak.
Portio predialis Sussa:
Van benne 3 egész házhely; ezek után a szántók, rétek és minden más jövedelem a földesúré. A szőlőhegyről dézsma jár a földesúrnak.
Urbarium bonorum Derencheniensium:
Oppidum Ratko:
Telkek száma 6 3/4. Minden egész hely után az adó 1,30 Ft, fél hely után 65 dénár. A pázsitos zsellérek 25 dénárt fizetnek. Minden egész hely után 1 icce vaj és 1 madár jár. Disznók után tizedet fizetnek. 1 karló után 6, lóra való pokróccal tartoznak. Minden munkára kötelezettek.
Portio Hrussova:
Sessiók száma 7. Minden egész hely után készpénz 1,25 Ft, két kassai köböl zab, 1 icce vaj és 1 madár. Juhból, méhrajból kilenczed, disznóból tized.
Portio Rowna pataka:
Sessiók száma 9. Adójuk telkenkétn 1 Ft, azonkívül 1 kassai köböl zab, 1 icce vaj, 1 madár. Bárányokból és méhekből kilenced, disznókból tized.
Portio Dobrapataka:
Telkek száma 10. Minden egész telek után 1 Ft, két kassai köböl zab, 1 icce vaj, 1 madár. Kilenced és tized, mint előbb.
Portio Derencsény:
Telkek száma 3. Adó, kilenced, tized mindenben, mint előbb.
Portio Geztes:
Telkek száma 10. Adó egész telek után 1,24 Ft. 1–1 icce vaj, 1–1 madár. Vetésekből, juhból, rajból kilenced, disznóból tized.
Portio Nagy Padar:
Telkek száma 10 1/2. Minde úgy, mint az előtte lévőnél.
Portio Baradna:
Telkek száma 17. Adójuk olyan, mint az előtte lévőnél, csak még 2–2 kassai köböl zabot adnak.
Portio Sztriss:
Telkek száma 5. Adójuk 1,10 Ft, a többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Kiette:
Telkek száma 4 1/2. Adójuk telkenként 1,10 Ft. Azonkívül 2 kassai köböl zab, 1–1 icce vaj, 1–1 madár.
Portio Babaluska:
Telkek száma 13 1/2. Adójuk egész helytől 1 Ft. Zab két kassai köböl, vaj 1–1 icce, madár 1–1. Kilenczed és tized, mint a többinél.
Portio Lakovistye:
Telkek száma 4. Adójuk pénzben 1,24 Ft. A többi, mint az előtte lévőknél.
Portio Budikfalva:
Telkek száma 3. Adójuk egész telek után 1 Ft. 1–1 icce vaj, semmi más. Vetésekből, juhokból, méhekből kilenczed, disznókból tized.
Portio Esztrin:
Telkek száma 2. Adójuk telkenként 1 Ft, 2 kassai köböl zab, 1–1 icce vaj, 1–1 madár. Kilenced, tized, mint másutt.
Portio Repas:
Az egész egy fél telek. Ennek adója 65 dénár. Minden egész helytől 4 szapu zab. Vaj 1 meszely, madár 1/2.
Portio Poloska:
Telkek száma 2. Adójuk telkenként 1,10 Ft. Zab egész helytől 4 szapu. Vaj 1–1 icce, madár 1–1.
Portio Fillér:
Telkek száma 1 1/2. Adó egész helytől 1,10 Ft. Zab két kassai köböl. A többi, mint az előtte lévőknél.
Portio Bisztra:
Telkek száma 3 1/4. Minden, mint az előtte lévőknél, de itt a disznók után is kilenced jár.
Portio Gellisse:
Telkek száma 3. Adójuk telkenként 1,24 Ft. Zabot adnak 2 kassai köböllel, azonfelül 1–1 icce vajat és 1–1 madarat. Juhból, méhekből és disznókból kilencedet adnak.
Portio Izrokava:
Telkek száma 2. Adó telkenként 1,10 Ft. A többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Zdichawa:
Telkek száma 1 1/2. A többi mint az előtte lévőnél.
Portio Polona:
Telkek száma 3. A többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Poproch:
Telkek száma 4 1/2. A többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Szutor:
Telkek száma 4 1/2. Adójuk telkenként 1 Ft. A többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Lipocz:
Telkek száma 3. Adójuk telkenként 1,24 Ft. A többi, mint az előtte lévőnél.
