HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / c.

Dátum 1744. január 1. Diósgyőr
1744. január 31.
Jelleg

111 old. latin, eredeti: aláírások és gyűrűspecsétek lenyomata, kötve 2 pld. – (A diósgyőri korona-uradalom összeírása, értékbecslése és leltára.) – A jobbágyság vallási megoszlását feltüntető táblázatok! – Néhány helységnél az ökrök és lovak száma feltüntetve, pl. Mezőkövesd, Kisgyőr, Varbó, Bábony, Kápolna, Petri. – A taxás jobbágyoknál nem közlik a fiúk számát valamint az állatállományt, csak a jobbágyoknál!

Szöveg

Összeírás úrbéres adatokkal és a lakosság névsorával. – „Conscriptio Aedificiorum Aestimatio et Inventarium…”, melyet Christianus de Intom alszámvevő, Hegyi Gábor a kamarai kancellária notariusa és mások készítettek: Püspöki András az egri káptalan küldöttsége, Fáy László..
Diósgyőr arx:
A vár nagyrészt romos, a keleti rész és a megmaradt tornyok zsindellyel fedve; magtárnak használják. A fedett részben a várkápolna, 6 szoba és alatta 3 pincehelyiség található. Ugyanitt egy öt részre osztott, falazott, nagy boros pince. – Horti dominales: Virágoskert, sövénnyel övezve; különféle gyümölcsfákat és kerti veteményeket találunk benne. – Meggyeskert: újonnan épült méhkas-házzal. – Kőkert: gyümölcs, kerítve nincs. – A vár alatt fekvő halastó csak alapos tisztogatás után lenne jövedelmező. – Három köves, részben falazott földesúri malom. A molnár havi egy köböl gabonát és harmadot kap, disznóhízlalással és szolgálattal tartozik. A fenti malom jövedelméből régóta részt kap a református prédikátor; ennek szabályozása. – A malomtól délre, ugyancsak a Szinva mellett kenderzúzó malom, hat zúzókővel. – Földesúri sörfőző-ház, jó állapotban, a szükséges felszereléssel (üstök, kádak, stb.). – Továbbá a folyó mentén ványoló-műhely; évi bére 4,8 Ft. – Földesúri csapszék a mezővárosban. Fa-épület, több helységgel, pincével. – A szőlők alatt egy másik, „Megállj!” nevű, földesúri bormérés. Erősen elhanyagolt állapotban, úgyszólván berendezés nélkül. – Az emeletes provisori házhoz 4 sessió földje tartozik. Több helység, kemencékkel és két kisebb fülke az iratok és a pénz őrzésére. A ház jól épített, üveg ablakai vannak. A konyha; (a tűzveszély miatt) külön faépület a ház mellett. – Mellette nádfedelű (fa + vályog) ház, 2 szobával és 2 kamrával a cselédség számára. – Az allódiális tömlőc 9 négyszögöl területen, (kettéosztott pincehelyiség). Mellette szekérállás. – Fából épült, tapasztott majorsági ház; lakószoba, kamra, konyha. Két pince. Mellette istálló 24 ló és ökör számára. Fejő-pitvar. Az egész terület növénnyel övezve. – Nem messze tőle „Csűröskert” nevű földesúri szérűskert, ahol a cséplést végzik, a szénát és a szalmát őrzik. – Földesúri mészárszék; bére 1 mázsa (56 kg) faggyú és 70 Ft. Közelében egy félbe hagyott halastó építkezése. – Allódiális juhászat; kunyhók, sajt-füstölő, bekerítve. – Négy földesúri erdő, helyrajzi leírással. Szarvas és dámvadállomány. Makkoltatás fejében az uradalomnak sertéstized jár. – Az uradalmi jobbágyoknak az erdőkben faizási joguk van, sőt a saját használatra készített hordókhoz ingyen faanyagot is kapnak. Egy kocsi száraz fa földesúri adója 18 dénár. – A mezőkövesdi, nagymihályi, keresztesi és ábrányi jobbágyok 113 ekefogatot állítanak ki 1–3 napra a faizási jog gyakorlásáért. Az uradalom ezt a munkaerőt a mezőkövesdi allódium megművelésére fordítja. – A mészégetők minden hordó mész után (minőség szerint) 12–15 dénárt fizetnek. – Az uradalom kereket, méhkast s egyéb faeszközöket árusít saját jobbágyainak és idegeneknek egyaránt. – Földesúri üveghuta, négy kemencével. Ezenkívül egy külön olvasztóüst. A mester háza: lakószoba kemencével, kamra. Újonnan épült kőzúzó-malom, két vízierővel működő zúzógerendával. – Fűrész-malom a Szinva patak mellett. Újonnan restaurálva. A faszállítás a bérlő mestert terheli, aki az uradalomtól ingyen-gabonát kap és mentes a jobbágyterhektől. – A Szinva egy szakaszán tilalmas földesúri pisztránghalászat. – Az allódiális szántók egy részét tized fejében a parasztok bérlik. A kimutatás a teljes földesúri földállományra vonatkozik; öt földesúri szántó összesen 97 köblös vetéssel. – Az allódiális rétek: hét kaszáló összesen 93 szekér széna hozammal. A Szent-Lélek völgyi rétet, a szénaszállítás nehézsége miatt árendába adták. – Két földesúri vinea; a kisebbiket a mezővárosi plébániának adományozták.
Diósgyőr oppidum:
A jobbágyok robot-kötelezettségüket egy hordó borral, vagy 8 forinttal szokták megváltani. Tizeddel tartoznak, egyéb „ajándékot” nem adnak. – Akinek pálinkafőző üstje van évi, 3,06 Ft-ot fizet utána. – A jobbágyoknak január 1.-től április 24.-ig szabad educillatiojuk van, de csak borban. – A szénégetők minden szekér faszén után 1,48 ft-tal adóznak.
Mezőkövesd oppidum:
A szántóföld termékenységének megőrzése végett bevezették a három nyomásos rendszert. – A földesúri szántó 400 köblös vetésű. Az allódiális rét 100 szekér szénát ad. Húsz gabona-verem kb. 960 köböl térfogattal. Majorház, istálló nélkül. – Földesúri sörfőző ház, teljes felszereléssel. földesúri bormérés. – Kétköves földesúri malom, közepes állapotban.
Keresztes oppidum:
Két földesúri malom. Mindkettő kétköves. Továbbá egy újonnan épült, egyköves kölesőrlő malom. hét gabona-verem, összesen 174 köböl térfogattal.
Kisgyőr:
Hét kis földesúri szőlő. Egy 20 szekér szénát adó allódiális kaszáló.
Bábony:
Az eredetileg földesúri rét most a jobbágyok kezén, akik minden szekér széna után egy ezüst huszast fizetnek. – Ugyanitt 14 hordós földesúri boros pince.
Kápolna:
A jobbágyok saját költségükön malmot építettek, melynek haszna 15 éven át az övék. – Két kisebb földesúri szőlő. 50 hordós földesúri boros pince. – Az uradalom épületeinek és szőlőinek becsértéke 5585,4 rajnai ft. – A különböző gazdasági épületek, műhelyek, malmok gépi felszerelésének és eszközeinek teljes inventáriuma.
Az azonos című és dátumú urbárium másolati példánya.
Diósgyőr koronauradalom, kamarai birtok.
(Borsod m.): Diós Győr arx – Diós Győr oppidum – Mező Kövesd oppidum (vagy Kővesd) – Keresztes oppidum – Kis Győr – Varbó – Parasznya – Radistyán – Bábony – Kápolna – Petry – Csaba (zálogban!) – Mohi (zálogban!)

Tartalomgazda