Portio Szeliste:
Telek 1. Minden, mint az előtte lévőnél.
Portio Ispany mező:
Telkek száma 5. Adó telkenként 1,24 Ft. A többi, mint az előtte lévőknél.
Portio Uy-Vásár:
Telkek száma 1 1/2. Minden, mint az előtte lévőnél.
Portio Alsó-Balogh:
Telkek száma 7 3/4. Adójuk, mikor nem terem boruk 1 Ft, mikor boruk terem 1–1 csöbör bor. Veteményekből, rajból, juhokból, disznókból kilenced. Vaj 1–1 icce, madár is 1–1.
Portio Belna:
Telek nincs jelezve. Adójuk együttesen 7 Ft. Minden, mint az előtte lévőknél, azonkívül az ötödfél pusztáért 9 forinttal tartoznak, melynek fele a földesúré, másik fele a töröké.
Portio Szele:
Adójuk 7 Ft.
Portio Egyházas Ternye:
Adójuk egyenként 7 Ft, mindössze 21 Ft.
Portio Keöreös:
Évi censusuk 40 tallér. Egy vég szép vékony janczár patyolat. Egy pár Chehichi csizma.
Sequuntur portiones prediales:
Portio predialis Zlotinya:
1 puszta hely van benne, melytől a réttel együtt 12 forint jár a földesúrnak.
Portio predialis Derechnek:
Három puszta hely van benne, melyek után a földesúrnak két tallér jár, azaz 3,60 Ft.
Portio predialis Forro:
Harmadfél pusztahely van benne, melyektől 12 forint ár a földesúrnak.
Portio predialis Hordontelke:
Három egész pusztahely van benne. Adója 3 Ft. Heted jár belőle.
Portio predialis Jemesnek:
Két puszta hely van benne. Kilenced jár érte.
Portio predialis Lehotka:
Egy puszta hely van benne. Kilenced jár érte.
Portio predialis Kis Padár:
Két puszta hely van benne. Heted jár érte. Adója 2,48 Ft.
Portio predialis Tothhegmegh:
Egy puszta hely van benne, jár tőle legalább 4 Ft.
Portio predialis Keleken:
Két egész puszta hely van benne. Heted jár tőle. Adója 2 Ft.
Portio predialis Laponya:
Egy egész hely van benne, az urak lakják.
A hrussovai malom 1 forintot, a dobrapataki malom 1 forintot fizet és a rownapataki malom 2 forintot.
Általános kimutatás a majorságokból, az ötödből, hetedből, kilencedből és tizedből befolyó gabonamennyiségről:
Majorság: Murány: búza 398,14, árpa 140, zab 333; Baloghy: búza 587, árpa 52, zab 323.
Ötöd: Baloghy: búza 9,19, árpa nincs, zab 4.
Heted: Baloghy: búza 93,6, árpa 9, zab 7,7.
Kilenced: Murány: búza 36,5, árpa 1,14, zab 16,5; Baloghy: búza 213,6, árpa 15,7, zab 38,5.
Tized: Csetnek: búza 253,2, árpa 91,14, zab 155,74; Putnok: búza 68,7, árpa 0,8, zab 1,15; Geömeör: búza 243,7, árpa nincs, zab 24,4; Szécs: búza 187,8, árpa 15,13, zab 28,2; Balogh: búza 374,2, árpa 23,8, zab 166,7; Serke: búza 343,3, árpa 21,15, zab 60,8; Murány: búza 404,2, árpa 85,13, zab 210,17; Ratkó: búza 182,7, árpa 75, zab 63,4. Mindezek szalmában.
Magvakban befolyt gabona:
Csetnek: búza 289, árpa 97 1/2, zab 129 1/6; Putnok: búza 96, árpa nincs, zab 6; Gömör: búza 338, árpa nincs, zab 77; Szécs: búza 308 1/2, árpa 17 1/2, zab 69 1/2; Serke: búza 539 1/2, árpa nincs, zab 193 1/2.
Kimutatás a juhokról és kecskékről:
Danban: 339 juh, kecske nincs; kilencedből 150 juh, 74 kecske; tizedből 241 juh, 185 kecske.
Pénzbeli megváltás ugyanezekből:
Danban: 772 Fl, 30 den; kilencednél: 31 Fl., 46 den.; tizednél 710 Fl., 92 den.
A sertéstizedből befolyt 322 Ft. A méhraj kilencedéből 18 Ft. A mérhaj tizedéből 47 Ft. Nest megváltásából 36 11/28 Ft.
Ún. árendás dézsmák bárányból és kecskékből:
Ratkó: bárány 75, kecske 59, készpénz 5,22; Szécs, Balogh és Serke: 151 bárány, 64 kecske, 88,98 készpénz; Gömör és Putnok: bárány nincs, kecske nincs, 59,35 készpénz; Csetnek: bárány nincs, kecske nincs, 40,56 készpénz; Murány: 3 bárány, 36 kecske, 12,80 készpénz.
Kimutatás a Murány jószágbeli Dánról: fejős juh 202, meddő juh 137, készpénz 772,30 Ft. Nestből minden egész helytől 3 nest jár, pénz: 36 1/2 Ft.
Kimutatás a gabona-dézsmából az egyes járások szerint.
A) Csetneki járásban:
Csetnek Tapolcza:
Szalmában: 50,9 búza, árpa 5,15, zab 30,5; Magvakban: 73 búza, árpa 7 1/2, zab 72.
Szalócz:
Szalmában: 20,6 búza, 4,6 árpa, 9,12 zab; Magvakban: 79 búza, 7 árpa, 30 zab.
Rutna:
Szalmában: búza 23, árpa 6,11, zab 19,1; Magvakban: búza 26, árpa 9 1/8, zab 40.
Váralya:
Szalmában: 6,17 búza, árpa nincs, 7,14 zab; Magvakban: 23 búza, 2 árpa, 25 zab.
Polona:
Szalmában: 30,6 búza, 14,8 árpa, 30,5 zab; Magvakban: 47 búza, 16 1/2 árpa, 55 zab.
Fekete Patak:
Szalmában: 12,11 búza, 9,15 árpa, 5,7 zab; Magvakban. 15 1/2 búza, 11 árpa, 11 1/2 zab.
Felső Sayo:
Szalmában: 44,14 búza, 31,14 árpa, 21,14 zab; Magvakban: 33 búza, árpa 24, zab 32.
Szclabyna:
Szalmában: 64,13 búza, 19,4 árpa, 31,13 zab; Magvakban: 52 búza, 22 árpa, 64 zab.
Ezek végén összesítve. Pénz 151,37, sajt 283, méhraj 1.
B) Putnoki járásban (a rubrikák nincsenek kitöltve):
C) Gömöri járásban:
Mékitze:
Szalmában: 43,10 búza, árpa nincs, 4,11 zab; Magvakban: 69 búza, árpa nincs, 14 zab.
Runya:
Szalmában: 58 búza, árpa nincs, 7,29 zab; Magvakban: 70 16" búza, árpa nincs, 13 zab.
Gömör:
Szalmában: 143,17 búza, árpa nincs, 11,14 zab; Magvakban: 198 1/2 búza, árpa nincs, 50 zab.
Pénz: 45,36 Ft. Méhraj természetben 8.
D) Szécsi járásban:
Czakó:
Szalmában: 61,10 búza, 5,12 árpa, 3,5 zab; Magvakban: 88 búza, 8 1/2 árpa, 18 zab.
Szécs:
Szalmában: 53,08 búza, 4,12 árpa, 12,2 zab; Magvakban: 87 búza, 9 árpa, 19 zab.
Dobocza:
Szalmában: 31,1 búza, 3,8 árpa, 4,2 zab; Magvakban: 75 1/2 búza, 6 árpa, 11 zab.
Szutor:
Szalmában: 10,13 búza, árpa nincs, 1,12 zab; Magvakban: 19 búza, árpa nincs, 4 zab.
Harnacz:
Szalmában: 14,9 búza, 1,4 árpa, 6 zab; Magvakban: 28 búza, 2 árpa, 16 zab.
Szent Simon:
Szalmában: 17,7 búza, 17 árpa, 18 zab; Magvakban: 29 búza, 1 1/2 árpa, 5 1/2 zab.
Ezek végén összesítve: pénz 28,32; méhraj természetben 9.
E) Baloghi járásban:
Szip:
Szalmában: 51,18 búza, 19 árpa, 11,2 zab; Magvakban: 99 búza, 10 1/2 árpa, 31 zab.
Alsó Bathka:
Szalmában: 55,1 búza, 4,13 árpa, 7,5 zab; Magvakban: 105 búza, 8 árpa, 14 zab.
Felső Balogh:
Szalmában: 31,1 búza, árpa nincs, zab nincs; Magvakban: 54 búza, árpa nincs, zab nincs.
Meleghegy:
Szalmában: 26,6 búza, árpa nincs, 12,4 zab; Magvakban: 36 búza, árpa nincs, zab 27.
Ispánmező:
Szalmában: 16,14 búza, árpa nincs, 28,14 zab; Magvakban: 16 búza, árpa nincs, 40 zab.
Szilistye:
Szalmában: 22,3 búza, 3,18 árpa, 17,8 zab; Magvakban: 30 búza, 9 árpa, 49 zab.
Hrusova:
Szalmában: 80,17 búza, 14 árpa, 40,6 zab; Magvakban: 102 búza, 28 árpa, 91 zab.
Visnye:
Szalmában: 44,06 búza, árpa nincs, 31,9 zab; Magvakban: búza nincs, árpa nincs, 62 zab.
Alsó Vál:
Szalmában: 13,8 búza, árpa nincs, 5,7 zab; Magvakban: 27 búza, árpa nincs, 11 zab.
Barocza:
Szalmában: 32,8 búza, árpa nincs, 3,13 zab; Magvakban: 54 búza, árpa nincs, 10 zab.
Vár alatt: Szalmában: búza nincs, 5,10 árpa, 39,10 zab; Magvakban: búza, árpa és zab nincs.
Ezek végén összesítve: pénz 94,90 Ft. Méhraj természetben 8.
F) Serkei járásban:
Gusz:
Szalmában: 29,3 búza, 2,18 árpa, 2,13 zab; Magvakban: 58 búza, árpa nincs, 14 zab.
Csoma:
Szalmában: 44 búza, 2,2 árpa, 4,7 zab; Magvakban: 85 búza, árpa nincs, 13 zab.
Janossy:
Szalmában: 58,19 búza, árpa nincs, 12 zab; Magvakban: 102 búza, árpa nincs, 18 zab.
Serke:
Szalmában: 78,04 búza, 10,2 árpa, 22,13 zab; Magvakban: 140 búza, 18 árpa, 80 zab.
Gedeö:
Szalmában: 32,09 búza, 10 árpa, 5,19 zab; Magvakban: 29 búza, árpa nincs, 16 1/2 zab.
Simoni:
Szalmában: 40,6 búza, 14 árpa, 12,19 zab; Magvakban: 40 búza, 3 1/2 árpa, 19 zab.
Deter:
Szalmában: 15,10 búza, 4,60 árpa, 4,11 zab; Magvakban: 22 1/2 búza, 5 árpa, 19 zab.
Almagy:
Szalmában: 17,3 búza, 1,3 árpa, 1,13 zab; Magvakban: 42 búza, árpa nincs, 14 zab.
Ezek végén összesítve. Pénz 62,76 Ft. Méhraj természetben 1.
G) Murányi járásban. (Itt már csak a szalmabeliek.)
Küdi:
39,10 búza, árpa nincs, 22,5 zab.
Lubonik:
194,6 búza, 18,4 árpa, 91,13 zab.
Murány alatt:
170,4 búza, 66,9 árpa, 97,1 zab.
Ezek végén összesítve: pénz 72,43; sajt 44; méhraj természetben 8.
H) Ratkói járásban:
Ratka:
Szalmában: 55,19 búza, 7,11 árpa, 4,51 zab; Magvakban: 75 búza, 12 árpa, 106 zab.
Lubonik:
Szalmában: 42,4 búza, 5,74 árpa, 15,4 zab; Magvakban: búza, árpa és zab nincs.
Bisztra:
Szalmában: 19,4 búza, árpa nincs, 12,3 zab; Magvakban: 15 búza, árpa és zab nincs.
Gerlicze:
Szalmában: 8,9 búza, árpa nincs, 4,15 zab; Magvakban: 9 búza, árpa és zab nincs.
Fillér:
Szalmában: 19,5 búza, 7,6 árpa, zab nincs; Magvakban: búza és árpa nincs, 19 zab.
Krokova:
Szalmában: 20,13 búza, 7,17 árpa, 13,23 zab; Magvakban: 17 búza, árpa nincs, zab nincs.
Polonna:
Szalmában: 11,16 búza, 4,16 árpa, 7,4 zab; Magvakban: 12 búza, árpa és zab nincs.
Ezek végén összesítve: pénz 38,24 Ft; méhraj természetben 5.
Kivonatok 1663-ból, majorságok: balogi majorság, rimaszécsi majorság, Szent Simon-i majorság, czakoi majorság, doboczi majorság, malomfalvai majorság. Ezek hozadéka búzában, árpában és zabban.
Királyi dézsma a következő helységekben: Balogh, Szip, Alsó Batka, Felső Balogh, Meleghegy, Ispanmező, Szilistye, Hrussova, Vissna, Also Volkan, Barocza.
Királyi dézsma a serkei járásban: Gussova, Czorna, Janossi, Serke, Gede Allya, Simoni, Deter, Almagy.
Királyi dézsma a szécsi járásban: Czako, Szécs, Dobocza, Szutor, Harnacz, Szent Simon.
Királyi dézsma a rattkai járásban: Rattka, Bisztra, Gerlycze, Pyller, Krokova, Polowna.
Nona in processu Rimaszécs: rimaszecsi nona, szutori nona, Szent Simon-i nona, czakoi nona, doboczi nona.
Nona in processu Balogh: Tamassi, Hoczi, Also Baloghi, Gesztesi, Buttikfalvai, Padar-i, Meleghegyi, Pericsei, Felső Baloghi.
Kimutatás, hogy hol fizettek ötödöt: Felső Balogh, Alsó Balogh.
Kimutatás, hogy hol fizettek hetedet: Hocz, Felső Balogh, Gesztes, Padar, Periess.
Murány váruradalma, Balog váruradalma. (Gömör m.)
Murány: Enyczke – Oppidum Jolsva – Oppidum Nagy Reöcze – Possessio Perláz – Possessio Süvethe – Possessio Hozuréth – Possessio Vizes-Réth – Possessio Muranyallya – Possessio Murány-Lehota – Possessio Kisnyo – Possessio Umota Lehota – Possessio Mnissan Kopros – Possessio Zdichava – Possessio Taplocza – Possessio Kis Reöcze – Possessio Szeövecze – Possessio Polonka – Possessio Zavadka
Balogh uradalma: Oppidum Rimaszécs – Possessio Szent Simon – Possessio Czako – Possessio Dobocza – Possessio Thamass – Portio Hacs – Possessio Szutor – Possessio Perjesse – Possessio Meleghegy – Possessio Felső Balogh – Possessio Sibb – Possessio Ujfalu
Portio in Hrussov – Medietas possessio Rownapataka – Medietas possessionis Dobra-pataka – Portio Iwany – Portio Martonfalva – Portio Jene
Praedium Mara-Malom, másképp Ravaszalya – Praedium Tehán – Praedium Peszete – Praedium Baket
Portio predialis Trayan – Portio predialis Sussa
Derencsény: Oppidum Ratko – Portio Hrussova – Portio Rowna pataka – Portio Dobrapataka – Portio Derencsény – Portio Geztes – Portio Nagy Padar – Portio Baradna – Portio Sztriss – Portio Kiette – Portio Babaluska – Portio Lakovistye – Portio Budikfalva – Portio Esztrin – Portio Repas – Portio Poloska – Portio Fillér – Portio Bisztra – Portio Gellisse – Portio Izrokava – Portio Zdichawa – Portio Polona – Portio Poproch – Portio Szutor – Portio Lipocz – Portio Szeliste – Portio Ispany mező – Portio Uy-Vásár – Portio Alsó-Balogh – Portio Belna – Portio Szele – Portio Egyházas Ternye – Portio Keöreös
Portio predialis Zlotinya – Portio predialis Derechnek – Portio predialis Forro – Portio predialis Hordontelke – Portio predialis Jemesnek – Portio predialis Lehotka – Portio predialis Kis Padár – Portio predialis Tothhegmegh – Portio predialis Keleken – Portio predialis Laponya

Tartalomgazda